menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kaznena evidencija

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

Kako bi se povećala sigurnost građana u europskom području slobode, sigurnosti i pravde, na europskoj su razini poduzete konkretne mjere za omogućavanje učinkovite razmjene informacija o kaznenim osudama među državama članicama. Uspostavljen je računalni sustav ECRIS (Europski informacijski sustav kaznene evidencije), koji je postao operativan u travnju 2012.


Kontekst

Priče kao što je predmet Fourniret iz 2004. te brojna kasnija istraživanja pokazuju da nacionalni sudovi često donose presude isključivo na temelju prethodnih presuda evidentiranih u njihovu nacionalnom registru, bez ikakvog znanja o prethodnim presudama u drugim državama članicama. Kriminalci su zbog toga često seljenjem u druge države članice EU-a mogli pobjeći od svoje prošlosti.

ECRIS

ECRIS je osmišljen kako bi se odgovorilo na očitu potrebu za poboljšanjem razmjene informacija o kaznenim evidencijama na europskoj razini. U praktičnom smislu, sustav ECRIS elektroničkim putem povezuje baze podataka s kaznenim evidencijama svih država članica omogućujući brzu i ujednačenu razmjenu informacija o presudama koje se lako prenose računalnim putem. Time se sucima, državnim odvjetnicima i upravnim tijelima omogućuje jednostavan pristup sveobuhvatnim informacijama o kaznenoj evidenciji svih građana EU-a, bez obzira na to u kojoj je državi EU-a određena osoba prethodno osuđena. Kriminalci više neće moći pobjeći svojoj kriminalnoj prošlosti seleći se u druge države članice, a pravosudna tijela moći će donositi odgovarajuće presude za već počinjena kaznena djela. Sustav služi i za sprečavanje kaznenih djela.

Opća načela

  • ECRIS se temelji na decentraliziranoj IT arhitekturi. Podaci iz kaznene evidencije pohranjuju se isključivo u nacionalnim bazama podataka država članica te se na zahtjev elektronički razmjenjuju među središnjim tijelima država članica.
  • Država članica državljanstva predmetne osobe postaje središnji repozitorij svih presuda donesenih u predmetima protiv te osobe. Ona je obvezna pohranjivati i ažurirati sve primljene informacije te na zahtjev prenositi sve informacije.  Svaka bi država članica u skladu s tim trebala biti u mogućnosti pružati iscrpne, ažurne i potpune informacije u vezi s kaznenim evidencijama svojih državljana na zahtjev druge države članice, bez obzira na to gdje su te presude donesene.
  • Država članica koja donosi presudu protiv osobe koja nije njezin državljanin mora bez odgode dostaviti informacije, uključujući ažurirane informacije o toj presudi državi članici / članicama čiji je počinitelj državljanin.
  • Prenošenje informacija o presudama obavlja se elektronički putem standardiziranog europskog formata, uz upotrebu dviju referentnih tablica s kategorijama kaznenih djela i kategorijama kazni.  Te tablice olakšavaju automatsko prevođenje i pridonose razumijevanju prenesenih informacija. Pri prenošenju informacija o presudama država članica mora navesti odgovarajuće šifre za kategorije kaznenog djela i kazne, koje se automatski prevode na jezik primatelja omogućujući mu da brzo reagira nakon primitka informacija.

Zakonodavni instrumenti

Opća načela koja se primjenjuju na razmjenu informacija i funkcioniranje sustava uređena su u Poveznica se otvara u novom prozoruOkvirnoj odluci o razmjeni podataka iz kaznene evidencije između država članica te u Poveznica se otvara u novom prozoruOdluci o ECRIS-u.

Provedba

Države članice trebale su implementirati sustav do travnja 2012. Poduzet je niz tehničkih i financijskih mjera kako bi im se pomoglo u pripremi tehničke infrastrukture za povezivanje njihovih sustava kaznene evidencije. Komisija je državama članicama dala na raspolaganje poseban softver nazvan „referentna implementacija” kako bi se olakšalo njihovo povezivanje s drugim registrima. Države članice mogu dobiti i financijsku potporu u obliku bespovratnih sredstava za modernizaciju svojih nacionalnih sustava kaznene evidencije u okviru Poveznica se otvara u novom prozoruprograma „Kazneno pravosuđe”.

Izvadak iz kaznene evidencije u druge svrhe osim u svrhe kaznenog postupka

U skladu s odredbama iz Okvirne odluke 2009/315/PUP i Odluke Europskog Vijeća 2009/316/PUP te nacionalnim odredbama, informacije iz kaznene evidencije mogu se razmjenjivati i u druge svrhe osim u svrhe kaznenog postupka. Dodatne informacije o pribavljanju izvadaka iz kaznene evidencije u druge svrhe mogu se pronaći na stranicama države članice odabirom odgovarajuće zastave na desnoj strani.

Pilot-projekt

I prije no što je sustav ECRIS postao operativan, nekoliko država članica (BE, CZ, FR, DE, ES, IT, LU, NL, PL, SK i UK) elektronički je razmjenjivalo informacije iz kaznenih evidencija u okviru pilot-projekta „Mreža sudskih registara”. Razvoj i postignuća koje je omogućio taj projekt, osobito IT arhitektura i referentne tablice, bili su nadahnuće za sustav ECRIS.

Prijedlog Komisije za unapređenje razmjene informacija o državljanima trećih zemalja

Sustav ECRIS trenutačno je učinkovit kad je riječ o državljanima EU-a. Međutim, zasad se može utvrditi jesu li državljani trećih zemalja prethodno osuđeni u drugim državama članicama samo izravnim slanjem upita svim državama.

Komisija je zato 19. siječnja 2016. donijela Poveznica se otvara u novom prozoruprijedlog Direktive o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2009/315/PUP u vezi s razmjenom podataka o državljanima trećih zemalja i u vezi s Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije (ECRIS) te o zamjeni Odluke Vijeća 2009/316/PUP.

 


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 05/08/2016