Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Strafrecht


De Europese Commissie wenst opleidingsmateriaal beschikbaar te stellen dat nuttig is voor beoefenaars van juridische beroepen als hulpmiddel voor zelfstudie, alsook voor opleiders van beoefenaars van juridische beroepen als hulpmiddel voor hun werk op het gebied van strafrecht.


Strafrechtspleging in de EU

Beginsel van wederzijdse erkenning

Rechten van slachtoffers

Herstelrecht

Taalopleiding

Tolken in het strafproces

Strafrechtspleging in de EU

Richtsnoeren voor opleidingen op het gebied van Europese strafrechtspleging (Europees netwerk voor justitiële opleiding – ENJO)

Het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO) heeft richtsnoeren voor opleidingen op het gebied van strafrechtspleging opgesteld, die zijn bedoeld voor opleiders. In deze richtsnoeren, die regelmatig worden bijgewerkt, wordt ingegaan op de voor justitiële opleiding op het gebied van strafrechtspleging meest relevante terreinen. Voor elk van die terreinen wordt een opsomming gegeven van mogelijke thema's en een overzicht van relevante documenten en rechtspraak. Ook bevatten de richtsnoeren voor elk terrein aanbevelingen voor opleiders- en deelnemersprofielen en voor geschikte opleidingsmethoden. De richtsnoeren zijn beschikbaar in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Engels.

Gebruiksklaar opleidingsmateriaal betreffende vraagstukken in de Europese strafrechtspleging

Het opleidingsmateriaal bestrijkt acht terreinen van het Europees strafrecht en is gericht op rechters, openbare aanklagers, advocaten en andere beoefenaars van een juridisch beroep. Het materiaal zal vooral worden gebruikt door opleiders, maar beoefenaars van een juridisch beroep kunnen er natuurlijk ook zelf gebruik van maken. Het materiaal bevat informatie over de vigerende wetgeving inzake justitiële samenwerking in strafzaken, de nationale toepassing van bestaande EU-instrumenten en de richting waarin de Europese strafrechtspleging zich beweegt.

De bij de afzonderlijke seminars behorende "opmerkingen van de opleiders" ("Trainers' Note") en het opleidingsmateriaal daarbij zijn hier beschikbaar (merendeels in het Engels):

Titel van het seminar

Opmerkingen van de opleiders

The changes brought by the Lisbon Treaty to judicial cooperation in criminal matters: Special focus on the new powers of the institutions and the competence of relevant EU agencies

ENWord(379 Kb)en,

FRWord(382 Kb)fr

The pre-Lisbon instruments: Special focus on the European Arrest Warrant

ENPDF(49 Kb)en

Collecting evidence through the EU: Joint Investigation Teams

ENPDF(48 Kb)en

Collecting evidence through the EU: The European Evidence Warrant and new instruments in the field

ENPDF(49 Kb)en

Asset recovery within the European Union: Council Framework Decisions of 2003, 2005 and 2006 and new developments in this area

ENPDF(48 Kb)en

Procedural rights of suspected and accused persons

ENPDF(49 Kb)en

Cooperation in criminal matters in the European Union: judicial response to terrorism

ENPDF(52 Kb)en

EU substantive criminal law

ENPDF(46 Kb)en

Deze seminars werden in de periode 2011-2013 ontwikkeld door het Europees Instituut voor bestuurskunde (EIB) in het kader van een kader-partnerschapsovereenkomst met de Europese Commissie. In die periode werden acht opleidingsactiviteiten in acht lidstaten gehouden.

Europese procedurele rechten voor strafpleiters

De onderstaande toolkits werden ontwikkeld door De link wordt in een nieuw venster geopend.Fair Trials en het Legal Expert Advisory Panel (LEAP) en bevatten richtsnoeren voor strafpleiters inzake de toepassing van de richtlijnen betreffende procedurele rechten.

Toolkit: De link wordt in een nieuw venster geopend.Using EU Law in Criminal Practice

Toolkit: De link wordt in een nieuw venster geopend.Right to Information in Criminal Proceedings Directive

Toolkit: De link wordt in een nieuw venster geopend.Interpretation and Translation Directive

Toolkit: De link wordt in een nieuw venster geopend.Access to a Lawyer Directive

Beginsel van wederzijdse erkenning

Handboek voor magistraten en andere bevoegde autoriteiten betreffende het uitvaardigen en ten uitvoer leggen van een verzoek om tenuitvoerlegging van een beslissing tot bevriezing (Europese Commissie)

Dit handboek moet rechters, openbare aanklagers en andere bevoegde autoriteiten helpen bij het uitvaardigen en ten uitvoer leggen van een verzoek om tenuitvoerlegging van een beslissing tot bevriezing op basis van Kaderbesluit 2003/577/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken. Doel van dit handboek is het verschaffen van richtsnoeren voor het invoeren van goede praktijken op basis van opgedane ervaringen, alsook om bevoegde rechters en openbare aanklagers specifieke informatie te geven over de wijze waarop de formulieren betreffende bevriezingsbeslissingen moeten worden ingevuld. U kunt het handboek hierPDF(4413 Kb)en vinden.

Rechten van slachtoffers

Handboek over rechtvaardigheid voor slachtoffers: over gebruik en toepassing van de Verklaring van de Verenigde Naties over de fundamentele beginselen van rechtvaardigheid voor slachtoffers van misdrijven en machtsmisbruik (VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding)

Het Handboek over rechtvaardigheid voor slachtoffers is samengesteld door het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC) als instrument voor de invoering van slachtofferhulpprogramma's en de ontwikkeling van slachtoffervriendelijk beleid, procedures en protocollen voor strafrecht- en andere instanties die in contact komen met slachtoffers. Het beschrijft de basisstappen in de ontwikkeling van een uitgebreid netwerk van hulpdiensten voor slachtoffers van een misdrijf dat onder meer voorziet in crisis- en langetermijncounseling, schadevergoeding, begeleiding bij de rechtszaak en andere ondersteunende diensten. Het handboek is opgesteld in de wetenschap dat door verschillen in rechtsstelsels, maatschappelijke hulpstructuren en levensomstandigheden de daarin vervatte beginselen niet overal op dezelfde wijze zullen worden toegepast. Niet alles wat in het handboek staat beschreven, zal in elke situatie even geschikt of zelfs mogelijk zijn. Het handboek is derhalve niet bedoeld als normatief document maar als een verzameling van voorbeelden waarvan de mogelijkheden in de verschillende jurisdicties onderzocht en beproefd zouden moeten worden. Aangezien de teksten in dit handboek zijn gericht op verschillende doelgroepen, zullen individuele gebruikers niet alle hoofdstukken even relevant en interessant vinden. Het handboek is beschikbaar in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Engels.

Opleidingshandboek over de bescherming van de rechten van kinderen in strafrechtstelsels (Penal Reform International)

Protecting Children’s Rights in Criminal Justice Systems: A training manual is bedoeld als uitgebreid naslagwerk voor personen die werkzaam zijn binnen het strafrechtsysteem. De opleidingsmodule is erop gericht om beroepsbeoefenaars en anderen die als onderdeel van hun werk betrokken zijn bij het verzorgen van opleidingen te helpen om via een opleidingsmethode die is gebaseerd op ervaringsleren de in het handboek beschreven beginselen te leren.

In het handboek wordt ingegaan op onderwerpen als kinderen die de wet overtreden en minderjarige slachtoffers en getuigen. Ook wordt gekeken naar de aanpak van kinderen die extra risico lopen dat ze in aanraking komen met justitie. Het handboek bestrijkt een grote verscheidenheid aan thema's en vraagstukken, waaronder kinderbescherming, misdaadpreventie, wetshandhaving, het proces, veroordeling en rehabilitatie.

Het handboek is samengesteld door "Penal Reform International" en beschikbaar in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Engels.

Herstelrecht

Handboek over herstelrechtelijke programma's en begeleidend handboek over uitgangspunten en veelbelovende praktijken bij de toepassing van alternatieven voor opsluiting (UNODC)

Het handboek over herstelrechtelijke programma's biedt een introductie in herstelrechtprogramma's en -procedures. Het geeft een overzicht van de belangrijkste aspecten die in aanmerking moeten worden genomen bij de invoering van een participatoire aanpak van misdaadbestrijding die op herstelrecht is gebaseerd. Het handboek is met name opgesteld voor functionarissen in de strafrechtspleging. Omdat de opgenomen teksten zijn gericht op een gevarieerde doelgroep, zullen individuele gebruikers niet alle teksten even relevant en interessant vinden. Het handboek maakt deel uit van een reeks praktische hulpmiddelen die door het UNODC is ontwikkeld. Het is beschikbaar in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Engels en De link wordt in een nieuw venster geopend.Frans.

Bij het UNODC is ook een begeleidend handboek verkrijgbaar over uitgangspunten en veelbelovende praktijken bij de toepassing van alternatieven voor opsluiting. In dit handboek worden de uitgangspunten van deze alternatieven beschreven, alsook veelbelovende praktijken bij de toepassing ervan in verschillende delen van de wereld. Het verschaft informatie over alternatieven voor opsluiting in elke fase van de strafrechtspleging en over zaken die bij de invoering ervan in acht moeten worden genomen. Zo moet bijvoorbeeld voor alle betrokken partijen duidelijk zijn wat van hen wordt verwacht. Verder worden voorbeelden gegeven van strafrechtsystemen waar het gebruik van alternatieve maatregelen heeft geleid tot een vermindering van de gevangenispopulatie. Dit handboek is beschikbaar in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Engels, De link wordt in een nieuw venster geopend.Frans en De link wordt in een nieuw venster geopend.Spaans.

Taalopleiding

Handboek taalopleiding betreffende de terminologie van justitiële samenwerking in strafzaken (Europees netwerk voor justitiële opleiding – ENJO)

Dit handboek over taalopleiding betreffende de terminologie van justitiële samenwerking in strafzaken is een compilatie van opleidingsmateriaal dat werd gebruikt in een reeks van zeven seminars die in 2011 en 2012 door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO) over dit thema werden georganiseerd. Het is gericht op magistraten die hun taalvaardigheden op dit terrein willen verbeteren. Het handboek is De link wordt in een nieuw venster geopend.hier zowel in het Engels als Frans beschikbaar, evenals algemeen voorbereidend juridisch en linguïstisch materiaal voor de seminars.

Tolken in het strafproces

Opleidingsvideo's via het internet over werken met gerechtstolken ("Building Mutual Trust 2")

Zowel verdachten en gedaagden als gerechtelijk personeel op alle niveaus hebben in strafzaken baat bij een effectief en correct gebruik van gerechtstolken. Voor rechters, openbare aanklagers en andere rechtsbeoefenaars die betrokken zijn bij gerechtelijke procedures waarin tolken nodig zijn, is audiovisueel opleidingsmateriaal ontwikkeld waarin wordt getoond hoe in verschillende settings met gerechtstolken wordt gewerkt. De video's zijn gebruikersvriendelijk en ook begrijpelijk voor niet-linguïsten. Ze kunnen als leermiddel door opleiders of als middel voor zelfstudie worden gebruikt.

In de context van De link wordt in een nieuw venster geopend.Richtlijn 2010/64/EU betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures zijn in het kader van het project "Building Mutual Trust 2" vijf op het internet gebaseerde opleidingsvideo's geproduceerd om te laten zien welke communicatieprocessen en managementstrategieën nodig zijn voor effectieve communicatie via een tolk. De video's (van een politieverhoor, de raadpleging van een advocaat en een terechtzitting, steeds met bijstand van een tolk) laten zien, in een gebruikersvriendelijk formaat, hoe op een goede manier met tolken wordt gewerkt, maar tonen ook potentiële valkuilen. Het project werd financieel ondersteund door de EU.

De vijf video's zijn beschikbaar op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het project, in het Engels, met ondertiteling in het Engels, Pools, Roemeens en Spaans.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees netwerk voor onderzoek en wetenschappelijk onderwijs op het terrein van Europees strafrecht (ECLAN)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 15/04/2019