Strafferegistre

ECRIS (det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre) blev oprettet i april 2012 for at forbedre udvekslingen af oplysninger om straffedomme i hele EU. Der blev herved skabt elektronisk forbindelse mellem medlemsstaterne og opstillet regler for at sikre, at oplysninger om straffedomme i medlemsstaternes strafferegistre kan udveksles ved hjælp af standardiserede elektroniske formater på en ensartet og hurtig måde og indenfor korte lovbestemte frister.


Baggrund

Fourniret-sagen fra 2004 og en lang række undersøgelser siden har vist, at de nationale retter hyppigt afgjorde straffesager uden at have kendskab til mulige tidligere domfældelser i andre medlemsstater. Manglende oplysninger herom førte til uhensigtsmæssige domme, hvor der ikke blev taget hensyn til tiltaltes kriminelle fortid, og det forhindrede, at der blev truffet foranstaltninger for at undgå at samme type forbrydelse blev begået igen.

Siden 2008 har oplysninger om tidligere straffedomme skullet videregives, hvis der rejses en ny straffesag mod samme person, således som det er foreskrevet i Link åbner i nyt vindueRådets rammeafgørelse 2008/675/RIA af 24. juli 2008 om hensyntagen til domme afsagt i medlemsstaterne i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag.

ECRIS

ECRIS blev oprettet, fordi der var et åbenlyst behov for at forbedre og lette udvekslingen af oplysninger om straffedomme på europæisk plan. Oplysninger i strafferegistre kan udveksles elektronisk, hurtigt, nemt og på en ensartet måde via en sikker informationsinfrastruktur. Det giver dommere, anklagere og relevante forvaltningsorganer let adgang (via en "central myndighed", der er udpeget i hver medlemsstat, klik på det relevante lands flag andetsteds på denne side) til detaljerede oplysninger om enhver EU-borgers eventuelle kriminelle baggrund, uanset i hvilket EU-land den pågældende tidligere er blevet dømt.

Oplysninger kan i henhold til rammeafgørelsen og national ret videregives til en række formål:

Generelle principper

  • ECRIS er baseret på en decentraliseret it-arkitektur, hvor oplysningerne i strafferegistrene kun lagres i medlemsstaternes nationale databaser og udveksles elektronisk mellem medlemsstaternes centrale myndigheder efter anmodning.
  • Den medlemsstat, i hvilken en person er statsborger, er det centrale opbevaringssted for alle domme i straffesager, hvorved den pågældende er blevet kendt skyldig. Medlemsstaten er forpligtet til at opbevare og ajourføre alle de oplysninger, der modtages, og videregive dem til de medlemsstater, der anmoder herom. Hver medlemsstat bør derfor være i stand til at levere udtømmende og ajourførte oplysninger om sine egne statsborgeres domfældelser, uanset hvor disse domme er blevet afsagt.
  • En medlemsstat, hvis domstole dømmer en udenlandsk statsborger i en straffesag, er forpligtet til så hurtigt som muligt at fremsende de relevante oplysninger, herunder ajourføringer, om denne domfældelse til den eller de medlemsstater, hvor den pågældende er statsborger.
  • Overførslen af oplysninger om straffedomme sker elektronisk i et standardiseret europæisk format, hvor der anvendes to referencetabeller med kategorier af strafbare handlinger og kategorier af straffe. Disse tabeller letter maskinoversættelsen og forbedrer den gensidige forståelse af de udvekslede oplysninger. Ved videregivelsen af oplysninger om en straffedom skal medlemsstaterne angive kategorien af den strafbare handling og straffen/sanktionen. Koder gør det muligt at maskinoversætte oplysningerne til modtagerens sprog, således at han eller hun straks kan reagere, når oplysningerne modtages.

Retsforskrifter

De principper, der ligger til grund for udvekslingen af oplysninger og ordningens funktion, er fastsat i Link åbner i nyt vinduerammeafgørelsen om udveksling af oplysninger fra strafferegistre og i Link åbner i nyt vinduerådsafgørelsen om ECRIS.

Implementering

Der blev truffet en række tekniske og finansielle foranstaltninger for at bistå medlemsstaterne med at tilvejebringe den tekniske infrastruktur til sammenkoblingen af deres strafferegistre inden april 2012 (den legale implementeringsfrist) og senere. Kommissionen har stillet særligt software ("referenceimplementeringssoftware") til rådighed for medlemsstaterne, der gør det lettere for dem at etablere sammenkoblingen. Medlemsstaterne kan også opnå finansiel støtte fra EU i form af tilskud til at modernisere deres nationale strafferegistre inden for rammerne af Link åbner i nyt vinduestrafferetsprogrammet.

I 2017 var alle medlemsstater blevet opkoblet til ECRIS. Det er imidlertid ikke alle medlemsstater, der er sammenkoblet med de øvrige medlemsstater. For yderligere oplysninger herom henvises til Link åbner i nyt vindueKommissionens første statistiske rapport om anvendelsen af ECRIS, der blev offentliggjort den 29. juni 2017.

Udskrifter fra strafferegistre til andet end straffesager

Således som det er fastsat i rammeafgørelse 2009/315/RIA, i rådsafgørelse 2009/316/JHA og i de nationale bestemmelser kan udveksling af oplysninger fra strafferegistrene finde sted til andre formal end til brug for en straffesag. Yderligere oplysninger om, hvordan man kan få en udskrift fra et strafferegister til et sådant andet formal, kan findes på medlemsstatens side ved at klikke på det relevante flag andetsteds på denne side.

Kommissionens forslag til forbedring af udvekslingen af oplysninger om statsborgere i tredjelande og statsløse

ECRIS fungerer effektivt for så vidt angår EU-statsborgere på grundlag af princippet om, at det er den medlemsstat, hvor den pågældende er statsborger, som opbevarer alle oplysninger om eventuelle domfældelser. ECRIS understøtter imidlertid ikke på samme måde videregivelse af oplysninger om domfældelser af tredjelandsstatsborgere og statsløse, da der ikke findes regler om et samlet opbevaringssted for de relevante oplysninger vedrørende disse personer. På nuværende tidspunkt er det derfor ikke muligt at få kendskab til, om en konkret person tilhørende denne kategori er dømt i en straffesag og i givet fald i hvilken medlemsstat, uden at konsultere samtlige registre.

For at afhjælpe dette forhold vedtog Kommissionen den 19. januar 2016 et Link åbner i nyt vindueforslag til direktiv om ændring af rammeafgørelse 2009/315/RIA om ECRIS og – den 29. juni 2017– et supplerende Link åbner i nyt vindueforslag til forordning for at oprette et centraliseret ECRIS-system omfattende tredjelandsstatsborgere og statsløse med henblik på effektivt at kunne identificere den medlemsstat, hvis domstole har domfældt en konkret person tilhørende denne kategori.

Den foreslåede forordning indeholder regler om oprettelse af et centraliseret ECRIS-system inden for rammerne af EU-LISA. Systemet omfatter identitetsoplysninger (alfanumeriske data og fingeraftryk) på alle tredjelandsstatsborgere og statsløse, der er domfældt i medlemsstaterne. En søgemaskine sætter medlemsstaterne i stand til at foretage en on line-søgning i indekset. Ved et "hit" angives den medlemsstat/de medlemsstater, hvis domstole har domfældt en konkret person tilhørende denne kategori. Den relevante medlemsstat/de relevante medlemsstater kan derefter anmodes om at videregive samtlige oplysninger vedrørende tidligere domfældelser via det operative ECRIS-system.

I direktivet reguleres medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til ECRIS-systemet for ovennævnte personkategori på national plan såvel som medlemsstaternes udvekslinger af samtlige oplysninger i en konkret sag.

Begge forslag er for tiden under behandling af EU-lovgiver, dvs. Rådet og Parlamentet.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 22/01/2019

Strafferegistre - Belgien

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Det centrale register for straffeattester

Service du Casier Judiciaire Central
115, Boulevard de Waterloo
1000 Bruxelles

Tlf.: +32 (0)2 552 27 44
Fax: +32 (0)2 552 27 82

E-mail: Link åbner i nyt vinduecjc-csr@just.fgov.be


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 14/09/2017

Strafferegistre - Bulgarien


Det bulgarske justitsministerium, det centrale kontor for strafferegistre:

Министерство на правосъдието, Централно бюро “Съдимост”

Adresse:

ul. Aksakov 5
Sofia 1040

Tlf.: + 359(2) 9237355

Fax: +359 (2) 9881142

E-mail: Link åbner i nyt vindueCBCC@justice.government.bg, Link åbner i nyt vinduebs_cbs@mjeli.government.bg


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 17/12/2018

Strafferegistre - Tjekkiet


Det tjekkiske kriminalregisterkontor:

Rejstřík trestů České republiky

Adresse:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Tlf.: +420 244 006 111

Fax nr.: +420 244 006 260

E-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz

Internetside: Link åbner i nyt vinduehttp://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Det tjekkiske justitsministerium:

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Adresse:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Tlf.: +420 221 997 111

Fax nr.: +420 224 919 927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Internetside: Link åbner i nyt vinduehttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 09/07/2019

Strafferegistre - Tyskland

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tysk er allerede oversat.


Det tyske justitsministerium:

Bundesamt für Justiz

Anschrift:

D-53094 Bonn
Adenauerallee 99 - 103
D-53113 Bonn

Telefon:+49 (0)228 99 410-5454, +49 (0)228 99 410-5412

Fax:+49 228 99 410-5603

Emailadresse:Link åbner i nyt vinduebzr.international@bfj.bund.de


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/04/2018

Strafferegistre - Estland

Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Det estiske center for registre og informationssystemer (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Adresse:

Lõkke 4
19018 Tallinn

Telefon: +372 663 63 00
Fax: +372 646 01 65

E-mail: Link åbner i nyt vindueecris@just.ee
internetside: Link åbner i nyt vinduehttp://www.rik.ee/


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 11/06/2018

Strafferegistre - Irland


Den centrale strafferegistermyndighed i Irland

Racecourse Road
Thurles
Co. Tipperary

Tlf.: +353 (0)504 27300

Fax: +353 (0)504 27373

E-mail: Link åbner i nyt vinduecriminalrecords@garda.ie


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 25/08/2017

Strafferegistre - Grækenland

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Det græske strafferegisterkontor under ministeriet for retsvæsen, åbenhed og menneskerettigheder:

Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Adresse:

Messogeion 96
115 27 Athens

Tlf.: +30(0)210 7767300 (switchboard)

Fax: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188

E-mail: Link åbner i nyt vindueypdipimi@otenet.gr

Tlf. kontorchef og vicekontorchef: +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043

Tlf. den ansvarlige for ECRIS: +30(0)210 7767045


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 27/04/2015

Strafferegistre - Spanien


Det centrale strafferegister:

Registro Central de Penados

Adresse:

Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos

San Bernardo 19

Madrid 28071

Telefon: +34 913904596

Fax: +34 913904597

E-mail: Link åbner i nyt vindueregistros.administrativos@mjusticia.es


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 12/03/2019

Strafferegistre - Frankrig


Det nationale strafferegister – Justitsministeriet – direktoratet for straffesager og benådninger:

Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces

Adresse:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Telefon: +33 2 51 89 89 51

Fax: +33 2 40 50 52 63

E-mail: Link åbner i nyt vinduecjn@justice.gouv.fr


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/12/2016

Strafferegistre - Italien


Justitsministeriet:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Ufficio III – Casellario Centrale

Adresse:

Piazza di Firenze, 27
00186 Roma

Tlf: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Fax: +39 06 6880 7558

E-mail: Link åbner i nyt vinduecasellario.centrale@giustizia.it


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 18/06/2018

Strafferegistre - Cypern


Cyperns politidirektør

De følgende afdelinger af Cyperns politi har kompetence til at videregive oplysninger på vegne af politidirektøren:

1. Strafferegisterkontoret for straffelovsovertrædelser

Adresse:

Department C
Police Headquarters
Antistratigou Evangelou Floraki
Postcode 1478
Nicosia

Tlf: +357 (22) 808386

Fax: +357 (22) 808653

E-mail: Link åbner i nyt vinduecro@police.gov.cyLink åbner i nyt vindue ekoutsofti@police.gov.cy

Denne afdeling er ansvarlig for at videregive oplysninger i henhold til artikel 4, 6 og 7 i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA.

Der udveksles oplysninger om domme i straffesager.

2. Strafferegisterkontoret for trafikforseelser

Adresse:

Traffic Department
Police Headquarters
Antistratigou Evangelou Floraki
Postcode 1478
Nicosia

Tlf.: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

Fax: +357 (22) 607596

E-mail: Link åbner i nyt vinduemefstathiou@police.gov.cy

Denne afdeling er ansvarlig for at videregive oplysninger i henhold til artikel 4, 6 og 7 i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA.

Der udveksles oplysninger om domme i sager angående trafikforseelser.

3. Direktoratet for politisamarbejde på internationalt plan og EU-plan

Adresse:

Police Headquarters
Antistratigou Evangelou Floraki
Postcode 1478
Nicosia

Tlf.: +357 (22) 607841/ 2/ 3

Fax: +357 (22) 607898

E-mail: Link åbner i nyt vindueeuipcd@police.gov.cy

Denne afdeling er ansvarlig for at videregive oplysninger i henhold til artikel 4, 6 og 7 i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 23/07/2019

Strafferegistre - Letland

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: lettisk er allerede oversat.


Det lettiske indenrigsministerium, informationscentret:

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Adresse:

Bruņinieku iela 72b

Rīga

1009

Tlf: +37167208581, +37167208425

Fax: +37167208429

E-mail: Link åbner i nyt vinduessn@ic.iem.gov.lv


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 07/06/2017

Strafferegistre - Litauen


Det litauiske indenrigsministerium, departementet for informationsteknologi og kommunikation:

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Adresse:

Šventaragio gatvė 2
01510 Vilnius

Tlf: +370 5 271 71 77

Fax +370 5 271 89 21

E-mail: Link åbner i nyt vindueird@vrm.lt


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 18/02/2019

Strafferegistre - Luxembourg


Statsadvokaturen:

Parquet Général

Adresse:

Cité Judiciaire
Bâtiment CR
Plateau du St Esprit
2080 Luxembourg

Tlf: +352 47 59 81 393

Fax: +352 47 05 50

E-mail: Link åbner i nyt vindue parquet.general@justice.etat.lu


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/12/2018

Strafferegistre - Ungarn

Den originale sprogudgave af denne side ungarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Strafferegisteret:

Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság

Adresse:

Vaskapu utca 30/A
1097 Budapest

Tlf: +36 1 452 36 22

Fax: +36 1 455 21 03

E-mail: Link åbner i nyt vinduebnyo@mail.ahiv.hu

Internetadresse: Link åbner i nyt vinduehttp://www.nyilvantarto.hu/hu/


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 30/03/2016

Strafferegistre - Malta


Strafferegisteret:

Criminal Record Office

Adresse:

Police General Headquarters

Kalcidonju Square

Floriana

Tlf: +356 22942142

Fax: +356 22942678

E-mail: Link åbner i nyt vinduecro.police@gov.mt


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 15/07/2013

Strafferegistre - Nederlandene

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: nederlandsk er allerede oversat.


Retsvæsenets informationstjeneste:

Justitiële Informatiedienst (JustID)

Adresse:

PO Box 337

7600 AH Almelo

Tlf: +31 88 998 9000

Fax: +31 546 813 003

E-mail: Link åbner i nyt vindueecris@justid.nl


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 15/07/2013

Strafferegistre - Østrig


Landespolizeidirektion Wien, Strafregisteramt

Adresse:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Telefon: +43(0)1 31310 79231

Fax: +43(0)1 31310 79209

E-mail:  Link åbner i nyt vinduelpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 30/05/2018

Strafferegistre - Polen


Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego

Adresse:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

Telefon: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220

Fax: +48 22 39 76 205

E-mail: Link åbner i nyt vinduekrk@ms.gov.pl


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/01/2017

Strafferegistre - Portugal

Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Generaldirektoratet for Justitsvæsen – direktoratet for kriminalregisteret:

Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal

Adresse:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Telefon: +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 113

E-mail: Link åbner i nyt vinduecorreio@dgaj.mj.pt

Internetadresse: Link åbner i nyt vinduehttp://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

I henhold til portugisisk ret er det ud over de retslige myndigheder og politiet kun en person selv eller en, der handler på dennes vegne til varetagelse af i hans interesser, der kan få en udskrift af strafferegisteret angående den pågældende.

Den, der anmoder om en udskrift af strafferegisteret, skal bevise at være den, anmodningen vedrører, eller bevise at have fået fuldmagt af den pågældende. Beviset skal fremlægges i form af gyldige identifikationspapirer.

Anmodningen skal indgives personligt til den centrale myndighed, til en domstols justitskontor, til borgerkontorerne (Lojas do Cidadão) eller borgerservicekontorerne (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Hvis man har bopæl uden for Portugal, kan anmodningen indgives som beskrevet på Generaldirektoratets internetside eller indgives gennem Portugals ambassader eller konsulære repræsentationer.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 18/07/2013

Strafferegistre - Rumænien

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Direktoratet for strafferegisteret og for statistisk og operationel information, generalinspektøren for det rumænske politi:

Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, Inspectoratul General al Poliţiei Române

Adresse:

Şos. Mihai Vodă, număr 6
sector 5 Bucureşti
cod poştal 050043

Telefon: + (4021)/316 49 75

Fax: + (4021)/317 87 90

E-mail: Link åbner i nyt vinduecazier@politiaromana.ro


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 17/05/2016

Strafferegistre - Slovenien

Den originale sprogudgave af denne side slovensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (Ministeriet for Retlige Anliggender og Offentlig Forvaltning)

Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov (Strafferegisteret og Registeret over Rehabiliteringsdomme for Mindreårige)

Adresse:

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Tlf.: + 386 (0)1 369 5342

Fax: + 386 (0)1 369 5625

E-mail: Link åbner i nyt vindueke.mp@gov.si


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/11/2013

Strafferegistre - Slovakiet

Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Den slovakiske anklagemyndighed, strafferegisteret:

Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky

Adresse:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Telefon: +421 2 502 16 134, +421 2 555 66 879 , +421 2 502 16 236

Fax: +421 2 502 16 249

E-mail: Link åbner i nyt vindueregister.trestov@genpro.gov.sk


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 31/08/2018

Strafferegistre - Finland


Retsregistercentralen:

Oikeusrekisterikeskus

Adresse:

PL 157
13101 Hämeenlinna

Telefon: +358 (0)29 56 65631

Fax: +358 (0) 29 56 65770

E-mail: Link åbner i nyt vindueusrekisterikeskus@om.fi

Internetadresse: http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 30/06/2019

Strafferegistre - Det Forenede Kongerige

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Den centrale myndighed for udveksling af strafferegisteroplysninger:

UK Central Authority for Exchange of Criminal Records

Adresse:

ACRO,
PO BOX 481,
Fareham,
PO14 9FS

Telefon: +44 (0)1489 569 805

E-mail: Link åbner i nyt vindueinternational.requests@acro.pnn.police.uk

Den centrale myndighed for gensidig bistand i retlige anliggender:

UK Central Authority for Mutual Legal Assistance

Link åbner i nyt vinduehttp://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/case-handling-arrangements/contact-details/


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 12/07/2017