Cazier judiciar

ECRIS (Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare) a fost creat în aprilie 2012 cu scopul de a facilita schimbul de informații privind cazierele judiciare între statele membre ale UE. Prin intermediul acestuia se stabilesc conexiuni electronice între statele membre conform unor reguli prin care se asigură faptul că informațiile privind condamnările, astfel cum sunt cuprinse în cazierele judiciare ale statelor membre, pot fi transmise în formate electronice standardizate, uniform, rapid și respectând termenele legale scurte.


Context

Cazul Fourniret din 2004 și numeroase studii ulterioare au demonstrat că, în mod frecvent, instanțele judecătorești naționale pronunță hotărâri fără să aibă cunoștință de eventuale condamnări anterioare din alte state membre. Lipsa de informații a dus la pronunțarea de hotărâri inadecvate, care nu țin seama de antecedentele penale ale unei persoane și a împiedicat luarea de măsuri pentru a se evita ca același tip de infracțiune să fie comisă din nou.

Din 2008, în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecizia-cadru 2008/675 a Consiliului privind luarea în considerare a condamnărilor în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul unui nou proces penal împotriva aceleiași persoane, trebuie să se facă schimb de informații privind cazierele judiciare în cazul inițierii unei noi acțiuni penale împotriva unei persoane.

ECRIS

ECRIS a fost creat ca răspuns la nevoia de a îmbunătăți și de a facilita schimbul de informații cu privire la cazierele judiciare la nivel european. Informațiile conținute în registrele naționale privind cazierele judiciare pot fi transmise electronic prin intermediul unui sistem fiabil de informații, în mod rapid, uniform și ușor. Datorită acestui sistem, judecătorii, procurorii și autoritățile administrative de resort au ușor acces (prin intermediul unei „autorități centrale” desemnate în fiecare stat membru) la informații complete cu privire la cazierul oricărui cetățean al UE, indiferent în ce țări ale UE a fost condamnată în trecut persoana respectivă.

În conformitate cu decizia-cadru și cu dreptul intern, se pot realiza schimburi de informații, în scopuri diverse:

Principiile generale

  • ECRIS se bazează pe o arhitectură informatică descentralizată, în cadrul căreia datele cu privire la cazierele judiciare sunt stocate doar în bazele de date naționale ale statelor membre și, la cerere, fac obiectul unui schimb electronic între autoritățile centrale ale statelor membre.
  • Statul membru a cărui cetățenie o deține o persoană devine depozitarul central al tuturor condamnărilor pronunțate împotriva acesteia. Acesta are obligația de a stoca și de a actualiza toate informațiile primite, precum și de a transmite aceste informații altor state membre atunci când îi sunt solicitate. Prin urmare, fiecare stat membru ar trebui să fie în măsură să furnizeze informații complete și actualizate privind condamnările propriilor cetățeni, indiferent de locul în care au fost pronunțate condamnările respective.
  • Un stat membru care condamnă o persoană de altă cetățenie are obligația de a transmite cât mai repede posibil informațiile, inclusiv orice actualizări aferente, cu privire la condamnarea respectivă statului (statelor) membru (membre) a cărui (căror) cetățenie o deține autorul infracțiunii.
  • Transmiterea informațiilor cu privire la condamnări se face electronic, prin intermediul unui format european standardizat, cu două tabele de referință privind categoriile de infracțiuni și categoriile de pedepse. Aceste tabele facilitează traducerea automată și înțelegerea reciprocă a informațiilor transmise. Atunci când transmit informații cu privire la o condamnare, statele membre trebuie să utilizeze categoriile referitoare la tipul infracțiunii și pedeapsa aplicată. Codurile permit traducerea automată în limba destinatarului, astfel încât acesta poate reacționa imediat ce a primit informația.

Instrumente legislative

Principiile generale care reglementează schimbul de informații și funcționarea sistemului sunt enunțate în Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecizia-cadru referitoare la schimbul de informații cu privire la cazierele judiciare și Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecizia privind ECRIS.

Punerea în aplicare

S-au luat mai multe măsuri tehnice și financiare în sprijinul statelor membre, astfel încât acestea să își poată pregăti, până la termenul de legal - aprilie 2012 - infrastructura tehnică necesară conectării sistemelor de cazier judiciar. Comisia a pus la dispoziția statelor membre un program informatic special, denumit „model de punere în aplicare” pentru a facilita interconectarea sistemelor. De asemenea, în cadrul Linkul se deschide într-o fereastră nouăprogramului Justiție penală, statele membre pot beneficia de sprijin financiar din partea UE acordat sub formă de granturi pentru modernizarea sistemelor lor naționale de cazier judiciar.

Toate statele membre sunt conectate la ECRIS din 2017. Cu toate acestea, nu toate statele membre ale UE sunt conectate la toate celelalte state membre. Pentru mai multe detalii, puteți consulta Linkul se deschide într-o fereastră nouăprimul raport statistic al Comisiei privind utilizarea ECRIS, care a fost publicat la 29 iunie 2017.

Extras de cazier judiciar în alte scopuri decât procedurile penale

În conformitate cu dispozițiile Deciziei-cadru 2009/315/JAI și ale Deciziei Consiliului 2009/316/JAI, precum și în conformitate cu dispozițiile naționale, schimbul de informații privind cazierele judiciare poate avea loc pentru alte scopuri decât procedurile penale. Informații suplimentare privind modul în care se poate obține un extras de cazier judiciar pentru astfel de alte scopuri pot fi găsite pe pagina statului membru vizat, făcând clic pe steagul corespunzător din această pagină.

Propunerea Comisiei de a îmbunătăți schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și apatrizii

ECRIS funcționează eficace în ceea ce privește cetățenii UE, pe baza principiului că statul membru de cetățenie este depozitarul unic al tuturor informațiilor referitoare la condamnări. ECRIS nu permite însă schimbul de informații privind condamnările referitoare la resortisanții țărilor terțe sau la apatrizi, întrucât nu există un depozitar unic al acestor informații. Prin urmare, în prezent este imposibil să se determine, fără consultarea tuturor statelor membre, dacă și în ce stat membru a fost condamnat un anumit resortisant al unei țări terțe sau un apatrid.

Pentru a găsi o soluție acestei probleme, Comisia a adoptat, la 19 ianuarie 2016, o Linkul se deschide într-o fereastră nouăPropunere de directivă de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI privind ECRIS și la 29 iunie 2017 - o Linkul se deschide într-o fereastră nouăpropunere de regulament, pentru a se institui un sistem centralizat ECRIS TCN (care să includă și datele privind resortisanții țărilor terțe și apatrizii) prin intermediul căruia să se identifice statul membru (statele membre) care a(u) condamnat un anumit resortisant al unei țări terțe sau un apatrid.

În propunerea de regulament se prevede instituirea unui sistem ECRIS-TCN centralizat la eu-LISA. Sistemul cuprinde o bază de date de identitate (date alfanumerice și amprente digitale) ale tuturor resortisanților țărilor terțe și apatrizilor condamnați în statele membre. Un mecanism de căutare permite statelor membre să efectueze căutări în indicele online. Un rezultat pozitiv indică statul membru (statele membre) care au condamnat un anumit resortisant al unei țări terțe. Statului sau statelor membre identificate li poate solicita ulterior să furnizeze informații complete prin intermediul ECRIS.

Propunerea de directivă reglementează obligațiile statelor membre în ceea ce privește sistemul sistem ECRIS-TCN la nivel național, precum și schimbul complet de informații între statele membre referitoare la condamnări.

Propunerile de directivă și de regulament sunt în prezent în curs de negociere, adaptare și finalizare în cadrul procesului legislativ de către legiuitorii europeni – Consiliul și Parlamentul.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 22/01/2019

Cazier judiciar - Belgia


Cazier Judiciar Central

Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles

Telefon: +32 (0)2 552 27 44
Fax: +32 (0)2 552 27 82

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcjc-csr@just.fgov.be


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 14/09/2017

Cazier judiciar - Bulgaria


Ministerul Justiției, Biroul central de caziere judiciare

Adresă:

ul. Aksakov 5
Sofia 1040

Tel.: + 359(2) 9237355

Fax: +359 (2) 9881142

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăCBCC@justice.government.bg, Linkul se deschide într-o fereastră nouăbs_cbs@mjeli.government.bg


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 17/12/2018

Cazier judiciar - Republica Cehă


Biroul de caziere judiciare - Republica Cehă

Adresă:

Soudní 1
140 66 Praga 4

Tel: +420 244 006 111

Fax: +420 244 006 260

E-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz

Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Ministerul Justiției - Republica Cehă

Adresă:

Vyšehradská 16
128 10 Praga 2

Tel: +420 221 997 111

Fax: +420 224 919 927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 09/07/2019

Cazier judiciar - Germania

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germană.


Biroul Federal de Justiție

Adresă:

53094 Bonn
Adenauerallee 99 - 103
53113 Bonn
Germania

Te: +49 22899410-5454, +49 22899410-5412

Fax: +49 22899410-5603

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăbzr.international@bfj.bund.de


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 13/04/2018

Cazier judiciar - Estonia

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.


Centrul de administrare a registrelor și a sistemelor informatice

Adresă:

19018 Tallinn
Lõkke 4

Tel: +372 663 63 00
Fax: +372 646 01 65

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăecris@just.ee
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.rik.ee/


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 11/06/2018

Cazier judiciar - Irlanda


Autoritatea centrală de caziere judiciare - Irlanda

Racecourse Road
Thurles
Co Tipperary

Tel: +353 (0)504 27300

Fax: +353 (0)504 27373

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcriminalrecords@garda.ie


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 25/08/2017

Cazier judiciar - Grecia

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.


Departamentul independent de caziere judiciare, Ministerul Justiției, Transparență și drepturile omului

Adresă

Messogeion 96
115 27 Atena

Tel.: +30(0)210 7767300 (centrală)

Fax: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188

Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouăypdipimi@otenet.gr

Tel. Director și Director adjunct: +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043

Tel. Responsabil ECRIS: +30(0)210 7767045


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 27/04/2015

Cazier judiciar - Spania


Registrul central al persoanelor condamnate

Adresă:

Ministerul Justiției, Direcția generală a registrelor administrative

San Bernardo 19

Madrid 28071

Spania

Tel.: +34 913904596

Fax: +34 913904597

Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouăregistros.administrativos@mjusticia.es


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 12/03/2019

Cazier judiciar - Franţa


Biroul național de casiere judiciare - Ministerul Justiției – Direcția aspecte penale și grațieri

Adresă:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3
Franța

Tel.: +33 251898951

Fax: +33 240505263

Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcjn@justice.gouv.fr


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 13/12/2016

Cazier judiciar - Italia


Ministerul Justiției

Departamentul de afaceri juridice

Direcția generală justiție penală

Biroul III – Biroul central de caziere judiciare

Piazza di Firenze, 27
00186 Roma

Tel: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Fax: +39 06 6880 7558

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcasellario.centrale@giustizia.it


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 18/06/2018

Cazier judiciar - Cipru


Șeful Poliției

Următoarele departamente ale Poliției din Cipru au fost desemnate drept autorități competente să transmită informații în numele Șefului Poliției:

1. Biroul de condamnări penale anterioare: secția penală

Adresă:

Departamentul C
Sediul central al poliției
Strada Antistratigou Evangelou Floraki
Cod poștal 1478
Nicosia

TEL: +357 (22) 808386

FAX: +357 (22) 808653

Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcro@police.gov.cyLinkul se deschide într-o fereastră nouă ekoutsofti@police.gov.cy

Acest departament este responsabil de transmiterea de informații în temeiul articolelor 4, 6 și 7 din Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului.

Schimbul de informații are ca obiect condamnările penale anterioare.

2. Biroul de condamnări penale anterioare: secția trafic

Adresă:

Departamentul Trafic
Sediul central al poliției
Strada Antistratigou Evangelou Floraki
Cod poștal 1478
Nicosia

TEL: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

FAX: +357 (22) 607596

Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouămefstathiou@police.gov.cy

Acest departament este responsabil de transmiterea de informații în temeiul articolelor 4, 6 și 7 din Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului.

Schimbul de informații are ca obiect condamnările anterioare în materie de traficare.

3. Direcția de cooperare în cadrul Uniunii Europene și de cooperare polițienească internațională

Adresă:

Sediul central al poliției
Strada Antistratigou Evangelou Floraki
Cod poștal 1478
Nicosia

TEL: +357 (22) 607841/ 2/ 3

FAX: +357 (22) 607898

Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouăeuipcd@police.gov.cy

Acest departament este responsabil de transmiterea de informații în temeiul articolului 7 din Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 30/04/2015

Cazier judiciar - Letonia

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: letonă.


Centrul de informare al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Letonia

Adresă:

Bruņinieku iela 72b

Rīga

LV-1009

Telefon: +37167208581, +37167208425

Fax: +37167208429

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăssn@ic.iem.gov.lv


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 07/06/2017

Cazier judiciar - Lituania


Serviciul Ministerului de Interne din Lituania responsabil de tehnologiile informației și comunicațiilor

Adresă:

Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius

Tel: +370 5 271 71 77

Fax: +370 5 271 89 21

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăird@vrm.lt


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 18/02/2019

Cazier judiciar - Luxemburg


Biroul Procurorului General

Adresă:

Cité Judiciaire

Bâtiment CR

Plateau du St Esprit

2080 Luxemburg

Tel.: +352 475981393

Fax: +352 470550

Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouăparquet.general@justice.etat.lu


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 20/12/2018

Cazier judiciar - Ungaria

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini maghiară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.


Autoritatea responsabilă de cazierele judiciare (Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság)

Adresă:

Vaskapu utca 30/A
1097 Budapesta

Tel.: +36 (0)1 455 21 02

Fax: +36 (0)1 455 21 03

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăbnyo@ahiv.hu

Website: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.nyilvantarto.hu/hu/


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 15/05/2013

Cazier judiciar - Malta


Biroul de caziere judiciare

Adresă:

Police General Headquarters

Kalcidonju Square

Floriana

Tel: +356 22942142

Fax: +356 22942678

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcro.police@gov.mt


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 15/07/2013

Cazier judiciar - Ţările de Jos

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: olandeză.


Serviciul de informații judiciare (JustID)

Adresă:

PO Box 337

7600 AH Almelo

Tel: +31 88 998 9000

Fax: +31 546 813 003

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăecris@justid.nl


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 15/07/2013

Cazier judiciar - Austria


Sediul regional de poliție Viena, Biroul de caziere judiciare

Adresă:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien
Austria

Tel: +43 13131079231

Fax: +43 13131079209

E-mail:  Linkul se deschide într-o fereastră nouălpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 30/05/2018

Cazier judiciar - Polonia


Ministerul Justiției – Biroul de informare al Registrului național al cazierelor judiciare

Adresă:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Varșovia

Tel: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220

Fax: +48 22 39 76 205

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăkrk@ms.gov.pl


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 13/01/2017

Cazier judiciar - Portugalia


Direcția-Generală pentru Administrarea Justiției – Direcția serviciilor de antecedente penale

Adresă:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisbon

Telefon: +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 113

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcorreio@dgaj.mj.pt

Site Internet: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

În temeiul legislației portugheze, în afară de autoritățile judiciare și de poliție, doar persoana în cauză sau un terț care acționează în numele și în interesul acesteia pot obține un certificat de cazier referitor la persoana în cauză.

Oricine solicită un astfel de certificat trebuie să demonstreze că este persoana în cauză sau un terț autorizat de aceasta și să dovedească exactitatea informațiilor furnizate în cerere printr-un document (prin documente) de identitate valabil(e).

Cererea trebuie depusă personal la autoritățile centrale, la grefele instanțelor, la rețeaua de birouri ale cetățenilor (Lojas do Cidadão) și la centrele de sprijin pentru cetățeni (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Persoanele care locuiesc în afara Portugaliei își pot depune cererile conform instrucțiunilor care figurează pe site-ul internet al Direcției-Generale pentru Administrarea Justiției sau la reprezentanțele diplomatice ori consulare ale Portugaliei.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 18/07/2013

Cazier judiciar - România


Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, Inspectoratul General al Poliţiei Române

Adresă:

Şos. Ștefan cel Mare nr. 13-15
sector 2 Bucureşti
cod poştal 020123

Fax: + (4021)/317 87 90

Email:Linkul se deschide într-o fereastră nouăcazier@politiaromana.ro


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 29/03/2018

Cazier judiciar - Slovenia

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovenă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.


Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (Ministerul Justiției și Administrației Publice)

Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov (Serviciul de caziere judiciare și de caziere privind măsurile de plasare a minorilor în instituții de educație supravegheate)

Adresă:

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 369 5342

Fax: + 386 (0)1 369 5625

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăke.mp@gov.si


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 04/11/2013

Cazier judiciar - Slovacia

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.


Biroul de caziere judiciare, Parchetul general al Republicii Slovace

Adresă:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Tel: +421 2 502 16 134, +421 2 555 66 879 , +421 2 502 16 236

Fax: +421 2 502 16 249

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăregister.trestov@genpro.gov.sk


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 31/08/2018

Cazier judiciar - Finlanda


Centrul de registre juridice

Adresă:

PO BOX 157
FI–13101 Hämeenlinna

Tel: +358 (0) 295 665 631

Fax: +358 (0) 295 665 770

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăoikeusrekisterikeskus@om.fi

Web: https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri.html


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 30/06/2019

Cazier judiciar - Regatul Unit

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.


Autoritatea centrală a Regatului Unit pentru schimbul de caziere juridice

Adresă:

ACRO,
PO BOX 481,
Fareham,
PO14 9FS

Tel: +44 (0)1489 569 805

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinternational.requests@acro.pnn.police.uk

Autoritatea centrală a Regatului Unit pentru asistență juridică reciprocă

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/case-handling-arrangements/contact-details/


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 12/07/2017