Bűnügyi nyilvántartás

Az ECRIS-t (Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer) 2012 áprilisában hozták létre a bűnügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos információk EU-szerte történő cseréjének megkönnyítése érdekében. Az ECRIS elektronikus összeköttetéseket hoz létre a tagállamok között, és szabályokat állapít meg annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok bűnügyi nyilvántartási rendszerében szereplő, büntetőítéletekre vonatkozó információk szabványosított elektronikus formátumban, egységes és gyors módon, valamint rövid törvényi határidőkön belül kicserélhetők legyenek.


Háttér-információk

Az olyan esetek, mint a 2004-es Fourniret–ügy, valamint számos ezt követő tanulmány arra világított rá, hogy a nemzeti bíróságok gyakran úgy hoztak ítéleteket, hogy nem volt tudomásuk a más tagállamokban hozott esetleges korábbi büntetőítéletekről. Az információk hiánya olyan, nem megfelelő ítéletek hozatalához vezetett, amelyek nem vették figyelembe a vádlott bűnügyi előéletét, és megakadályozták intézkedések hozatalát annak megelőzése érdekében, hogy az illető hasonló bűncselekményeket ismételten elkövessen.

A link új ablakot nyit megAz Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről szóló 2008/675/IB tanácsi kerethatározat alkalmazásában 2008 óta kötelező a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk cseréje ugyanazon személlyel szemben indított új büntetőeljárás lefolytatása során.

ECRIS

Az ECRIS-t azért hozták létre, mert szükséges a bűnügyi nyilvántartásokra vonatkozó európai szintű információcsere javítása és megkönnyítése. A rendszer lehetővé teszi a nemzeti bűnügyi nyilvántartásokban szereplő információk elektronikus úton, gyorsan, egységes és egyszerű módon, biztonságos információs infrastruktúra használatával történő cseréjét. Könnyű hozzáférést biztosít a bírák, az ügyészek és a releváns közigazgatási hatóságok számára (az egyes tagállamokban kijelölt „központi hatóságokon” keresztül), hogy átfogó tájékoztatást nyújtson bármely uniós polgár bűnügyi előéletéről, függetlenül attól, hogy az adott személyt a múltban melyik tagállamban ítélték el.

A kerethatározat és a nemzeti jog értelmében az információcsere célja széleskörű lehet:

Általános elvek

  • Az ECRIS decentralizált informatikai infrastruktúrán alapul, ahol a bűnügyi nyilvántartások adatait kizárólag a tagállamok nemzeti adatbázisaiban tárolják, és cseréjük kérelemre, a tagállamok központi hatóságai között, elektronikus úton történik.
  • Az érintett személy állampolgársága szerinti tagállam tartja nyilván központi jelleggel az e személy büntetőjogi felelősségét megállapító valamennyi ítéletet. E tagállam köteles minden kapott információt tárolni és frissíteni, valamint erre irányuló kérelem esetén valamennyi információt továbbítani. Ennek eredményeként a tagállamok egy másik tagállam kérelmére átfogó, naprakész és teljes körű információkkal tudnak szolgálni az állampolgáraik bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatairól, függetlenül attól, hogy hol hozták az adott büntetőítéleteket.
  • Az a tagállam, amely büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet hoz más tagállam állampolgárával szemben, amint lehet, megküldi az ezen ítéletre vonatkozó, a legfrissebb adatokkal kiegészített információkat az elítélt személy állampolgársága szerinti tagállam(ok)nak.
  • A büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre vonatkozó adatok továbbítására elektronikus úton, egységes európai formátumban, a bűncselekmények, valamint a szankciók kategóriáit tartalmazó két referenciatáblázat használatával kerül sor. Ezek a táblázatok megkönnyítik az automatizált fordítást és a továbbított információk kölcsönös megértését. A büntetőítéletekre vonatkozó információk továbbításakor a tagállamoknak a bűncselekmény-kategóriáknak és a büntetések vagy szankciók kategóriáinak megfelelő kódokat kell használniuk. A kódok lehetővé teszik a címzett nyelvére történő automatizált fordítást, aki így az információk kézhezvételét követően haladéktalanul intézkedni tud.

Jogalkotási eszközök

Az információcsere általános elveit és a rendszer működését a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló A link új ablakot nyit megkerethatározat és A link új ablakot nyit megaz ECRIS rendszerről szóló tanácsi határozat szabályozza.

Végrehajtás

Számos technikai és pénzügyi intézkedésre került sor, amelyek célja, hogy segítsék a tagállamokat a bűnügyi nyilvántartási rendszereik összekapcsolásához szükséges technikai infrastruktúra 2012 áprilisáig történő kialakításában (a végrehajtás jogszabályban meghatározott határideje), és azt követően. A Bizottság különleges („referenciaalkalmazási”) szoftvert bocsátott a tagállamok rendelkezésére az összekapcsolásuk megkönnyítése érdekében. A tagállamok emellett a A link új ablakot nyit megBüntetőjogi jogérvényesülés program keretében vissza nem térítendő támogatás formájában uniós finanszírozást is igénybe vehetnek nemzeti bűnügyi nyilvántartásaik korszerűsítéséhez.

2017-re valamennyi tagállam kapcsolódott az ECRIS-hez, ugyanakkor nincs mindegyikük összekapcsolva az összes többi tagállammal. További részletekért lásd A link új ablakot nyit mega Bizottság első statisztikai jelentését az ECRIS használatáról, amelyet 2017. június 29-én tett közzé.

A bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat a büntetőeljárástól eltérő célból

A 2009/315/IB európai kerethatározatban, a 2009/316/IB európai tanácsi határozatban és a nemzeti jogszabályokban rögzített rendelkezésekkel összhangban a bűnügyi nyilvántartásból származó információk cseréjére a büntetőeljárástól eltérő célból is sor kerülhet. A bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat ilyen egyéb célból történő beszerzésével kapcsolatban további információkat találhat az adott tagállam oldalán, ezen az oldalon bárhol a megfelelő zászlóra kattintva.

A Bizottság javaslata a harmadik országok állampolgáraira és a hontalan személyekre vonatkozó információk cseréjének hatékonyabbá tételéről

Az ECRIS hatékonyan működik az uniós állampolgárok tekintetében annak az elvnek alapján, mely szerint az állampolgárság szerinti tagállam, mint „egyetlen információs hely” rendelkezik a büntetőítéletekre vonatkozó összes információval. A harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó büntetőítéletekkel kapcsolatos információcserét azonban az ECRIS nem segíti elő ugyanilyen módon, mivel nem létezik a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó információkat tartalmazó egyetlen adattár. Jelenleg tehát az összes tagállam megkeresése nélkül lehetetlen megállapítani, hogy egy adott harmadik országbeli állampolgárral vagy hontalan személlyel szemben született-e korábban büntetőítélet, és ha igen, melyik tagállamban.

A helyzet orvoslása érdekében a Bizottság 2016. január 19-én elfogadta A link új ablakot nyit mega 2009/315/IB kerethatározatnak az ECRIS tekintetében történő módosításáról szóló irányelvre vonatkozó javaslatot, ennek kiegészítéseként pedig – 2017. június 29-én – a harmadik országbeli állampolgárokkal és hontalan személyekkel szemben büntetőítéletet hozó tagállam(ok) hatékony azonosítására szolgáló központosított ECRIS rendszer (ECRIS-TCN rendszer) létrehozásáról szóló A link új ablakot nyit megrendeletjavaslatot.

A javasolt rendelet a központosított ECRIS-TCN rendszer létrehozását szabályozza az eu-LISA-nál. A rendszer a tagállamokban elítélt valamennyi harmadik országbeli állampolgár és hontalan személy személyazonosító adataiból (alfanumerikus adatok és ujjlenyomatok) áll. A keresési mechanizmus lehetővé teszi a tagállamok számára az index online keresését. A „találat” azonosítja az adott harmadik országbeli állampolgárt vagy hontalan személyt elítélt tagállamo(ka)t. Ezt követően megkereséssel lehet fordulni az azonosított tagállam(ok)hoz , hogy az(ok) a létrehozott ECRIS rendszeren keresztül juttassa/juttassák el a megkereső tagállamhoz a bűnügyi előéletre vonatkozó összes információt.

A javasolt irányelv a tagállamoknak az ECRIS-TNC tekintetében nemzeti szinten fennálló kötelezettségeit, valamint a büntetőítéletekre vonatkozó, tagállamok közötti teljes körű információcserét szabályozza.

Jelenleg zajlik a javasolt irányelvre és rendeletre vonatkozó jogalkotási folyamat, amelynek során az uniós jogalkotók – a Tanács és a Parlament – megtárgyalják, módosítják és véglegesítik a javaslatokat.


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

Utolsó frissítés: 22/01/2019

Bűnügyi nyilvántartás - Belgium

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.


Casier Judiciaire Central (Központi igazságügyi nyilvántartás)

Boulevard de Waterloo 115
1000 Brüsszel

Telefon: +32 (0) 2 552 27 44
Telefax: +32 (0) 2 552 27 82

E-mail: A link új ablakot nyit megcjc-csr@just.fgov.be


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/09/2017

Bűnügyi nyilvántartás - Bulgária


Министерство на правосъдието, Централно бюро “Съдимост” (Igazságügyi Minisztérium, Központi Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal)

Cím:

ul. Aksakov 5
Sofia 1040

Tel.: + 359(2) 9237355

Fax: +359 (2) 9881142

E-mail: A link új ablakot nyit megCBCC@justice.government.bg, A link új ablakot nyit megbs_cbs@mjeli.government.bg


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 17/12/2018

Bűnügyi nyilvántartás - Csehország


Rejstřík trestů České republiky (A Cseh Köztársaság Bűnügyi Nyilvántartó Hivatala)

Cím:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Telefon: +420 244 006 111

Fax: +420 244 006 260

E-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz

Web: A link új ablakot nyit meghttp://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Ministerstvo spravedlnosti České republiky (A Cseh Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma)

Cím:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Telefon: +420 221 997 111

Fax: +420 224 919 927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Web: A link új ablakot nyit meghttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 09/07/2019

Bűnügyi nyilvántartás - Németország

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: német.


Bundesamt für Justiz (Szövetségi Igazságügyi Hivatal)

Cím:

D-53094 Bonn
Adenauerallee 99 - 103
D-53113 Bonn

Telefon: +49 (0)228 99 410-5454, +49 (0)228 99 410-5412

Fax: +49 228 99 410-5603

E-mail: A link új ablakot nyit megbzr.international@bfj.bund.de


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 13/04/2018

Bűnügyi nyilvántartás - Észtország

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.


Registrite ja Infosüsteemide Keskus (Nyilvántartások és Információs Rendszerek Központja)

Cím:

19018 Tallinn
Lõkke 4

Telefon: +372 663 63 00
Fax: +372 646 01 65

E-mail: A link új ablakot nyit megecris@just.ee
Weboldal: A link új ablakot nyit meghttp://www.rik.ee/


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 11/06/2018

Bűnügyi nyilvántartás - Írország


Central Authority for Criminal Records in Ireland

Cím:

Racecourse Road
Thurles
Co Tipperary

Telefon: +353 (0)504 27300

Fax: +353 (0)504 27373

E-mail: A link új ablakot nyit megcriminalrecords@garda.ie


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 25/08/2017

Bűnügyi nyilvántartás - Görögország

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata görög nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.


Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Igazságügyi Minisztérium, Átláthatóság és Emberi Jogok, Bűnügyi Nyilvántartó Osztály)

Cím:

Messogeion 96
115 27 Athén

Tel.: +30(0)210 7767300 (központ)

Fax: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188

E-mail: A link új ablakot nyit megypdipimi@otenet.gr

A vezető és helyettesének telefonszáma: +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043

ECRIS-kapcsolattartó: +30(0)210 7767045


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 27/04/2015

Bűnügyi nyilvántartás - Spanyolország


Registro Central de Penados (Központi bűnügyi nyilvántartás)

Cím:

Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos

San Bernardo 19

Madrid 28071

Telefon: +34 913904596

Fax: +34 913904597

E-mail: A link új ablakot nyit megregistros.administrativos@mjusticia.es


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 12/03/2019

Bűnügyi nyilvántartás - Franciaország


Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (Nemzeti bűnügyi nyilvántartás – Igazságügyi Minisztérium – Bűnügyi és kegyelmi igazgatóság)

Cím:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Telefon: +33 2 51 89 89 51

Fax: +33 2 40 50 52 63

E-mail: A link új ablakot nyit megcjn@justice.gouv.fr


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 13/12/2016

Bűnügyi nyilvántartás - Olaszország


Ministero della Giustizia (Igazságügyi Minisztérium)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Bírósági ügyek osztálya)

Direzione Generale della Giustizia Penale (Bűnügyi főigazgatóság)

Ufficio III – Casellario Centrale (III. iroda – Központi bűnügyi nyilvántartó hivatal)

Piazza di Firenze, 27
00186 Roma

Telefon: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Fax: +39 06 6880 7558

E-mail: A link új ablakot nyit megcasellario.centrale@giustizia.it


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 18/06/2018

Bűnügyi nyilvántartás - Ciprus


Αρχηγός Αστυνομίας (Rendőrség)

A ciprusi rendőrség következő részlegei továbbítanak információkat a rendőrkapitány nevében:

1. Αρχείο Προηγουμένων Ποινικών Καταδικών (Bűnügyi nyilvántartó hivatal: Bűntettek)

Cím:

Τμήμα Γ΄ (C részleg)
Αρχηγείο Αστυνομίας (Rendőrkapitányság)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia

TELEFON: +357 (22) 808386

FAX: +357 (22) 808653

E-mail: A link új ablakot nyit megcro@police.gov.cy, A link új ablakot nyit megekoutsofti@police.gov.cy

Ez a részleg felelős a 2009/315/IB tanácsi kerethatározat 4., 6. és 7. cikke szerinti információk továbbításáért.

A büntetőügyekben született, bűnösséget megállapító ítéletekre vonatkozó információk cseréje zajlik.

2. Αρχείο Προηγουμένων Τροχαίων Καταδικών (Bűnügyi nyilvántartó hivatal: Közlekedési bűncselekmények)

Cím:

Τμήμα Τροχαίας (Közlekedési bűncselekmények részlege)
Αρχηγείο Αστυνομίας (Rendőrkapitányság)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia

TELEFON: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

FAX: +357 (22) 607596

E-mail: A link új ablakot nyit megmefstathiou@police.gov.cy

Ez a részleg felelős a 2009/315/IB tanácsi kerethatározat 4., 6. és 7. cikke szerinti információk továbbításáért.

A közlekedési bűncselekmények ügyében született, bűnösséget megállapító ítéletekre vonatkozó információk cseréje zajlik.

3. Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Európai Uniós és Nemzetközi Rendőrségi Együttműködés Igazgatósága)

Cím:

Αρχηγείο Αστυνομίας (Rendőrkapitányság)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia

TELEFON: +357 (22) 607841/ 2/ 3

FAX: +357 (22) 607898

E-mail: A link új ablakot nyit megeuipcd@police.gov.cy

Ez az igazgatóság felelős a 2009/315/IB tanácsi kerethatározat 7. cikke szerinti információk továbbításáért.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 23/07/2019

Bűnügyi nyilvántartás - Lettország

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: lett.


Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (A Lett Köztársaság belügyminisztériumának információs központja)

Cím:

Bruņinieku iela 72b

Rīga

LV-1009

Telefon: +37167208581, +37167208425

Fax: +37167208429

E-mail: A link új ablakot nyit megssn@ic.iem.gov.lv


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 07/06/2017

Bűnügyi nyilvántartás - Litvánia


Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (A Litván Köztársaság belügyminisztériumának irányítása alatt működő informatikai és kommunikációs osztály)

Cím:

Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius

Telefon: +370 5 271 71 77

Fax: +370 5 271 89 21

E-mail: A link új ablakot nyit megird@vrm.lt


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 18/02/2019

Bűnügyi nyilvántartás - Luxemburg


Parquet Général (Ügyészség)

Cím:

Cité Judiciaire

Bâtiment CR

Plateau du St Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon: +352 47 59 81 393

Fax: +352 47 05 50

E-mail: A link új ablakot nyit megparquet.general@justice.etat.lu


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 20/12/2018

Bűnügyi nyilvántartás - Magyarország

Ez a szekció a bűnügyi nyilvántartó hatóságról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szól.


KEKKH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság

Cím: 1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A

Telefon: +36 1 455 21 98
Fax: +36 1 455 21 03

E-mail: A link új ablakot nyit megbnyh@kekkh.gov.hu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.nyilvantarto.hu/hu/

A Hatóság ügyfélszolgálata a Belügyminisztérium Központi Okmányirodai Főosztályán (1133 Budapest, Visegrádi utca 110.) érhető el.

A bűnügyi nyilvántartások a kezelt adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartások, amelyek törvényességi felügyeletét a legfőbb ügyész látja el. A Belügyminisztérium Központi Okmányirodai Főosztályán hatósági erkölcsi bizonyítvány igényelhető a saját adataira vonatkozóan. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának eljárása postai úton, elektronikusan, vagy az ügyfélszolgálaton személyes, szóban előadott kérelem előterjesztésével indul meg. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása évente négy alkalommal illetékmentes.

A link új ablakot nyit megTovábbi információk a hatósági erkölcsi bizonyítványról.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 12/04/2017

Bűnügyi nyilvántartás - Málta


Criminal Record Office (Bűnügyi nyilvántartó hivatal)

Cím:

Police General Headquarters

Kalcidonju Square

Floriana

Telefon: +356 22942142

Fax: +356 22942678

E-mail: A link új ablakot nyit megcro.police@gov.mt


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 15/07/2013

Bűnügyi nyilvántartás - Hollandia

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: holland.


Justitiële Informatiedienst (Igazságügyi Információs Szolgálat) (JustID)

Cím:

PO Box 337

7600 AH Almelo

Telefon: +31 88 998 9000

Fax: +31 546 813 003

E-mail: A link új ablakot nyit megecris@justid.nl


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 15/07/2013

Bűnügyi nyilvántartás - Ausztria


Landespolizeidirektion Wien, Strafregisteramt (Bécsi Tartományi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal)

Cím:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Telefon: +43(0)1 31310 79231

Fax: +43(0)1 31310 79209

E-mail:  A link új ablakot nyit meglpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 30/05/2018

Bűnügyi nyilvántartás - Lengyelország


Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (Igazságügyi Minisztérium – az országos bűnügyi nyilvántartó hivatal információs irodája)

Cím:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

Telefon: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220

Fax: +48 22 39 76 205

E-mail: A link új ablakot nyit megkrk@ms.gov.pl


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 13/01/2017

Bűnügyi nyilvántartás - Portugália

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata portugál nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.


Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal (Igazságszolgáltatási Főigazgatóság – Bűnügyi Nyilvántartó Igazgatóság)

Cím:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Telefon: +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 113

E-mail: A link új ablakot nyit megcorreio@dgaj.mj.pt

Internetcím: A link új ablakot nyit meghttp://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

A portugál jog értelmében a bűnügyi nyilvántartásnak egy adott személyre vonatkozó adatairól kivonatot – az igazságügyi és rendőrségi szerveken kívül – csak az érintett személy, vagy a nevében és érdekében eljáró más személy kaphat.

A kivonatot igénylő személynek bizonyítania kell, hogy ő maga az érintett, vagy az érintett által felhatalmazott személy, és érvényes azonosító okmányokkal kell alátámasztania a kérelemben megadott információkat.

A kérelmet személyesen kell benyújtani a központi hatóságok szolgálataihoz, a bírósági hivatalokhoz, a "polgári irodák" (Lojas do Cidadão) valamelyikéhez vagy az ilyen irodák kirendeltségeihez (Postos de Atendimento ao Cidadão).

A Portugálián kívül lakóhellyel rendelkező személyek az Igazságszolgáltatási Főigazgatóság (DGAJ) weboldalán szereplő leírásnak megfelelően interneten, illetve Portugália diplomáciai vagy konzuli képviseleteinél nyújthatják be kérelmüket.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 18/07/2013

Bűnügyi nyilvántartás - Románia

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.


Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, Inspectoratul General al Poliţiei Române (Bűnügyi nyilvántartási, statisztikai és operatív információs igazgatóság, a román rendőrség főfelügyelősége)

Cím:

Şos. Mihai Vodă, număr 6
sector 5 Bucureşti
cod poştal 050043

Telefon: + (4021)/316 49 75

Fax: + (4021)/317 87 90

E-mail:A link új ablakot nyit megcazier@politiaromana.ro


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 17/05/2016

Bűnügyi nyilvántartás - Szlovénia

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovén nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.


Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (Igazságügyi és Közigazgatási Minisztérium)

Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov (Büntetések és a fiatalkorúakkal szemben alkalmazott javító-nevelő intézkedések nyilvántartása)

Cím:

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 369 5342

Fax: + 386 (0)1 369 5625

E-mail: A link új ablakot nyit megke.mp@gov.si


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 04/11/2013

Bűnügyi nyilvántartás - Szlovákia

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.


Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky (Bűnügyi nyilvántartó hivatal, a Szlovák Köztársaság ügyészsége)

Cím:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Telefon: +421 2 502 16 134, +421 2 555 66 879 , +421 2 502 16 236

Fax: +421 2 502 16 249

E-mail: A link új ablakot nyit megregister.trestov@genpro.gov.sk


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 31/08/2018

Bűnügyi nyilvántartás - Finnország


Oikeusrekisterikeskus (Jogi nyilvántartó központ)

Cím:

PL 157
FI-13101 Hämeenlinna

Telefon: +358 (0)29 56 65631

Fax: +358 (0) 29 56 65770

E-mail: A link új ablakot nyit megoikeusrekisterikeskus@om.fi

Weboldal: A link új ablakot nyit meghttps://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri.html


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 30/06/2019

Bűnügyi nyilvántartás - Egyesült Királyság

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.


UK Central Authority for Exchange of Criminal Records (Az Egyesült Királyság bűnügyi nyilvántartási adatok cseréjéért felelős központi hatósága)

Cím:

ACRO,
PO BOX 481,
Fareham,
PO14 9FS

Telefon: +44 (0)1489 569 805

E-mail: A link új ablakot nyit meginternational.requests@acro.pnn.police.uk

UK Central Authority for Mutual Legal Assistance (Az Egyesült Királyság kölcsönös jogi segítségnyújtásért felelős központi hatósága)

A link új ablakot nyit meghttp://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/case-handling-arrangements/contact-details/


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 12/07/2017