Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Poola

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Sissejuhatus

Milliseid tasusid nõutakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub, kui ma ei maksa tähtaja jooksul?

Kuidas maksta kohtulõivu?

Mida ma saan teha pärast seda, kui see on esitatud?

Sissejuhatus

Tsiviilkohtumenetluse tasude küsimust reguleerib 28. juuli 2005. aasta seadus kohtukulude kohta tsiviilasjades (t. (ametlik väljaanne 2014, 1025). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrusele (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus (edaspidi: EDR).

Poola õiguses on võimalus taotleda nendest kuludest vabastamist IV jaotise sätete alusel (vabastamine õiguskuludest).

Milliseid tasusid nõutakse?

Nn fikseeritud tasu kohaldatakse EDRi suhtes.

Kui palju pean maksma?

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse taotlustoimikust nõutakse 100 Poola zloti suurust fikseeritud tasu (tsiviilasjadega seotud kohtukulusid käsitleva seaduse artikkel 27). Sama summa eest tuleb tasuda ka apellatsioonkaebus (seaduse artikkel 18 koostoimes artikli 27 punktiga b).

Mis juhtub, kui ma ei maksa tähtaja jooksul?

Vastavalt 17. novembri 1964. aasta tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 126 lõikele 2 (1) (Dz. Seaduste kogu nr 43, punkt 269, nagu seda on muudetud) — hr C., kohus ei võta mingeid meetmeid pärast seda, kui kiri, mille alusel ei ole tasutud lõivu, ei ole tasutud. Seega tuleb tasu maksta kirja esitamise ajal selle kohtu juures, kellele on esitatud vabastustaotlus, või kohtukulude tasumisest vabastamise taotluse.

Kirja täitmata jätmise menetluslikud tagajärjed on muu hulgas reguleeritud tsiviilkohtumenetluse seadustikuLingil klikates avaneb uus aken artikliga Lingil klikates avaneb uus aken130 ja artikliga 130 2.

Kui menetlusdokument (sealhulgas taotlus) ei saa menetlusdokumenti (sealhulgas hagiavaldus) nõuetekohaselt kätte tasu maksmata jätmise tõttu, kutsub kohtu eesistuja (kohtunik) menetlusdokumenti (koos taotlusega) selle poole, kui ta ei saa kirja tagasi maksta, et maksta kiri ühe nädala jooksul. Kui kirja esitab välisriigi kodanikust isik, kellel ei ole Poolas esindajat, kehtestab vahekohtu eesistuja (kohtunik) tasu maksmise tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui üks kuu. Kui eespool nimetatud tähtaeg on möödunud, tagastatakse kiri menetlusosalisele. Teiselt poolt avaldab teenuse osutamise kiri oma mõju alates selle esitamise kuupäevast.

Kriminaalmenetluse seadustiku artikli 130 2 kohaselt makstakse tasuta kiri, mille on esitanud advokaat, advokaat või patendivolinik, keda ei ole nõuetekohaselt makstud, ilma et ta peaks tasu maksma, kui tema suhtes kohaldatakse kindlaksmääratud või vaidluse objekti väärtuse alusel arvutatud tasu. Kui nädala jooksul alates sissenõudekorralduse kätteandmise kuupäevast on nõuetekohaselt välja makstud kiri, on sellel siiski menetluslik mõju alates esialgse taotluse esitamise kuupäevast.

Kuidas maksta kohtulõivu?

Tsiviilkohtulõivude maksmise meetodit reguleerib justiitsministri 31. jaanuari 2006. aasta Lingil klikates avaneb uus akenmääruskohtukulude tasumise kohta tsiviilasjades (Dz. Seaduste kogu nr 27, punkt 199) see kujutab endast rakendusakti, mis käsitleb eespool nimetatud õiguskulusid.

Kohtulõivud tsiviilasjades tuleb tasuda pädeva kohtu arvelduskontole mitterahalise vormis (kontot käsitlevat teavet võib saada otse kohtult või justiitsministeeriumi veebisaidilt või see võib olla märgitud justiitsministeeriumi veebisaidil) otse kohtukantseleisse või kohtu maksekantseleisse.

Mida ma saan teha pärast seda, kui see on esitatud?

Pärast lõivu tasumist ja selle täitmist menetleb kohus asja kinnisel istungil. Kohus võib kohtuistungi ametisse määrata ainult määruses (EÜ) nr 861/2007 sätestatud juhtudel.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 18/09/2019