Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Läti

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Sissejuhatus

Millised on kulud?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui kohtulõivud ei maksa õigeaegselt?

Kuidas saan maksta kohtukulusid?

Mida ma peaksin tegema pärast makse tegemist?

Sissejuhatus

Vastavalt Lingil klikates avaneb uus akentsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 33 lõikele 2 on kohtukulud järgmised:

  • Riiklik tollimaks;
  • kantseleikulud;
  • kuulamisega seotud kulud.

Iga taotluse puhul esialgne taotlus või vastunõue, menetluses oleva vaidluse esemega seotud kolmanda isiku taotlus, erimenetluse korral kohaldatav taotlus ja muud Lingil klikates avaneb uus akentsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 34 kohased taotlused, mis esitatakse kohtutele, makstakse riigilõivu. Lingil klikates avaneb uus akenTsiviilkohtumenetluse seaduse artiklis 43 on loetletud need, kes on vabastatud kohtukulude tasumisest (sealhulgas riigilõivud).

Kohus teeb otsuse selle poole kasuks, kellele otsus on tehtud, kuid teiselt poolt kõik tema tehtud kohtukulud. Kui nõue on osaliselt vastu võetud, edastatakse osutatud summad nõude esitajale võrdeliselt kohtu poolt rahuldatud nõuete summaga ja proportsionaalselt kostja osaga, kus väide tagasi lükati. Kohtuotsuse, menetluse pikendamise taotluse ja tagaseljaotsuse tegemise uue menetlemise riigilõiv ei kuulu hüvitamisele.

Kui nõude esitaja loobub nõudest, tagastab ta kostjale kohtukulud. Hageja poolt sel juhul makstud kohtulõivud kostja poolt ei hüvita. Kui nõude esitaja ei säilita oma nõudeid põhjusel, et kostja on need pärast oma nõude esitamist vabatahtlikult täitnud, peab kohus hageja taotluse korral tasuma kostja makstud kohtukulud.

Kui hagi jäetakse läbivaatamata, annab kohus nõude esitajale korralduse tasuda kostja taotlusel kostja taotlusel kohtulõiv.

Kui nõude esitaja on vabastatud oma maksekohustusest, kaetakse kohtu kulud kostja riigitulust vastavalt tema nõudele.

Millised on kulud?

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse algatamise taotluse esitamise vormi esitamisel tuleb tasuda riigilõiv. Menetluse käigus võib juhtuda, et menetlusosaline peab tasuma riigitulult ka muud kohtukulud (näiteks menetlusdokumentide ja duplikaatide väljaandmise kulud) ning juhtumi menetlemisega seotud kulud (nt hageja taotletud kostja otsing, seotud kulud, kohtumääruste ja muude kohtudokumentide kättetoimetamine ning kättetoimetamisega ja tõlkimisega seotud kulud).

Kui palju pean maksma?

Taotluse suhtes kohaldatakse 15 % nõuet, kuid mitte vähem kui 71,41 eurot.

Teenustasu tasutakse tsiviilkohtumenetluse seaduse artiklis 38 sätestatud piirides. Samas võivad juhtumi menetlemisega seotud kulud olla erinevad sõltuvalt mitmest tegurist (näiteks sõltuvalt dokumentide edastamise liigist — e-kirja või e-kirja saatmine).

Mis juhtub siis, kui kohtulõivud ei maksa õigeaegselt?

Kui taotlusele ei ole lisatud dokumente, mis kinnitavad riigi tolli- ja muude tasude maksmist vastavalt menetluskorrale ja seaduses sätestatud summale, jätab kohus tsiviilkohtumenetluse Lingil klikates avaneb uus akenseaduse artikli 133 alusel taotluse ilma juhendteta, milles on määratud puuduste kõrvaldamise tähtaeg.

Kui puudused kõrvaldatakse taotlejalt tähtaja jooksul, loetakse taotlus esitatuks kuupäeval, mil see esitati esimest korda kohtule.

Kui taotleja ei esita ettenähtud tähtaja jooksul taotlust õigeaegselt, ei loeta taotlust esitatuks ja see tagastatakse taotlejale.

Nõude esitajale nõude tagastamine ei takista tema tagasisaatmist kohtusse vastavalt käesolevas seaduses sätestatud üldisele taotlusmenetlusele.

Seevastu kohtulõivude puhul kohus neid enne kõnealuse lõivu tasumist välja ei väljasta. Kui aga juhtumi käsitlemisega seotud kulusid riigi tuludes ei maksta vabatahtlikult, pööratakse see täitmisele pärast kohtuotsuse täitmise üldtingimusi.

Kuidas saan maksta kohtukulusid?

Riigilõivu võib maksta riigikassa arvelduskontole. Riigilõiv (Lingil klikates avaneb uus akentsiviilkohtumenetluse seaduse artikkel 34, välja arvatud kuues lõik) kuulub tasumisele:

Abisaaja: Riigikassa

Registreerimisnumber: 90000050138

Konto nr: LLV55TREL1060190911200

Saaja pank: Riigikassa

BIC-kood: TRELLV22

Sõnum: isiku või juhtumi tunnusandmed: juhtumi number (kui see on teada) ja füüsiliste isikute puhul eesnimi, perekonnanimi, isikukood; juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui riigilõiv makstakse teise isiku eest, tuleb märkida teave isiku kohta, kelle eest makse tehakse: juhtumi number (kui see on teada) ja füüsiliste isikute puhul eesnimi, perekonnanimi, isikukood; juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber.

Riigilõivu esitamine täitekorralduse või muu täitedokumendi täitmise eest võib olla tehtud riigikassa kontol tehtud maksena. Riigilõivu täitmiskorralduse või muu täitedokumendi täitmise eest (Lingil klikates avaneb uus akentsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 34 lõige 6) tuleb maksta järgmise eest:

Abisaaja: Riigikassa

Registreerimisnumber: 90000050138

Konto nr: LLV71TREL1060190911300

Saaja pank: Riigikassa

BIC-kood: TRELLV22

Sõnum: isiku või juhtumi tunnusandmed: juhtumi number (kui see on teada) ja füüsiliste isikute puhul eesnimi, perekonnanimi, isikukood; juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui riigilõiv makstakse teise isiku eest, tuleb märkida teave isiku kohta, kelle eest makse tehakse: juhtumi number (kui see on teada) ja füüsiliste isikute puhul eesnimi, perekonnanimi, isikukood; juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber.

Registritasu võib maksta riigikassa arvelduskontole. Registreerimistasu (Lingil klikates avaneb uus akentsiviilkohtumenetluse seaduse artikkel 38) tuleb tasuda:

Abisaaja: Riigikassa

Registreerimisnumber: 90000050138

Konto nr LV39TREL1060190911100

Saaja pank: Riigikassa

BIC-kood: TRELLV22

Sõnum: isiku või juhtumi tunnusandmed: juhtumi number (kui see on teada) ja füüsiliste isikute puhul eesnimi, perekonnanimi, isikukood; juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui tegemist on tehnilise abiga, mis on tehtud teise isiku kasuks, on selle isiku identifitseerimisandmed, kellele makstakse kontorikarust, järgmised andmed: juhtumi number (kui see on teada) ja füüsiliste isikute puhul eesnimi, perekonnanimi, isikukood; juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber.

Menetlusega seotud kulud ja kohustuse täitmisele pööramisega seotud kulud võib maksta Euroopa Kohtu kontole tehtud maksete põhjal. Kohtuistungiga seotud kulud (Lingil klikates avaneb uus akentsiviilkohtumenetluse seaduse artikkel 39) ja kohustuse täitmisega seotudLingil klikates avaneb uus aken kulud (tsiviilkohtumenetluse seaduse artikkel 3):

Ringkonna- või linnakohtud ja ringkonnakohtud:

Abisaaja: Kohtute haldamine

Registreerimisnumber: 90001672316

Konto nr: LLV51TREL2190458019000

Saaja pank: Riigikassa

BIC-kood: TRELLV22

Sõnum: 21499, samuti andmed isiku või juhtumi tuvastamiseks: juhtumi number (kui see on teada) ja füüsiliste isikute puhul eesnimi, perekonnanimi, isikukood; juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui kohtuistungiga seotud kulud makstakse teise isiku kasuks, tuleb esitada teave selle isiku kohta, kelle jaoks seonduvad kulud makstakse: juhtumi number (kui see on teada) ja füüsiliste isikute puhul eesnimi, perekonnanimi, isikukood; juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber.

Mida ma peaksin tegema pärast makse tegemist?

Hagiavaldusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad riigilõivude ja muude kohtulõivude tasumist seaduses sätestatud korras ja summas. Kontotasu makstakse ka enne kõnealuse teenuse osutamist. Juhtumi käsitlemisega seotud kulud tuleb tasuda enne kohtumenetlust.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 18/09/2019