menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Strafferegistre

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

For at forbedre borgernes sikkerhed i det europæiske område med frihed, sikkerhed og retfærdighed er der på europæisk plan taget konkrete skridt til at muliggøre en effektiv udveksling af oplysninger om straffedomme mellem medlemsstaterne. Der er frem for alt blevet indført et elektronisk system kaldet ECRIS (det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre) med virkning fra april 2012.


Baggrund

Konkrete sager, som eksempelvis Fourniret-sagen fra 2004 og en lang række undersøgelser siden har vist, at de nationale retter hyppigt dømte i straffesager alene på grundlag af de tidligere straffedomme, der er opført i deres nationale registre, uden at kende til de domfældelser, der har fundet sted i andre medlemsstater. Kriminelle har derfor ofte været i stand til at flygte fra deres fortid ved blot at flytte til en anden EU-medlemsstat.

ECRIS

ECRIS blev oprettet, fordi der var et klart behov for at forbedre udvekslingen af oplysninger om straffedomme på europæisk plan. ECRIS-systemet er i praksis en elektronisk sammenkobling af strafferegistrene i alle medlemsstater, hvor oplysninger om domfældelser hurtigt udveksles mellem dem i en ensartet form, der let kan maskinoversættes. Det giver dommere, anklagere og relevante forvaltningsorganer let adgang til detaljerede oplysninger om enhver EU-borgers eventuelle kriminelle baggrund, uanset i hvilket EU-land den pågældende tidligere er blevet dømt. På den måde vil kriminelle ikke kunne flygte fra deres kriminelle fortid ved blot at flytte fra en medlemsstat til en anden, og der kan tages højde for de strafbare handlinger, der allerede er begået. Systemet har også en kriminalpræventiv virkning.

Generelle principper

  • ECRIS er baseret på en decentraliseret it-arkitektur, hvor oplysningerne i strafferegistrene kun lagres i medlemsstaternes nationale databaser og udveksles elektronisk mellem medlemsstaternes centrale myndigheder efter anmodning.
  • Den medlemsstat, hvor en person er statsborger, er det centrale opbevaringssted for alle domme i straffesager, hvor den pågældende person er blevet kendt skyldig. Medlemsstaten er forpligtet til at opbevare og ajourføre alle de oplysninger, der modtages, og efter anmodning videreformidle dem. Hver medlemsstat kan derfor på anmodning af en anden medlemsstat fremlægge udtømmende, ajourførte og fuldstændige oplysninger om dens statsborgeres tidligere straffedomme, uanset hvor de er afsagt.
  • En medlemsstat, der dømmer en udenlandsk statsborger i en straffesag, er forpligtet til straks at sende oplysninger, herunder ajourføringer, om denne dom til den eller de medlemsstater, hvor den pågældende er statsborger.
  • Overførslen af oplysninger om straffedomme sker elektronisk i et standardiseret europæisk format, hvor der anvendes to referencetabeller med kategorier af strafbare handlinger og kategorier af straffe. Disse tabeller letter maskinoversættelsen og forbedrer den gensidige forståelse af de udvekslede oplysninger. Ved overførslen af oplysninger om en straffedom skal medlemsstaten anføre relevante koder for kategorien af en strafbar handling og straffen eller sanktionen, som maskinoversættes til modtagerens sprog, hvorved denne får mulighed for at reagere straks efter modtagelsen af oplysningerne.

Relevant lovgivning

De generelle principper for udveksling af oplysninger og systemets funktion er reguleret i Link åbner i nyt vinduerammeafgørelsen om udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre og iLink åbner i nyt vindueECRIS-afgørelsen.

Implementering

Medlemsstaterne skulle gennemføre systemet inden april 2012. Der er truffet en række tekniske og finansielle foranstaltninger for at bistå dem med at udarbejde den tekniske infrastruktur til sammenkoblingen af deres strafferegistre. Kommissionen har stillet særligt software til rådighed, der gør det lettere for medlemsstaterne at lave denne sammenkobling til andre registre. Medlemsstaterne kan også opnå finansiel støtte i form af tilskud til at modernisere deres nationale strafferegistre inden for rammerne af Link åbner i nyt vinduestrafferetsprogrammet.

Udskrifter fra strafferegistre til andet end straffesager

I medfør af bestemmelserne i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA, Rådets afgørelse 2009/316/RIA og de nationale regler kan der udveksles oplysninger fra medlemsstaternes strafferegistre til andet end straffesager. Yderligere oplysninger om, hvordan man kan få en udskrift fra et strafferegister til andre formål, kan findes på medlemsstatens side ved at klikke på det relevante flag i højre side.

Pilotprojekt

Allerede inden ECRIS-systemet blev operativt, var der en række medlemsstater (BE, CZ, FR, DE, ES, IT, LU, NL, PL, SK, UK), der udvekslede oplysninger fra strafferegistrene elektronisk inden for rammerne af pilotprojektet "sammenkobling af retsregistre". Udviklingen og resultaterne i forbindelse med dette projekt, navnlig it-arkitekturen og referencetabellerne, har dannet grundlag for ECRIS-systemet.

Kommissionens forslag til forbedring af udvekslingen af oplysninger om statsborgere i tredjelande

ECRIS fungerer nu effektivt for så vidt angår EU-statsborgere. Som det er nu, er det imidlertid ikke muligt at få kendskab til, om tredjelandsstatsborgere tidligere har været dømt i en straffesag i en anden medlemsstat, uden at rette henvendelse til samtlige registre.

Den 16. januar 2016 fremsatte Kommissionen derfor et Link åbner i nyt vindueforslag til direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA.

 


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 04/08/2016