Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Rumänien

Herstellen

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Inledning

Vilka skatter skall betalas?

Hur länge måste jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad händer när betalas?

Inledning

Europeiska småmålsförfarande regleras i förordning (EG) nr 861/2007 av Europaparlamentet och rådet av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande.

Den rättsliga stämpelskatter vill jag påpeka att detta regleras i regeringsförordning nr 80/2013, som var i kraft från 26.06.2013. Denna lag antogs efter ändringen av den rättsliga ramen i brottmål civilprocesslagen genom antagandet och genomförandet av nya institutioner som antagits av civillagen.

Domstolsavgifterna ska betalas av alla fysiska och juridiska personer samt betalning för tjänster som tillhandahållits av domstolarna och justitieministeriet och åklagarmyndigheten vid Högsta kassationsdomstolen.

Avgifterna kan betalas i Rumänien i onlinesystem, men ett system för elektronisk betalning inte är funktionella.

Vilka skatter skall betalas?

Domstolsavgifterna beror både i förfarandet vid första instans och överklagandeförfaranden, i enlighet med de villkor som anges i lag.

Enskilda kan, efter begäran, undantag och nedsättningar, flexibel utbetalning för rättsliga stämpelavgifter, regeringens brådskande dekret O.U.G. nr. 51/2008 om offentlig rättshjälp i civilmål, godkänd med ändringar och tillägg genom lag nr 193/2008, med senare ändringar och tillägg. Juridiska personer kan komma i åtnjutande av befrielse rättsliga stämpelskatter enligt villkoren i artikel 42, punkt 2 i regeringens undantagsförordning nr 80/2013.

Hur länge måste jag betala?

I nuvarande rättsläge stämpelavgift på ansökan skall fastställas enligt Art. 3 (1) i regeringens undantagsförordning nr 80/2013 enligt följande:

A) med det belopp av 500 RON, 8 %, men inte mindre än 20 lei.

B) mellan RON 501 och 5.000 RON 40 + 7 % för överstiger 500 RON.

C) mellan RON 5.001 och 25.000 RON 355 + 5 % för överstiger 5.000 RON.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

I enlighet med regeringens nödförordning nr 80/2013 stämpelavgift betalas ut i förväg. Om, inom den tidsfrist som föreskrivs i lagen eller fastställts av domstolen sökanden inte fullgör sin skyldighet att betala skatt i begäran att annulleras netimbrată eller, där så är lämpligt, besvaras inom ramen för stämpelavgift har utbetalats rättsenligt. Om beviljandet av betalningslättnader av rättsliga stämpel avgift avslogs, och sökanden inte har betalat inom den tidsfrist som domstolen stämpelskatt inte förfallit till betalning, ska domstolen återkalla den begäran som netimbrată.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgifterna ska betalas i kontanter, genom överföring eller på nätet i ett separat konto, budgetinkomster lokala rättsliga stämpelskatter och stämpelskatter ”, i den administrativa enhet där den fysiska personen har sin hemvist eller vistelseort eller, i förekommande fall, där den juridiska personen har sitt säte. Kostnader för överföring av belopp i stämpelavgift ska bäras av gäldenären på tullen.

Om den person som är skyldig att betala stämpelavgift inte har hemvist eller vistelseort eller, vid behov, etablerat i Rumänien, stämpelavgift betalas till den lokala budget i den administrativa enhet där den domstol som handlägger överklagandet eller begäran.

Avgifterna kan betalas kontant skatterna i den administrativa enhet där den fysiska personen är bosatt eller bosatt eller den juridiska personen har sitt säte.

Dessutom kan domstolsavgifterna betalas genom banköverföring och on-line.

I Rumänien finns inga elektroniska betalningssystem i de rättsliga stämpelavgifter, trots att detta krävs enligt lag.

Vad händer när betalas?

Kvitto på betalning av stämpelskatt, frigjord vid kontant betalning eller betalningsuppdrag ska lämnas vid registreringen av ansökan.

I tillämpliga fall, kvitton eller betalningsorder om rättsligt stämpelskatter inte har utfärdat ett standardformat, som godtagits av det etableringsställe för vilket betalningen görs.

Om stämpelavgift betalas efter det att sökanden fått meddelande från domstolen i denna fråga, skall denne lämna in till ärendeakten avgift bevis på betalning inom 10 dagar från mottagandet av meddelandet.

Inlämnandet av bevis på betalning av stämpelskatt kan ske personligen eller per post till domstolen ange ärendenumret (nummer) betalningen har gjorts och registreringsnumret i det meddelande som skickats till parten.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 03/02/2016