menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Karistusregister

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid:inglise keelon juba tõlgitud.

Selleks et suurendada kodanike julgeolekut Euroopa vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal, on Euroopa tasandil võetud meetmeid, mis võimaldavad liikmesriikidel tulemuslikult vahetada teavet süüdimõistetud kurjategijate kohta. Eelkõige on loodud arvutipõhine Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS), mis võeti kasutusele aprillis 2012.


Taustteave

Kohtuasjad, näiteks Fourniret' kohtuasi 2004. aastal, ja ka paljud hilisemad uuringud on näidanud, et liikmesriikide kohtud on sageli teinud otsuseid vaid nende asukohariigi karistusregistrisse kantud varasemate karistuste alusel ja ei ole olnud teadlikud süüdimõistmistest muudes liikmesriikides. Seetõttu on kurjategijad kasutanud võimalust pesta oma minevik maha lihtsalt teise ELi liikmesriiki kolimisega.

EUROOPA KARISTUSREGISTRITE INFOSÜSTEEM (ECRIS)

ECRIS loodi selleks, et parandada karistusregistrite andmeid käsitleva teabe vahetamist Euroopa tasandil. ECRIS ühendab elektrooniliselt omavahel kõikide liikmesriikide karistusregistrite andmebaasid ning selle kaudu vahetatakse kiiresti, ühtselt, hõlpsasti ja arvutis kasutataval viisil teavet süüdimõistvate kohtuotsuste kohta. Infosüsteem annab kohtunikele, prokuröridele ja asjaomastele ametiasutustele lihtsa võimaluse saada põhjalikku teavet iga ELi kodaniku varasemate karistuste kohta olenemata sellest, millistes ELi riikides see isik on varem süüdi mõistetud. Niimoodi ei saa kurjategijad oma kriminaalset minevikku maha pesta lihtsalt ühest ELi liikmesriigist teise kolimisega ning asjaomastel isikutel on võimalik saada piisavat teavet nende varem toimepandud kuritegude kohta. Lisaks sellele aitab infosüsteem kuritegevust ära hoida.

Üldpõhimõtted

  • ECRISe aluseks on detsentraliseeritud IT-struktuur, mille raames on teave karistuste kohta salvestatud vaid liikmesriikide andmebaasidesse ja seda teavet vahetatakse taotluse korral elektrooniliselt liikmesriikide keskasutuste vahel.
  • Isiku kodakondsusjärgne liikmesriik on selle isiku kohta tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste keskhoidla. See liikmesriik on kohustatud hoidma ja ajakohastama kogu saadud teavet, samuti edastama taotluse korral kogu teabe. Selle tulemusel peaks igal liikmesriigil olema võimalik pakkuda teise liikmesriigi taotlusel karistusregistrist ammendavat, ajakohastatud ja lõplikku teavet sõltumata sellest, kus süüdimõistvad otsused on tehtud.
  • Kui liikmesriigis mõistetakse süüdi mittekodanik, peab see liikmesriik kohe saatma teabe süüdimõistmise ja selle edasiste ajakohastamiste kohta õigusrikkuja kodakondsusjärgsele liikmesriigile/-riikidele.
  • Teavet süüdimõistmiste kohta edastatakse elektrooniliselt, kasutades ühtset Euroopa vormi, mis sisaldab kahte võrdlustabelit kuriteo liigi ja karistuse liigi kohta. Need tabelid hõlbustavad automaatset tõlkimist ja soodustavad edastatud teabe vastastikust mõistmist. Süüdimõistmist käsitleva teabe edastamisel peab liikmesriik märkima kuriteo ja karistuse või sanktsiooni liigi asjakohase koodi, mis tõlgitakse automaatselt teabe saaja keelde, võimaldades saajal teabe saamise järel otsekohe reageerida.

Õigusaktid

Teabevahetust ja süsteemi toimimist reguleerivad üldpõhimõtted on sätestatud Lingil klikates avaneb uus akenraamotsuses karistusregistrite andmete vahetamise kohta ja Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa karistusregistrite infosüsteemi loomise otsuses.

Rakendamine

Liikmesriigid oleksid pidanud süsteemi rakendama 2012. aasta aprilliks. Võetud on hulk tehnilisi ja finantsmeetmeid, et aidata liikmesriikidel valmistada ette tehnilist infrastruktuuri karistusregistrite ühendamiseks. Komisjon on eraldanud liikmesriikidele erilise tarkvara (tugirakenduse), et hõlbustada teiste registritega ühendumist. Liikmesriigid võivad saada ka toetuste vormis rahalist abi, et ajakohastada oma karistusregistrite süsteemid Lingil klikates avaneb uus akenkriminaalõiguse programmi raames.

Karistusregistri väljavõtte kasutamine muul eesmärgil kui kriminaalmenetluses

Kooskõlas nõukogu raamotsusega 2009/315/JSK, nõukogu otsusega 2009/316/JSK ja siseriiklike eeskirjadega võib karistusregistri andmeid vahetada ka muul eesmärgil kui kriminaalmenetlus. Lisateavet selle kohta, kuidas saada karistusregistri väljavõtet muul eesmärgil, saab siis, kui klõpsata asjakohase liikmesriigi lipukesel ekraani paremal ääres.

Katseprojekt

Juba enne ECRISe kasutuselevõttu vahetas mitu liikmesriiki (BE, CZ, FR, DE, ES, IT, LU, NL, PL, SK ja UK) teavet karistusregistrites sisalduvate andmete kohta elektrooniliselt kohturegistrite võrgustiku katseprojekti raames. Selle projekti tulemused, eriti IT-struktuur ja võrdlustabelid, moodustasid Euroopa karistusregistrite infosüsteemi põhilise aluse.

Komisjoni ettepanek parandada teabevahetust kolmandate riikide kodanike kohta

ECRIS toimib praegu tõhusalt, kui otsitakse teavet ELi kodanike kohta. Praegu ei ole aga võimalik selgeks teha, kas liikmesriikides on varem süüdi mõistetud kolmandate riikide kodanikke. Selleks tuleks esitada päring kõikidele liikmesriikidele.

Seetõttu võttis komisjon 19. jaanuaril 2016 vastu Lingil klikates avaneb uus akendirektiivi ettepaneku, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses teabe vahetamisega kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) ning asendatakse nõukogu otsus 2009/316/JSK.

 


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 05/08/2016