Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Nederland


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Vorderingen in het kader van de procedure voor grensoverschrijdende geringe vorderingen (verordening (EG) nr. 861/2007, in werking getreden op 1 januari 2009), worden middels formulier A ingediend bij het gerecht dat volgens de gewone regels van relatieve bevoegdheid bevoegd is. De Europese procedure voor geringe vorderingen is bedoeld om grensoverschrijdende geschillen met een waarde van niet meer dan € 2000 eenvoudiger en sneller te regelen. De Verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken.

De Europese procedure voor geringe vorderingen is voor de partijen beschikbaar als alternatief voor de bestaande procedures waarin de wetgevingen van de lidstaten voorzien. Een in de Europese procedure voor geringe vorderingen gegeven beslissing wordt in een andere lidstaat erkend en ten uitvoer gelegd zonder dat een uitvoerbaarverklaring nodig is, en zonder dat de mogelijkheid van verzet tegen de erkenning openstaat.

Voor de procedure voor geringe vorderingen zijn standaardformulieren beschikbaar in alle EU-talen. Om de procedure te starten, moet formulier A worden ingevuld. Alle relevante stukken ter staving, zoals ontvangstbewijzen en facturen, moeten bij het formulier worden gevoegd.

De procedure verloopt schriftelijk, tenzij de rechtbank een hoorzitting nodig acht. Om de procedure vlot te doen verlopen, zijn in de verordening termijnen vastgesteld voor partijen en rechtbank. De Verordening voorziet in zeven formulieren. U kunt de formulieren online invullen. Zie ook onder Meer informatie over geringe vorderingen.

Formulier A moet worden toegezonden aan het bevoegde gerecht. Wanneer het gerecht het vorderingsformulier ontvangt, vult het zijn deel van het antwoordformulier in. Binnen 14 dagen na ontvangst van het vorderingsformulier wordt een afschrift ervan, tezamen met het antwoordformulier door het gerecht aan de verweerder betekend of ter kennis van de verweerder gebracht. De verweerder dient binnen 30 dagen te antwoorden door zijn deel van het antwoordformulier in te vullen. Het gerecht zendt een afschrift van een eventueel antwoord van de verweerder binnen 14 dagen toe aan de eiser.

Binnen 30 dagen na ontvangst van het (eventuele) antwoord van de verweerder geeft het gerecht een beslissing over de geringe vordering, verzoekt het de partijen om schriftelijk nadere gegevens te verstrekken, of roept het de partijen op voor een mondelinge behandeling. Het is niet nodig zich bij een eventuele mondelinge behandeling door een advocaat te laten vertegenwoordigen.

Aan de hand van dat formulier (dat mogelijkerwijs moet worden vertaald in de taal van de andere lidstaat) en een afschrift van de beslissing, is de beslissing uitvoerbaar in alle andere lidstaten van de Europese Unie, zonder verdere formaliteiten. De tenuitvoerlegging in een andere lidstaat kan uitsluitend worden geweigerd wanneer de beslissing onverenigbaar is met een andere beslissing in de andere lidstaat met betrekking tot dezelfde partijen. De tenuitvoerlegging vindt plaats volgens de nationale regels en procedures van de lidstaat waar de beslissing ten uitvoer wordt gelegd.

Voor nadere informatie over de Europese procedure voor geringe vorderingen of de nationale procedures klikt u op een van de vlaggetjes rechts.

Meer informatie over geringe vorderingen.

U kunt alle formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden". N.B.: Alleen als u een beeldscherm met hoge resolutie gebruikt, kunt u de formulieren online invullen.

Formulier online invullen: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Download een leeg formulier https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Wat zijn de geldende tarieven?

De geldende tarieven voor 2016 zijn als volgt onderverdeeld:

Aard van de hoogte van de vordering of het verzoek

Griffierecht voor niet-natuurlijke personen

Griffierecht voor natuurlijke personen

Griffierecht voor onvermogenden

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:

- Van onbepaalde waarde of

- Met een beloop van niet meer dan

€ 500

€ 117

€ 79

€ 79

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan

€ 500 en niet meer dan € 12.500

€ 471

€ 223

€ 79

Voor nadere informatie wordt verwezen naar: De link wordt in een nieuw venster geopend.Rechtspraak.nl en De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad voor rechtsbijstand

Hoeveel moet ik betalen?

De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de hoogte van de vordering of het verzoek Zie ook: Wat zijn de geldende tarieven.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

De gerechtskosten moeten vooraf betaald worden. Blijft betaling na 1 maand uit, dan zal er ontslag van instantie worden verleend en wordt de zaak niet in behandeling genomen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Een toegezonden rekening kan via een overboeking (al dan niet elektronisch) worden betaald.

Wat moet ik na de betaling doen?

Na betaling wordt de verwerende partij bericht en verzocht het antwoordformulier in vullen en te retourneren.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 22/03/2016