menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rikosrekisteritiedot

Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.

Rikostuomioita koskeva tietojenvaihto EU:n jäsenvaltioiden välillä on järjestetty tehokkaasti. Se lisää kansalaisten turvallisuutta vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla eurooppalaisella alueella. Erityisen merkittävä konkreettinen edistysaskel on tietojenvaihtoa varten kehitetty sähköinen ECRIS-järjestelmä (European Criminal Records System), joka otettiin käyttöön huhtikuussa 2012.


Taustaa

Fourniret-tapaus vuodelta 2004 ja sitä seuranneet monet tutkimukset ovat osoittaneet, että kansalliset tuomioistuimet ottivat aiemmin tuomioissaan huomioon usein ainoastaan oman maansa rikosrekisteriin kirjatut tuomiot, eivät muissa jäsenvaltioissa annettuja tuomioita. Siten rikolliset ovat monissa tapauksissa pystyneet välttämään tekojensa seuraukset siirtymällä EU-maasta toiseen.

ECRIS

ECRIS-järjestelmällä tarkoitetaan kaikkien jäsenvaltioiden rikosrekisteritietokantojen sähköistä yhdistämistä. Tämä mahdollistaa rikostuomioita koskevan nopean tietojenvaihdon, jossa tiedot esitetään yhtenäisessä ja helposti siirrettävässä muodossa.

ECRIS-järjestelmä luotiin, koska oli ilmeinen tarve parantaa rikosrekisterejä koskevaa EU:n laajuista tietojenvaihtoa. Sen ansiosta tuomarit, syyttäjät ja asian käsittelystä vastaavat hallintoviranomaiset saavat vaivattomasti käyttöönsä kattavat tiedot kenen tahansa EU-kansalaisen rikostuomioista riippumatta siitä, missä jäsenvaltioissa tuomiot on annettu. Näin estetään se, että rikolliset voivat peittää jälkensä pelkästään siirtymällä jäsenvaltiosta toiseen, ja varmistetaan, että heidän aikaisemmat rikoksensa voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon. Järjestelmän avulla pystytään myös ehkäisemään uusia rikoksia.

Yleiset periaatteet

  • ECRIS perustuu hajautettuun it-arkkitehtuuriin. Rikosrekisteritiedot tallennetaan ainoastaan jäsenvaltioiden kansallisiin tietokantoihin. Jäsenvaltioiden keskusviranomaiset toimittavat toisilleen pyynnöstä tietoja sähköisesti.
  • Tiedot kaikista samaa henkilöä koskevista tuomioista säilytetään keskitetysti sen jäsenvaltion rekisterissä, jonka kansalainen tuomittu on. Kyseisen jäsenvaltion on tallennettava kaikki saamansa tiedot ja huolehdittava niiden päivittämisestä sekä pyydettäessä tietojen antamisesta.  Näin ollen jokainen jäsenvaltio voi antaa toiselle jäsenvaltiolle pyydettäessä ajantasaiset ja kattavat tiedot kansalaistensa rikostuomioista riippumatta siitä, missä tuomiot on annettu.
  • Jos tuomiovaltio tuomitsee jonkin muun maan kansalaisen rikoksesta, sen on välittömästi toimitettava tiedot jäsenvaltiolle, jonka kansalainen tuomittu on, ja tarvittaessa päivitettävä näitä tietoja.
  • Tiedot tuomioista toimitetaan sähköisesti EU:n vakiolomakkeella. Lomakkeen täyttämisessä käytetään apuna erityyppisiä rikoksia ja seuraamuksia koskevia viitetaulukoita. Taulukkojen käyttö helpottaa konekääntämistä ja tietojen tulkitsemista. Tuomioita koskeviin tietoihin merkitään rikosta ja siitä määrättävää seuraamusta koskevat koodit, jotka käännetään automaattisesti vastaanottajan kielelle. Näin vastaanottaja voi ryhtyä toimiin välittömästi tiedot saatuaan.

Oikeudelliset välineet

Tietojenvaihtoa ja järjestelmän toimintaa koskevista yleisistä periaatteista säädetään rikosrekisteritietojen vaihtoa koskevassa Linkki avautuu uuteen ikkunaanpuitepäätöksessä sekä Linkki avautuu uuteen ikkunaanECRIS-päätöksessä.

Täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden oli määrä ottaa järjestelmä käyttöön huhtikuuhun 2012 mennessä. Jäsenvaltioiden rikosrekisterijärjestelmien yhteenliittämistä varten tarvittavan teknisen infrastruktuurin kehittämiseksi on toteutettu useita teknisiä ja rahoitukseen liittyviä toimenpiteitä. Komissio on asettanut jäsenvaltioiden käyttöön ns. viitetäytäntöönpanoa (reference implementation) koskevan erityisohjelmiston, joka helpottaa rikosrekisterien ja muiden rekisterien kytkemistä toisiinsa. Lisäksi jäsenvaltiot voivat saada avustusta kansallisten rikosrekisteriohjelmiensa modernisointiin EU:n Linkki avautuu uuteen ikkunaanrikosoikeusohjelmasta.

Rikosrekisteriotteen hakeminen muuta kuin rikosoikeudenkäyntiä varten

EU:n puitepäätöksen 2009/315/YOS, neuvoston päätöksen 2009/316/YOS ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti rikosrekisteritietoja voidaan vaihtaa muitakin tarkoituksia kuin rikosasian käsittelyä varten. Lisätietoja rikosrekisteriotteen hakemisesta on jäsenvaltioita koskevilla sivuilla, joille pääsee napsauttamalla halutun maan lippua sivun oikeassa laidassa.

Pilottihanke

Useat jäsenvaltiot (Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Luxemburg, Puola, Ranska, Saksa, Slovakia, Tšekki, Yhdistynyt kuningaskunta) vaihtoivat rikosrekisteritietoja keskenään sähköisesti oikeusrekisterien verkostohankkeen puitteissa jo ennen ECRIS-päätöksen voimaantuloa. Tämän hankkeen kehitystyö ja tulokset, erityisesti it-arkkitehtuuri ja viitetaulukot, olivat ECRIS-järjestelmän perustana.

Komission ehdotus muita kuin EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon kehittämiseksi

ECRIS toimii jo hyvin EU-kansalaisten osalta. Sen sijaan tällä hetkellä ainoa tapa selvittää, onko EU:n ulkopuolelta (kolmansista maista) tulevilla henkilöillä aiempia rikostuomioita muissa jäsenvaltioissa, on kysyä asiaa jokaiselta jäsenvaltiolta erikseen.

Sen vuoksi komissio hyväksyi 19. tammikuuta 2016 Linkki avautuu uuteen ikkunaanehdotuksen direktiiviksi puitepäätöksen 2009/315/YOS muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) osalta sekä päätöksen 2009/316/YOS korvaamisesta.

 


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 30/08/2016