Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Latvija

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?


Uvod

Kakšni so odhodki?

Koliko moram plačati?

Kaj se bo zgodilo, če sodne takse ne bodo pravočasno poravnane?

Kako plačam sodne takse?

Kaj naj naredim po plačilu?

Uvod

V skladu s členom Povezava se odpre v novem oknu33(2) zakona o civilnem postopku so odhodki Sodišča:

  • Državna dajatev;
  • honorarji za pisarniške storitve;
  • stroški, povezani z obravnavo.

Za vsako tožbo, prvotno tožbo ali nasprotno tožbo, tožbo tretje stranke v zvezi s predmetom spora, ki je bil vložen v okviru postopka v teku, tožbo v posebnih postopkih in druge tožbe Povezava se odpre v novem oknuv skladu s členom 34 zakona o civilnem postopku, ki so predložena sodišču, se plača pristojbina za državo. ČlenPovezava se odpre v novem oknu 43 zakona o civilnem postopku našteva tiste, ki so oproščeni plačila sodnih stroškov (vključno z nacionalnimi stroški).

Sodišče izreče kazen v korist stranke, ki ji je bila sodba izrečena, po drugi strani pa vse sodne stroške, ki jih je ta plačala. Če je zahtevek delno sprejet, se navedeni zneski prenesejo na tožečo stranko sorazmerno z zneskom terjatev, ki jih je določilo sodišče, in sorazmerno z delom toženca, v katerem je bila terjatev zavrnjena. Stroški države za pomožno pritožbo zoper sodno odločbo, zahtevo za obnovitev postopka in novo obravnavo zadeve, v kateri je izrečena sodba, izrečena v odsotnosti, se ne povrnejo.

Če se tožeča stranka odpoveduje zahtevi, povrne sodne takse, ki jih je imela tožena stranka. Sodnih taks, ki jih je v tej zadevi plačala tožeča stranka, tožena stranka ne povrne. Če pa tožeča stranka ne vztraja pri svojih trditvah, ker jih je tožena stranka prostovoljno izpolnila po tem, ko je vložila zahtevek, se sodišču na njegovo zahtevo naloži plačilo sodnih taks, ki jih je plačala tožena stranka.

Če tožba ostane brez preiskave, sodišče tožeči stranki naloži plačilo sodnih taks na zahtevo tožene stranke na zahtevo tožene stranke.

Če je tožnik oproščen plačila svojega plačila, se stroški sodišča v sorazmerju s svojim zahtevkom zaračunajo toženi državi.

Kakšni so odhodki?

S predložitvijo obrazca vloge za začetek evropskega postopka v sporih majhne vrednosti se plača državna pristojbina. Med postopkom lahko stranka plača tudi druge sodne takse v obliki sodne takse (na primer stroške izdaje procesnih aktov in dvojnikov) in stroške v zvezi z obravnavo zadeve (npr. iskanje toženca, ki ga je zahtevala tožeča stranka, povezani stroški, vročanje sodnih odločb in drugih sodnih listin ter stroški vročitve in prevajanja).

Koliko moram plačati?

Za vlogo se zahteva državna dajatev v višini 15 % zahtevka, vendar ne nižja od 71,41 EUR.

Urad plača pristojbino v okviru omejitev, določenih v členu 38 zakona o civilnem postopku. Po drugi strani se lahko stroški, povezani z obravnavo zadeve, razlikujejo glede na več dejavnikov (na primer glede na vrsto pošiljanja dokumentov – pošiljanje navadne pošte ali sporočila po elektronski pošti).

Kaj se bo zgodilo, če sodne takse ne bodo pravočasno poravnane?

Če vlogi ni priložena dokumentacija, ki potrjuje plačilo državne carine in drugih sodnih taks v skladu s postopki in zneskom, določenim z zakonom, sodišče na podlagi člena Povezava se odpre v novem oknu133 zakona o civilnem postopku brez smernic prepusti uporabo roka za odpravo pomanjkljivosti.

Če prosilec odpravi pomanjkljivosti v roku, se šteje, da je prošnja vložena na dan, ko je bila prvič predložena sodišču.

Če vlagatelj zahteve ne predloži pravočasno v predpisanem roku, se šteje, da zahtevek ni bil vložen in se vrne vlagatelju.

Vrnitev zahtevka tožeči stranki ne preprečuje vrnitve na sodišče v skladu s splošnim postopkom za vložitev zahtevkov, določenim v tem zakonu.

V primeru sodnih taks pa jih sodišče ne sme izdati pred plačilom zadevne pristojbine. Če pa se stroški, povezani z obravnavo primera v prihodkih države, ne plačajo prosto, se izvrši po splošnih pogojih za izvršitev sodne odločbe.

Kako plačam sodne takse?

Državna pristojbina se lahko plača ob plačilu na račun državne zakladnice. Plača se državna pristojbina (členPovezava se odpre v novem oknu 34 zakona o civilnem postopku, razen šestega odstavka):

Upravičenec: Državna zakladnica

Registrska št.: 90000050138

Št. računa: LV55TRE1060190911200

Banka prejemnika: Državna zakladnica

Koda BIC: TRELLV22

Sporočilo: podatki za identifikacijo osebe ali primera: številka zadeve (če je znana) in za fizične osebe – ime, priimek, osebna identifikacijska oznaka; za pravne osebe – ime in registracijska številka. Kadar se pristojbina za državo plača v imenu druge osebe, je treba navesti podatke o osebi, v imenu katere se izvede plačilo: številka zadeve (če je znana) in za fizične osebe – ime, priimek, osebna identifikacijska oznaka; za pravne osebe – ime in registracijska številka.

Predložitev državne pristojbine za izvršitev izvršilnega naslova ali drugega izvršilnega naslova se lahko plača v obliki plačila na račun državne blagajne. Državno pristojbino za izvršitev izvršilnega vzorca ali drugega izvršilnega dokumentaPovezava se odpre v novem oknu (člen 34(6) zakona o civilnem postopku) je treba plačati za:

Upravičenec: Državna zakladnica

Registrska št.: 90000050138

Št. računa: LV71TRE1060190911300

Banka prejemnika: Državna zakladnica

Koda BIC: TRELLV22

Sporočilo: podatki za identifikacijo osebe ali primera: številka zadeve (če je znana) in za fizične osebe – ime, priimek, osebna identifikacijska oznaka; za pravne osebe – ime in registracijska številka. Kadar se pristojbina za državo plača v imenu druge osebe, je treba navesti podatke o osebi, v imenu katere se izvede plačilo: številka zadeve (če je znana) in za fizične osebe – ime, priimek, osebna identifikacijska oznaka; za pravne osebe – ime in registracijska številka.

Pristojbina za registracijo se lahko plača na račun državne zakladnice. Pristojbino za vpis v register (Povezava se odpre v novem oknučlen 38 Zakona o civilnem postopku) je treba plačati:

Upravičenec: Državna zakladnica

Registrska št.: 90000050138

Št. računa LV39TREL1060190911100

Banka prejemnika: Državna zakladnica

Koda BIC: TRELLV22

Sporočilo: podatki za identifikacijo osebe ali primera: številka zadeve (če je znana) in za fizične osebe – ime, priimek, osebna identifikacijska oznaka; za pravne osebe – ime in registracijska številka. Kadar se za dajatev druge osebe opravi pisni prispevek, so podatki za ugotavljanje identitete oseb, ki se jim plača pristojbina v pisarni: številka zadeve (če je znana) in za fizične osebe – ime, priimek, osebna identifikacijska oznaka; za pravne osebe – ime in registracijska številka.

Stroški, povezani s postopkom, in prisilna izvršljivost podjetja se lahko plačajo zaradi plačila, ki ga na račun izvede Sodišče. Stroški, povezani z obravnavo (členPovezava se odpre v novem oknu 39 zakona o civilnem postopku), in izdatki,Povezava se odpre v novem oknu povezani z obveznim izvrševanjem obveznosti (člen 3 zakona o civilnem postopku):

Okrožna ali mestna sodišča in okrožna sodišča:

Upravičenec: Sodna uprava,

Registrska št.: 90001672316

Št. računa: LV51TRE2190458019000

Banka prejemnika: Državna zakladnica

Koda BIC: TRELLV22

Sporočilo: 21499, pa tudi podatke za identifikacijo osebe ali primera: številka zadeve (če je znana) in za fizične osebe – ime, priimek, osebna identifikacijska oznaka; za pravne osebe – ime in registracijska številka. Kadar se stroški, povezani z obravnavo, plačajo v korist druge osebe, je treba navesti podatke o osebi, za katero se plačajo zadevni izdatki: številka zadeve (če je znana) in za fizične osebe – ime, priimek, osebna identifikacijska oznaka; za pravne osebe – ime in registracijska številka.

Kaj naj naredim po plačilu?

Vlogi za sodne postopke se priložijo dokumenti, ki podpirajo plačilo državnih dajatev in drugih sodnih taks v skladu s postopki in zneskom, določenim s pravom. Prav tako se pristojbina za pisarne plača tudi pred zadevno storitvijo. Stroški, povezani z obravnavo zadeve, morajo biti plačani do začetka postopka.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 18/09/2019