Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tasas judiciales aplicables al proceso de escasa cuantía - Polonia

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μέτρια

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Introducción

¿Cuáles son las tasas cobradas?

¿Cuánto tengo que pagar?

¿Qué ocurre si no parto en el plazo?

¿Cómo presentar una tasa judicial?

¿Qué puedo hacer después de que se haya presentado?

Introducción

La cuestión de las tasas en los procedimientos civiles se rige por la Ley de 28 de julio de 2005 sobre los gastos judiciales en materia civil (t. (Boletín Oficial de 2014, 1025). En principio, una tasa es objeto de cualquier demanda y, por tanto, se aplica en el procedimiento regulado por el Reglamento (CE) n.º 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (en lo sucesivo, EDR).

En el Derecho polaco, existe la posibilidad de solicitar la exención de tales costes de conformidad con lo dispuesto en el título IV (exención de los gastos judiciales).

¿Cuáles son las tasas cobradas?

La llamada tasa fija se aplica a EDR.

¿Cuánto tengo que pagar?

En el expediente de demanda del proceso europeo de escasa cuantía se cobra una comisión fija por un importe de 100 PLN (artículo 27 de la Ley de costas judiciales en materia civil). También se aplica un canon de igual cuantía a un recurso (artículo 18 leído en relación con el artículo 27, letra b), de la Ley).

¿Qué ocurre si no parto en el plazo?

De conformidad con el artículo 126, apartado 2, (1) del Código de Enjuiciamiento Civil de 17 de noviembre de 1964 (Dz. Diario Oficial polaco no 43, punto 269, en su versión modificada) — el Sr. C., el órgano jurisdiccional no adopta ninguna medida a raíz de un escrito del que no se ha abonado la tasa adeudada. Por consiguiente, la tasa debe pagarse en el momento en que se presenta el escrito ante el órgano jurisdiccional al que se presenta la solicitud de exención o la solicitud de exención de las costas procesales.

Las consecuencias procesales de la falta de pago del escrito se rigen, en particular, por El enlace abre una nueva ventanael artículo 130 y elEl enlace abre una nueva ventana artículo 130 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

De conformidad con el artículo 130 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si un escrito procesal (incluida la demanda) no puede ser objeto de un procedimiento como consecuencia del impago de la tasa adeudada, el presidente del juez (el juez) invitará a la parte, so pena de ser condenada a pagar la carta, a abonarla en el plazo de una semana. Si el escrito es presentado por un residente extranjero que no tenga un representante en Polonia, el presidente fijará el plazo para el pago de la tasa, que no podrá ser inferior a un mes. Expirado este plazo, se devuelve la carta a la parte. En cambio, el escrito de notificación dentro del plazo establecido produce sus efectos a partir de la fecha de su presentación.

A la luz del artículo 130 2 del Código de Enjuiciamiento Criminal, un escrito presentado por un abogado, abogado o agente de patentes que no haya sido debidamente abonado se reembolsará sin el pago de una tasa si está sujeta a una tasa pagadera a un importe fijo o a un importe relativo calculado sobre la base del valor del objeto del litigio. No obstante, cuando, en el plazo de una semana desde la fecha de notificación de la orden de cobro, se haya efectuado el pago de una carta, ésta tendrá efectos procedimentales a partir de la fecha inicial de presentación de la solicitud.

¿Cómo presentar una tasa judicial?

El método de pago de las tasas judiciales en materia civil se rige por el El enlace abre una nueva ventanaReglamento del Ministerio de Justicia, de 31 de enero de 2006, sobre el pago de tasas judiciales en materia civil (Dz. Diario Oficial polaco no 27, punto 199) constituyen un acto de ejecución para los citados gastos jurídicos.

Las tasas judiciales en materia civil deben abonarse en forma distinta del efectivo en la cuenta corriente del órgano jurisdiccional competente (la información de la cuenta puede obtenerse directamente del órgano jurisdiccional o desde el sitio web del órgano jurisdiccional o puede indicarse en el sitio web del Ministerio de Justicia) directamente en la oficina de pagos del tribunal o en forma de sellos judiciales disponibles en la oficina de pago.

¿Qué puedo hacer después de que se haya presentado?

Previo pago de la tasa y mediante el pago de la tasa, el tribunal procederá al examen del caso a puerta cerrada. El tribunal solo podrá designar una audiencia en los casos especificados en el Reglamento (CE) n.º 861/2007.


Esta versión se ha generado con traducción automática. El dueño de esta página no acepta responsabilidad alguna sobre la calidad de la traducción.

Última actualización: 18/09/2019