Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Rumanija

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: durchschnittlich

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Introduzzjoni

X’tip ta’ tariffi huma pagabbli?

Kemm ikolli nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’jiġri wara li jħallsu?

Introduzzjoni

Il-proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar hija rregolata bir-Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar.

Fir-rigward tas-sistema ta’ taxxi tal-boll tal-qorti, din hija rregolata mill-Ordinanza ta’ Emerġenza Nru 80/2013, li ilha fis-seħħ mill-26.06.2013. Din il-leġiżlazzjoni ġiet adottata wara l-emenda tal-qafas legali għall-proċess ċivili permezz tal-adozzjoni tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, u l-implimentazzjoni tal-istituzzjonijiet il-ġodda adottati skont il-Kodiċi Ċivili.

It-taxxi tal-boll ġudizzjarji huma pagabbli mill-persuni fiżiċi u ġuridiċi kollha u jirrappreżentaw ħlas għal servizzi mogħtija mill-qrati, u mill-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku mehmuż mal-Qorti Għolja tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja.

Id-dazji tal-boll ġudizzjarji jistgħu jitħallsu online fir-Rumanija, iżda sa issa sistema ta’ pagament elettroniku mhijiex operattiva.

X’tip ta’ tariffi huma pagabbli?

Id-dazji tal-boll ġudizzjarji huma dovuti kemm għall-proċess fl-ewwel istanza kif ukoll għall-eżerċizzju ta’ rimedji legali, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti mil-liġi.

L-individwi jistgħu, fuq talba, jibbenefikaw minn tnaqqis, eżenzjonijiet u ħlasijiet bin-nifs għall-ħlas ta’ taxxi tal-boll, taħt it-termini tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 51/2008 dwar assistenza ġudizzjarja pubblika f’materji ċivili, approvata b’emendi permezz tal-Liġi Nru 193/2008, kif emendata u ssupplimentata. Il-persuni ġuridiċi jistgħu jibbenefikaw minn faċilitazzjonijiet bil-pagament ta’ tariffi tal-qorti skont l-Artikolu 42, paragrafu 2, tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 80/2013.

Kemm ikolli nħallas?

Fl-istadju attwali tal-leġiżlazzjoni, it-tariffa tal-qorti għall-applikazzjoni hija stabbilita skont l-Artikolu 3(1) tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 80/2013, kif ġej:

  1. sa valur ta’ 500 lei — 8 % iżda mhux inqas minn 20 lei;
  2. bejn 501 u 5.000 lei — 40 lei + 7 % għal dak li jaqbeż l-500 lei;
  3. bejn 5.001 u 25.000 lei — 355 lei + 5 % għal dak li jaqbeż l-5.000 lei;

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Skont id-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 80/2013, id-dazju tal-boll ġudizzjarju jitħallas bil-quddiem. Jekk il-pretendent ma jissodisfax l-obbligu li jħallas id-dritt sad-data ta’ skadenza statutorja jew tal-qorti, l-applikazzjoni tiġi kkanċellata bħala li ma tkunx frankata jew, kif xieraq, tiġi riżolta fil-limiti li fihom it-taxxa tal-boll tkun tħallset legalment. Bl-istess mod, jekk l-applikazzjoni għall-għoti tal-faċilitajiet għall-ħlas tat-taxxa tal-boll ġiet miċħuda u l-applikant ma ħallasx il-bolla dovuta u ma ppreżentax prova ta’ ħlas fit-terminu stabbilit mill-qorti, il-qorti tipproċedi bl-annullament tal-applikazzjoni bħala dazju mhux tal-boll.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Id-dazji tal-boll ġudizzjarji jitħallsu mid-debitur bi flus kontanti, permezz ta’ trasferiment jew sistema online, f’kont tad-dħul separat tal-baġit lokali “Timbru ġudizzjarju u taxxi tal-bolla oħra”, unità amministrattiva territorjali fejn il-persuna fiżika tkun residenti jew residenti jew, skont il-każ, fejn il-persuna ġuridika jkollha l-uffiċċju rreġistrat tagħha. L-ispejjeż ta’ l-operazzjonijiet ta’ trasferiment ta’ ammonti dovuti bħala taxxa tal-bolla jitħallsu lid-debitur tat-taxxa.

Jekk il-persuna responsabbli għat-taxxa tal-boll la hija ddomiċiljata u lanqas ta’ domiċilju jew, kif jista’ jkun il-każ, is-sede fir-Rumanija, it-taxxa tal-boll tal-qorti għandha titħallas fil-kont tal-baġit lokali tal-unità amministrattiva tal-qorti fejn tiġi ppreżentata l-azzjoni jew l-applikazzjoni.

Id-dazji tal-boll ġudizzjarji jistgħu jitħallsu fi flus kontanti lill-Awtorità tat-Taxxa u tat-Taxxa tal-Unità Amministrattiva li fiha l-persuna fiżika tkun domiċiljata jew residenti jew fejn tkun stabbilita l-persuna ġuridika.

Id-dazji tal-boll ġudizzjarji jistgħu jitħallsu wkoll permezz ta’ trasferiment bankarju u sistema onlajn.

X’jiġri wara li jħallsu?

L-irċevuta tal-ħlas ta’ taxxi tal-bolla, maħruġa fil-każ ta’ pagamenti magħmula bi flus kontanti jew b’ordni ta’ ħlas, għandha tiġi ppreżentata bir-reġistrazzjoni tal-applikazzjoni.

L-irċevuti jew skont il-każ, l-ordnijiet għall-ħlas fuq it-taxxi tal-boll ġudizzjarji ma għandhomx format standard, li jinħareġ fil-forma aċċettata mill-unità tal-ħlas.

Jekk it-tariffa tal-qorti titħallas wara li r-rikorrent ikun irċieva l-komunikazzjoni tal-qorti f’dan is-sens, huwa għandu jippreżenta prova tal-ħlas tat-tariffa fi żmien 10 jum minn meta jirċievi n-notifika.

Il-preżentazzjoni tal-prova tal-ħlas tat-taxxa tal-boll tista’ ssir personalment fil-post ta’ qorti jew bil-posta b’indikazzjoni tan-numru tal-fajl (numru tal-każ) li għalih ikun sar il-ħlas, in-numru tal-fajl imsemmi fil-komunikazzjoni li l-qorti tibgħat lill-parti.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 19/09/2019