Brottsregister - Ungern

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på ungerska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság

Adress:

Vaskapu utca 30/A
1097 Budapest

Telefon +36 (0)1 455 21 02

Fax +36 (0)1 455 21 03

E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterbnyo@ahiv.hu

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.nyilvantarto.hu/hu/


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 15/05/2013