Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Rumänien

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Inledning

Vilken typ av avgifter ska betalas?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifter i tid?

Hur betalar jag domstolsavgifter?

Vad händer efter lönen?

Inledning

Det europeiska småmålsförfarandet regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande.

Systemet för domstolars stämpelskatter regleras genom undantagsförordning nr 80/2013, som trädde i kraft 26.06.2013. Denna lagstiftning antogs efter ändringen av den rättsliga ramen för den civilrättsliga processen genom antagandet av civilprocesslagen och genomförandet av de nya institutioner som antagits med stöd av civillagen.

Domstolens stämpelskatter ska betalas av alla fysiska och juridiska personer och utgör ersättning för tjänster som tillhandahålls av domstolarna, justitieministeriet och åklagarmyndigheten vid Högsta kassationsdomstolen.

Rättsliga stämpelskatter kan betalas ut på nätet i Rumänien, men hittills har ett elektroniskt betalningssystem inte tagits i drift.

Vilken typ av avgifter ska betalas?

Domstolens stämpelavgift ska betalas både vid prövningen i första instans och vid utövandet av rättsmedel, på de villkor som föreskrivs i lag.

Enskilda personer kan på begäran få avdrag, befrielser och differentierade avgifter för betalning av stämpelskatter, i enlighet med regeringens undantagsförordning nr 51/2008 om statligt stöd i civilrättsliga frågor, godkänd med ändringar genom lag nr 193/2008, i dess ändrade och kompletterade lydelse. Juridiska personer kan omfattas av lättnader i form av betalning av domstolsavgifter enligt artikel 42.2 i regeringsdekret nr 80/2013.

Hur mycket ska jag betala?

I det nuvarande skedet av lagstiftningen fastställs domstolsavgiften för ansökan i enlighet med artikel 3.1 i regeringens brådskande förordning nr 80/2013 enligt följande:

  1. upp till ett värde på 500 lei – 8 % men inte lägre än 20 lei,
  2. mellan 501 och 5.000 lei – 40 lei + 7 % vad överstiger 500 lei.
  3. mellan 5.001 och 25.000 lei – 355 lei + 5 % vad överstiger 5.000 lei.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifter i tid?

Enligt regeringens undantagsförordning nr 80/2013 betalas rättstämpelskatten ut i förskott. Om käranden inte fullgör skyldigheten att betala avgiften genom lagstadgad eller rättslig tidsfrist, kommer ansökan att annulleras i egenskap av obehörig person eller, i förekommande fall, kommer att avgöras inom de gränser som gäller för den lagstadgade betalningen av stämpelskatten. Om ansökan om beviljande av betalning av stämpelskatten nekades och sökanden inte betalade stämpelskatt och inte inkom med bevis på betalning inom den frist som fastställts av domstolen, skulle domstolen på samma sätt ogiltigförklara ansökan om stämpelskatt.

Hur betalar jag domstolsavgifter?

Ett stämpelavtryck betalas av gäldenären kontant, genom överföring eller på nätet, till ett separat inkomstkonto för den lokala budgeten ”Domstolstämpel och andra stämpelskatter”, den territoriella administrativa enheten där den fysiska personen är bosatt eller bosatt eller, i förekommande fall, den juridiska personen har sitt säte. Kostnaderna för överföring av belopp i form av stämpelskatt tas ut av den skattskyldige.

Om den person som ansvarar för stämpelskatten varken har sin hemvist eller bosättningsort eller, i förekommande fall, i Rumänien, ska domstolens stämpelskatt betalas till den lokala budgetenheten vid den administrativa enheten vid den domstol där talan eller ansökan har väckts.

Juridiska stämpelskatter får betalas kontant till skatte- och skattedirektoratet vid den administrativa enhet där den fysiska personen har sin hemvist eller är bosatt eller där den juridiska personen är etablerad.

Juridiska stämpelskatter kan också betalas via banköverföring och onlinesystem.

Vad händer efter lönen?

Betalning av stämpelskatter som utfärdas vid betalning i kontanter eller betalningsorder ska registreras i samband med att ansökan registreras.

Kvitton eller, i förekommande fall, betalningsorder på grundval av ett stämpelavtryck har inte ett standardformat, som utfärdas i den form som godtas av betalningsenheten.

Om domstolsavgiften betalas efter det att käranden har erhållit domstolens meddelande i ärendet, ska han lämna in bevis på betalning av avgiften inom 10 dagar från mottagandet av underrättelsen.

Uppvisande av bevis på betalning av stämpelskatt får göras personligen på den ort där domstolen är belägen eller per post med angivande av det ärendenummer (ärendenummer) för vilket betalningen har skett, med det ärendenummer som anges i det meddelande som domstolen skickar till parten.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 19/09/2019