Регистри за съдимост

ECRIS (Европейската информационна система за регистрите за съдимост) беше създадена през април 2012 г. с цел да се улесни обменът на информация от регистрите за съдимост в рамките на целия ЕС. С нея се установяват електронни връзки между държавите членки и се въвеждат правила, за да се гарантира, че информацията за постановените присъди, съдържаща се в системата с регистрите за съдимост на държавите членки, може да бъде обменяна посредством стандартизирани електронни формати, по еднообразен и бърз начин и при спазване на кратките законови срокове.


Контекст

Делото Fourniret от 2004 г. и многобройните изследвания, които го последваха, доказаха, че националните съдилища често постановяват присъди, без да знаят за евентуални присъди, постановени в други държави членки. Липсата на информация доведе до неадекватни съдебните решения, в които не се вземаше предвид съдебното минало на дадено лице, и попречи да бъдат взети мерки, за да се избегне извършването отново на същия вид престъпление.

От 2008 г. насам информацията от регистрите за съдимост задължително се обменя за целите на новообразувано наказателно производство срещу дадено лице с оглед на изпълнението на Връзката отваря нов прозорецРамково решение 2008/675/ПВР на Съвета за вземане предвид присъдите, постановени в държавите — членки на Европейския съюз, в хода на новообразувани наказателни производства.

Системата ECRIS

Системата ECRIS беше създадена в отговор на необходимостта от подобряване и улесняване на обмена информация от регистрите за съдимост на европейско равнище. Информацията, съдържаща се в националните регистри за съдимост, може да бъде обменяна по електронен път чрез защитена информационна инфраструктура, по бърз, еднообразен и лесен начин. Тя дава на съдиите, прокурорите и съответните административни органи лесен достъп (чрез специално определен „централен орган“ във всяка държава членка) до подробна информация относно съдебното минало на всеки гражданин на ЕС, без значение в коя държава членка е била постановена присъда срещу това лице в миналото.

Информация може да се обменя за най-разнообразни цели съгласно Рамковото решение и националното право:

Общи принципи

  • ECRIS се базира на децентрализирана информационно-технологична архитектура, при която данните от регистрите за съдимост се съхраняват единствено в националните бази данни на държавите членки и се обменят по електронен път между централните органи на държавите членки при поискване.
  • Държавата членка, чийто гражданин е съответното лице, става централното място на съхранение на всички присъди, постановени срещу това лице. Тя има задължение да съхранява и актуализира цялата получена информация и да предава тази информация на другите държави членки при поискване. В резултат на това всяка държава членка трябва да бъде в състояние да предоставя пълна и актуална информация за присъдите, постановени срещу нейните собствени граждани, независимо от това къде са били постановени.
  • Държава членка, в която се постановява присъда срещу лице, което не е неин гражданин, е задължена да изпрати възможно най-бързо информация на държавата членка/държавите членки по гражданството на осъденото лице, включително актуализации във връзка с така постановената присъда.
  • Предаването на информация за постановените присъди става по електронен начин посредством стандартизиран европейски формат, като се използват две референтни таблици на категориите наказуеми деяния и на категориите наказания. Тези таблици улесняват автоматизирания превод и взаимното разбиране на предадената информация. При предаване на информацията за постановена присъда държавите членки трябва да използват категорията на наказуемото деяние и на наказанието или санкцията. Кодовете позволяват автоматизиран превод на езика на получателя, което му дава възможност да реагира незабавно при получаване на информацията.

Законодателни инструменти

Принципите, които ръководят обмена на информация и функционирането на системата, са уредени в Връзката отваря нов прозорецРамковото решение за обмена на информация от регистрите за съдимост и в Връзката отваря нов прозорецРешението за системата ECRIS.

Въвеждане

Бяха предприети редица технически и финансови мерки, за да бъдат подпомогнати държавите членки при подготовката на техническата инфраструктура за свързване на техните системи с регистри за съдимост до април 2012 г. (законовия срок за въвеждане) и след това. Комисията предостави на разположение на държавите членки специален софтуер („образец на софтуерно приложение за свързване“), за да улесни взаимната връзка помежду им. Държавите членки можаха също така да поискат финансова подкрепа от ЕС под формата на безвъзмездни средства по Връзката отваря нов прозорецПрограма „Наказателно правосъдие“, за да модернизират националните си системи с регистри за съдимост.

През 2017 г. всички държави членки бяха свързани с ECRIS. Въпреки това не всички държави членки са свързани към всички други държави членки. За по-подробна информация моля вижте Връзката отваря нов прозорецпървия статистически доклад на Комисията относно използването на ECRIS, който беше публикуван на 29 юни 2017 г.

Извлечение от регистрите за съдимост за цели, различни от тези на наказателното производство

В съответствие с разпоредбите, установени в Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета и в Решение 2009/316/ПВР на Съвета, и с националните разпоредби, обменът на информация от регистрите за съдимост може да се извършва за цели, различни от тези на наказателното производство Допълнителна информация за това как може да бъде получено извлечение от регистрите за съдимост за подобни други цели можете да намерите на страницата на държавата членка, като щракнете върху съответното знаме.

Предложението на Комисията за подобряване на обмена на информация относно граждани на трети държави и лица без гражданство (ГТД)

ECRIS функционира ефикасно по отношение на гражданите на ЕС въз основа на принципа на държавата членка по гражданството като единно място на съхранение на цялата информация относно присъдите. ECRIS обаче не е пригодена по същия начин за обмена на информация за присъдите на ГТД, тъй като не съществува единно място на съхранение за информацията за ГТД. Поради това понастоящем, без да се извърши допитване до всяка държава членка поотделно, е невъзможно да се определи дали и в кои държави членки даден ГТД е бил осъждан.

С цел справяне с това положение на 19 януари 2016 г. Комисията прие Връзката отваря нов прозорецпредложение за Директива за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с ECRIS, а на 29 юни 2017 г. — допълващо го Връзката отваря нов прозорецпредложение за Регламент, за да създаде централизирана система ECRIS-TCN с цел по-ефикасно идентифициране на държавите членки, в които са били постановени присъди срещу даден ГТД.

В предложения регламент се урежда създаването на централизирана система ECRIS-TCN в рамките на агенцията eu-LISA. Системата се състои от идентификационни данни (буквено-цифрови данни и пръстови отпечатъци) на всички ГТД, осъдени в държавите членки. Механизъм за търсене позволява на държавите членки да търсят в индекс онлайн. При „намерено съответствие“ се посочва държавата членка или държавите членки, в които е бил осъден даден ГТД. След това от идентифицираната държава членка или държави членки може да се поиска да предоставят пълна информация от регистрите за съдимост чрез създадената ECRIS.

Предложената директива урежда задълженията на държавите членки по отношение на ECRIS-TCN на национално равнище, както и обмена между държавите членки на пълната информация относно присъдите.

Предложената директива и предложеният регламент понастоящем са в процес на договаряне, изменение и финализиране в рамките на законодателния процес на европейските законодатели — Съвета и Парламента.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 22/01/2019

Регистри за съдимост - Белгия


Централен регистър за съдимост

Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles

Тел.: +32 (0)2 552 27 44
Факс: +32 (0)2 552 27 82

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcjc-csr@just.fgov.be


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/09/2017

Регистри за съдимост - България


Министерство на правосъдието, Централно бюро “Съдимост”

Адрес:

ул. Аксаков №5
София 1040

телефон: + 359(2) 9237355

факс: +359 (2) 9881142

имейл: Връзката отваря нов прозорецCBCC@justice.government.bg, Връзката отваря нов прозорецbs_cbs@mjeli.government.bg


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 17/12/2018

Регистри за съдимост - Чешка република


Бюро „Регистър за съдимост“ на Чешката република (Rejstřík trestů České republiky)

Адрес:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Тел.: +420 244 006 111

Факс: +420 244 006 260

Електронна поща: rejstrik@rejtr.justice.cz

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Министерство на правосъдието на Чешката република (Ministerstvo spravedlnosti České republiky)

Адрес:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Тел.: +420 221 997 111

Факс: +420 224 919 927

Електронна поща: posta@msp.justice.cz

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 17/04/2018

Регистри за съдимост - Германия

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немски вече са преведени.


Федерално Министерство на правосъдието

Адрес:

D-53094 Bonn
Adenauerallee 99 - 103
D-53113 Bonn

Тел.: +49 (0)228 99 410-5454, +49 (0)228 99 410-5412

Факс: +49 228 99 410-5603

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецbzr.international@bfj.bund.de


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/04/2018

Регистри за съдимост - Естония


Център „Регистри и информационни системи“ (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Адрес :

19018 Tallinn
Lõkke 4

Тел.: +372 663 63 00
Факс: +372 646 01 65

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецecris@just.ee
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.rik.ee/


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 11/06/2018

Регистри за съдимост - Ирландия


Централна служба „Регистър за съдимост“ в Ирландия

Racecourse Road

Thurles
Co Tipperary

Тел.: +353 (0)504 27300

Факс: +353 (0)504 27373

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецcriminalrecords@garda.ie


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 25/08/2017

Регистри за съдимост - Гърция

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.


Независимо Бюро „Регистър за съдимост“ към Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека

Адрес:

Messogeion 96
115 27 Athens

Тел.: +30(0)210 7767300 (централа)

Факс: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецypdipimi@otenet.gr

Телефон на началника и на зам. началника на Бюрото: +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043

Тел. на служителя, отговарящ за ECRIS: +30(0)210 7767045


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 27/04/2015

Регистри за съдимост - Испания


Централен регистър на осъдените лица

Адрес:

Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos

San Bernardo 19

Madrid 28071

Тел.: +34 913904596

Факс: +34 913904597

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецregistros.administrativos@mjusticia.es


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 12/03/2019

Регистри за съдимост - Франция


Национален регистър за съдимост — Министерство на правосъдието — Дирекция „Наказателни дела и помилване“

Адрес:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3
France

Тел.: +33 2 51 89 89 51

Факс: +33 2 40 50 52 63

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcjn@justice.gouv.fr


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/12/2016

Регистри за съдимост - Италия


Ministero della Giustizia (Министерство на правосъдието)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Департамент „Съдебни дела“)

Direzione Generale della Giustizia Penale (Генерална дирекция „Наказателноправни въпроси“)

Ufficio III – Casellario Centrale (ІІІ-ти Отдел — Централно бюро „Регистър за съдимост“)

Piazza di Firenze, 27
00186 Roma

Тел.: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Факс: +39 06 6880 7558

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcasellario.centrale@giustizia.it


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/06/2018

Регистри за съдимост - Кипър


Началник на полицията

Органи, които са компетентни да предават информация от името на Началника на полицията, са следните отдели на кипърската полиция:

1. Архив за предишни наказателни присъди (Αρχείο Προηγουμένων Ποινικών Καταδικών)

Адрес:

Отдел „В“ (Τμήμα Γ΄)
Главна дирекция „Полиция“ (Αρχηγείο Αστυνομίας)
ул. Antistratigou Evagelou Floraki (Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη)
Пощенски код 1478
Никозия (Λευκωσία)

Тел.: +357 (22) 808386

Факс: +357 (22) 808653

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорец cro@police.gov.cyВръзката отваря нов прозорец ekoutsofti@police.gov.cy

Този отдел отговаря за предоставянето на информацията по членове 4, 6 и 7 от Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета.

Обменяната информация се отнася до предишни присъди.

2. Архив за предишни присъди за нарушения на правилата за движение по пътищата (Αρχείο Προηγουμένων Τροχαίων Καταδικών)

Адрес:

Отдел „Движение по пътищата“ (Τμήμα Τροχαίας)
Главна дирекция „Полиция“ (Αρχηγείο Αστυνομίας)
ул. Antistratigou Evagelou Floraki (Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη)
Пощенски код 1478
Никозия (Λευκωσία)

Тел.: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

Факс: +357 (22) 607596

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецmefstathiou@police.gov.cy

Този отдел отговаря за предоставянето на информацията по членове 4, 6 и 7 от Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета.

Обменяната информация се отнася до предишни осъждания за нарушения на правилата за движение по пътищата.

3. Дирекция „Европейски съюз и международно полицейско сътрудничество“

Адрес:

Главна дирекция „Полиция“ (Αρχηγείο Αστυνομίας)
ул. Antistratigou Evagelou Floraki (Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη)
Пощенски код 1478
Никозия (Λευκωσία)

Тел.: +357 (22) 607841/ 2/ 3

Факс: +357 (22) 607898

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецeuipcd@police.gov.cy

Този отдел отговаря за предоставянето на информацията по член 7 от Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/04/2015

Регистри за съдимост - Латвия

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици латвийски вече са преведени.


Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Информационен център на Министерство на вътрешните работи на Република Латвия)

Адрес:

Bruņinieku iela 72b

Rīga

LV-1009

Тел.: +37167208581, +37167208425

Факс: +37167208429

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецssn@ic.iem.gov.lv


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 07/06/2017

Регистри за съдимост - Литва


Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Дирекция „Информационни технологии и комуникации“ към Министерство на вътрешните работи на Република Литва)

Адрес:

Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius

Тел.: +370 5 271 71 77

Факс: +370 5 271 89 21

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецird@vrm.lt


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/02/2019

Регистри за съдимост - Люксембург


Главна прокуратура

Адрес:

Cité Judiciaire
Bâtiment CR
Plateau du St Esprit
L-2080 Luxembourg

Тел.: +352 47 59 81 393

Факс: +352 47 05 50

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорец parquet.general@justice.etat.lu


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 20/12/2018

Регистри за съдимост - Унгария

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница унгарски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.


Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (Бюро „Регистър за съдимост“)

Адрес:

Vaskapu utca 30/A
1097 Budapest

Тел.: +36 1 452 36 22

Факс: +36 1 455 21 03

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецbnyo@mail.ahiv.hu

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.nyilvantarto.hu/hu/


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/03/2016

Регистри за съдимост - Малта


Criminal Record Office (Бюро „Регистър за съдимост“)

Адрес:

Police General Headquarters

Kalcidonju Square

Floriana

Тел.: +356 22942142

Факс: +356 22942678

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcro.police@gov.mt


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 15/07/2013

Регистри за съдимост - Холандия

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици нидерландски вече са преведени.


Justitiële Informatiedienst (JustID) — Регистър за съдимост на Нидерландия

Адрес:

PO Box 337

7600 AH Almelo

Тел.: +31 88 998 9000

Факс: +31 546 813 003

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецecris@justid.nl


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 15/07/2013

Регистри за съдимост - Австрия


Дирекция „Полиция“ на провинция Виена, Служба „Регистър за съдимост“

Адрес:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Тел.: +43(0)1 31310 79231

Факс: +43(0)1 31310 79209

Eл. поща: Връзката отваря нов прозорецlpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/05/2018

Регистри за съдимост - Полша


Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (Министерство на правосъдието — Бюро „Национален информационен регистър на осъдените лица“)

Адрес:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

Тел.: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220

Факс: +48 22 39 76 205

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецkrk@ms.gov.pl


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/01/2017

Регистри за съдимост - Португалия


Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal (Генерална дирекция „Управление на правосъдието“ — Дирекция „Услуги в областта на криминалното идентифициране“)

Адрес:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Тел.: +351 217 906 200/1

Факс: +351 211 545 113

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcorreio@dgaj.mj.pt

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Съгласно португалското право извлечение от регистъра за съдимост за дадено лице могат да получат, освен съдебните и полицейските органи, само самото лице или лице, което действа от негово име и в негов интерес.

При поискване на такова извлечение съответното лице трябва да докаже, че извлечението се отнася за него или че е надлежно упълномощено за целта, като декларираната в искането информация трябва да се подкрепи с валиден(и) документ(и) за самоличност.

Молбата се подава лично пред централните органи, в деловодството на съда или в мрежата от Бюра за гражданите (Lojas do Cidadão) и Гишета за обслужване на гражданите (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Лицата, живеещи извън Португалия, могат да подадат такава молба следвайки инструкциите, съдържащи се на уебсайта на Генерална дирекция „Управление на правосъдието“, или в дипломатическите и консулските представителства на Португалия.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/07/2013

Регистри за съдимост - Румъния

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.


Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, Inspectoratul General al Poliţiei Române (Дирекция „Регистър за съдимост, статистика и оперативна информация“, Генерален инспекторат на румънската полиция)

Адрес:

Şos. Mihai Vodă, număr 6
sector 5 Bucureşti
cod poştal 050043

Тел.: + (4021)/316 49 75

Факс: + (4021)/317 87 90

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcazier@politiaromana.ro


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 17/05/2016

Регистри за съдимост - Словения

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словенски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.


Министерство на правосъдието и публичната администрация

Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov (Отдел за регистрите за съдимост и регистрите за възпитателни мерки спрямо лица, ненавършили пълнолетие)

Адрес:

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Тел.: + 386 (0)1  369 5342

Факс: + 386 (0)1 369 5625

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецke.mp@gov.si


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/10/2013

Регистри за съдимост - Словакия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.


Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky (Бюро „Регистър за съдимост“ към Генералната прокуратура на Република Словения)

Адрес:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Тел.: +421 2 502 16 134, +421 2 555 66 879 , +421 2 502 16 236

Факс: +421 2 502 16 249

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецregister.trestov@genpro.gov.sk


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 31/08/2018

Регистри за съдимост - Финландия


Oikeusrekisterikeskus (Център „Правен регистър“)

Адрес:

PL 157
FI-13101 Hämeenlinna

Тел.: +358 (0)29 56 65631

Факс: +358 (0) 29 56 65770

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецoikeusrekisterikeskus@om.fi

Уебсайт: https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri.html


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 24/05/2018

Регистри за съдимост - Обединено кралство

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.


UK Central Authority for Exchange of Criminal Records (Централен орган на Обединеното кралство за обмен на информация от регистрите за съдимост)

Адрес:

ACRO,

PO BOX 481,

Fareham,

PO14 9FS

Тел.: +44 (0)1489 569 805

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецinternational.requests@acro.pnn.police.uk

UK Central Authority for Mutual Legal Assistance (Централен орган на Обединеното кралство за правна взаимопомощ)

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/case-handling-arrangements/contact-details/


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 12/07/2017