Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Λιθουανία

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


Εισαγωγή

Ποια είναι τα τέλη;

Πόσο χρειάζεται να πληρώσω;

Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν καταβάλω τα δικαστικά τέλη εγκαίρως;

Πώς μπορώ να πληρώσω δικαστικά τέλη;

Τι να κάνετε όταν γίνεται η πληρωμή;

Εισαγωγή

Η ευρωπαϊκή μικροδιαφορά καταβάλλεται βάσει του τέλους χαρτοσήμου που προβλέπεται στο άρθρο 80 παράγραφος 1 (1) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Λιθουανίας.

Σύμφωνα με το ψήφισμα αριθ. 1240 της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της 27 Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την έγκριση των κανόνων για τον υπολογισμό, την πληρωμή, την αντιστάθμιση και τους κανόνες επιστροφής χρημάτων, μπορείτε επίσης να καταβάλετε τέλη ηλεκτρονικά.

Ποια είναι τα τέλη;

Καταβάλλεται δικαστικό τέλος για το ποσό που αναφέρεται στο επόμενο σημείο.

Πόσο χρειάζεται να πληρώσω;

Ανάλογα με το ύψος της απαίτησης, το 3 % αλλά όχι λιγότερα από πενήντα Litas. Σ. 75 % του ποσού του τέλους χαρτοσήμου που οφείλεται για το σχετικό διαδικαστικό έγγραφο καταβάλλεται, με ελάχιστο όριο τα δέκα λίτας, για την υποβολή των εγγράφων και των συνημμένων τους στο δικαστήριο αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο δικαστήριο.

Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν καταβάλω τα δικαστικά τέλη εγκαίρως;

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα έγγραφα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία ο ενάγων στηρίζει τους ισχυρισμούς του, καθώς και από τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το δικαστικό τέλος έχει καταβληθεί.

Εάν το δικαστικό τέλος δεν καταβληθεί, το δικαστήριο εκδίδει εντολή και ορίζει επαρκή προθεσμία, αλλά όχι μικρότερη των επτά ημερών, για τη διόρθωση της παράλειψης. Η εντολή αποστέλλεται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοσή της.

Εάν, μετά την κατάθεση του διαδικαστικού εγγράφου, το ενδιαφερόμενο μέρος διορθώνει τα ελαττώματα σύμφωνα με τις υποδείξεις του δικαστηρίου και εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το διαδικαστικό έγγραφο θεωρείται ότι έχει κατατεθεί κατά την αρχική ημερομηνία υποβολής του στο δικαστήριο. Διαφορετικά, το διαδικαστικό έγγραφο θεωρείται ότι δεν έχει κατατεθεί και το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας για τις ελλείψεις της προθεσμίας, ο δικαστής, μαζί με τα παραρτήματα, επιστρέφεται στον αιτούντα.

Πώς μπορώ να πληρώσω δικαστικά τέλη;

Το τέλος χαρτοσήμου κατά την επιλογή της μεθόδου πληρωμής (ηλεκτρονική τράπεζα, μετρητά ή πληρωμή σε μετρητά ή άλλη) καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό εσόδων του προϋπολογισμού της Δημόσιας Επιθεώρησης Φορολογίας υπό τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

Τι να κάνετε όταν γίνεται η πληρωμή;

Η εντολή πληρωμής ή άλλη απόδειξη πληρωμής καλύπτεται από την εντολή πληρωμής η οποία φέρει τα εξής:

  1. το όνομα του πληρωτή, ο προσωπικός αριθμός ταυτότητας (ή το όνομα και ο κωδικός του νομικού προσώπου, εάν η σφραγίδα πληρώνεται από νομικό πρόσωπο)·
  2. όνομα, προσωπικός αριθμός ταυτοποίησης (ή ονοματεπώνυμο και κωδικός του νομικού προσώπου, εφόσον το άλλο μέρος είναι νομικό πρόσωπο) του άλλου μέρους (εναγόμενος, οφειλέτης ή άλλο)·
  3. ημερομηνία της πληρωμής·
  4. τον κωδικό συνεισφοράς·
  5. το ποσό της εισφοράς·
  6. το αντικείμενο της πληρωμής (με την καταβολή του τέλους χαρτοσήμου και το όνομα του δικαστηρίου που κινεί τη διαδικασία).

Όταν ένα αντιπροσωπευτικό τέλος οφείλεται από εκπρόσωπο του διαδίκου στη διαδικασία (δικηγόρο, βοηθό ή άλλο που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του διαδίκου), το έγγραφο που πιστοποιεί το ένταλμα πληρωμής ή κάθε άλλη πληρωμή, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω, φέρει, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω, το όνομα, τον προσωπικό αριθμό ταυτότητας (ή το όνομα και τον κωδικό του νομικού προσώπου, εάν ο διάδικος είναι νομικό πρόσωπο) του μέρους που εκπροσωπείται.

Εάν το δικαστικό τέλος καταβληθεί ηλεκτρονικά, δεν παρέχονται τα έγγραφα που πιστοποιούν την πληρωμή του δικαστικού τέλους.


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/11/2019