Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Люксембург


Какви са приложимите такси?

Няма определени такси за предявяване на иск в граждански съд (saisine du juge civil), освен разноските за връчване на документи и разноските за представителство от адвокат. По принцип в производствата пред гражданските съдилища не се дължат такси. Щом бъде постановено съдебно решение, може да бъдат направени последващи разноски във връзка с принудителното изпълнение на решението и по искане на спечелилата страна.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 28/02/2020