Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Nederländerna

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


INLEDNING

Vilken momssats tillämpas?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag betala domstolsavgifter i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

INLEDNING

De framsteg som gjorts inom ramen för förfarandet för gränsöverskridande småmål (förordning (EG) nr 861/2007, som trädde i kraft den 1 januari 2009), formulär A som avlämnas till den domstol som enligt de allmänna reglerna om territoriell behörighet är behörig. Det europeiska småmålsförfarandet är avsett att påskynda gränsöverskridande fordringar på upp till 2 000 EUR. Förordningen gäller mellan alla Europeiska unionens medlemsstater med undantag för Danmark.

Det europeiska småmålsförfarandet är för de tvistande parterna ett alternativ till de förfaranden som redan regleras i medlemsstaternas lagstiftning. En dom i ett europeiskt småmålsförfarande ska erkännas och verkställas i en annan medlemsstat utan att det krävs en verkställighetsförklaring och utan att det finns någon möjlighet att invända mot erkännandet.

Det finns standardformulär för småmålsförfarandet på alla språk. För att inleda förfarandet måste formulär A fyllas i. Eventuella styrkande handlingar såsom kvitton, fakturor osv. ska bifogas formuläret.

Det är ett skriftligt förfarande om domstolen inte finner det nödvändigt med en muntlig utfrågning. I förordningen fastställs även tidsfrister för parterna och domstolen för att påskynda handläggningen. Förordningen omfattar sju standardformulär. Du kan fylla i formulär på nätet. Se även, bland annat, information om mindre värden.

Formulär A måste skickas till den domstol som är behörig. När domstolen mottar ansökningsformuläret ska den fylla i sin del av svarsformuläret. Inom 14 dagar efter det att ansökningsformuläret mottogs ska domstolen delge svaranden en kopia av formuläret, tillsammans med svarsformuläret. Svaranden har 30 dagar på sig att svara, genom att fylla i sin del av svarsformuläret. Domstolen ska skicka en kopia av ett eventuellt svar till käranden inom 14 dagar.

Inom 30 dagar från det att domstolen har mottagit svarandens eventuella svar måste domstolen antingen meddela en dom i småmålet, skriftligen begära ytterligare uppgifter från någon av parterna eller kalla parterna till en muntlig förhandling. Man behöver inte företrädas av en advokat vid en muntlig förhandling.

Med detta formulär (som kanske måste översättas till den andra medlemsstatens språk), samt en kopia av domen, är domen verkställbar i alla andra medlemsstater i Europeiska unionen utan ytterligare formaliteter. Verkställighet i en annan medlemsstat kan vägras endast om domen är oförenlig med en annan dom som har meddelats i den andra medlemsstaten och som avsåg samma parter. Verkställighet ska ske i enlighet med regler och förfaranden i den medlemsstat där domen verkställs.

För närmare information om det europeiska småmålsförfarandet eller om nationella förfaranden, klicka på någon av flaggorna till höger.

Läs mer på vår sida om småmål

Du kan se alla ifyllande av formulär via Internet genom att tillämpa ett av följande alternativ genom att klicka på det. Om du redan har ett formulär och sparat ett utkast, kan du ladda upp det med hjälp av knappen ”Ladda upp provisorisk version”. OBS! Endast om du använde en bildskärm med hög upplösning, formulär kan fyllas i online.

Fyll i formulär på nätet: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Ladda ner ett tomt formulär https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.dohttps://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Vilken momssats tillämpas?

De tullsatser som ska tillämpas på 2016 indelas enligt följande:

Huruvida talan eller ansökan

Domstolen registreringsavgift fysisk person

Domstolen registreringsavgift för fysiska personer

Kansliet onvermogenden avgift för

De fall som avser en fordran eller en ansökan:

— med obestämt värde eller

— med en gräns på högst

500 EUR

117 EUR

79 EUR

79 EUR

Ärenden som rör en fordran eller en ansökan till ett belopp som översteg

500 EUR och inte överstiga 12,500 EUR.

471 EUR

223 EUR

79 EUR

För mer information, se: Länken öppnas i ett nytt fönsterRådet rechtspraak.nl och rättshjälpLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.rvr.org

Hur mycket ska jag betala?

Storleken på de domstolsavgifter som beror på åtgärden eller tillämpning, se även: Vilka är de tillämpliga tarifferna.

Vad händer om jag betala domstolsavgifter i tid?

Domstolsavgifterna ska betalas i förväg. Betalning efter 1 månader återstår är det tänkt att uppsägning av myndighet och därför inte beaktas.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Ett konto kan genom en överföring, skickas (elektroniska eller ej).

Vad ska jag göra efter betalningen?

Efter tillkännagivandet och begärde att svaranden in sin replik.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 28/04/2016