Záznam v trestnom registri

S cieľom uľahčiť výmenu informácií o registroch trestov v rámci EÚ bol v apríli 2012 vytvorený Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS). Prostredníctvom tohto systému sa vytvárajú elektronické prepojenia medzi členskými štátmi a zavádzajú sa pravidlá na zabezpečenie toho, aby informácie o odsúdeniach obsiahnuté v systéme registrov trestov členských štátov mohli byť vymieňané jednotným a rýchlym spôsobom a v rámci krátkych zákonných lehôt prostredníctvom štandardizovaných elektronických formátov.


Základné informácie

Vec: Fourniret z roku 2004 a viaceré následné štúdie preukázali, že vnútroštátne súdy často vynášali rozsudky bez akýchkoľvek poznatkov o možných predchádzajúcich odsúdeniach v iných členských štátoch. Nedostatok informácií viedol k neprimeraným rozsudkom, pri ktorých sa nebrala do úvahy trestná minulosť osoby, a bránil tomu, aby sa prijali opatrenia s cieľom zabrániť opätovnému páchaniu rovnakého druhu trestných činov.

Od roku 2008 sa informácie o registroch trestov musia vymieňať na účely nového trestného konania proti osobe v rámci vykonávania Odkaz sa zobrazí v novom oknerámcového rozhodnutia Rady 2008/675 o zohľadňovaní predchádzajúcich odsúdení v novom trestnom konaní proti tejto osobe.

EURÓPSKY INFORMAČNÝ SYSTÉM REGISTROV TRESTOV (ECRIS)

Systém ECRIS bol vytvorený v reakcii na potrebu zlepšiť a uľahčiť výmenu informácií o registroch trestov na európskej úrovni. Informácie obsiahnuté vo vnútroštátnych databázach registrov trestov je možné elektronicky vymieňať prostredníctvom bezpečnej informačnej infraštruktúry rýchlo, jednotným a jednoduchým spôsobom. Systém poskytuje sudcom, prokurátorom a príslušným správnym orgánom (prostredníctvom určeného „ústredného orgánu“ v každom členskom štáte) prístup k uceleným informáciám o predchádzajúcej trestnej činnosti ktoréhokoľvek občana EÚ, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte bola táto osoba v minulosti odsúdená.

Informácie možno vymieňať na široké spektrum účelov podľa rámcového rozhodnutia a vnútroštátneho práva:

Všeobecné zásady

 • ECRIS je založený na decentralizovanej architektúre IT, pričom údaje z registrov trestov sú uložené vo vnútroštátnych databázach členských štátov a ústredné orgány členských štátov si ich na požiadanie elektronicky vymieňajú.
 • Členský štát štátnej príslušnosti osoby sa stáva centrálnym archívom všetkých odsúdení tejto osoby. Je povinný uchovávať a aktualizovať všetky informácie, ktoré získa, a na požiadanie ich posielať ostatným členským štátom. Na základe toho by každý členský štát mal byť v stave na požiadanie iného členského štátu poskytnúť úplné a aktuálne informácie o odsúdeniach svojich vlastných občanov bez ohľadu na to, kde boli vynesené takéto odsudzujúce rozsudky.
 • Členský štát, ktorý odsúdi cudzinca, je povinný poslať čo najskôr informácie vrátane nových informácií o tomto odsúdení členskému štátu (členským štátom) štátnej príslušnosti odsúdenej osoby.
 • Prenos informácií o odsúdeniach sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom štandardného európskeho formátu, pričom sa používajú dve referenčné tabuľky s kategóriami trestných činov a trestov. Tieto tabuľky uľahčujú automatický preklad a vzájomné porozumenie prenášaných informácií. Pri prenose informácií o odsúdení musia členské štáty používať kategórie trestných činov a trestov alebo sankcií. Kódy umožňujú automatický preklad do jazyka príjemcu a to mu dáva možnosť po prijatí informácie okamžite reagovať.

Legislatívne nástroje

Zásady upravujúce výmenu informácií a fungovanie systému sú stanovené v Odkaz sa zobrazí v novom oknerámcovom rozhodnutí o výmene informácií z registra trestov medzi členskými štátmi a v Odkaz sa zobrazí v novom oknerozhodnutí rady o zriadení ECRIS.

Vykonávanie

Prijali sa viaceré technické a finančné opatrenia s cieľom pomôcť členským štátom pri príprave technickej infraštruktúry na prepojenie ich systémov registrov trestov do apríla 2012 (lehota na vykonanie právnych predpisov) a neskôr. Komisia dala členským štátom k dispozícii špeciálny softvér (softvér „referenčného vykonania“) na uľahčenie prepojenia medzi nimi. Členské štáty môžu takisto požiadať EÚ o finančnú podporu vo forme grantov s cieľom modernizovať svoje vnútroštátne systémy registrov trestov v rámci Odkaz sa zobrazí v novom okneprogramu Trestná justícia (Criminal Justice Programme).

V roku 2017 boli všetky členské štáty prepojené so systémom ECRIS. Nie všetky členské štáty sú však prepojené so všetkými ostatnými členskými štátmi. Podrobnejšie informácie nájdete v Odkaz sa zobrazí v novom okneprvej štatistickej správe Komisie o používaní ECRIS, ktorá bola uverejnená 29. júna 2017.

Výpis z registra trestov na iné účely ako na účely trestného konania

V súlade s ustanoveniami rámcového rozhodnutia Rady 2009/315/JHA, rozhodnutia Rady 2009/316/JHA a vnútroštátnych právnych predpisov sa výmena informácií z registra trestov môže uskutočňovať aj na iné účely ako na účely trestného konania. Ďalšie informácie o tom, ako získať výpis z registra trestov na takéto iné účely, možno nájsť na webových stránkach členského štátu po kliknutí na vlajku na tejto stránke.

Návrh Komisie na zlepšenie výmeny informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a o osobách bez štátnej príslušnosti (TCN)

Na základe zásady členského štátu, ktorého je odsúdený štátnym príslušníkom, ako jednotného archívu všetkých informácií o odsúdeniach funguje systém ECRIS efektívne, pokiaľ ide o štátnych príslušníkov krajín EÚ. ECRIS však nepodporuje rovnakým spôsobom aj výmenu informácií o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín, pretože neexistuje jednotné úložisko informácií pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Z toho dôvodu v súčasnosti nie je možné určiť, či a v ktorom členskom štáte bol konkrétny štátny príslušník tretej krajiny odsúdený bez toho, aby sa to nemuselo konzultovať so všetkými členskými štátmi.

S cieľom napraviť situáciu Komisia prijala dňa 19. januára 2016 Odkaz sa zobrazí v novom oknenávrh smernice, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie 2009/315/SVV v súvislosti so systémom ECRIS, a dňa 29. júna 2017 doplňujúci Odkaz sa zobrazí v novom oknenávrh nariadenia s cieľom zriadiť centralizovaný systém ECRIS TCN na účel účinnej identifikácie členských štátov, ktoré odsúdili konkrétneho štátneho príslušníka tretej krajiny.

V navrhovanom nariadení sa stanovuje zriadenie centralizovaného systému ECRIS TCN v agentúre eu-LISA. Systém pozostáva z údajov o totožnosti (alfanumerické údaje a odtlačky prstov) všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín odsúdených v členských štátoch. Vyhľadávací mechanizmus umožňuje členským štátom vyhľadávať index online. Výraz „pozitívna lustrácia“ označuje členský štát (členské štáty), ktorý odsúdil konkrétneho štátneho príslušníka tretej krajiny. Identifikovaný členský štát (členské štáty) možno následne požiadať o poskytnutie úplných informácií o registroch trestov prostredníctvom zriadeného systému ECRIS.

V navrhovanej smernici sa upravujú povinnosti členských štátov, pokiaľ ide o ECRIS TCN na vnútroštátnej úrovni, ako aj výmeny úplných informácií o odsúdení medzi členskými štátmi.

Navrhovaná smernica a nariadenie sa v súčasnosti prerokúvajú, upravujú a dokončujú v rámci legislatívneho procesu európskych zákonodarcov – Rady a Parlamentu.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 22/01/2019

Záznam v trestnom registri - Belgicko


Casier Judiciaire Central (Centrálny register trestov)

Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles

Telefón: +32 (0)2 552 27 44
Fax: +32 (0)2 552 27 82

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecjc-csr@just.fgov.be


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 14/09/2017

Záznam v trestnom registri - Bulharsko


Ministerstvo spravodlivosti, Centrálny úrad pre register trestov

Adresa:

ul. Aksakov 5
Sofia 1040

Tel.: + 359(2) 9237355

Fax: +359 (2) 9881142

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneCBCC@justice.government.bg, Odkaz sa zobrazí v novom oknebs_cbs@mjeli.government.bg


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 17/12/2018

Záznam v trestnom registri - Česká republika


Register trestov Českej republiky

Adresa:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Telefón: +420 244 006 111

Fax: +420 244 006 260

E-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz

Web: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky

Adresa:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Telefón: +420 221 997 111

Fax: +420 224 919 927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Web: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 09/07/2019

Záznam v trestnom registri - Nemecko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčina.


Spolkový úrad pre spravodlivosť

Adresa:

D-53094 Bonn
Adenauerallee 99 - 103
D-53113 Bonn

Telefón: +49 (0)228 99 410-5454, +49 (0)228 99 410-5412

Fax: +49 228 99 410-5603

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknebzr.international@bfj.bund.de


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/04/2018

Záznam v trestnom registri - Estónsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Stredisko pre registre a informačné systémy

Adresa:

19018 Tallinn
Lõkke 4

Telefón: +372 663 63 00
Fax: +372 646 01 65

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneecris@just.ee
Webové stránky: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.rik.ee/


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 11/06/2018

Záznam v trestnom registri - Írsko


Central Authority for Criminal Records in Ireland (Ústredný úrad registra trestov v Írsku)

Adresa:

Racecourse Road
Thurles
Co Tipperary

Telefón: +353 (0)504 27300

Fax: +353 (0)504 27373

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecriminalrecords@garda.ie


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/08/2017

Záznam v trestnom registri - Grécko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Nezávislé oddelenie registra trestov, Ministerstvo spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv

Adresa:

Messogeion 96
115 27 Athens

Tel.: +30(0)210 7767300 (switchboard)

Fax: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188

Email: Odkaz sa zobrazí v novom okneypdipimi@otenet.gr

Tel. č. vedúceho a zástupcu vedúceho: +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043

Tel. č. úradníka zodpovedného za ECRIS: +30(0)210 7767045


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 27/04/2015

Záznam v trestnom registri - Španielsko


Ústredný register odsúdených osôb

Adresa:

Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos

San Bernardo 19

Madrid 28071

Tel.: +34 913904596

Fax: +34 913904597

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneregistros.administrativos@mjusticia.es


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/03/2019

Záznam v trestnom registri - Francúzsko


Národný register trestov – Ministerstvo spravodlivosti - Riaditeľstvo pre trestné veci a udeľovanie milostí

Adresa:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Tel.: +33 2 51 89 89 51

Fax: +33 2 40 50 52 63

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecjn@justice.gouv.fr


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/12/2016

Záznam v trestnom registri - Taliansko


Ministerstvo spravodlivosti

Oddelenie pre súdne veci

Generálne riaditeľstvo pre trestné veci

Kancelária III – Ústredný úrad registra trestov

Piazza di Firenze, 27
00186 Roma

Tel.: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Fax: +39 06 6880 7558

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecasellario.centrale@giustizia.it


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/06/2018

Záznam v trestnom registri - Cyprus


Policajný riaditeľ

Nasledujúce oddelenia cyperskej polície sú zodpovednými orgánmi, ktoré poskytujú informácie v mene policajného riaditeľa:

1. Úrad pre predchádzajúce odsúdenia: Trestné činy

Adresa:

Oddelenie C
Policajné riaditeľstvo
Antistratigou Evangelou Floraki Street
Poštové smerovacie číslo 1478
Nicosia

TELEFÓN: +357 (22) 808386

FAX: +357 (22) 808653

Email: Odkaz sa zobrazí v novom oknecro@police.gov.cy, Odkaz sa zobrazí v novom okneekoutsofti@police.gov.cy

Toto oddelenie je zodpovedné za poskytovanie informácií podľa článkov 4, 6 a 7 rámcového rozhodnutia Rady 2009/315/SVV.

Informácie sa týkajú predchádzajúcich odsúdení v trestnom konaní.

2. Úrad pre predchádzajúce odsúdenia: Nelegálne obchodovanie

Adresa:

Oddelenie pre nelegálne obchodovanie
Policajné riaditeľstvo
Antistratigou Evangelou Floraki Street
Poštové smerovacie číslo 1478
Nicosia

TELEFÓN: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

FAX: +357 (22) 607596

Email: Odkaz sa zobrazí v novom oknemefstathiou@police.gov.cy

Toto oddelenie je zodpovedné za poskytovanie informácií podľa článkov 4, 6 a 7 rámcového rozhodnutia Rady 2009/315/SVV.

Informácie sa týkajú predchádzajúcich odsúdení za nelegálne obchodovanie.

3. Riaditeľstvo pre európsku a medzinárodnú policajnú spoluprácu

Adresa:

Policajné riaditeľstvo
Antistratigou Evangelou Floraki Street
Poštové smerovacie číslo 1478
Nicosia

TELEFÓN: +357 (22) 607841/ 2/ 3

FAX: +357 (22) 607898

Email: Odkaz sa zobrazí v novom okneeuipcd@police.gov.cy

Toto riaditeľstvo je zodpovedné za poskytovanie informácií podľa článku 7 rámcového rozhodnutia Rady 2009/315/SVV.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/04/2015

Záznam v trestnom registri - Lotyšsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: lotyština.


Informačné centrum ministerstva vnútra Lotyšskej republiky

Adresa:

Bruņinieku iela 72b

Rīga

LV-1009

Tel.: +37167208581, +37167208425

Fax: +37167208429

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknessn@ic.iem.gov.lv


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 07/06/2017

Záznam v trestnom registri - Litva


Oddelenie informačných technológií a komunikácie ministerstva vnútra Litovskej republiky

Adresa:

Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius

Tel.: +370 5 271 71 77

Fax: +370 5 271 89 21

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneird@vrm.lt


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/02/2019

Záznam v trestnom registri - Luxembursko


Generálna prokuratúra

Adresa:

Cité Judiciaire

Bâtiment CR

Plateau du St Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel.: +352 47 59 81 393

Fax: +352 47 05 50

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneparquet.general@justice.etat.lu


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/12/2018

Záznam v trestnom registri - Maďarsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maďarčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Ústredný orgán registra trestov

Adresa:

Vaskapu utca 30/A
1097 Budapest

Tel.: +36 (0)1 455 21 02

Fax: +36 (0)1 455 21 03

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknebnyo@ahiv.hu

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.nyilvantarto.hu/hu/


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 15/05/2013

Záznam v trestnom registri - Malta


Národný register trestov

Adresa:

Police General Headquarters

Kalcidonju Square

Floriana

Tel.: +356 22942142

Fax: +356 22942678

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecro.police@gov.mt


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 15/07/2013

Záznam v trestnom registri - Holandsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: holandčina.


Justičná informačná služba (JustID)

Adresa:

PO Box 337

7600 AH Almelo

Tel.: +31 88 998 9000

Fax: +31 546 813 003

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneecris@justid.nl


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 15/07/2013

Záznam v trestnom registri - Rakúsko


Viedenské krajské policajné riaditeľstvo, Register trestov

Adresa:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien
Austria

Telefón: +43(0)1 31310 79231

Fax: +43(0)1 31310 79209

E-mail:  Odkaz sa zobrazí v novom oknelpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/05/2018

Záznam v trestnom registri - Poľsko


Ministerstvo spravodlivosti - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego

Adresa:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

Tel.: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220

Fax: +48 22 39 76 205

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknekrk@ms.gov.pl


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/01/2017

Záznam v trestnom registri - Portugalsko


Direção-Geral da Administração da Justiça – Direção de Serviços de Identificação Criminal (Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva – Riaditeľstvo trestných identifikačných útvarov)

Adresa:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Tel. +351 217 906 200/1

Fax +351 211 545 113

Email: Odkaz sa zobrazí v novom oknecorreio@dgaj.mj.pt

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Podľa portugalských právnych predpisov, s výnimkou súdnych a policajných orgánov, len dotknutá osoba alebo iná osoba konajúca v jej mene a v jej záujme môže získať výpis z jej registra trestov.

Žiadateľ o výpis musí preukázať, že je dotknutá osoba alebo osoba splnomocnená dotknutou osobou, a podložiť informácie poskytnuté v žiadosti prostredníctvom platného identifikačného dokladu (-ov).

Žiadosť sa musí osobne predložiť ústredným orgánom, súdnym registrom alebo v sieti „občianskych kancelárií“ (Lojas do Cidadão) a „prijímacích centier pre občanov“ (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Osoby s bydliskom mimo Portugalska môžu predložiť svoje žiadosti podľa pokynov nachádzajúcich sa na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre správu súdnictva alebo na portugalských diplomatických alebo konzulárnych zastúpeniach.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/07/2013

Záznam v trestnom registri - Rumunsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Riaditeľstvo pre register trestov, štatistiku a operačné informácie, Generálny inšpektorát rumunskej polície

Adresa:

Şos. Mihai Vodă, număr 6
sector 5 Bucureşti
cod poştal 050043

Tel.: + (4021)/316 49 75

Fax: + (4021)/317 87 90

Email:Odkaz sa zobrazí v novom oknecazier@politiaromana.ro


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 17/05/2016

Záznam v trestnom registri - Slovinsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku slovinčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (Ministerstvo spravodlivosti a verejnej správy)

Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov (Odbor pre register trestov a evidenciu ochrannej výchovy mladistvých)

Adresa:

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Telefón: + 386 1 369 5342

Fax: + 386 1 369 5625

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneke.mp@gov.si


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 04/11/2013

Záznam v trestnom registri - Slovensko


Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky

Adresa:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Telefón: +421 2 554 25 649, +421 2 208 36 129, +421 2 208 36 133

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneregister.trestov@genpro.gov.sk
e-podateľňa: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
web: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

podateľňa - úradné hodiny

pondelok

8.00 - 12.00

13.00 - 17.00

utorok

7.30 - 12.00

13.00 - 15.00

streda

7.30 - 12.00

13.00 - 15.00

štvrtok

7.30 - 12.00

13.00 - 15.00

piatok

7.30 - 12.00

13.00 - 15.00

Informácie o podávaní žiadostí o výpis/odpis z registra trestov

Od 01.11.2015 je možné podať žiadosť o výpis a odpis z registra trestov iba na podateľni Registra trestov GP SR – pracovisko Kvetná 13, Bratislava. Žiadosti budú vybavované v režime tzv. „na počkanie“.

Od 02.07.2016 je možné podať žiadosť na pracoviskách IOMO Slovenskej pošty. Žiadosti budú vybavované v režime tzv. „na počkanie“. Ďalšie detaily o poskytovaní služby na pracoviskách IOMO Slovenskej pošty sú k dispozícii na linku: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Výpis z registra trestov

Vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ako aj súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktorých rozhodnutia boli uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.

Odpis registra trestov

Odpis registra trestov je verejná listina, v ktorej sa uvádzajú údaje o

 • každom právoplatnom odsúdení a to aj súdom iného členského štátu Európskej únie alebo súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky,
 • priebehu výkonu trestu a priebehu výkonu ochranného opatrenia,
 • odsúdeniach, hoci podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona boli zahladené.

Súčasťou odpisu registra trestov sú aj údaje o

 • právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania,
 • právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania,
 • právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, súdom iného štátu ako členského štátu Európskej únie, ktoré nebolo uznané súdom Slovenskej republiky, s uvedením, že toto rozhodnutie nemá právne účinky na území Slovenskej republiky a má len informatívny charakter.

V odpise registra trestov, ktorý sa vydáva na účely podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa vo vzťahu k nezahladenému odsúdeniu súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktoré neboli uznané súdom Slovenskej republiky, uvedie, že tieto rozhodnutia nemajú právne účinky na území Slovenskej republiky a majú len informatívny charakter.

Odpoveď na žiadosť o informácie z registra trestov

Ak ústredný orgán iného členského štátu Európskej únie požiada generálnu prokuratúru o informácie z registra trestov, ktoré sa týkajú štátneho občana Slovenskej republiky, generálna prokuratúra mu do desiatich pracovných dní poskytne informácie o

 • právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom Slovenskej republiky, ktoré je evidované v registri trestov,
 • právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom iného členského štátu Európskej únie, ktoré bolo aktualizované podľa § 17 ods. 4 zákona o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom v iných štátoch, ktoré jej bolo poskytnuté a je evidované v registri trestov.

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 31/08/2018

Záznam v trestnom registri - Fínsko


Právne registračné centrum

Adresa:

PL 157
FI-13101 Hämeenlinna

Tel.:: +358 (0)29 56 65631

Fax: +358 (0) 29 56 65770

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneoikeusrekisterikeskus@om.fi

Webová stránka: https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri.html


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/06/2019

Záznam v trestnom registri - Spojené kráľovstvo

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Ústredný úrad Spojeného kráľovstva pre výmenu informácií z registra trestov

Adresa:

ACRO,
PO BOX 481,
Fareham,
PO14 9FS

Tel.: +44 (0)1489 569 805

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinternational.requests@acro.pnn.police.uk

Ústredný úrad Spojeného kráľovstva pre vzájomnú právnu pomoc

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/case-handling-arrangements/contact-details/


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/07/2017