Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Lenkija

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Įvadas

Už ką imamas mokestis?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jei nesumokės iki nustatyto termino?

Kaip sumokėti žyminį mokestį?

Ką aš galiu padaryti po to, kai jis buvo pradėtas taikyti?

Įvadas

Mokesčių civilinėse bylose klausimą reglamentuoja 2005 m. liepos 28 d. Aktas dėl teismo išlaidų civilinėse bylose (t.). (teisės aktų leidinys, 2014, 1025). Mokestis iš esmės priklauso nuo bet kokio reikalavimo ir dėl to jam taikomas 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą (toliau — EDR).

Lenkijos teisėje numatyta galimybė prašyti atleisti nuo tokių išlaidų pagal IV antraštinės dalies nuostatas (atleidimas nuo teisinių išlaidų).

ką imamas mokestis?

Vadinamasis fiksuotas mokestis taikomas EDR.

Kiek turiu mokėti?

Pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą iš prašymo bylos imamas fiksuotas 100 PLN mokestis ( Įstatymo dėl teismo išlaidų civilinėse bylose 27 straipsnis). Už tą pačią sumą taip pat imamas mokestis už apeliacinį skundą (įstatymo 18 straipsnis kartu su 27 straipsnio b punktu).

Kas bus, jei nesumokės iki nustatyto termino?

Pagal 1964 m. lapkričio 17 d. Civilinio proceso kodekso (DZ) 126 straipsnio 2 dalį (1) Įstatymų leidinys Nr. 43, straipsnis 269, su pakeitimais) – teismas nesiima jokių veiksmų po to, kai nebuvo sumokėtas mokėtinas mokestis. Todėl mokestis turi būti sumokėtas tuo metu, kai raštas pateikiamas teismui, kuriam yra pateiktas prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio, arba prašymui atleisti nuo teisinių išlaidų.

Rašto nesumokėjimo procedūrines pasekmes reglamentuoja, inter alia, Civilinio proceso kodekso Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130&full=1Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas 130 straipsnis ir 2 straipsnio dalis.

Pagal Baudžiamojo proceso kodekso 130 straipsnį, jeigu procesinis dokumentas (įskaitant prašymą) dėl nesumokėto mokesčio nesumokamas, pirmininkaujantis teisėjas (teisėjas) pakviečia šalį, o jei to nepadaro, jis turi sumokėti raštą, sumokėti jį per vieną savaitę. Jei laišką pateikia užsienio rezidentas, kuris neturi Lenkijoje atstovo, pirmininkas (teisėjas) nustato mokesčio sumokėjimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip vienas mėnuo. Pasibaigus pirmiau nurodytam terminui, laiškas grąžinamas šaliai. Kita vertus, tarnybos ratas per nustatytą laikotarpį pradeda veikti nuo tos dienos, kai jis buvo pateiktas.

Atsižvelgiant į Baudžiamojo proceso kodekso 2 130 straipsnį, advokato, advokato ar patentų atstovo, kuris nebuvo tinkamai sumokėtas, pateiktas raštas turi būti grąžintas nemokant mokesčio, jeigu už jį imamas fiksuotas arba santykinis mokestis, apskaičiuotas remiantis ginčo dalyko verte. Tačiau tais atvejais, kai per savaitę nuo vykdomojo rašto sumoms išieškoti įteikimo dienos raštas yra tinkamai sumokėtas, jis turi turėti procedūrinį poveikį nuo pradinės paraiškos pateikimo datos.

Kaip sumokėti žyminį mokestį?

Teismo mokesčių civilinėse bylose mokėjimo būdą reglamentuoja 2006 m. sausio 31 d. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumoministro reglamentas dėl teismo mokesčių mokėjimo civilinėse bylose (Dz. Įstatymų leidinys Nr. 27, straipsnis 199) yra pirmiau minėtų teisinių išlaidų įgyvendinimo aktas – įgyvendinimo aktas.

Civilinių bylų teismo mokesčiai turi būti pervedami į kompetentingo teismo einamąją sąskaitą (informacija apie sąskaitą gali būti gaunama tiesiogiai iš teismo arba teismo svetainės arba gali būti nurodyta Teisingumo ministerijos interneto svetainėje) tiesiogiai teismo mokėjimo įstaigoje arba teismo mokesčių pašto dėžutėse.

Ką aš galiu padaryti po to, kai jis buvo pradėtas taikyti?

Sumokėjus mokestį ir jį įrašant, teismas bylą nagrinės uždarame posėdyje. Teismo posėdį teismas gali skirti tik Reglamente (EB) Nr. 861/2007 nurodytais atvejais.


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 18/09/2019