Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Polen

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Inleiding

Wat zijn de aangerekende vergoedingen?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik niet binnen de termijn betaalt?

Hoe maak ik een griffierecht?

Wat kan ik doen nadat het is ingesteld?

Inleiding

De leges in burgerlijke zaken vallen onder de Wet van 28 juli 2005 betreffende de gerechtskosten in burgerlijke zaken (t. (Pools staatsblad van 2014, 1025). Een vergoeding is in beginsel onderworpen aan enige bewering en dus gedaan in het kader van de procedure die valt onder Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (hierna: EDR).

In het Poolse recht bestaat de mogelijkheid om overeenkomstig de bepalingen van titel IV (vrijstelling van gerechtskosten) van dergelijke kosten te verzoeken.

Wat zijn de aangerekende vergoedingen?

De zogenaamde vaste vergoeding geldt voor EDR.

Hoeveel moet ik betalen?

Uit het aanvraagdossier in de Europese procedure voor geringe vorderingen wordt een vaste vergoeding van 100 PLN in rekening gebracht (artikel 27 van de Wet inzake de gerechtskosten in burgerlijke zaken). Een vergoeding van hetzelfde bedrag wordt ook geheven in het kader van een beroep (artikel 18 juncto artikel 27, onder b), van de wet).

Wat gebeurt er als ik niet binnen de termijn betaalt?

Volgens artikel 126, lid 2, (1) van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van 17 november 1964 (Dz. Staatsblad nr. 43, punt 269, zoals gewijzigd, neemt de rechter geen enkele maatregel naar aanleiding van een brief waarin de verschuldigde vergoeding niet is betaald. De taks moet dus worden betaald op het tijdstip waarop de brief wordt ingediend bij het gerecht waarbij het verzoek om vrijstelling is ingediend of bij het gerecht waarvoor een verzoek tot vrijstelling van de proceskosten is ingediend.

De procedurele gevolgen van de niet-betaling vallen onder meer onder De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 130 enDe link wordt in een nieuw venster geopend.http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1 130 2 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Overeenkomstig artikel 130 van het wetboek van strafvordering verzoekt de voorzittende rechter (de rechter), indien een processtuk (met inbegrip van het verzoek) niet kan worden gevolgd omdat de verschuldigde vergoeding niet wordt betaald, de partij op straffe van veroordeling de brief te betalen binnen een termijn van één week. Indien de brief wordt afgegeven door een ingezetene van een derde land die geen vertegenwoordiger in Polen heeft, stelt de voorzitter (rechter) de termijn voor de betaling van de vergoeding vast, die niet minder dan een maand mag bedragen. Zodra deze termijn is verstreken, wordt de brief teruggezonden naar de partij. De betekening of kennisgeving binnen de gestelde termijn sorteert daarentegen gevolgen vanaf de datum van indiening.

In het licht van artikel 130 2 van het wetboek van strafvordering wordt een brief van een advocaat, advocaat of octrooigemachtigde die niet naar behoren is betaald, terugbetaald zonder betaling van een vergoeding indien tegen hem een vergoeding verschuldigd is tegen een vast of een relatief bedrag dat wordt berekend op basis van de waarde van het voorwerp van het geschil. Indien echter binnen een week na de datum van betekening of kennisgeving van de invorderingsopdracht een brief naar behoren wordt betaald, heeft deze vanaf de datum van indiening van de aanvraag procedurele gevolgen.

Hoe maak ik een griffierecht?

De wijze van betaling van gerechtskosten in burgerlijke zaken wordt geregeld door de De link wordt in een nieuw venster geopend.verordening van de minister van Justitie van 31 januari 2006 betreffende de betaling van griffierechten in burgerlijke zaken (Dz. Staatsblad nr. 27, punt 199) een uitvoeringshandeling vast te stellen voor de bovengenoemde handeling in verband met de proceskosten.

De gerechtskosten in burgerlijke zaken moeten op de lopende rekening van de bevoegde rechtbank in niet-contante vorm worden betaald (de rekeninginformatie kan rechtstreeks bij de rechtbank of op de website van het gerecht worden opgevraagd, of kan op de website van het ministerie van Justitie worden vermeld), rechtstreeks bij de betalingsrechtbank of in de vorm van door het betalingskantoor van de rechtbank beschikbare stempels van de gerechtskosten.

Wat kan ik doen nadat het is ingesteld?

Bij de betaling van de vergoeding en de vulling daarvan zal de rechtbank de zaak tijdens besloten zitting behandelen. De rechtbank kan alleen een hoorzitting aanwijzen in de in Verordening (EG) nr. 861/2007 bedoelde gevallen.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 18/09/2019