Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Polen

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Inleiding

Welke vergoedingen worden geheven?

Hoe moet ik betalen?

Wat indien u niet tijdig betaalt, zal ik?

Betaald?

Wat moet ik doen na de betaling?

Inleiding

De kwestie van de heffingen in de civiele procedure is geregeld in de wet van 28 juli 2005 op de gerechtskosten in burgerlijke zaken (Staatsblad 2014, 1025). In beginsel is de heffing verschuldigd over elke aanvraag en daarom wordt ingediend volgens de regelgevingsprocedure als bepaald in Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (hierna: EDR).
In de Poolse wetgeving, er een verzoek om een ontheffing van die kosten op grond van de bepalingen van voornoemde wet (titel IV — vrijstelling van de proceskosten).

Welke vergoedingen worden geheven?

Met betrekking tot de zogeheten „vaste vergoeding van toepassing is.

Hoe moet ik betalen?

Uit de toepassing op het onderhavige geval van de Europese procedure voor geringe vorderingen in rekening gebracht: vaste vergoeding van 100 PLN (artikel 27 ter van de wet op de gerechtskosten in burgerlijke zaken). Hetzelfde is ook in hoger beroep (artikel 18 quatervicies, gelezen in samenhang met artikel 27 ter van de genoemde wet).

Wat indien u niet tijdig betaalt, zal ik?

Volgens artikel 1262, § 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van 17 november 1964 (Staatsblad 43, punt 269, als gewijzigd), K. P. c. Het Gerecht heeft geen actie ondernomen naar aanleiding van de brief van de verschuldigde heffing nog niet is betaald. Daarom moet de vergoeding worden betaald bij het indienen van de aanvraag (brief), of het verzoek om vrijstelling van de proceskosten.

De procedurele consequenties van non-betaling onder meer geregeld bij artikel 130 en 1302 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.De link wordt in een nieuw venster geopend.http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130&full=1De link wordt in een nieuw venster geopend.http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1

In overeenstemming met artikel 130 duodecies letter c. — indien de memorie (waaronder Defensie) kan niet worden aanvaard wegens niet-betaling van de verschuldigde heffing, de voorzitter (rechter) verzoekt de aanvrager, op straffe van zijn memorie terug te betalen binnen een week. Indien een gezochte persoon die in het buitenland woont, geen vertegenwoordiger heeft in Polen (rechter) stelt de voorzitter de termijn voor betaling, die niet korter mag zijn dan een maand. Na het verstrijken van deze termijn is terugbetaald zijde. Een brief binnen de gestelde termijn heeft betaald vanaf de datum van indiening.

In het licht van artikel 1302 duodecies, lid — brief van mevrouw C ingesteld door een advocaat of een octrooigemachtigde die niet is betaald, wordt vrijgegeven zonder de betaling van vergoedingen, wanneer een vaste vergoeding wordt berekend op basis van de relatieve of aangegeven door de waarde van het voorwerp van het geding. Indien echter binnen één week na de datum van de betekening van de beschikking aan de vergoeding van de brief wordt betaald, de mededeling effect sorteert vanaf de oorspronkelijke datum van indiening van de processtukken.

Betaald?

Hoe denkt u de gerechtskosten in burgerlijke zaken regelt rozporządzenieministra Justitie van 31 januari 2006 over de wijze van betaling van de gerechtskosten in burgerlijke zaken (Dz.U. nr. 27, punt 199), die een uitvoeringshandeling aan de wet op de gerechtskosten.De link wordt in een nieuw venster geopend.http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.475138&full=1

De gerechtskosten in burgerlijke zaken is niet in contanten worden betaald op grond van de huidige rekening van de bevoegde rechter (informatie over dergelijke rekening kunnen rechtstreeks worden verkregen voor de rechter of op haar website of op de website van het ministerie van Justitie), rechtstreeks aan de kas van het Gerecht van eerste aanleg of in de vorm van vergoeding is zegels die door de kas van het Gerecht.

Wat moet ik doen na de betaling?

Na betaling van de rechten en alle tekortkomingen gaat het Gerecht om kennis te nemen van de zaak in besloten zitting. Het Gerecht kan een terechtzitting houden, alleen in de gevallen beschreven in Verordening 861/2007.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 03/02/2016