Ποινικό μητρώο - Τσεχική ∆ηµοκρατία


Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου της Τσεχικής Δημοκρατίας
(Rejstřík trestů České republiky)

Διεύθυνση:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Τηλέφωνο: +420 244 006 111

Τηλεομοιοτυπία: +420 244 006 260

Ηλ. ταχ.: rejstrik@rejtr.justice.cz

Δικτυακός τόπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας
(Ministerstvo spravedlnosti České republiky)

Διεύθυνση:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Τηλέφωνο: +420 221 997 111

Τηλεομοιοτυπία: +420 224 919 927

Ηλ. ταχ.: posta@msp.justice.cz

Δικτυακός τόπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/07/2019