Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Polen

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Inledning

Vilka avgifter tas ut?

Hur kan jag betala?

Vad händer om du inte betalar jag i tid?

En domstolsavgift?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Frågan om kostnader i tvistemål regleras genom lagen av den 28 juli 2005 om domstolskostnader i civilmål (officiella tidningen 2014, 1025). I princip skall avgiften betalas för varje ansökan och därför skall lämnas enligt det föreskrivande förfarande som fastställs genom förordning (EG) nr 861/2007 av Europaparlamentet och rådet av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (nedan EDR).
I polsk lagstiftning finns en möjlighet att begära befrielse från sådana kostnader enligt bestämmelserna i den ovannämnda lagen (Avdelning IV – befrielse från rättegångskostnaderna).

Vilka avgifter tas ut?

När det gäller de så kallade ”fast avgift.

Hur kan jag betala?

Från tillämpningen av det europeiska småmålsförfarandet skall tas ut: fast avgift på 100 zloty (artikel 27b i lagen om domstolskostnader i civilmål). Samma avgift tas ut även om överklagande (artikel 18w jämförd med artikel 27b i ovannämnda akt.

Vad händer om du inte betalar jag i tid?

Enligt artikel 1262 § 1 i civilprocesslagen av den 17 november 1964 (Polens officiella tidning nr 43, punkt 269, i ändrad lydelse), K. s. k. Förstainstansrätten vidtog inga åtgärder med anledning av skrivelsen från vilka avgiften inte har betalats. Därför ska avgiften betalas vid inlämnandet av domstolens skrivelse (ansökan) som det är, eller begära befrielse från rättegångskostnaderna.

De processrättsliga följderna av utebliven betalning regleras i bland annat artikel 130 och 1302 i civilprocesslagen.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130&full=1Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1

I enlighet med artikel 130k c. – Om inlagan (inklusive försvarspolitiken) är inte riktigt, eftersom betalning av avgiften, ordföranden (domare) uppmanar sökanden, vid äventyr av avvisning av ansökan, att betala avgifterna för ansökan inom en vecka. Om en eftersökt person bosatt utomlands som inte har någon representant i Polen, ordförande (domare) fastställer tidsfristen för betalning, som inte får vara kortare än en månad. Efter utgången av denna period ersätts sida. En skrivelse betalas inom den tidsfrist som har verkan från och med dagen för inlämnandet.

Mot bakgrund av artikel 1302k – skrivelse från Mercedes C som väckts genom advokat eller patentombud som inte var vederbörligen betalas ut utan betalning av avgifter, där en fast avgift beräknas på grundval av den relativa eller markeras med värdet av föremålet för tvisten. Om inom en vecka från dagen för delgivning av beslutet om återbetalning av skrivelsen kommer att betalas i vederbörlig ordning, underrättelsens konsekvenser från den ursprungliga dagen för ingivande av inlagor.

En domstolsavgift?

Hur kommer ni att betala domstolsavgifter i civilmål regleras rozporządzenieministra 31 januari 2006 om Betalningssätt för domstolsavgifter i civilmål (Dz.U. nr 27, punkt 199) utgör en genomförandeakt till den ovannämnda lagen om domstolskostnader.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.475138&full=1

Domstolsavgifter i civilmål ska betalas på grundval av rådande konto som den behöriga domstolen (upplysningarna om detta konto kan direkt erhållas i domstol eller på sin webbplats eller på webbplatsen för justitieministeriet), direkt till den tyska domstolen i första instans eller i form av märken som kan köpas på betalas ur personaldomstolens kassa.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Efter betalning av avgiften och eventuella brister ska domstolen fortsätta att pröva ärendet bakom stängda dörrar. Domstolen får hålla en muntlig förhandling endast i de fall som anges i förordning 861/2007.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 03/02/2016