Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Łotwa

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Wprowadzenie

Jakie są wydatki?

Ile muszę zapłacić?

Co się stanie, jeżeli opłaty sądowe nie zostaną uiszczone w terminie?

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Co należy zrobić po mojej płatności?

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 33 Link otworzy się w nowym oknieust. 2 ustawy o postępowaniu cywilnym wydatki Trybunału są następujące:

  • Stawka celna;
  • opłaty biurowe;
  • wydatki związane z przesłuchaniem.

W przypadku każdego wniosku – roszczenia pierwotnego lub roszczenia wzajemnego – wniosek osoby trzeciej, w odniesieniu do przedmiotu sporu wniesionego w toku toczącego się postępowania, wniosek w przypadku postępowania szczególnego, a także inne Link otworzy się w nowym okniewnioski złożone na podstawie art. 34 ustawy o postępowaniu cywilnym, które są składane do sądu, uiszcza się opłatę państwową. Art.Link otworzy się w nowym oknie 43 ustawy o postępowaniu cywilnym wymienia osoby zwolnione z opłat sądowych (w tym opłaty krajowe).

Wyrok sądu na rzecz strony, na rzecz której wydano wyrok, orzeka z drugiej strony o wszystkich zapłaconych przez niego kosztach sądowych. Jeżeli wniosek jest częściowo akceptowany, wskazane kwoty są przekazywane powodowi proporcjonalnie do kwoty wierzytelności rozstrzygniętych przez sąd i proporcjonalnie do części pozwanego, w której wniosek został odrzucony. Nie podlegają zwrotowi opłaty państwa za dodatkowe zażalenie na postanowienie sądu, wniosek o wznowienie postępowania i nowe postępowanie w sprawie, w której wydano wyrok zaoczny.

Jeżeli wnioskodawca zrzeknie się obowiązku, zwraca koszty sądowe poniesione przez pozwanego. Opłaty sądowe uiszczone przez powoda w niniejszej sprawie nie będą zwracane przez pozwanego. Jeżeli jednak powód nie podtrzymuje swoich roszczeń, powołując się na fakt, że po złożeniu wniosku pozwany dobrowolnie zaspokoił te roszczenia, sąd, na wniosek powoda, zostaje obciążony kosztami sądowymi poniesionymi przez pozwanego.

Jeżeli powództwo zostaje wniesione bez badania, sąd zasądza od powoda na żądanie pozwanego, na jego wniosek, opłaty sądowe.

Jeżeli powód został zwolniony z opłaty, koszty sądu są doliczane do dochodu pozwanego państwa w sposób proporcjonalny do jego roszczenia.

Jakie są wydatki?

Złożenie wniosku o wszczęcie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń prowadzi do uiszczenia opłaty państwowej. W toku postępowania strona może również uiścić inne opłaty sądowe w postaci opłaty sądowej (na przykład koszty wydania dokumentów procesowych i duplikatów) oraz koszty związane z postępowaniem w danej sprawie (np. wyszukanie pozwanego na wniosek powoda, związane z tym koszty, usługi sądowe i inne dokumenty sądowe oraz koszty związane z doręczaniem i tłumaczeniem).

Ile muszę zapłacić?

Wniosek podlega cłu państwowemu w wysokości 15 % kwoty roszczenia, ale nie mniej niż 71,41 EUR.

Opłatę za Urząd uiszcza się w granicach określonych w art. 38 ustawy o postępowaniu cywilnym. Z drugiej strony koszty związane z rozpatrywaniem sprawy mogą się różnić w zależności od szeregu czynników (na przykład w zależności od rodzaju przekazania dokumentów – wysłania zwykłej poczty lub wiadomości poczty elektronicznej).

Co się stanie, jeżeli opłaty sądowe nie zostaną uiszczone w terminie?

Jeżeli do wniosku nie załączono dokumentów potwierdzających uiszczenie opłaty państwowej i innych opłat sądowych zgodnie z procedurami i z kwotą przewidzianą w przepisach prawa, na podstawie art. Link otworzy się w nowym oknie133 ustawy o postępowaniu cywilnym sąd oddala wniosek bez określenia terminu w celu usunięcia braków.

Jeżeli wnioskodawca naprawił braki w terminie, wniosek uznaje się za złożony w dniu, w którym został złożony po raz pierwszy do sądu.

Jeżeli wnioskodawca nie usunie braków w wyznaczonym terminie, wniosek uznaje się za niewniesiony i zwraca się wnioskodawcy.

Zwrot pozwu powodowi nie stoi na przeszkodzie powrotowi sprawy do sądu zgodnie z ogólną procedurą składania wniosków przewidzianą w niniejszej ustawie.

Natomiast w przypadku opłat sądowych sąd nie wydaje ich przed uiszczeniem spornej opłaty. Jeżeli jednak wydatki związane z postępowaniem w sprawie dochodów państwa nie są pokrywane swobodnie, to są one wykonywane po ogólnych warunkach wykonania orzeczenia sądu.

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Opłatę skarbową można uiścić na rachunek Skarbu Państwa. Opłata państwowa (art.Link otworzy się w nowym oknie 34 ustawy o postępowaniu cywilnym, z wyjątkiem akapitu szóstego) jest należna:

Beneficjent: Skarbu Państwa

Nr rejestracji: 90000050138

Nr rachunku: LV55TRE1060190911200

Bank odbiorcy: Skarbu Państwa

Kod BIC: TRELLV22

Wiadomość: dane identyfikacyjne osoby lub sprawa: numer sprawy (jeżeli jest znany) oraz dla osób fizycznych – imię, nazwisko, kod identyfikacji osobowej; w przypadku osób prawnych – nazwa i numer rejestracyjny. W przypadku gdy opłata państwowa wypłacana jest w imieniu innej osoby, należy podać informacje identyfikujące osobę, w imieniu której dokonuje się płatności: numer sprawy (jeżeli jest znany) oraz dla osób fizycznych – imię, nazwisko, kod identyfikacji osobowej; w przypadku osób prawnych – nazwa i numer rejestracyjny.

Wniesienie opłaty państwa w celu wykonania tytułu wykonawczego lub innego tytułu wykonawczego może zostać dokonane w formie płatności dokonanej na rachunek Skarbu Państwa. Opłatę państwową za wykonanie wzoru wykonawczego lub innego dokumentu egzekucyjnegoLink otworzy się w nowym oknie (art. 34 ust. 6 ustawy o postępowaniu cywilnym) należy uiścić z tytułu:

Beneficjent: Skarbu Państwa

Nr rejestracji: 90000050138

Nr rachunku: LV71TRE1060190911300

Bank odbiorcy: Skarbu Państwa

Kod BIC: TRELLV22

Wiadomość: dane identyfikacyjne osoby lub sprawa: numer sprawy (jeżeli jest znany) oraz dla osób fizycznych – imię, nazwisko, kod identyfikacji osobowej; w przypadku osób prawnych – nazwa i numer rejestracyjny. W przypadku gdy opłata państwowa wypłacana jest w imieniu innej osoby, należy podać informacje identyfikujące osobę, w imieniu której dokonuje się płatności: numer sprawy (jeżeli jest znany) oraz dla osób fizycznych – imię, nazwisko, kod identyfikacji osobowej; w przypadku osób prawnych – nazwa i numer rejestracyjny.

Opłatę kancelaryjną można uiścić z tytułu płatności na rachunek Skarbu Państwa. Opłatę kancelaryjnąLink otworzy się w nowym oknie należy uiścić (art. 38 ustawy o postępowaniu cywilnym):

Beneficjent: Skarbu Państwa

Nr rejestracji: 90000050138

Nr LJ39TREL1060190911100

Bank odbiorcy: Skarbu Państwa

Kod BIC: TRELLV22

Wiadomość: dane identyfikacyjne osoby lub sprawa: numer sprawy (jeżeli jest znany) oraz dla osób fizycznych – imię, nazwisko, kod identyfikacji osobowej; w przypadku osób prawnych – nazwa i numer rejestracyjny. W przypadku wniesienia wkładu rzeczowego na rzecz innej osoby, informacje identyfikacyjne osób, na rzecz których wnoszona jest opłata, są następujące: numer sprawy (jeżeli jest znany) oraz dla osób fizycznych – imię, nazwisko, kod identyfikacji osobowej; w przypadku osób prawnych – nazwa i numer rejestracyjny.

Koszty związane z postępowaniem i egzekucyjną wykonalność zobowiązania mogą zostać zapłacone z tytułu płatności dokonanej na rachunek Trybunału Sprawiedliwości. Wydatki związane z rozprawą (art.Link otworzy się w nowym oknie 39 ustawy o postępowaniu cywilnym) i wydatki związane z obowiązkowym wykonaniem zobowiązań (art.Link otworzy się w nowym oknie 3 ustawy o postępowaniu cywilnym) ( ustawy o postępowaniu cywilnym):

Sądy rejonowe lub miejskie oraz sądy rejonowe:

Beneficjent: Postępowanie naprawcze

Nr rejestracji: 90001672316

Nr rachunku: LV51TRE2190458019000

Bank odbiorcy: Skarbu Państwa

Kod BIC: TRELLV22

Wiadomość: 21499, a także dane identyfikacyjne osoby lub przypadek: numer sprawy (jeżeli jest znany) oraz dla osób fizycznych – imię, nazwisko, kod identyfikacji osobowej; w przypadku osób prawnych – nazwa i numer rejestracyjny. W przypadku gdy wydatki związane z przesłuchaniem są wypłacane na rzecz innej osoby, należy podać informacje identyfikujące osobę, dla której zostały wypłacone powiązane wydatki: numer sprawy (jeżeli jest znany) oraz dla osób fizycznych – imię, nazwisko, kod identyfikacji osobowej; w przypadku osób prawnych – nazwa i numer rejestracyjny.

Co należy zrobić po mojej płatności?

Do wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dołącza się dokumenty potwierdzające uiszczenie opłat skarbowych i innych opłat sądowych zgodnie z procedurami i w kwocie przewidzianej ustawą. Opłatę za biuro wypłaca się również przed daną usługą. Wydatki związane z postępowaniem w danej sprawie muszą zostać poniesione do czasu zakończenia postępowania.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 18/09/2019