Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Lettland

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Inledning

Vilka är utgifterna?

Hur mycket måste jag betala?

Vad händer om domstolsavgifter inte betalas i tid?

Hur betalar jag domstolsavgifter?

Vad ska jag göra efter min betalning?

Inledning

Enligt artikel Länken öppnas i ett nytt fönster33.2 i civilprocesslagen är domstolens utgifter

  • Statlig avgift,
  • administrativa avgifter.
  • kostnader i samband med den muntliga förhandlingen.

För varje ansökan, första käromålet eller genkäromålet, ska en ansökan från en tredje part, som avser föremålet för en ansökan i ett pågående förfarande, ansökan i ett särskilt förfarande och övriga Länken öppnas i ett nytt fönsteransökningar enligt artikel 34 i civilprocesslagen som lämnas in till domstol, betalas. I artikelLänken öppnas i ett nytt fönster 43 i civilprocesslagen förtecknas de personer som är undantagna från betalning av domstolsavgifter (inklusive nationella avgifter).

Den domstol som dömer till nackdel för den part som meddelat domen ska å andra sidan förordna om alla rättegångskostnader som den har att betala. Om fordran delvis godtas, överförs de angivna beloppen till den sökande i proportion till storleken på de fordringar som avgjorts av domstolen och proportionellt till den del av svaranden där fordran avvisades. Den statliga avgiften för kompletterande klagomål mot ett domstolsbeslut, ansökan om förlängning av förfarandet och den nya behandlingen av det ärende där utevarodomen meddelats ska inte återbetalas.

Om käranden avstår från kravet ska han eller hon återbetala de domstolsavgifter som svaranden har ådragit sig. De domstolsavgifter som käranden i målet vid den nationella domstolen betalar i detta fall kommer inte att ersättas av svaranden. Om käranden inte hävdar att svaranden frivilligt har uppfyllt kraven efter att hans ansökan lämnats in, ska domstolen emellertid på kärandens begäran förpliktas att betala de domstolsavgifter som svaranden har betalat.

Om talan lämnas utan prövning ska domstolen förelägga käranden att betala domstolsavgifter på svarandens begäran.

Kostnaderna för en domstol ska, om en kärande har frisläppts från sin betalning, tas ut av svarandens statliga inkomst i proportion till dess fordran.

Vilka är utgifterna?

Inlämnandet av ansökningsformuläret för att inleda det europeiska småmålsförfarandet ska leda till betalning av den statliga avgiften. Under förfarandets gång kan parten också behöva betala andra domstolsavgifter i statens inkomster i form av domstolsavgift (t.ex. kostnaden för att utfärda rättegångshandlingar och dubbletter) och kostnaderna i samband med handläggningen av ärendet (t.ex. den sökande som käranden begär, relaterade kostnader, delgivning av domstolsbeslut och andra domstolshandlingar samt kostnader för delgivning och översättning).

Hur mycket måste jag betala?

Ansökan ska vara belagd med en statlig tull på 15 %, dock minst 71,41 EUR.

Växtsortmyndighetens avgift ska betalas inom de gränser som anges i artikel 38 i civilprocesslagen. Å andra sidan kan kostnaderna i samband med handläggningen av ett ärende variera beroende på ett antal faktorer (till exempel beroende på vilken typ av överföring av handlingarna det rör sig om – sändning av en enkel post eller ett elektroniskt meddelande).

Vad händer om domstolsavgifter inte betalas i tid?

Om ansökan inte åtföljs av handlingar som styrker betalning av statliga skatter och avgifter i enlighet med förfarandena och det belopp som anges i lagen, ska domstolen på grundval av Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 133 i civilprocesslagen lämna ansökan utan att ange en tidsfrist för att avhjälpa bristerna.

Om sökanden åtgärdar bristerna inom en tidsfrist ska ansökan anses ha lämnats in den dag då den för första gången lämnades in till domstolen.

Om sökanden inte lämnar in sin ansökan inom den föreskrivna fristen ska ansökan inte anses ha lämnats in och ska återbetalas till sökanden.

Att fordran återlämnas till käranden hindrar inte att han eller hon förs tillbaka till domstol i enlighet med det allmänna ansökningsförfarandet som anges i denna lag.

Däremot ska domstolen, när det rör sig om domstolsavgifter, inte utfärda dem innan avgiften i fråga har betalats. Om utgifterna i samband med behandlingen av ärendet i statens inkomster inte är fritt betalda ska det verkställas efter det att de allmänna villkoren för verkställandet av domstolens avgörande har uppfyllts.

Hur betalar jag domstolsavgifter?

Den statliga avgiften kan betalas till statskassans konto. Den statliga avgiften (artikelLänken öppnas i ett nytt fönster 34 i civilprocesslagen, med undantag för sjätte stycket), ska betalas

Stödmottagare: Staten

Registreringsnr: 90000050138

Kontonummer: LV55TREL1060190911200

Mottagarens bank: Staten

BIC-kod: TRELLV22

Meddelande: uppgifter som identifierar personen eller ärendet: ärendenummer (om känt), och för fysiska personer – förnamn, efternamn, personlig identifieringskod. juridiska personer – namn och registreringsnummer. Om den statliga avgiften betalas för en annan persons räkning ska uppgifter om den person för vars räkning betalningen görs anges: ärendenummer (om känt), och för fysiska personer – förnamn, efternamn, personlig identifieringskod. juridiska personer – namn och registreringsnummer.

Den statliga avgiften för verkställande av ett verkställighetsbeslut eller en annan exekutionstitel kan betalas ut i form av en betalning som sker på statens konto. Den statliga avgiften för verkställande av verkställighetsmönster eller andraLänken öppnas i ett nytt fönster verkställighetshandlingar (artikel 34.6 i civilprocesslagen) ska betalas för

Stödmottagare: Staten

Registreringsnr: 90000050138

Kontonummer: LV71TREL1060190911300

Mottagarens bank: Staten

BIC-kod: TRELLV22

Meddelande: uppgifter som identifierar personen eller ärendet: ärendenummer (om känt), och för fysiska personer – förnamn, efternamn, personlig identifieringskod. juridiska personer – namn och registreringsnummer. Om den statliga avgiften betalas för en annan persons räkning ska uppgifter om den person för vars räkning betalningen görs anges: ärendenummer (om känt), och för fysiska personer – förnamn, efternamn, personlig identifieringskod. juridiska personer – namn och registreringsnummer.

Kansliavgiften får betalas med betalning till statskassans konto. Expeditionsavgiften (Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 38 i civilprocesslagen) ska betalas

Stödmottagare: Staten

Registreringsnr: 90000050138

Konto nr LVL39TREL1060190911100

Mottagarens bank: Staten

BIC-kod: TRELLV22

Meddelande: uppgifter som identifierar personen eller ärendet: ärendenummer (om känt), och för fysiska personer – förnamn, efternamn, personlig identifieringskod. juridiska personer – namn och registreringsnummer. När ett materiellt bidrag lämnas till en annan person ska identifieringsuppgifter för de personer till vilka kontorsavgiften betalas ut vara ärendenummer (om känt), och för fysiska personer – förnamn, efternamn, personlig identifieringskod. juridiska personer – namn och registreringsnummer.

Utgifter med anknytning till förfarandet och verkställigheten av åtagandet får utbetalas på grund av den betalning som gjorts till kontot i Europeiska unionens domstol. Utgifter i samband med utfrågningen (artikelLänken öppnas i ett nytt fönster 39 i civilprocesslagen) och utgifter i sambandLänken öppnas i ett nytt fönster med den obligatoriska verkställigheten av åtaganden ( artikel 3 i civilprocesslagen):

Distrikts- eller stadsdomstolar och distriktsdomstolar:

Stödmottagare: Domstolsförvaltning

Registreringsnr: 90001672316

Kontonummer: LV51TREL2190458019000

Mottagarens bank: Staten

BIC-kod: TRELLV22

Meddelande: 21499 samt uppgifter för identifiering av personen eller fallet: ärendenummer (om känt), och för fysiska personer – förnamn, efternamn, personlig identifieringskod. juridiska personer – namn och registreringsnummer. Om utgifter i samband med hörandet betalas till förmån för en annan person, ska uppgifterna om den person för vilken utgifterna betalas ut anges ärendenummer (om känt), och för fysiska personer – förnamn, efternamn, personlig identifieringskod. juridiska personer – namn och registreringsnummer.

Vad ska jag göra efter min betalning?

Handlingar som styrker betalning av statliga tullar och andra domstolsavgifter enligt de förfaranden och med det belopp som föreskrivs i lagen ska bifogas ansökan om rättegång. Kontorsavgiften ska också betalas innan tjänsten i fråga tillhandahålls. Utgifterna i samband med handläggningen av ärendet måste betalas i väntan på att förfarandet inleds.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 18/09/2019