menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Strafferegistre

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

For at forbedre borgernes sikkerhed i det europæiske område med frihed, sikkerhed og retfærdighed er der på europæisk plan taget konkrete skridt til at muliggøre en effektiv udveksling af oplysninger om straffedomme mellem medlemsstaterne. Der er frem for alt blev indført et elektronisk system kaldet ECRIS (det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre), som blev sat i drift i april 2012.


Baggrund

Historier som f.eks. Fourniret-sagen fra 2004 og en lang række efterfølgende undersøgelser har vist, at de nationale domstole ofte har afsagt straffedomme alene på grundlag af de tidligere domme, der var opført i deres nationale registre, uden at kende til domme afsagt i andre medlemsstater. Kriminelle har derfor ofte været i stand til at flygte fra deres fortid ved blot at flytte mellem EU-medlemsstater.

ECRIS

ECRIS blev oprettet, fordi der var et klart behov for at forbedre udvekslingen af oplysninger om straffedomme på europæisk plan. I praksis indebærer ECRIS-systemet en elektronisk sammenkobling af strafferegistrene i alle medlemsstater, hvor oplysninger om domme hurtigt udveksles mellem dem i ensartet og elektronisk form. Det vil give dommere, anklagere og relevante forvaltningsmyndigheder let adgang til omfattende oplysninger om enhver EU-borgers kriminelle historie, uanset i hvilket EU-land den pågældende tidligere er blevet dømt. På den måde vil kriminelle ikke kunne flygte fra deres kriminelle fortid ved blot at flytte fra den ene medlemsstat til den anden, og der kan tages passende hensyn til de strafbare handlinger, der allerede er begået. Systemet kan også virke kriminalpræventivt.

Generelle principper

  • ECRIS er baseret på en decentraliseret it-arkitektur, hvor oplysningerne i strafferegistrene kun lagres i medlemsstaternes nationale databaser og udveksles elektronisk mellem medlemsstaternes centrale myndigheder efter anmodning.
  • Den medlemsstat, hvor en person er statsborger, er det centrale opbevaringssted for alle straffedomme, der er afsagt over den pågældende person. Medlemsstaten er forpligtet til at opbevare og ajourføre alle de oplysninger, der modtages, og efter anmodning videreformidle dem. Hver medlemsstat kan derfor på anmodning af en anden medlemsstat fremlægge udtømmende, ajourførte og fuldstændige oplysninger om sine statsborgeres tidligere straffedomme, uanset hvor de er afsagt.
  • En medlemsstat, der dømmer en udenlandsk statsborger, er forpligtet til straks at sende oplysninger, herunder ajourføringer, om denne dom til den eller de medlemsstater, hvor lovovertræderen er statsborger.
  • Overførslen af oplysninger om straffedomme sker elektronisk i et standardiseret europæisk format, hvor der anvendes to referencetabeller med kategorier af strafbare handlinger og kategorier af straffe. Disse tabeller letter maskinoversættelsen og forbedrer den gensidige forståelse af de udvekslede oplysninger. Ved overførslen af oplysninger om en straffedom skal medlemsstaten anføre relevante koder for kategorien af en strafbar handling og straffen eller sanktionen, som bliver maskinoversat til modtagerens sprog, hvorved denne får mulighed for at reagere straks efter modtagelse af oplysningerne.

Lovgivningsinstrumenter

De generelle principper for udveksling af oplysninger og systemets funktion er reguleret i Link åbner i nyt vinduerammeafgørelsen om udveksling af oplysninger fra strafferegistre og iLink åbner i nyt vindueECRIS-afgørelsen.

Implementering

Medlemsstaterne skulle have implementeret systemet inden april 2012. Der er truffet en række tekniske og finansielle foranstaltninger for at bistå dem med at udarbejde den tekniske infrastruktur til sammenkoblingen af deres strafferegistre. Kommissionen har stillet særligt software til rådighed, der gør det lettere for medlemsstaterne at foretage sammenkoblingen til andre registre. Medlemsstaterne kan også benytte sig af finansiel støtte i form af tilskud til at modernisere deres nationale strafferegistre inden for rammerne af Link åbner i nyt vinduestrafferetsprogrammet.

Udskrift af straffeattest til andre formål end til brug for straffesager

I overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA, Rådets afgørelse 2009/316/RIA og de nationale bestemmelser kan der ske udveksling af strafferegisteroplysninger til andre formål end til brug for straffesager. Yderligere oplysninger om, hvordan man får en udskrift af en straffeattest til disse andre formål, kan findes på siden om den pågældende medlemsstat ved at klikke på medlemsstatens flag til højre.

Pilotprojekt

Allerede før ECRIS udvekslede flere medlemsstater (BE, CZ, FR, DE, ES, IT, LU, NL, PL, SK og UK) oplysninger i strafferegistre elektronisk inden for rammerne af pilotprojektet "sammenkobling af retsregistre". Udviklingen og resultaterne i forbindelse med dette projekt, navnlig it-arkitekturen og referencetabellerne, har været hovedidéen bag ECRIS-systemet.

Fremtidige udfordringer

Da ECRIS med sit princip om at centralisere oplysninger i den stat, hvor en person er statsborger, kun vedrører EU-statsborgere, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at fastslå, om personer, der stammer fra lande uden for EU-medlemsstaterne (tredjelandsstatsborgere), tidligere er dømt i andre medlemsstater, uden at henvende sig til alle disse stater. Ét af de spørgsmål, der overvejes, er derfor, om ECRIS i fremtiden bør suppleres med et europæisk indeks over domfældte tredjelandsstatsborgere, som vil gøre det muligt at opdage domfældte tredjelandsstatsborgere i alle EU-medlemsstater.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 28/01/2015