Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Литва

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Въведение

Какви са таксите?

Колко да плащам?

Какво се случва, ако не плащам съдебните такси навреме?

Как мога да плащам съдебни такси?

Какво да се прави, когато се извършва плащане?

Въведение

Европейските искове с малък материален интерес се изплащат въз основа на гербовия налог, посочен в член 80, параграф 1 (1) от Гражданския процесуален кодекс на Литва.

В съответствие с Резолюция № 1240 на правителството на Република Литва от 27 октомври 2011 г. за одобряване на правилата за изчисляване, плащане, прихващане и възстановяване на разходите можете също така да плащате гербови налози по електронен път.

Какви са таксите?

Заплаща се съдебна такса върху сумата, посочена в следващата точка.

Колко да плащам?

В зависимост от размера на вземането — 3 %, но не по-малко от петдесет пункта. Стр. 75 % от размера на гербовия налог, дължим за съответния процесуален документ, се плащат с минимум десет лит, за да се представят документи и приложенията към тях на съда единствено чрез електронни съобщения до съда.

Какво се случва, ако не плащам съдебните такси навреме?

Молбата трябва да бъде придружена от документи и други доказателства, на които ищецът основава твърденията си, както и доказателства, че съдебната такса е платена.

Ако съдебната такса не е платена, съдът издава заповед и определя достатъчен срок, но не по-кратък от седем дни, за отстраняване на недостатъка. Заповедта се изпраща най-късно на следващия работен ден след приемането ѝ.

Ако след представяне на процесуалния документ въпросната страна отстрани нередностите съгласно указанията на съда и определения срок, се счита, че процесуалният документ е бил внесен на първоначалната дата на представянето му на съда. В противен случай процесуалният документ се счита за неподаден и не по-късно от пет работни дни след изтичането на срока за дефекти на срока, съдията, заедно с приложенията, се връща на заявителя.

Как мога да плащам съдебни такси?

Гербовият налог върху начина на плащане на дадено лице (електронно банкиране, плащане в брой или нареждане и др.) се превежда по определен бюджетен приход на Националната данъчна инспекция по бюджета на Министерството на финансите.

Какво да се прави, когато се извършва плащане?

Платежното нареждане или друго доказателство за плащане се потвърждава от платежното нареждане, придружено от:

  1. името на платеца, личния идентификационен номер (или името и кода на юридическото лице, ако печатът се плаща от юридическо лице);
  2. име, личен идентификационен номер (или име и код на юридическото лице, ако е юридическо лице) на другата страна (ответник, длъжник или друго);
  3. дата на плащането;
  4. кода на приноса;
  5. размера на таксата;
  6. целта на плащането (като се посочва плащането на гербовия налог и наименованието на съда, който започва производството).

Когато хонорарът се дължи от представител на страната в производството (адвокат, сътрудник или друго лице, представляващо интересите на страната), документът, който удостоверява платежното нареждане или друго плащане, посочва освен данните, посочени по-горе, и представлява името, личния идентификационен номер (или името и кода на юридическото лице, ако страната в производството е юридическо лице) на представляваната страна.

Ако съдебната такса се заплаща по електронен път, не се предоставят документи, потвърждаващи плащането на съдебната такса.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 12/11/2019