Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Polen

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Inledning

Vilka avgifter tas ut?

Hur mycket måste jag betala?

Vad händer om jag inte betalar inom tidsfristen?

Hur gör man för att ta ut en domstolsavgift?

Vad kan jag göra när det har inletts?

Inledning

Frågan om arvoden vid civilrättsliga förfaranden regleras i lagen av den 28 juli 2005 om rättegångskostnader i tvistemål (t). (Polens officiella tidning, 2014, 1025). En avgift är i princip föremål för en fordran och därmed i det förfarande som regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (nedan kallad EDR).

I polsk rätt finns det en möjlighet att begära befrielse från sådana kostnader i enlighet med bestämmelserna i avdelning IV (befrielse från rättsliga kostnader).

Vilka avgifter tas ut?

Den så kallade fasta avgiften gäller för EDR.

Hur mycket måste jag betala?

Från ansökan i det europeiska småmålsförfarandet tas en fast avgift på 100 zloty ut (artikel 27 i lagen om rättegångskostnader i civilmål). Samma belopp tas även ut vid överklagande (artikel 18 jämförd med artikel 27 b i lagen).

Vad händer om jag inte betalar inom tidsfristen?

Enligt artikel 126.2 (1) i civilprocesslagen av den 17 november 1964 (Dz. Polsk författningssamling nr 43, punkt 269, i dess ändrade lydelse) – C har domstolen inte vidtagit några åtgärder till följd av en skrivelse från vilken den utestående avgiften inte har betalats. Avgiften ska därför betalas vid den tidpunkt då brevet ges in till den domstol till vilken ansökan om undantag görs eller till en begäran om befrielse från rättsliga kostnader.

De processuella konsekvenserna av att skrivelsen inte betalas regleras bland annat av Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 130Länken öppnas i ett nytt fönster och 130 § i civilprocesslagen.

I enlighet med artikel 130 i straffprocesslagen ska rättens ordförande (domaren), om en inlaga (inbegripet ansökan) inte kan behandlas på ett korrekt sätt på grund av att avgiften inte har betalats, uppmana parten att betala den inom en vecka. Om skrivelsen lämnas in av en utländsk person med hemvist i landet som inte har någon företrädare i Polen, ska ordföranden (domaren) fastställa tidsfristen för betalning av avgiften, vilken inte får vara kortare än en månad. När den ovannämnda tidsfristen har löpt ut skickas brevet tillbaka till parten. Delgivning inom den föreskrivna fristen har däremot sin verkan från och med den dag då den lämnades in.

Mot bakgrund av artikel 130 2 i straffprocesslagen ska en skrivelse som inges av en advokat, en advokat eller ett patentombud och som inte har betalats i vederbörlig ordning återbetalas utan att en avgift erläggs om han är skyldig att betala en avgift som ska betalas till ett fast belopp eller ett belopp som beräknas på grundval av tvistens värde. Om emellertid, inom en vecka från dagen för delgivningen av betalningskravet, en skrivelse har betalats i vederbörlig ordning, ska den ha rättsverkan från och med den första ansökningsdagen.

Hur gör man för att ta ut en domstolsavgift?

Metoden för betalning av domstolsavgifter i civilrättsliga förfaranden regleras av justitieministerns Länken öppnas i ett nytt fönsterförordning av den 31 januari 2006 om betalning av domstolsavgifter i tvistemål (Dz. Polsk författningssamling nr 27, punkt 199) som utgör en genomförandeakt för ovannämnda juridiska kostnader.

Domstolsavgifterna i civilrättsliga ärenden ska betalas i form av icke-kontanta medel till den behöriga domstolens löpande konto (kontoinformationen kan erhållas direkt från domstolen eller från domstolens webbplats eller kan anges på justitieministeriets webbplats) direkt vid domstolskansliet eller i form av stämpelavgift från domstolen.

Vad kan jag göra när det har inletts?

När avgiften betalas och fylls i kommer domstolen att handlägga ärendet inom stängda dörrar. Domstolen kan endast förordna en förhandling i de fall som anges i förordning 861/2007.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 18/09/2019