Išrašai apie teistumą

ECRIS (Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema) buvo sukurta 2012 m. balandžio mėn., siekiant palengvinti keitimąsi informacija apie teistumą visoje ES. Ja sukuriama elektroninė valstybių narių sąsaja ir nustatomos taisyklės, siekiant užtikrinti, kad informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius, saugoma valstybių narių teistumo sistemoje, būtų galima keistis vienodu būdu ir sparčiai, laikantis trumpų teisinių terminų ir naudojant standartizuotas elektronines formas.


Bendroji informacija

2004 m. Fourniret byla ir daugelis vėlesnių tyrimų parodė, kad nacionaliniai teismai bausmes dažnai paskirdavo nieko nežinodami apie galimus kitose valstybėse narėse anksčiau priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius. Dėl informacijos stokos buvo priimami netinkami sprendimai, kuriais nebuvo atsižvelgiama į asmens teistumą, ir nebuvo įmanoma imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrinama, kad to paties pobūdžio nusikaltimas nebūtų padarytas dar kartą.

Nuo 2008 m. informacija apie teistumą turi būti keičiamasi naujų baudžiamųjų bylų prieš asmenį tikslais, įgyvendinant Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarybos pamatinį sprendimą 2008/675 dėl atsižvelgimo į apkaltinamuosius nuosprendžius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose.

ECRIS

ECRIS sukurta siekiant patenkinti poreikį Europos lygmeniu pagerinti ir palengvinti keitimąsi informacija apie teistumą. Nacionaliniuose nuosprendžių registruose saugoma informacija gali būti greitai, vienodai ir paprastai keičiamasi elektroninėmis priemonėmis per saugią informacijos infrastruktūrą. Naudodamiesi ECRIS, teisėjai, prokurorai ir susijusios administracinės institucijos gali nesunkiai gauti (per kiekvienos valstybės narės paskirtą centrinę instituciją) išsamią informaciją apie bet kurio ES piliečio nusikalstamą praeitį, nepaisant to, kurioje valstybėje narėje tas asmuo buvo nuteistas praeityje.

Informacija gali būti keičiamasi įvairiausiais tikslais pagal pamatinį sprendimą ir nacionalinę teisę:

Bendrieji principai

  • ECRIS pagrindas yra decentralizuota informacinių technologijų struktūra – informacija apie teistumą saugoma tik nacionalinėse valstybių narių duomenų bazėse, o valstybių narių centrinės valdžios institucijos ja keičiasi elektroniniu būdu, kai to paprašoma.
  • Valstybė narė, kurios pilietybę asmuo turi, tampa pagrindine informacijos apie visus tam asmeniui paskelbtus apkaltinamuosius nuosprendžius saugotoja. Ji privalo saugoti visą gautą informaciją, ją atnaujinti ir perduoti kitoms valstybėms narėms, kai to prašoma. Todėl kiekviena valstybė narė turėtų galėti pateikti išsamią ir naujausią informaciją apie savo piliečių teistumą, nepaisant to, kurioje valstybėje narėje apkaltinamieji nuosprendžiai buvo priimti.
  • Valstybė narė, priimanti apkaltinamąjį nuosprendį ne savo piliečiui, turi kuo skubiau išsiųsti informaciją, įskaitant naujausią informaciją, apie šį apkaltinamąjį nuosprendį valstybei (-ėms) narei (-ėms), kurios (-ių) pilietybę turi nusikalstamą veiką padaręs asmuo.
  • Informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius perduodama elektroniniu būdu, naudojant europinę standartinę formą ir dvi nuorodines kategorijų lenteles – nusikalstamų veikų ir bausmių. Naudojantis šiomis lentelėmis lengviau atlikti mašininį vertimą ir suprasti perduotą informaciją. Perduodamos informaciją apie apkaltinamąjį nuosprendį, valstybės narės turi nurodyti nusikalstamos veikos ir bausmės arba sankcijos kategoriją. Kodai sudaro galimybę kategorijas mašininiu būdu išversti į gavėjo kalbą ir dėl to gavęs informaciją jis gali nedelsdamas reaguoti.

Teisėkūros priemonės

Keitimosi informacija ir sistemos veikimo principai nustatyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPamatiniame sprendime dėl keitimosi informacija iš nuosprendžių registro ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSprendime dėl ECRIS.

Įgyvendinimas

Buvo imtasi keleto techninių ir finansinių priemonių, siekiant padėti valstybėms narėms parengti techninę infrastruktūrą, kuria naudojantis informacijos apie teistumą sistemos būtų sujungtos iki 2012 m. balandžio mėn. (teisinis įgyvendinimo terminas) ir po šios datos. Komisija valstybėms narėms suteikė galimybę naudotis specialia programine įranga (nuorodų įdiegimu), kad jos galėtų lengviau susijungti. Be to, valstybės narės savo nacionalinėms informacijos apie teistumą sistemoms modernizuoti galėjo prašyti finansinės ES paramos, kuri teikiama dotacijų forma pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamojo teisingumo programą.

2017 m. prie ECRIS buvo prisijungusios visos valstybės narės. Tačiau ne visos valstybės narės yra prisijungusios prie visų kitų valstybių narių. Daugiau informacijos apie ECRIS naudojimą rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspirmojoje statistinėje Komisijos ataskaitoje, paskelbtoje 2017 m. birželio 29 d.

Išrašas iš nuosprendžių registro ne baudžiamosios bylos tikslais

Laikantis Europos pamatinio sprendimo 2009/315/TVR, Europos Tarybos sprendimo 2009/316/TVR ir nacionalinių nuostatų, informacija apie teistumą gali būti keičiamasi ne baudžiamosios bylos tikslais. Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti išrašą iš nuosprendžių registro kitais tikslais galima rasti valstybės narės puslapyje spustelėjus atitinkamą vėliavėlę kitoje šio puslapio vietoje.

Komisijos pasiūlymas pagerinti keitimąsi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir asmenis be pilietybės (toliau ­ TŠP)

Per ECRIS efektyviai teikiama informacija apie ES piliečius, remiantis principu, kad valstybė narė, kurios pilietybę asmuo turi, yra vienintelė informacijos apie visus apkaltinamuosius nuosprendžius saugotoja. Tačiau per ECRIS neįmanoma taip pat keistis informacija apie TŠP paskelbtus apkaltinamuosius nuosprendžius, nes nėra vienintelės informacijos apie TŠP saugotojos. Todėl šiuo metu neįmanoma nustatyti, ar kurioje nors valstybėje narėje (ir kurioje) konkretus TŠP buvo nuteistas, nepatikrinus visų valstybių narių sistemų.

Siekdama ištaisyti šią situaciją, 2016 m. sausio 19 d. Komisija priėmė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDirektyvos, kuria iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR dėl ECRIS, pasiūlymą, o 2017 m. birželio 29 d. – papildomą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasReglamento pasiūlymą, siekdama sukurti centralizuotą ECRIS-TCN sistemą, kuri leistų efektyviai nustatyti konkretų TŠP nuteisusią (-ias) valstybę (-es) narę (-es).

Siūlomame reglamente centralizuotos ECRIS-TCN sistemos valdymas patikimas „eu-LISA“. Sistemą sudaro visų valstybėse narėse nuteistų TŠP tapatybės duomenys (raidiniai skaitmeniniai duomenys ir pirštų atspaudai). Paieškos funkcija valstybėms narėms sudaro galimybę atlikti rodyklės paiešką internetu. „Atitiktis“ nurodo valstybę (-es) narę (-es), priėmusią (-ias) atitinkamo TŠP apkaltinamąjį nuosprendį. Tuomet nurodytos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) galima prašyti pateikti išsamią informaciją apie teistumą per ECRIS.

Siūloma direktyva nustatomi valstybių narių įsipareigojimai dėl ECRIS-TCN sistemos nacionaliniu lygmeniu ir valstybių narių keitimosi išsamia informacija apie teistumą.

Dėl siūlomos direktyvos ir reglamento šiuo metu Sąjungos teisės aktų leidėjas – Taryba ir Parlamentas – derasi, siūlo pakeitimus ir baigia juos priimti vykstant teisėkūros procesui.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 22/01/2019

Išrašai apie teistumą - Belgija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Centrinis duomenų apie teistumą registras (Casier Judiciaire Central)

Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles

Telefonas +32 (0)2 552 27 44
Faksas +32 (0)2 552 27 82

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascjc-csr@just.fgov.be


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 14/09/2017

Išrašai apie teistumą - Bulgarija


Teisingumo ministerija, Nuosprendžių registro centrinis biuras

Adresas:

ul. Aksakov 5
1040 Sofija

Telefonas + 359(2) 9237355

Faksas +359 (2) 9881142

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCBCC@justice.government.bg, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbs_cbs@mjeli.government.bg


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 17/12/2018

Išrašai apie teistumą - Čekija


Čekijos Respublikos Nuosprendžių registro biuras

Adresas:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Telefonas +420 244 006 111

Faksas +420 244 006 260

E. paštas rejstrik@rejtr.justice.cz

Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Čekijos Respublikos Teisingumo ministerija

Adresas:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Telefonas +420 221 997 111

Faksas +420 224 919 927

E. paštas posta@msp.justice.cz

Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 09/07/2019

Išrašai apie teistumą - Vokietija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Federalinis teisingumo biuras

Adresas

D-53094 Bonn
Adenauerallee 99 - 103
D-53113 Bonn

Telefonas +49 (0)228 99 410-5454, +49 (0)228 99 410-5412

Faksas +49 228 99 410-5603

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbzr.international@bfj.bund.de


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 29/08/2019

Išrašai apie teistumą - Estija


Registrų ir informacinių sistemų centras

Adresas:

Lubja 4
Tallinn 19081

Telefonas +372 663 63 00
Faksas +372 646 01 65

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasecris@just.ee
Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.rik.ee/


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 25/09/2019

Išrašai apie teistumą - Airija


Central Authority for Criminal Records in Ireland (Airijos centrinė institucija, atsakinga už nuosprendžių registrą)

Racecourse Road
Thurles
Co Tipperary

Telefonas +353 (0)504 27300

Faksas +353 (0)504 27373

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascriminalrecords@garda.ie


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 25/08/2017

Išrašai apie teistumą - Graikija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Teisingumo ministerija, Nepriklausomas nuosprendžių registro departamentas, Skaidrumas ir žmogaus teisės

Adresas:

Messogeion 96
115 27 Atėnai

Telefonas +30(0)210 7767300 (centrinis telefonas)

Faksas +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasypdipimi@otenet.gr

Vadovo ir vadovo pavaduotojo telefonas +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043

Oficialiai paskirto už ECRIS atsakingo asmens telefonas +30(0)210 7767045


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 27/04/2015

Išrašai apie teistumą - Ispanija


Centrinis nuteistųjų registras

Adresas:

Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos

San Bernardo 19

Madrid 28071

Telefonas +34 913904596

Faksas +34 913904597

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasregistros.administrativos@mjusticia.es


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 12/03/2019

Išrašai apie teistumą - Prancūzija


Nacionalinis nuosprendžių registras – Teisingumo ministerija – Baudžiamųjų bylų ir malonės direktoratas

Adresas:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Telefonas +33 2 51 89 89 51

Faksas +33 2 40 50 52 63

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascjn@justice.gouv.fr


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/12/2016

Išrašai apie teistumą - Italija


Ministero della Giustizia (Teisingumo ministerija)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Teismų reikalų departamentas)

Direzione Generale della Giustizia Penale (Baudžiamųjų bylų generalinis direktoratas)

Ufficio III – Casellario Centrale (III tarnyba – Centrinis registras)

Piazza di Firenze, 27
00186 Rome

Telefonai: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Faksas +39 06 6880 7558

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascasellario.centrale@giustizia.it


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 18/06/2018

Išrašai apie teistumą - Kipras


Policijos vadovybė

Toliau išvardyti Kipro policijos departamentai yra kompetentingos institucijos, įgaliotos policijos vadovybės vardu perduoti informaciją:

1. Nuosprendžių registro biuras. Baudžiamosios bylos

Adresas:

C Departamentas
Policijos vyriausioji valdyba
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Pašto kodas 1478
Nikosija

TELEFONAS +357 (22) 808386

FAKSAS +357 (22) 808653

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascro@police.gov.cy, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasekoutsofti@police.gov.cy

Šis departamentas atsakingas už informacijos perdavimą pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 4, 6 ir 7 straipsnius.

Keičiamasi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius.

2. Nuosprendžių registro biuras. Eismo taisyklių pažeidimai

Adresas:

Eismo departamentas
Policijos vyriausioji valdyba
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Pašto kodas 1478
Nikosija

TELEFONAS +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

FAKSAS +357 (22) 607596

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasmefstathiou@police.gov.cy

Šis departamentas atsakingas už informacijos perdavimą pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 4, 6 ir 7 straipsnius.

Keičiamasi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius dėl eismo taisyklių pažeidimų.

3. Europos Sąjungos ir tarptautinio policijos bendradarbiavimo direktoratas

Adresas:

Policijos vyriausioji valdyba
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Pašto kodas 1478
Nikosija

TELEFONAS +357 (22) 607841/ 2/ 3

FAKSAS +357 (22) 607898

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaseuipcd@police.gov.cy

Šis direktoratas atsakingas už informacijos perdavimą pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 7 straipsnį.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 23/07/2019

Išrašai apie teistumą - Latvija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Latvijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Informacijos centras

Adresas:

Bruņinieku iela 72b

Rīga

LV-1009

Telefonai: +37167208581, +37167208425

Faksas +37167208429

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasssn@ic.iem.gov.lv


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 07/06/2017

Išrašai apie teistumą - Lietuva


Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Adresas:

Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius

Telefonas: +370 5 271 71 77

Faksas +370 5 271 89 21

Elektroninis paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasird@vrm.lt


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 18/02/2019

Išrašai apie teistumą - Liuksemburgas


Generalinė prokuratūra

Adresas:

Cité Judiciaire

Bâtiment CR

Plateau du St Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefonas +352 47 59 81 393

Faksas +352 47 05 50

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasparquet.general@justice.etat.lu


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 20/12/2018

Išrašai apie teistumą - Vengrija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vengrų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Už nuosprendžių registrą atsakinga institucija

Adresas:

Vaskapu utca 30/A
1097 Budapest

Telefonas +36 (0)1 455 21 02

Faksas +36 (0)1 455 21 03

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbnyo@ahiv.hu

Interneto svetainė : Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.nyilvantarto.hu/hu/


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 15/05/2013

Išrašai apie teistumą - Malta


Nuosprendžių registro tarnyba

Adresas:

Police General Headquarters

Kalcidonju Square

Floriana

Telefonas +356 22942142

Faksas +356 22942678

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascro.police@gov.mt


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 15/07/2013

Išrašai apie teistumą - Nyderlandai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Teismų informacijos tarnyba (JustID)

Adresas:

PO Box 337

7600 AH Almelo

Telefonas +31 88 998 9000

Faksas +31 546 813 003

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasecris@justid.nl


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 15/07/2013

Išrašai apie teistumą - Austrija


Vienos regiono policijos komisariatas, Teistumo registro tarnyba

Adresas:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Telefonas +43(0)1 31310 79231

Faksas +43(0)1 31310 79209

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 30/05/2018

Išrašai apie teistumą - Lenkija


Teisingumo ministerija. Nacionalinio nuosprendžių registro informacijos biuras

Adresas:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warsaw

Telefonai: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220

Faksas +48 22 39 76 205

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskrk@ms.gov.pl


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/01/2017

Išrašai apie teistumą - Portugalija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Teismų administravimo generalinis direktoratas. Nuteistųjų identifikavimo tarnybų direktoratas

Adresas:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Telefonas +351 217 906 200/1

Faksas +351 211 545 113

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascorreio@dgaj.mj.pt

Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Pagal Portugalijos teisę išrašą iš nuosprendžių registro dėl konkretaus asmens, be teismų ir policijos institucijų, gali gauti tik tas asmuo arba jo vardu ir interesais veikiantis kitas asmuo.

Išrašo prašantis asmuo turi įrodyti, kad jis yra atitinkamas asmuo arba jo įgaliotas asmuo, ir pagrįsti prašyme nurodomą informaciją galiojančiu (-iais) tapatybės dokumentu (-ais).

Prašymas teikiamas asmeniškai centrinės valdžios institucijoms, teismų kanceliarijoms arba piliečių aptarnavimo tinklo punktuose (Lojas do Cidadão) ir paslaugų piliečiams skyriuose (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Ne Portugalijoje gyvenantys asmenys prašymą gali teikti, kaip nurodyta Teismų administravimo generalinio direktorato ar Portugalijos diplomatinių ar konsulinių atstovybių interneto svetainėse.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 18/07/2013

Išrašai apie teistumą - Rumunija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Rumunijos policijos generalinės inspekcijos Nuosprendžių registro, statistikos ir operatyvinės informacijos direktoratas (Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, Inspectoratul General al Poliţiei Române)

Adresas:

Şos. Mihai Vodă, număr 6
sector 5 Bucureşti
cod poştal 050043

Telefonas + (4021)/316 49 75

Faksas + (4021)/317 87 90

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascazier@politiaromana.ro


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 17/05/2016

Išrašai apie teistumą - Slovėnija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovėnų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Teisingumo ir viešojo administravimo ministerija

Apkaltinamųjų ir išteisinamųjų nuosprendžių registrų departamentas (Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov)

Adresas

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Tel. + 386 (0)1 369 5342

Faksas + 386 (0)1 369 5625

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaske.mp@gov.si


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 04/11/2013

Išrašai apie teistumą - Slovakija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovakų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Slovakijos Respublikos generalinės prokuratūros nuosprendžių registras (Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky)

Adresas:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Telefonai: +421 2 502 16 134, +421 2 555 66 879, +421 2 502 16 236

Faksas +421 2 502 16 249

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasregister.trestov@genpro.gov.sk


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 31/08/2018

Išrašai apie teistumą - Suomija


Teisinės informacijos registrų centras (Oikeusrekisterikeskus)

Adresas:

PL 157
FI–13101 Hämeenlinna

Telefonas +358 (0) 295 665 631

Faksas +358 (0) 295 665 770

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasoikeusrekisterikeskus@om.fi

Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri.html


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 30/06/2019

Išrašai apie teistumą - Jungtinė Karalystė

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Jungtinės Karalystės keitimosi nuosprendžių registrų informacija centrinė institucija (UK Central Authority for Exchange of Criminal Records)

Adresas:

ACRO,
PO BOX 481,
Fareham,
PO14 9FS

Telefonas +44 (0)1489 569 805

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinternational.requests@acro.pnn.police.uk

Jungtinės Karalystės savitarpio teisinės pagalbos centrinė institucija (UK Central Authority for Mutual Legal Assistance)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/case-handling-arrangements/contact-details/


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 12/07/2017