Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Holandsko

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


ÚVOD

Aké sú príslušné sadzby?

Koľko budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak budem platiť súdne poplatky načas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

ÚVOD

Pokrok dosiahnutý v rámci konania o cezhraničných pohľadávkach s nízkou hodnotou (nariadenie (ES) č. 861/2007, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2009), ktorá podľa bežných pravidiel miestnej príslušnosti je oprávnená. Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je určené na zjednodušenie a urýchlenie vymáhania cezhraničných pohľadávok do výšky 2 000 EUR. Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie s výnimkou Dánska.

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je stranám sporu k dispozícii ako alternatíva ku konaniam existujúcim podľa práva členských štátov. Rozsudok vydaný v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa uznáva a vykonáva v inom členskom štáte bez potreby doložky vykonateľnosti a bez akejkoľvek možnosti namietať proti jeho uznaniu.

Štandardné formuláre pre konania s nízkou hodnotou sporu nájdete vo všetkých úradných jazykoch tu. Začať postup „formulár A“ sa musí vyplniť. Akékoľvek príslušné sprievodné dokumenty, ako napríklad príjemky, faktúry, atď., by sa mali priložiť k tomuto formuláru.

Ide o písomný postup, pokiaľ súd nepovažuje za potrebné aj ústne vypočutie. Nariadením sa takisto ustanovujú obmedzenia pre účastníkov konania a súd s cieľom urýchliť konanie. Nariadenie zavádza použitie siedmych tlačív. Môžete vyplniť online formulárov. Pozri tiež okrem iného informácie o konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Formulár A sa musí zaslať súdu, ktorý je príslušný sa ním zaoberať. Po tom, ako súd obdrží formulár žiadosti, musí vyplniť svoju časť „formulára na odpoveď“. Súd by mal do 14 dní odo dňa prijatia formulára žiadosti doručiť jeho kópiu spolu s formulárom na odpoveď odporcovi. Odporca má 30 dní na odpoveď, ktorú zašle tak, že vyplní svoju časť formulára na odpoveď. Súd musí zaslať kópiu akejkoľvek odpovede navrhovateľovi do 14 dní.

Súd musí do 30 dní odo dňa prijatia prípadnej odpovede odporcu buď vyniesť rozsudok v konaní vo veci s nízkou hodnotou sporu alebo si od ktorejkoľvek strany sporu vyžiadať ďalšie podrobnosti v písomnej forme alebo predvolať strany sporu na ústne pojednávanie. V prípade ústneho pojednávania nie je zastupovanie advokátom nutné.

Na základe tohto formulára (ktorý bude možno nutné preložiť do jazyka druhého členského štátu) a kópie rozsudku je tento rozsudok vykonateľný vo všetkých ostatných členských štátoch Európskej únie bez akýchkoľvek ďalších formalít. Jediným dôvodom na odmietnutie výkonu rozsudku v inom členskom štáte je ten, ak je nezlučiteľný s iným rozsudkom vydaným v inom členskom štáte medzi tými istými stranami. Výkon rozsudku prebieha v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a postupmi členského štátu, v ktorom sa rozsudok vykonáva.

Viac informácií o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu alebo vnútroštátnych konaniach zvoľte jednu z vlajok uvedených napravo.

Viac informácií nájdete na našej stránke o konaniach s nízkou hodnotou sporu

Môžete si prezerať všetky online vypĺňanie formulárov použitím jedného z týchto odkazov a kliknite naň. Ak už máte forme a uložili návrh, môžete nahrávať prostredníctvom predbežná verzia tlačidlo „Upload“. POZN. Ak ste použili iba jednu obrazovku s vysokým rozlíšením, formuláre je možné vyplniť online.

Vyplniť tlačivo online: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Stiahnuť prázdne tlačivo https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.dohttps://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Aké sú príslušné sadzby?

Uplatniteľné sadzby na rok 2016 sú rozdelené takto:

Povahu výšky žaloby alebo žiadosti

Súd registračné poplatky právnické osoby

Súd registračné poplatky pre fyzické osoby

Kancelárie Všeobecného súdu poplatok za onvermogenden

Prípady týkajúce sa pohľadávky alebo žiadosť:

— neurčené hodnoty alebo

— s limitom najviac

500 EUR

117 EUR

79 EUR

79 EUR

Prípady týkajúce sa pohľadávok alebo sumu presahujúcu

500 EUR a nepresahuje 12,500 EUR.

471 EUR

223 EUR

79 EUR

Viac informácií nájdete na: Odkaz sa zobrazí v novom okneRechtspraak.nl a právnej pomociOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.rvr.org

Koľko budem musieť zaplatiť?

Výška súdneho poplatku závisí od žaloby alebo žiadosti pozri tiež: Aké sú platné sadzby.

Čo sa stane, ak budem platiť súdne poplatky načas?

Súdne poplatky sa platia vopred. Po 1 mesiaci, plánuje sa, že odvolanie orgánu, a preto sa neposudzuje.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Účet môže formou prevodu, (elektronicky alebo inak).

Čo mám urobiť po zaplatení?

Po zaplatení žalovaného a požiadali o dotazník a vrátiť ho.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 28/04/2016