Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Πολωνία

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Εισαγωγή

Ποια είναι τα επιβαλλόμενα τέλη;

Πόσο πρέπει να πληρώσω;

Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω εντός της προθεσμίας;

Πώς θα καταβάλετε τα δικαστικά έξοδα;

Τι μπορώ να κάνω μετά την άσκησή του;

Εισαγωγή

Το ζήτημα των τελών σε αστικές υποθέσεις διέπεται από τον νόμο της 28 Ιουλίου 2005 σχετικά με τα δικαστικά έξοδα σε αστικές υποθέσεις (t. (Επίσημη Εφημερίδα των Νόμων του 2014, 1025). Κατ’ αρχήν, ένα τέλος υπόκειται σε κάθε αξίωση και ως εκ τούτου υποβάλλεται στο πλαίσιο της διαδικασίας που διέπεται από τον κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11 Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών (εφεξής: EDR).

Στο πολωνικό δίκαιο υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί απαλλαγή από τα εν λόγω έξοδα σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου IV (απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα).

Ποια είναι τα επιβαλλόμενα τέλη;

Το λεγόμενο πάγιο τέλος ισχύει για την EDR.

Πόσο πρέπει να πληρώσω;

Από τον φάκελο της αίτησης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών χρεώνεται πάγιο τέλος ύψους 100 PLN (άρθρο 27 του νόμου περί δικαστικών εξόδων σε αστικές υποθέσεις). Επιβάλλεται επίσης η καταβολή τέλους ίδιου ύψους επί της αιτήσεως αναιρέσεως (άρθρο 18 σε συνδυασμό με το άρθρο 27 στοιχείο β) ΄, του νόμου).

Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω εντός της προθεσμίας;

Σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 2 (1) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της 17 Νοεμβρίου 1964 (Dz. Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 43, σημείο 269, όπως τροποποιήθηκε) — ο C., το δικαστήριο δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια μετά από επιστολή από την οποία δεν έχει καταβληθεί το οφειλόμενο τέλος. Κατά συνέπεια, το τέλος πρέπει να καταβάλλεται κατά τον χρόνο κατάθεσης του εγγράφου στο δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση απαλλαγής ή σε αίτηση απαλλαγής από τα δικαστικά έξοδα.

Οι διαδικαστικές συνέπειες της μη καταβολής της επιστολής διέπονται, μεταξύ άλλων, από Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτο άρθρο 130Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο και 130 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εάν ένα διαδικαστικό έγγραφο (συμπεριλαμβανομένης της αίτησης) δεν μπορεί να λάβει κατάλληλη ενέργεια λόγω της μη καταβολής του οφειλόμενου τέλους, ο προεδρεύων δικαστής (ο δικαστής) καλεί τον διάδικο, ειδάλλως αυτός καταδικάζεται στην πληρωμή μέσα σε μία εβδομάδα. Εάν η επιστολή υποβάλλεται από αλλοδαπό που δεν έχει εκπρόσωπο στην Πολωνία, ο πρόεδρος (δικαστής) ορίζει προθεσμία για την καταβολή του τέλους, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η επιστολή επιστρέφεται στο μέρος. Αντιθέτως, το έγγραφο επιδόσεως εντός της ταχθείσας προθεσμίας παράγει τα αποτελέσματά του από την ημερομηνία καταθέσεως του εγγράφου αυτού.

Βάσει του άρθρο 130 2 του κώδικα ποινικής δικονομίας, η αποζημίωση που κατατίθεται από δικηγόρο, δικηγόρο ή σύμβουλο σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δεν έχει καταβληθεί δεόντως, επιστρέφεται χωρίς την καταβολή τέλους, εφόσον υπόκειται σε καταβολή τέλους σε σταθερό ή σχετικό ποσό, υπολογιζόμενη βάσει της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς. Ωστόσο, όταν, εντός μιας εβδομάδας από την ημερομηνία επίδοσης του εντάλματος είσπραξης, ένα έγγραφο έχει δεόντως εξοφληθεί, παράγει διαδικαστικά αποτελέσματα από την αρχική ημερομηνία κατάθεσης.

Πώς θα καταβάλετε τα δικαστικά έξοδα;

Ο τρόπος καταβολής των δικαστικών εξόδων σε αστικές υποθέσεις διέπεται από τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκανονισμό του Υπουργού Δικαιοσύνης, της 31 Ιανουαρίου 2006, περί της πληρωμής των δικαστικών εξόδων σε αστικές υποθέσεις (Dz. Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 27, σημείο 199) συνιστά εκτελεστική πράξη για την προαναφερόμενη νομική πράξη.

Τα δικαστικά τέλη σε αστικές υποθέσεις πρέπει να καταβάλλονται υπό μορφή μετρητών στον τρέχοντα λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου (οι πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς μπορούν να λαμβάνονται απευθείας από το δικαστήριο ή από τον δικτυακό τόπο του δικαστηρίου ή μπορούν να αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης) απευθείας στη γραμματεία του δικαστηρίου πληρωμής ή με τη μορφή δικαστικών τελών που διατίθενται από το γραφείο πληρωμών του δικαστηρίου.

Τι μπορώ να κάνω μετά την άσκησή του;

Με την καταβολή του τέλους και της ενδεχόμενης συμπληρώσεώς του, το δικαστήριο θα εκδικάσει την υπόθεση κεκλεισμένων των θυρών. Το δικαστήριο μπορεί να προβεί σε ακρόαση μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό 861/2007.


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/09/2019