Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Polen

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Indledning

Hvilke gebyrer opkræves?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler inden for den fastsatte frist?

Hvordan skal der betales et retsgebyr?

Hvad kan jeg gøre, efter at det er anlagt?

Indledning

Spørgsmålet om gebyrer i civilsager er reguleret ved lov af 28. juli 2005 om civilretlige omkostninger (t. (lovtidende nr. 2014 af 1025). Et gebyr er i princippet omfattet af krav og er således indgivet i forbindelse med proceduren i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure (i det følgende benævnt "den europæiske småkravsprocedure") (i det følgende benævnt "den europæiske småkravsprocedure"). EDR).

I polsk ret er der mulighed for at anmode om fritagelse for sådanne omkostninger i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit IV (fritagelse for sagsomkostninger).

Hvilke gebyrer opkræves?

Det såkaldte faste gebyr gælder for EDR.

Hvor meget skal jeg betale?

Fra ansøgningsmappen i den europæiske småkravsprocedure opkræves et fast gebyr på 100 PLN (artikel 27 i lov om sagsomkostninger i civile sager). Der opkræves også et gebyr af samme beløb i forbindelse med en appel (artikel 18 sammenholdt med artikel 27, litra b), i loven).

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler inden for den fastsatte frist?

Artikel 126, stk. 2, i lov om civil retspleje af 17. november 1964 (Dz. Lovtidende nr. 43, punkt 269, som ændret) — C., har retten ikke truffet nogen foranstaltninger efter at have modtaget et brev, hvorfra det skyldige gebyr ikke er blevet betalt. Følgelig skal gebyret betales ved indgivelsen af skrivelsen til den ret, til hvilken anmodningen om fritagelse er indgivet, eller til en anmodning om fritagelse for sagsomkostninger.

De processuelle konsekvenser af den manglende betaling reguleres bl.a. af Link åbner i nyt vindueartikel 130 ogLink åbner i nyt vinduehttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1 130 2 i den civile retsplejelov.

I henhold til strafferetsplejelovbogens artikel 130 opfordrer retsformanden (dommeren), hvis et procesdokument (herunder begæringen) ikke kan gøres til genstand for en sag som følge af manglende betaling af det skyldige gebyr, til den pågældende, idet han ellers dømmes til at betale skrivelsen inden for en uge. Hvis skrivelsen indgives af en udlænding, der ikke har en repræsentant i Polen, fastsætter formanden (dommeren) fristen for betaling af afgiften, som ikke må være kortere end en måned. Når ovennævnte frist er udløbet, returneres brevet til partiet. Forkyndelsen inden for den fastsatte frist har derimod virkning fra det tidspunkt, hvor den blev indgivet.

I henhold til strafferetsplejelovens artikel 130, stk. 2, skal en skrivelse fra en advokat, en advokat eller et patentagent, som ikke er blevet behørigt betalt, tilbagebetales uden betaling af gebyr, hvis han er pålagt et gebyr, som betales med et beløb eller et relativt beløb, der beregnes på grundlag af værdien af tvistens genstand. Hvis der imidlertid senest inden for en uge fra datoen for forkyndelsen af indtægtsordren er behørigt betalt en skrivelse, har den virkning fra den første indgivelsesdato.

Hvordan skal der betales et retsgebyr?

Betalingsmåden for retsafgifter i civilretlige spørgsmål reguleres af justitsministerens Link åbner i nyt vinduebekendtgørelse af 31. januar 2006 om betaling af retsafgifter i civilretlige spørgsmål (Dz. Lovtidende nr. 27, punkt 199) at udgøre en gennemførelsesretsakt vedrørende ovennævnte lov om sagsomkostninger.

Retsgebyrer i civilretlige spørgsmål skal indbetales i ikke-kontant form på den kompetente domstols løbende konto (kontooplysninger kan fås direkte fra retten eller fra rettens websted eller kan angives på justitsministeriets hjemmeside) direkte på rettens kontor eller i form af stempelmærker, der fås hos rettens kontor.

Hvad kan jeg gøre, efter at det er anlagt?

Ved betaling af gebyret og enhver udfyldning heraf behandler retten sagen på et lukket møde. Retten kan kun udpege en høring i de tilfælde, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 861/2007.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 18/09/2019