Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Rumunia

Herstellen

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


WPROWADZENIE

Jakie podatki są należne?

Ile zapłacę z własnej kieszeni?

Co się dzieje, jeżeli dana osoba nie uiszczają opłaty sądowe w terminie?

Jak można uregulować opłaty sądowe?

Co się stanie, gdy wypłacona?

WPROWADZENIE

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń podlega przepisom rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

Z sądowej opłaty skarbowej przypominam, że kwestię tę reguluje rozporządzenie nadzwyczajne nr 80/2013, obowiązujące od 26.06.2013 r. Ustawa ta została przyjęta po zmianie przepisów postępowania cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, dzięki przyjęciu i wdrożeniu nowych instytucji przyjęte w kodeksie cywilnym.

Opłaty sądowe są należne przez wszystkie osoby fizyczne i prawne oraz opłacenie usług świadczonych przez sądy i ministerstwa sprawiedliwości i Prokuratury przy Wysokim Trybunale Kasacyjnym i Sprawiedliwości.

Opłaty sądowe mogą być wypłacane w Rumunii w systemie on-line, ale system płatności elektronicznych nie działa.

Jakie podatki są należne?

Opłaty sądowe są należne zarówno w postępowaniu w pierwszej instancji oraz postępowania odwoławczego, na warunkach ustanowionych przez prawo.

Osoby fizyczne mogą, na żądanie, zwolnień i obniżek płatności rozłożonych na drodze sądowej opłaty skarbowej, nadzwyczajnego dekretu rządowego nr 51/2008 pomoc prawną w sprawach cywilnych, zatwierdzonego ze zmianami i dodatkami w drodze ustawy nr 193/2008 z późniejszymi zmianami i dodatkami. Osoby prawne mogą korzystać z pomocy sądowej opłaty skarbowej na warunkach art. 42 ust. 2 nadzwyczajnego dekretu rządowego nr 80/2013.

Ile zapłacę z własnej kieszeni?

W obecnym stanie prawnym Trybunał stemplowa od stosowania określa się zgodnie z art. 3 (1) rozporządzenia nadzwyczajnego dekretu rządowego nr 80/2013 w następujący sposób:

A) przez kwotę 500 RON, 8 %, ale nie mniej niż 20 Lei;

B) między RON 501 i RON 5.000 RON 40 + 7 % dla powyżej 500 RON;

C) między RON 5.001 i RON 25.000 RON 355 + 5 % dla powyżej 5.000 RON;

Co się dzieje, jeżeli dana osoba nie uiszczają opłaty sądowe w terminie?

Zgodnie z przepisami nadzwyczajnego rozporządzenia rządu nr 80/2013 sądu opłatę skarbową uiszcza się z wyprzedzeniem. Jeżeli w terminie określonym przez prawo lub wyznaczoną przez Sąd skarżąca nie spełniła obowiązku zapłaty podatku, wniosek zostanie anulowany, jak netimbrată lub, w stosownych przypadkach, zostaną uwzględnione w ramach sądowej opłaty skarbowej został zapłacony zgodnie z prawem. Ponadto gdy przyznanie udogodnienia dla wypłaty sądowej opłaty skarbowej został odrzucony, wnioskodawca nie dokonał zapłaty w terminie określonym przez Trybunał opłaty skarbowej nie przedstawił dowodu płatności, Trybunał unieważnia wniosek jako netimbrată.

Jak można uregulować opłaty sądowe?

Opłaty sądowe uiszcza się w gotówce, za pomocą przelewu lub on-line na oddzielnym rachunku przychodów Budżetu lokalnych sądowych opłat skarbowych a opłatami skarbowymi”, jednostki administracyjnej, w której osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania lub pobytu lub, w zależności od przypadku, w którym osoba prawna posiada siedzibę statutową. Koszty przekazania należnych kwot na drodze sądowej opłaty skarbowej ponosi dłużnik cła.

W przypadku gdy osoba zobowiązana do zapłaty sądowej opłaty skarbowej nie ma miejsca zamieszkania bądź siedziby lub, gdzie stosowne, z siedzibą w Rumunii, sądowej opłaty skarbowej jest płatna na rzecz budżetu lokalnej jednostki administracyjnej, w której sąd rozpoznający środek zaskarżenia lub wniosek.

Opłaty sądowe mogą być wypłacane w gotówce podatki jednostki administracyjnej, w której osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania lub pobytu lub w którym osoba prawna posiada siedzibę statutową.

Ponadto opłaty sądowe może zostać uiszczona przelewem bankowym, jak i w internecie.

W Rumunii nie istnieje system płatności elektronicznych z sądowej opłaty skarbowej, chociaż jest to wymagane przez prawo.

Co się stanie, gdy wypłacona?

Na potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej sądowe wydane w przypadku płatności gotówkowych lub polecenia płatności należy przedstawić w momencie rejestracji wniosku.

W stosownych przypadkach, wpływów lub płatności w sprawie sądowej opłaty skarbowej nie wyemitowały standardowy format, jak przyjmowane przez zakład, do którego dokonywana jest płatność.

Jeżeli sąd opłata skarbowa została uiszczona po wnioskodawca otrzymał komunikat w tej sprawie z Trybunałem, przedstawia on taki dowód uiszczenia opłaty w terminie 10 dni od otrzymania powiadomienia.

Przedłożenia dowodu zapłaty opłaty skarbowej może być dokonane osobiście lub drogą pocztową na Trybunał wskazuje numer akt (numer sprawy) dokonano płatności, numer akt w komunikacie, gdyż wysłanych do tej strony.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 03/02/2016