menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри за съдимост - Люксембург


Главна прокуратура

Адрес:

Cité Judiciaire
Bâtiment CR
Plateau du St Esprit
L-2080 Luxembourg

Тел.: +352 47 59 81 393

Факс: +352 47 05 50

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорец parquet.general@justice.etat.lu


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 20/12/2018