menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Karistusregister - Hispaania


Registro Central de Penados (Süüdimõistetud isikute keskregister)

Aadress:

Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos

San Bernardo 19

Madrid 28071

Telefon: +34 913904596

Faks: +34 913904597

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenregistros.administrativos@mjusticia.es


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 12/03/2019