Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Rumunia

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Wprowadzenie

Jakiego rodzaju opłaty są należne?

Ile będę musiał zapłacić?

Co dzieje się, jeżeli w terminie nie zapłacę opłat sądowych?

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Co się dzieje po ich zapłaceniu?

Wprowadzenie

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń reguluje rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

Jeżeli chodzi o system opłat skarbowych, jest on regulowany na mocy nadzwyczajnego rozporządzenia nr 80/2013 obowiązującego od 26.06.2013 r. Przepisy te zostały przyjęte po zmianie ram prawnych dotyczących postępowania cywilnego poprzez przyjęcie kodeksu postępowania cywilnego oraz po wdrożeniu nowych instytucji przyjętych na podstawie kodeksu cywilnego.

Opłaty skarbowe są należne od wszystkich osób fizycznych i prawnych i stanowią zapłatę za usługi świadczone przez sądy, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz prokuraturę przy Wysokim Trybunale Kasacyjnym i Sprawiedliwości.

Sądowe opłaty skarbowe mogą być uiszczane przez internet w Rumunii, ale jak dotąd system płatności elektronicznych nie działa.

Jakiego rodzaju opłaty są należne?

Opłaty sądowe są należne zarówno w pierwszej instancji, jak i w ramach korzystania ze środków odwoławczych, na warunkach określonych przez prawo.

Osoby fizyczne mogą, na wniosek, skorzystać z obniżek, zwolnień i opłat z tytułu opłat skarbowych, na mocy nadzwyczajnego dekretu rządowego nr 51/2008 w sprawie publicznej pomocy prawnej w sprawach cywilnych, zatwierdzonego ze zmianami ustawą nr 193/2008, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. Osoby prawne mogą korzystać z ułatwień w zakresie wnoszenia opłat sądowych zgodnie z art. 42 ust. 2 nadzwyczajnego rozporządzenia rządu nr 80/2013.

Ile będę musiał zapłacić?

Na obecnym etapie ustawodawstwa opłatę sądową za wniosek ustala się zgodnie z art. 3 ust. 1 zarządzenia nadzwyczajnego nr 80/2013 w następujący sposób:

  1. do wartości 500 lei – 8 %, ale nie mniej niż 20 lei;
  2. od 501 do 5.000 lei – 40 lei +7 % w przypadku tego, co przekracza 500 lei;
  3. od 5.001 do 25.000 lei – 355 lei +5 % w przypadku tego, co przekracza 5.000 lei;

Co dzieje się, jeżeli w terminie nie zapłacę opłat sądowych?

Zgodnie z przepisami nadzwyczajnego rozporządzenia rządu nr 80/2013 opłaty sądowe są płatne z góry. Jeżeli wnioskodawca nie wywiąże się z obowiązku uiszczenia opłaty w terminie ustawowym lub sądowym, wniosek zostanie unieważniony jako zwolniony od podatku lub, w stosownych przypadkach, zostanie rozliczony w granicach, w których opłata skarbowa została zgodnie z prawem uiszczona. Podobnie, jeżeli wniosek o przyznanie infrastruktury do uiszczenia opłaty skarbowej został odrzucony, a wnioskodawca nie uiścił opłaty skarbowej i nie przekazał dowodu zapłaty w terminie wyznaczonym przez sąd, sąd ten orzeka o unieważnieniu tego wniosku jako nieopłatę skarbową.

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Należności z tytułu opłat sądowych są wypłacane przez dłużnika w gotówce, za pośrednictwem przelewu lub w systemie online, na odrębnym rachunku dochodów budżetu lokalnego „Statek sądowy i inne opłaty skarbowe”, jednostki administracyjnej jednostki terytorialnej, gdzie osoba fizyczna jest rezydentem lub ma miejsce zamieszkania lub, w zależności od przypadku, gdy osoba prawna ma siedzibę statutową. Koszty operacji przekazania kwot należnych z tytułu opłaty skarbowej pobiera się od dłużnika podatkowego.

Jeżeli osoba odpowiedzialna za uiszczenie opłaty skarbowej nie ma miejsca zamieszkania ani miejsca zamieszkania, lub, w zależności od przypadku, siedziby w Rumunii, opłata skarbowa jest wpłacana na rachunek budżetu lokalnego jednostki administracyjnej sądu, w którym skarga lub wniosek został złożony.

Opłaty skarbowe mogą być wnoszone w gotówce do dyrekcji ds. podatkowych i podatkowych jednostki administracyjnej, w której dana osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania lub pobytu, lub osoby prawnej.

Opłaty skarbowe mogą być również opłacane przez system przelewów bankowych i internetowych.

Co się dzieje po ich zapłaceniu?

Otrzymanie płatności opłat skarbowych, wydanych w przypadku płatności dokonanych w gotówce lub w ramach zlecenia płatniczego, składa się wraz z wpisem do rejestru wniosku.

Potwierdzenia odbioru lub, w zależności od przypadku, zlecenia płatnicze dotyczące opłat sądowych nie mają standardowego formatu, który jest wydawany w formie zaakceptowanej przez jednostkę płatniczą.

Jeżeli opłata sądowa zostaje uiszczona po otrzymaniu przez powoda zawiadomienia o tym sądzie, musi on przedstawić dowód uiszczenia opłaty w terminie 10 dni od daty otrzymania powiadomienia.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej można złożyć osobiście w siedzibie sądu lub pocztą z podaniem numeru sprawy (numer sprawy), w odniesieniu do którego dokonano płatności, przy czym numer akt należy podać w powiadomieniu, które sąd wysyła do strony.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 19/09/2019