menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Karistusregister - Eesti


Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Aadress:

Lubja 4, Tallinn 19081

Telefon: +372 663 6300
Faks: +372 646 0165

Lingil klikates avaneb uus akenecris@just.ee
Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.rik.ee/


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 04/06/2019