Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Rumunsko

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Úvod

Aké druhy poplatkov sa platia?

Koľko budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Čo sa stane po ich zaplatení?

Úvod

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu upravuje nariadenie (ES) č. 861/2007 Európskeho parlamentu a Rady z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Pokiaľ ide o systém súdnych poplatkov, upravuje ho mimoriadne nariadenie č. 80/2013, ktoré je v platnosti od roku 26.06.2013. Tieto právne predpisy boli prijaté v nadväznosti na zmenu a doplnenie právneho rámca pre občiansky proces prostredníctvom prijatia občianskeho súdneho poriadku a implementácie nových inštitúcií prijatých podľa občianskeho zákonníka.

Súdne pečiatky sú splatné zo strany všetkých fyzických a právnických osôb a predstavujú platbu za služby, ktoré poskytujú súdy, a za služby, ktoré poskytujú súdy a ministerstvo spravodlivosti a prokuratúra pri Najvyššom kasačnom a odvolacom súde.

Súdne pečiatky môžu byť platené online v Rumunsku, zatiaľ čo elektronický platobný systém nie je funkčný.

Aké druhy poplatkov sa platia?

Sudcovské poplatky sú splatné tak na prvom stupni, ako aj na uplatnenie opravných prostriedkov za podmienok stanovených zákonom.

Jednotlivci môžu na požiadanie využiť zľavy, oslobodenia a odstupňované poplatky za úhradu kolkových poplatkov v zmysle mimoriadneho nariadenia vlády č. 51/2008 o štátnej pomoci v občianskych veciach, schváleného zákonom č. 193/2008 zmeneného a doplneného zákonom č.. Právnické osoby môžu využívať uľahčenia s platením súdnych poplatkov v súlade s článkom 42 ods. 2 mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013.

Koľko budem musieť zaplatiť?

V súčasnom štádiu právnych predpisov je súdny poplatok za žiadosť stanovený v súlade s článkom 3 ods. 1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013 takto:

  1. do hodnoty 500 RON – 8 %, ale nie menej ako 20 RON;
  2. medzi 501 a 5.000 RON – 40 RON + 7 % v porovnaní s 500 RON;
  3. medzi 5.001 a 25.000 RON – 355 RON + 5 % v porovnaní s 5.000 RON;

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Podľa ustanovení mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013 sa súdna pečiatka vyplatí vopred. Ak si žiadateľ nesplní povinnosť uhradiť poplatok v zákonnej alebo súdnej lehote, žiadosť sa zruší v rozsahu, v akom sa neprejaví, alebo sa podľa potreby zúčtuje v rámci limitov, v rámci ktorých bolo clo zaplatené v súlade s právnymi predpismi. Podobne, ak bola žiadosť o poskytnutie vybavenia na zaplatenie kolkovej dane zamietnutá a žalobca nezaplatil kolkovú daň a nepredložil dôkaz o zaplatení v lehote stanovenej súdom, súd pristúpi k zrušeniu prihlášky ako kolkovej dane.

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Sudcovské poplatky platí dlžník v hotovosti, prevodom alebo online systémom na samostatný príjmový účet miestneho rozpočtu „Súdna pečiatka a ostatné kolkové služby“, územná správna jednotka, kde má fyzická osoba bydlisko alebo sídlo, alebo prípadne v prípade, ak má právnická osoba svoje sídlo. Náklady na prevod súm splatných v dôsledku kolkovej dane sa účtujú daňovému dlžníkovi.

Ak osoba zodpovedná za kolkovú daň nemá bydlisko ani miesto bydliska, prípadne sídlo v Rumunsku, súdny kolkový poplatok sa zaplatí do miestneho rozpočtu správnej jednotky súdu, v ktorom je podaná žaloba alebo žiadosť.

Súdne pečiatky možno zaplatiť v hotovosti na daňovom a daňovom riaditeľstve správnej jednotky, v ktorej má fyzická osoba bydlisko alebo pobyt, alebo ak je právnická osoba usadená.

Súdne pečiatky sa môžu uhrádzať aj bankovým prevodom a online systémom.

Čo sa stane po ich zaplatení?

Potvrdenie o zaplatení kolkových poplatkov, vydané v prípade platieb v hotovosti alebo v platobnom príkaze, sa podáva spolu s prihláškou.

Príjmy alebo prípadne platobné rozkazy týkajúce sa súdnych kolkových poplatkov nemajú štandardný formát, ktorý sa vydáva na formulári, ktorý schváli platobná jednotka.

Ak sa súdny poplatok vyplatí po tom, ako žalobca dostane oznámenie súdu, musí predložiť dôkaz o zaplatení poplatku do 10 dní od prijatia oznámenia.

Predloženie dôkazu o zaplatení kolkovej dane sa môže vykonať osobne na mieste súdu alebo poštou s uvedením čísla spisu (číslo veci), za ktoré sa platba vykonala, pričom číslo spisu sa uvedie v oznámení, ktoré súd zašle účastníkovi.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 19/09/2019