Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Λεττονία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Σύμφωνα με το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 33 παράγραφος 2 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας (Civilprocesa likums), τα δικαστικά τέλη (tiesas izdevumi) περιλαμβάνουν:

  • το δικαστικό ένσημο (valst nodeva)
  • το χαρτόσημο μητρώου (kancelejas nodeva)
  • έξοδα που απαιτούνται για την εξέταση της υπόθεσης.

Δικαστικό ένσημο πρέπει να καταβληθεί για κάθε αγωγή ασκούμενη ενώπιον δικαστηρίου — αρχική αγωγή, ανταγωγή, κύρια παρέμβαση τρίτου με αυτοτελή αξίωση σε σχέση με το αντικείμενο της διαφοράς σε ήδη κινηθείσα διαδικασία, αγωγή ασκούμενη στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας ή οποιαδήποτε άλλη αγωγή που προβλέπεται στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 34 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας. Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 43 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας παραθέτει τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από την καταβολή δικαστικών εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών ενσήμων).

Το δικαστήριο διατάσσει τον ηττηθέντα διάδικο να καταβάλει το σύνολο των δικαστικών εξόδων του νικήσαντος διαδίκου. Εάν η αγωγή έχει γίνει δεκτή μόνο εν μέρει, το δικαστήριο διατάσσει τον εναγόμενο να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος κατ᾽ αναλογία προς τις αξιώσεις που έγιναν δεκτές, ενώ ο ενάγων οφείλει να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα του εναγομένου κατ᾽ αναλογία προς τις αξιώσεις που απορρίφθηκαν. Δεν προβλέπεται ανάκτηση του ενσήμου σε περίπτωση παρεμπίπτουσας προσφυγής (blakus sūdzība) κατά δικαστικής απόφασης ή σε περίπτωση αίτησης επανέναρξης της διαδικασίας μετά την έκδοση ερήμην απόφασης.

Εάν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή, οφείλει να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα στα οποία είχε υποβληθεί ο εναγόμενος. Στην περίπτωση αυτή, ο εναγόμενος δεν οφείλει να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα στα οποία είχε υποβληθεί ο ενάγων. Εντούτοις, εάν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή λόγω εκουσίας ικανοποίησης της αξίωσης εκ μέρους του εναγομένου μετά την άσκηση της αγωγής, το δικαστήριο δύναται να διατάξει τον εναγόμενο, κατόπιν αιτήματος του ενάγοντος, να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα στα οποία είχε υποβληθεί ο τελευταίος.

Εάν το δικαστήριο αποφασίσει να μην εκδικάσει την υπόθεση, το δικαστήριο δύναται να διατάξει τον ενάγοντα, κατόπιν αιτήματος του εναγομένου, να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα στα οποία υπεβλήθη ο τελευταίος.

Εάν ο ενάγων απαλλάσσεται από την καταβολή δικαστικών εξόδων, ο εναγόμενος θα κληθεί να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντoς στο δημόσιο ταμείο κατ’ αναλογία προς το τμήμα της αγωγής που έχει γίνει δεκτό.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Κατά την άσκηση αγωγής στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών πρέπει να καταβληθεί δικαστικό ένσημο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο διάδικος ενδέχεται να υποβληθεί και σε άλλα δικαστικά έξοδα, όπως σε χαρτόσημο μητρώου (π.χ. για την έκδοση αντιγράφου των πρακτικών και αντιγράφων των εγγράφων που σχετίζονται με τη διαδικασία) και σε έξοδα που απαιτούνται για την εξέταση της υπόθεσης (π.χ. έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την αναζήτηση του εναγομένου κατόπιν αιτήματος του ενάγοντος ή έξοδα για την επίδοση, την έκδοση και τη μετάφραση κλητεύσεων και λοιπών δικαστικών εγγράφων).

Πόσο θα πληρώσω;

Κατά την υποβολή αγωγής, πρέπει να καταβάλετε δικαστικό ένσημο που ανέρχεται στο 15% του διεκδικούμενου ποσού, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 71,41 EUR.

Το ποσό του χαρτόσημου μητρώου προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 38 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας. Το ποσό των εξόδων που σχετίζονται με την εξέταση μιας υπόθεσης μπορεί να ποικίλλει και εξαρτάται από σειρά παραγόντων (π.χ. τον τρόπο επίδοσης των εγγράφων, μέσω συμβατικού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Εάν η αγωγή δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την καταβολή των δικαστικών ενσήμων και των λοιπών δικαστικών εξόδων σύμφωνα με τη διαδικασία και για το ποσό που ορίζεται στον νόμο, σύμφωνα με το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 133 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας, το δικαστήριο δεν προβαίνει στην περαιτέρω εξέταση της αγωγής και τάσσει προθεσμία στον ενάγοντα για τη θεραπεία των ελλείψεων.

Εάν ο ενάγων θεραπεύσει τις ελλείψεις εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η αγωγή θεωρείται υποβληθείσα κατά την ημερομηνία στην οποία αυτή υπεβλήθη αρχικά ενώπιον του δικαστηρίου.

Εάν ο ενάγων δεν διορθώσει τις ελλείψεις εμπρόθεσμα, η αγωγή θεωρείται ως μη ασκηθείσα και επιστρέφεται σε αυτόν.

Η επιστροφή της αγωγής στον ενάγοντα δεν εμποδίζει τον τελευταίο να την ασκήσει εκ νέου στο δικαστήριο, σύμφωνα με τις γενικές διαδικασίες που ορίζει ο νόμος.

Εάν τα δικαστικά έξοδα αφορούν την επίδοση εγγράφων, το δικαστήριο δεν θα επιδώσει τα έγγραφα μέχρις ότου καταβληθεί το σχετικό τέλος. Εντούτοις, εάν τα έξοδα για την εξέταση υπόθεσης δεν καταβληθούν εκουσίως στο δημόσιο ταμείο, τότε θα διεκδικηθούν σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Το δικαστικό ένσημο μπορεί να καταβληθεί στον λογαριασμό του δημόσιου ταμείου (Valsts kase). Το ένσημο (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 34 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας, με εξαίρεση την παράγραφο έξι), καταβάλλεται ως εξής:

Δικαιούχος: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)

Αριθ. καταχώρισης: 90000050138

Αριθ. λογαριασμού: LV55TREL1060190911200

Τράπεζα δικαιούχου: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)

Κωδικός BIC: TRELLV22

Αιτιολογία πληρωμής: αναγράψτε τα στοιχεία του προσώπου ή της υπόθεσης: τον αριθμό της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε) για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Εάν το δικαστικό ένσημο καταβάλλεται για λογαριασμό άλλου, πρέπει να παρασχεθούν στοιχεία όσον αφορά το πρόσωπο αυτό: ο αριθμός της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε) για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας για νομικά πρόσωπα, η επωνυμία και ο αριθμός μητρώου.

Το δικαστικό ένσημο για την έκδοση διαταγής εκτέλεσης ή άλλου εκτελεστού τίτλου μπορεί να καταβληθεί στον λογαριασμό του δημόσιου ταμείου. Το δικαστικό ένσημο για την έκδοση διαταγής εκτέλεσης ή άλλου εκτελεστού τίτλου (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 34 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας, παράγραφος έξι) καταβάλλεται ως εξής:

Δικαιούχος: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)

Αριθ. καταχώρισης: 90000050138

Αριθ. λογαριασμού: LV71TREL1060190911300

Τράπεζα δικαιούχου: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)

Κωδικός BIC: TRELLV22

Αιτιολογία πληρωμής: αναγράψτε τα στοιχεία του προσώπου ή της υπόθεσης: τον αριθμό της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε) για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Εάν το δικαστικό ένσημο καταβάλλεται για λογαριασμό άλλου, πρέπει να παρασχεθούν στοιχεία όσον αφορά το πρόσωπο αυτό: ο αριθμός της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε) για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας για νομικά πρόσωπα, η επωνυμία και ο αριθμός μητρώου.

Το χαρτόσημο μητρώου μπορεί να καταβληθεί στον λογαριασμό του δημοσίου ταμείου. Το χαρτόσημο μητρώου (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 38 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας) καταβάλλεται ως εξής:

Δικαιούχος: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)

Αριθ. καταχώρισης: 90000050138

Αριθ. λογαριασμού: LV39TREL1060190911100

Τράπεζα δικαιούχου: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)

Κωδικός BIC: TRELLV22

Αιτιολογία πληρωμής: αναγράψτε τα στοιχεία του προσώπου ή της υπόθεσης: τον αριθμό της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε) για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Εάν το χαρτόσημο μητρώου καταβάλλεται για λογαριασμό άλλου, πρέπει να παρασχεθούν στοιχεία όσον αφορά το πρόσωπο αυτό: ο αριθμός της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε) για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας για νομικά πρόσωπα, η επωνυμία και ο αριθμός μητρώου.

Έξοδα που σχετίζονται με την εξέταση υπόθεσης και έξοδα που σχετίζονται με την εκτέλεση υποχρεώσεων κατόπιν όχλησης μπορούν να καταβληθούν στον λογαριασμό της Διοίκησης των Δικαστηρίων (Tiesu administrācija). Έξοδα που σχετίζονται με την εξέταση υπόθεσης (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 39 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας) καθώς και έξοδα που σχετίζονται με την εκτέλεση υποχρεώσεων κατόπιν όχλησης (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 4063 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας):

Τοπικά (δημοτικά) και περιφερειακά δικαστήρια:

Δικαιούχος: Tiesu administrācija (Διοίκηση των Δικαστηρίων)

Αριθ. καταχώρισης: 90001672316

Αριθ. λογαριασμού: LV51TREL2190458019000

Τράπεζα δικαιούχου: Valsts kase (Δημόσιο Ταμείο)

Κωδικός BIC: TRELLV22

Αιτιολογία πληρωμής: «21499», και αναγράψτε τα στοιχεία του προσώπου ή της υπόθεσης: τον αριθμό της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε) για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό μητρώου. Εάν τα έξοδα που σχετίζονται με την εξέταση μιας υπόθεσης καταβάλλονται για λογαριασμό άλλου, πρέπει να παρασχεθούν τα στοιχεία του εν λόγω προσώπου: ο αριθμός της υπόθεσης (αν τον γνωρίζετε) για φυσικά πρόσωπα, το όνομα, το επώνυμο, καθώς και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας για νομικά πρόσωπα, η επωνυμία και ο αριθμός μητρώου.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Όταν καταθέτετε αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου, πρέπει να επισυνάπτετε έγγραφα από τα οποία να επιβεβαιώνεται η πληρωμή του δικαστικού ενσήμου και των λοιπών δικαστικών εξόδων σύμφωνα με τη διαδικασία και για το ποσό που ορίζεται στον νόμο. Πρέπει επίσης να καταβάλλετε χαρτόσημο μητρώου πριν από την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας που έχετε ζητήσει. Πρέπει να καταβάλλετε τα έξοδα που σχετίζονται με την εξέταση της υπόθεσης πριν από την εξέταση της υπόθεσης.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/04/2020