Trestní rejstříky

Systém ECRIS (Evropský informační systém rejstříků trestů) byl vytvořen v dubnu 2012 k usnadnění výměny informací z rejstříků trestů v celé EU. Poskytuje elektronická propojení mezi členskými státy a zavádí pravidla pro zajištění toho, aby bylo možno informace o odsouzeních obsažené v systému rejstříku trestů členských států vyměňovat prostřednictvím standardizovaných elektronických formátů jednotným a rychlým způsobem a v krátkých lhůtách, které stanoví právní předpisy.


Souvislosti

Věc Fourniret z roku 2004 a četné následné studie prokázaly, že vnitrostátní soudy často vynášejí rozsudky, aniž by měly povědomí o případných předchozích odsouzeních v ostatních členských státech. Nedostatek informací vedl k nepřiměřeným rozsudkům, které nezohledňovaly předchozí trestnou činnost dané osoby, a znemožnil přijetí opatření, kterými by se zamezilo opětnému spáchání stejného trestného činu.

Od roku 2008 musí být informace z rejstříku trestů vyměňovány pro účely nového trestního řízení proti dané osobě v rámci provádění Odkaz se otevře v novém okně.rámcového rozhodnutí Rady 2008/675 o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení.

ECRIS

Systém ECRIS byl vytvořen v reakci na potřebu zlepšit a usnadnit výměnu informací z rejstříků trestů na evropské úrovni. Informace obsažené ve vnitrostátních rejstřících trestů lze rychle, jednotně a snadno elektronicky vyměňovat prostřednictvím zabezpečené informační infrastruktury. Systém poskytuje soudcům, státním zástupcům a příslušným správním orgánům snadný přístup (prostřednictvím a určeného „ústředního orgánu“ v každém členském státě) k uceleným informacím o dřívější trestné činnosti kteréhokoli občana EU, bez ohledu na to, ve kterém členském státě byla daná osoba odsouzena.

Informace lze vyměňovat k různým účelům podle rámcového rozhodnutí a vnitrostátních právních předpisů:

Obecné zásady

  • Systém ECRIS je založen na decentralizované architektuře IT, ve které jsou údaje z rejstříků trestů uloženy výhradně ve vnitrostátních databázích členských států a na žádost jsou mezi ústředními orgány členských států vyměňovány elektronicky.
  • Členský stát, jehož je daná osoba státním příslušníkem, se stává ústředním archívem všech odsouzení dotyčné osoby. Tento členský stát má povinnost uchovávat a aktualizovat veškeré obdržené informace a na požádání je předávat ostatním členským státům. V důsledku toho by měl být každý členský stát schopen poskytovat úplné a aktualizované informace o odsouzeních svých státních příslušníků, bez o hledu na to, kde byli odsouzeni.
  • Členský stát, jenž odsoudí osobu, která není jeho státním příslušníkem, má povinnost co nejdříve zaslat informace (včetně aktualizací) o tomto odsouzení členskému státu (státům), jehož (jejichž) je pachatel státním příslušníkem.
  • Předávání informací o odsouzeních se provádí elektronicky, prostřednictvím standardizovaného evropského formátu s využitím dvou referenčních tabulek kategorií trestných činů a kategorií trestů. Tyto tabulky usnadňují automatický překlad a vzájemné pochopení předávaných informací. Při předávání informací o odsouzení musí členský stát uvést kategorii trestného činu a trestu nebo sankce. Příslušné kódy umožňují automatický překlad do jazyka příjemce, díky čemuž může příjemce reagovat bezprostředně po přijetí informací.

Legislativní nástroje

Obecné zásady, jimiž se řídí výměna informací a fungování systému, upravuje Odkaz se otevře v novém okně.rámcové rozhodnutí o výměně informací z rejstříku trestů a Odkaz se otevře v novém okně.rozhodnutí Rady o systému ECRIS.

Provedení

Byla přijata řada technických a finančních opatření za účelem pomoci členským státům při přípravě technické infrastruktury pro propojení jejich systémů rejstříků trestů do dubna 2012 (zákonná lhůta pro provedení) a po tomto datu. Komise poskytla členským státům zvláštní software nazvaný „referenční provedení“, aby jim usnadnila jejich vzájemné propojení. Členské státy též mohly požádat o finanční podporu EU v podobě grantů za účelem modernizace jejich vnitrostátních systémů rejstříků trestů v rámci Odkaz se otevře v novém okně.programu Trestní soudnictví.

V roce 2017 byly k systému ECRIS připojeny všechny členské státy. Ne všechny členské státy jsou však propojeny se všemi ostatními členskými státy. Další podrobnosti jsou uvedeny v Odkaz se otevře v novém okně.první statistické zprávě Komise o používání systému ECRIS zveřejněné dne 29. června 2017.

Výpis z trestního rejstříku pro jiné účely než trestní řízení

V souladu s ustanoveními rámcového rozhodnutí 2009/315/JHA, rozhodnutí Rady 2009/316/JHA, a vnitrostátními předpisy lze informace z rejstříků trestů vyměňovat k jiným účelům, než je trestní řízení. Další informace o tom, jak získat výpis z rejstříku trestů pro tyto jiné účely, lze nalézt na stránce členského státu po kliknutí na příslušnou ikonu vlajky na této stránce.

Návrh Komise na zlepšení výměny informací o státních příslušnících třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

Na základě zásady členského státu státní příslušnosti jakožto jediného úložiště všech informací o odsouzeních funguje systém ECRIS efektivně, pokud jde o státní příslušníky EU. Systém ECRIS však nepodporuje stejným způsobem výměnu informací o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí, jelikož jediné úložiště pro informace o státních příslušnících třetích zemí neexistuje. V současnosti proto nelze určit, zda a v kterém členském státě byl daný státní příslušník třetí země odsouzen, aniž by byly konzultovány všechny členské státy.

V zájmu nápravy této situace Komise přijala dne 19. ledna 2016 Odkaz se otevře v novém okně.návrh směrnice, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/JHA o systému ECRIS, a dne 29. června 2017 doplňující Odkaz se otevře v novém okně.návrh nařízení, kterým se zřizuje centralizovaný systém ECRIS-TCN za účelem účinného zjišťování členského státu (členských států), který (které) daného státního příslušníka třetí země odsoudil(y).

Navrhované nařízení upravuje zřízení centralizovaného systému ECRIS-TCN řízeného agenturou eu-LISA. Systém obsahuje údaje o totožnosti (alfanumerické údaje a otisky prstů) všech státních příslušníků třetích zemí odsouzených v členských státech. Vyhledávací mechanismus umožňuje členským státům prohledávat tento seznam on-line. „Výskyt shody“ označuje členský stát (členské státy), kde byl daný státní příslušník třetí země odsouzen. Zjištěný členský stát (zjištěné členské státy) pak lze požádat o poskytnutí úplných informací z rejstříku trestů prostřednictvím zřízeného systému ECRIS.

Navrhovaná směrnice upravuje povinnosti členských států, pokud jde o systém ECRIS-TCN, na vnitrostátní úrovni a také výměnu úplných informací o odsouzeních mezi členskými státy.

Navrhovanou směrnice a navrhované nařízení v současnosti v rámci legislativního procesu projednávají, upravují a finalizují normotvůrci EU – Rada a Evropský parlament.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 22/01/2019

Trestní rejstříky - Belgie

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Casier Judiciaire Central (Centrální rejstřík trestů)

Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles/Brussel

Telefon: +32 (0)25522744
Fax: +32 (0)25522782

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.cjc-csr@just.fgov.be


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/09/2017

Trestní rejstříky - Bulharsko


Ministerstvo spravedlnosti, Centrální úřad pro rejstřík trestů (Министерство на правосъдието, Централно бюро „Съдимост“)

Adresa:

ul. Aksakov 5
Sofia 1040

Tel.: + 359(2) 9237355

Fax: +359(2) 9881142

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.CBCC@justice.government.bg, Odkaz se otevře v novém okně.bs_cbs@mjeli.government.bg


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 17/12/2018

Trestní rejstříky - Česká republika


Rejstřík trestů České republiky

Adresa:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Telefon: +420 244 006 111
Fax: +420 244 006 260

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.rejstrik@rejtr.justice.cz
Web: Odkaz se otevře v novém okně.http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Adresa:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Telefon: +420 221 997 111
Fax: +420 224 919 927

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.posta@msp.justice.cz
Web: Odkaz se otevře v novém okně.http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 09/07/2019

Trestní rejstříky - Německo

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčina


Bundesamt für Justiz (Spolkový justiční úřad)

Adresa:

D-53094 Bonn
Adenauerallee 99–103
D-53113 Bonn

Telefon: +49 22899410-5454, +49 22899410-5412

Fax: +49 22899410-5603

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.bzr.international@bfj.bund.de


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 29/08/2019

Trestní rejstříky - Estonsko

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Středisko pro rejstříky a informační systémy (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Adresa:

Lõkke 4
ET-19018 Tallinn

Telefon: +372 6636300
Fax: +372 6460165

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ecris@just.ee
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.rik.ee/


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 11/06/2018

Trestní rejstříky - Irsko


Central Authority for Criminal Records in Ireland (Ústřední orgán pro rejstřík trestů v Irsku)

Racecourse Road
Thurles
Co Tipperary

Telephone: +353 (0)504 27300

Fax: +353 (0)504 27373

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.criminalrecords@garda.ie


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 25/08/2017

Trestní rejstříky - Řecko

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Nezávislé oddělení rejstříku trestů, Ministerstvo spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv (Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

Adresa

Messogeion 96
115 27 Athény

Tel.: +30(0)210 7767300 (ústředna)

Fax: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ypdipimi@otenet.gr

Tel. č. vedoucího a zástupce vedoucího: +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043

Tel. č. pracovníka odpovědného za ECRIS: +30(0)210 7767045


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 27/04/2015

Trestní rejstříky - Španělsko


Registro Central de Penados (Ústřední rejstřík trestů)

Adresa:

Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos

San Bernardo 19

Madrid 28071

Spain

Tel.: +34 913904596

Fax: +34 913904597

Email: Odkaz se otevře v novém okně.registros.administrativos@mjusticia.es


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/03/2019

Trestní rejstříky - Francie


Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (Národní rejstřík trestů – Ministerstvo spravedlnosti – Ředitelství pro trestní věci a udělování milostí)

Adresa:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3
France

Tel.: +33 251898951

Fax: +33 240505263

Email: Odkaz se otevře v novém okně.cjn@justice.gouv.fr


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/12/2016

Trestní rejstříky - Itálie


Ministero della Giustizia (Ministerstvo spravedlnosti)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Oddělení justičních záležitostí)

Direzione Generale della Giustizia Penale (Generální ředitelství pro trestní věci)

Ufficio III – Casellario Centrale (Kancelář III – Ústředí trestního rejstříku)

Piazza di Firenze, 27
00186 Rome

Tel.: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Fax: +39 06 6880 7558

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.casellario.centrale@giustizia.it


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/06/2018

Trestní rejstříky - Kypr


Policejní ředitel

Níže uvedená oddělení kyperské policie jsou příslušnými orgány, které předávají informace jménem policejního ředitele:

1. Úřad pro předchozí odsouzení: Trestné činy

Adresa:

Oddělení C (Τμήμα Γ΄)
Policejní ředitelství (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Antistratigou Evangelou Floraki Street
Postcode 1478
Nicosia

TELEFON: +357 (22) 808386

FAX: +357 (22) 808653

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.cro@police.gov.cyOdkaz se otevře v novém okně. ekoutsofti@police.gov.cy

Toto oddělení je odpovědné za předávání informací podle článků 4, 6 a 7 rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV.

Vyměňují se informace o předchozích odsouzeních za trestný čin.

2. Úřad pro předchozí odsouzení: Dopravní přestupky

Adresa:

Oddělení pro dopravní přestupky (Τμήμα Τροχαίας)
Policejní ředitelství (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Antistratigou Evangelou Floraki Street
Postcode 1478
Nicosia

TELEFON: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

FAX: +357 (22) 607596

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.mefstathiou@police.gov.cy

Toto oddělení je odpovědné za předávání informací podle článků 4, 6 a 7 rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV.

Vyměňují se informace o předchozích odsouzeních za obchodování.

3. Ředitelství pro Evropskou unii a mezinárodní policejní spolupráci

Adresa:

Policejní ředitelství (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Antistratigou Evangelou Floraki Street
Postcode 1478
Nicosia

TELEFON: +357 (22) 607841/2/3

FAX: +357 (22) 607898

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.euipcd@police.gov.cy

Toto ředitelství je odpovědné za předávání informací podle článku 7 rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 23/07/2019

Trestní rejstříky - Lotyšsko

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: lotyština


Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Informační centrum Ministerstva vnitra Lotyšské republiky)

Adresa:

Bruņinieku iela 72b

Rīga

LV-1009

Tel.: +37167208581, +37167208425

Fax: +37167208429

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ssn@ic.iem.gov.lv


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 07/06/2017

Trestní rejstříky - Litva


Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Odbor informačních technologií a komunikace Ministerstva vnitra Litevské republiky)

Adresa:

Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius

Tel.: +370 5 271 71 77

Fax: +370 5 271 89 21

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ird@vrm.lt


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/02/2019

Trestní rejstříky - Lucembursko


Parquet Général (Nejvyšší státní zastupitelství)

Adresa:

Cité Judiciaire
Bâtiment CR
Plateau du St Esprit
2080 Luxembourg

Tel.: +352 475981393

Fax: +352 470550

Email: Odkaz se otevře v novém okně. parquet.general@justice.etat.lu


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 20/12/2018

Trestní rejstříky - Maďarsko

Upozorňujeme, že výchozí maďarština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (Úřad rejstříku trestů)

Adresa:

Vaskapu utca 30/A
1097 Budapest

Tel.: +36 1 452 36 22

Fax: +36 1 455 21 03

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.bnyo@mail.ahiv.hu

Website: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.nyilvantarto.hu/hu/


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 30/03/2016

Trestní rejstříky - Malta


Criminal Record Office (Národní rejstřík trestů)

Adresa:

Police General Headquarters

Kalcidonju Square

Floriana

Tel.: +356 22942142

Fax: +356 22942678

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.cro.police@gov.mt


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 15/07/2013

Trestní rejstříky - Nizozemí

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: nizozemština


Justitiële Informatiedienst (JustID)

Adresa:

PO Box 337

7600 AH Almelo

Tel.: +31 88 998 9000

Fax: +31 546 813 003

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ecris@justid.nl


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 15/07/2013

Trestní rejstříky - Rakousko


Landespolizeidirektion Wien, Strafregisteramt (Spolkové policejní ředitelství Vídeň, rejstřík trestů)

Adresa:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Telefon: +43(0)1 31310 79231

Fax: +43(0)1 31310 79209

E-mail:  Odkaz se otevře v novém okně.lpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 30/05/2018

Trestní rejstříky - Polsko


Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego

Adresa:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Varšava

Tel.: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220

Fax: +48 22 39 76 205

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.krk@ms.gov.pl


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/01/2017

Trestní rejstříky - Portugalsko

Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal (Generální ředitelství pro výkon spravedlnosti – ředitelství pro trestní záznamy)

Adresa:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Tel.: +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 113

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.correio@dgaj.mj.pt

Internetová adresa: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Kromě justičních a policejních orgánů  může podle portugalského práva získat výpis z rejstříku trestů pouze sama dotčená osoba nebo osoba jednající jejím jménem a v jejím zájmu.

Každý, kdo žádá o výpis, musí platnými identifikačními doklady prokázat, že je dotčenou osobou, nebo osobou zmocněnou.

Žádost se podávají osobně ústředním orgánům, v sekretariátech soudů nebo prostřednictvím sítě občanských center (Lojas do Cidadão) a občanských podatelen (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Osoby, které pobývají mimo Portugalsko, postupují podle pokynů na internetové stránce Generálního ředitelství pro výkon spravedlnosti nebo podávají žádosti diplomatickým či konzulárním zastoupením.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/07/2013

Trestní rejstříky - Rumunsko

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, Inspectoratul General al Poliţiei Române (Ředitelství pro trestní záznamy, statistiku a provozní informace, Generální inspektorát rumunské policie)

Adresa:

Şos. Mihai Vodă nr. 6
Sector 5 Bucharest
Postal Code 050043

Tel.: + 40 21 316 49 75

Fax: + 40 21 317 87 90

E-mail:Odkaz se otevře v novém okně.cazier@politiaromana.ro


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 17/05/2016

Trestní rejstříky - Slovinsko

Upozorňujeme, že výchozí slovinština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Ministerstvo spravedlnosti a veřejné správy

Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov (Odbor pro rejstřík trestů a evidenci ochranné výchovy mladistvých)

Adresa:

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Tel: + 386 (0)13695342

Fax: + 386 (0)13695625

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ke.mp@gov.si


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 04/11/2013

Trestní rejstříky - Slovensko

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky

Adresa:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Tel.: +421 2 502 16 134, +421 2 555 66 879 , +421 2 502 16 236

Fax: +421 2 502 16 249

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.register.trestov@genpro.gov.sk


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 31/08/2018

Trestní rejstříky - Finsko


Oikeusrekisterikeskus (Ústřední právní rejstřík)

Adresa:

PO BOX 157
FI–13101 Hämeenlinna

Tel.: +358 (0) 295 665 631

Fax: +358 (0) 295 665 770

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.oikeusrekisterikeskus@om.fi

Web: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri.html


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 30/06/2019

Trestní rejstříky - Spojené království

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


UK Central Authority for Exchange of Criminal Records (Ústřední orgán Spojeného království pro výměnu informací z rejstříku trestů)

Adresa:

ACRO,
PO BOX 481,
Fareham,
PO14 9FS

Tel.: +44 (0)1489 569 805

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.international.requests@acro.pnn.police.uk

UK Central Authority for Mutual Legal Assistance (Ústřední orgán Spojeného království pro vzájemnou právní pomoc)

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/case-handling-arrangements/contact-details/


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/07/2017