Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen - Roemenië

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Inleiding

Welke soorten vergoedingen zijn verschuldigd?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd hoeft te betalen?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat gebeurt er na de betaling?

Inleiding

De Europese procedure voor geringe vorderingen is geregeld bij Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen.

Het stelsel van de rechten van het gerecht wordt geregeld door het noodbesluit nr. 80/2013, dat van kracht is sinds 26.06.2013. Deze wetgeving is aangenomen naar aanleiding van de wijziging van het wettelijk kader voor het burgerlijk proces door de vaststelling van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en de uitvoering van de nieuwe instellingen die zijn aangenomen in het kader van het burgerlijk wetboek.

De rechten van het gerecht zijn verschuldigd door alle natuurlijke en rechtspersonen en vertegenwoordigen de betaling van de diensten van de rechtbanken, het ministerie van Justitie en het openbaar ministerie bij het Hoge Hof van Cassatie en Justitie.

De rechten van het gerecht kunnen online worden betaald in Roemenië, maar tot nu toe is een elektronisch betalingssysteem niet operationeel.

Welke soorten vergoedingen zijn verschuldigd?

De rechten van het gerecht zijn verschuldigd zowel voor het proces in eerste aanleg als voor de uitoefening van rechtsmiddelen, onder de bij wet vastgestelde voorwaarden.

Particulieren kunnen op hun verzoek in aanmerking komen voor verlagingen, vrijstellingen en gespreide vergoedingen voor de betaling van zegelrechten, overeenkomstig het noodbesluit van de regering nr. 51/2008 inzake justitiële bijstand in burgerlijke zaken, goedgekeurd met wijzigingen bij Wet nr. 193/2008, als gewijzigd en aangevuld. Rechtspersonen kunnen genieten van faciliteiten met betaling van gerechtskosten overeenkomstig artikel 42, lid 2, van Besluit nr. 80/2013 van de regering.

Hoeveel moet ik betalen?

In de huidige stand van de wetgeving wordt de gerechtskosten voor de aanvraag vastgesteld overeenkomstig artikel 3, lid 1, van spoedbesluit nr. 80/2013 van de regering, en wel als volgt:

  1. tot een waarde van 500 lei — 8 % maar niet minder dan 20 lei;
  2. tussen 501 en 5.000 lei — 40 lei + 7 % voor meer dan 500 lei;
  3. tussen 5.001 en 25.000 lei — 355 lei + 5 % voor meer dan 5.000 lei;

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd hoeft te betalen?

Volgens de bepalingen van noodverordening nr. 80/2013 van de regering wordt het recht van de rechter vooraf betaald. Indien de aanvrager niet voldoet aan de verplichting om de vergoeding bij de wettelijke of gerechtelijke termijn te betalen, wordt de aanvraag geannuleerd als niet-vrijgegeven of, in voorkomend geval, afgewikkeld binnen de grenzen waarin het zegelrecht op wettige wijze is betaald. Indien de aanvraag voor de toekenning van de middelen tot betaling van het zegelrecht werd afgewezen en de aanvrager het verschuldigde zegelrecht niet binnen de door de rechter gestelde termijn heeft betaald, vordert de rechter ook de nietigverklaring van het verzoek als niet-zegelrecht.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De rechten van het gerecht worden door de schuldenaar betaald in geld, via een transfer- of onlinesysteem, in een afzonderlijke inkomstenrekening van de lokale begroting „Rechterlijke stempel en andere zegelrecht”, de territoriale bestuurseenheid waar de natuurlijke persoon woonachtig of woonachtig is of, naar gelang van het geval, waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft. De kosten van de transacties voor de overmaking van de als zegelrecht verschuldigde bedragen worden ten laste van de belastingschuldenaar gebracht.

Indien de voor het zegelrecht verantwoordelijke persoon noch woonplaats, noch woonplaats of, in voorkomend geval, de zetel in Roemenië heeft, wordt het zegelrecht op de plaatselijke begroting gestort in de administratieve eenheid van de rechtbank waar de vordering of de vordering wordt ingesteld.

De rechten van het gerecht kunnen contant worden betaald aan de fiscale en belastingdirectie van de administratieve eenheid waar de natuurlijke persoon zijn woon- of verblijfplaats heeft of waar de rechtspersoon gevestigd is.

De rechten van het gerecht kunnen ook worden betaald door middel van een bankoverschrijving of een onlinesysteem.

Wat gebeurt er na de betaling?

De datum van ontvangst van de betaling van het zegelrecht bij betaling in contanten of in een betalingsopdracht wordt bij de registratie van de aanvraag ingediend.

De ontvangstbewijzen of, naargelang van het geval, de betalingsbevelen betreffende de rechten van het gerecht hebben geen standaardformaat, worden afgegeven in de door de betalingseenheid aanvaarde vorm.

Indien de gerechtskosten worden betaald nadat de eiser de mededeling van de rechter in die zin heeft ontvangen, moet hij het bewijs van betaling van de taks binnen 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving indienen.

Het bewijs van betaling van het zegelrecht kan persoonlijk worden overgelegd op de plaats van het gerecht of per post, met vermelding van het dossiernummer (zaaknummer) waarvoor de betaling is verricht, waarbij het dossiernummer wordt vermeld in de mededeling die de rechtbank aan de partij toezendt.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 19/09/2019