Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Rumunsko

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Úvod

Aké poplatky sú splatné?

Ako dlho budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nebudú platiť súdne poplatky načas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo sa stane po zaplatení?

Úvod

Európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa riadi nariadenie (ES) č. 861/2007 Európskeho parlamentu a Rady z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Súdne kolky pripomínam, že toto sa vzťahuje mimoriadne nariadenie č. 80/2013, v účinnosti od roku 26.06.2013. Tento zákon bol prijatý po zmene právneho rámca občianskych konaniach občianskeho súdneho poriadku prostredníctvom prijatia a vykonávania nových inštitúcií prijatých občianskeho zákonníka.

Súdne poplatky sú splatné zo strany všetkých fyzických a právnických osôb, a platba za služby, ktoré poskytli súdy a ministerstvo spravodlivosti a úradu prokurátora pri Najvyššom kasačnom a odvolacom súde.

Súdne poplatky sa môžu vyplácať v Rumunsku v on-line systém, ale systém elektronických platieb nie je funkčná.

Aké poplatky sú splatné?

Súdne poplatky tak v prvostupňovom konaní a konaní o opravných prostriedkoch, za podmienok ustanovených zákonom.

Jednotlivci môžu na požiadanie oslobodenia a úľavy, rozložených platieb za súdne kolky, mimoriadne nariadenie vlády č. 51/2008 o verejnom právnej pomoci v občianskych veciach schváleného so zmenami a doplneniami na základe zákona č. 193/2008, v znení následných zmien a doplnkov. Právnické osoby môžu využívať oslobodenie od súdnych kolkových poplatkov za podmienok článok 42, odsek 2 mimoriadne nariadenie vlády č. 80/2013.

Ako dlho budem musieť zaplatiť?

Pri súčasnom stave právnych predpisov o uplatňovaní súdna kolková daň sa určí podľa čl. 3 (1) mimoriadne nariadenie vlády č. 80/2013 takto:

A) do výšky 500 RON, 8 %, ale nie menej ako 20 LEI;

B) medzi 501 až 5.000 RON RON 40 + 7 % na viac ako 500 RON;

C) rozpätí 5.001 až 25.000 RON RON 355 + 5 % na viac ako 5.000 RON;

Čo sa stane, ak nebudú platiť súdne poplatky načas?

V súlade s ustanoveniami mimoriadny výnos vlády č. 80/2013 súdna kolková daň sa platí vopred. Ak v lehote stanovenej zákonom alebo stanovená súdnym žiadateľ nespĺňa povinnosť platiť daň, žiadosť bude zrušené netimbrată alebo prípadne sa bude riešiť v rámci pôsobnosti súdna kolková daň bola zaplatená zákonným spôsobom. Navyše ak poskytnutie zariadení na platby súdnych kolkových poplatkov bol zamietnutý, žalobkyňa nemala neuhradí do termínu stanoveného súdom kolkovej dane splatné a nepredložila dôkaz o zaplatení, súd zruší žiadosť ako netimbrată.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Súdne poplatky sa platia daň v hotovosti, prevodom alebo online na samostatnom účte, rozpočtové príjmy miestnych justičných kolkovými poplatkami a kolkovými poplatkami“, administratívnu jednotku, v ktorej fyzická osoba má bydlisko alebo pobyt, alebo prípadne v ktorom má právnická osoba svoje sídlo. Náklady na prevod súm splatných v súdna kolková daň znáša dlžník cla.

Ak osobou povinnou platiť daň súd nemá bydlisko alebo pobyt, alebo prípadne so sídlom v Rumunsku, súdna kolková daň je splatná k miestnemu rozpočtu administratívnu jednotku, v ktorej súd, na ktorom sa podalo odvolanie alebo žiadosť.

Úhrada súdnych poplatkov môže byť zaplatená v hotovosti dane správnej jednotky, v ktorých fyzická osoba má bydlisko alebo pobyt, alebo v ktorom má právnická osoba svoje sídlo.

Okrem toho úhrada súdnych poplatkov môže byť vyplatený prostredníctvom bankového prevodu a online.

V Rumunsku neexistuje systém elektronických platieb súdnych kolkových poplatkov, hoci to vyžaduje zákon.

Čo sa stane po zaplatení?

Doklad o zaplatení súdne kolky, uvoľniť v prípade platby v hotovosti alebo platobnom príkaze musí byť predložené po registrácii žiadosti.

Tam, kde je to vhodné, Príjmy alebo platobné príkazy na súdne kolky nevydali štandardného formátu, ako schválené prevádzkarne, na ktorú sa vzťahuje uskutočnená platba.

Ak je súdna kolková daň zaplatila po tom, ako žalobca dostal oznámenie Dvora audítorov v tejto veci sa musí predložiť doklad o zaplatení poplatku spisu do 10 dní od prijatia oznámenia.

Predloženie dôkazu o platbe kolkovej dane možno uskutočniť osobne alebo poštou na súde uvedie podacie číslo (číslo prípadu) bola vykonaná platba, spisové číslo ako v oznámení zaslanom účastníkovi.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 03/02/2016