menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodāmības reģistri

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

Lai uzlabotu pilsoņu aizsardzību Eiropas brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, Eiropas mērogā ir veikti konkrēti pasākumi, kas nodrošina informācijas efektīvu apmaiņu starp dalībvalstīm par notiesājošiem spriedumiem krimināllietās. Īpaši jānorāda, ka ir izveidota un 2012. gada aprīlī sākusi darboties datorizētā Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (European Criminal Records Information System ECRIS).


Priekšvēsture

Furnirē lieta 2004. gadā un daudzu citu lietu turpmākā izpēte liecina, ka dalībvalstu tiesas bieži taisījušas spriedumus, pamatojoties vienīgi uz attiecīgās dalībvalsts reģistrā atspoguļotiem agrāk pieņemtiem notiesājošiem spriedumiem, un tās nav informētas par notiesājošiem spriedumiem citās dalībvalstīs. Tas nereti ir devis likumpārkāpējiem iespēju izvairīties no noziedzīgās pagātnes, vienkārši pārvietojoties no vienas ES dalībvalsts uz citu.

ECRIS

ECRIS ir izveidota, lai apmierinātu šo acīmredzamo vajadzību pilnveidot sodāmības reģistru informācijas apmaiņu Eiropas mērogā. Praksē ECRIS sistēma ir elektroniski saslēgtas visu dalībvalstu sodāmības reģistru datubāzes, starp kurām ātri, vienotā un viegli datorpārsūtāmā veidā notiek informācijas apmaiņa par notiesājošiem spriedumiem. Tā ļauj tiesnešiem, prokuroriem un attiecīgajām administratīvajām iestādēm viegli piekļūt pilnīgai informācijai par ikviena ES pilsoņa likumpārkāpumu vēsturi neatkarīgi no tā, kurās ES valstīs šī persona agrāk bijusi tiesāta. Tādējādi noziedznieki nevarēs izbēgt no noziedzīgās pagātnes, vienkārši pārvietojoties no vienas ES dalībvalsts uz citu, un saņems pienācīgu sodu par agrāk izdarītiem noziegumiem. Sistēma arī palīdz novērst noziedzību.

Vispārīgie principi

  • ECRIS pamatā ir decentralizēta IT arhitektūra, kur sodāmības reģistru dati glabājas vienīgi dalībvalstu datubāzēs, un ar tiem pēc pieprasījuma elektroniski apmainās dalībvalstu centrālās iestādes.
  • Centrālais repozitorijs, kurā glabājas visa informācija par kādu personu notiesājošiem spriedumiem, ir attiecīgās personas valstspiederības dalībvalsts. Šai dalībvalstij ir jāglabā un jāatjaunina, un pēc pieprasījuma jāpārsūta visa saņemtā informācija. Tādējādi visām dalībvalstīm pēc citas dalībvalsts pieprasījuma būtu jāspēj nodrošināt izsmeļošu, atjauninātu un pilnīgu informāciju par savu valstspiederīgo iepriekšējo sodāmību neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī notiesājošie spriedumi pieņemti.
  • Dalībvalstij, kas notiesājusi citas dalībvalsts valstspiederīgo, nekavējoties jānosūta informācija, tostarp atjauninājumi, par šo notiesājošo spriedumu likumpārkāpēja valstspiederības dalībvalstij(-īm).
  • Informāciju par notiesājošiem spriedumiem dalībvalstis sūta elektroniski, standartizētā Eiropas formātā, izmantojot divas atsauces tabulas – noziedzīgu nodarījumu un sodu kategoriju tabulu. Šīs tabulas atvieglo pārsūtāmās informācijas automātisku tulkošanu un nodrošina tās labāku savstarpēju izpratni. Nosūtot informāciju par notiesājošiem spriedumiem, dalībvalstij ir jānorāda attiecīgā noziedzīgā nodarījuma un soda vai sankcijas kategorijas kods, kas tiek automātiski pārtulkots saņēmēja valodā, ļaujot rīkoties uzreiz pēc informācijas saņemšanas.

Tiesību akti

Vispārīgie principi, kas reglamentē informācijas apmaiņu un sistēmas darbību, ir noteikti Saite atveras jaunā logāPamatlēmumā par sodāmības reģistru informācijas apmaiņu un Saite atveras jaunā logāLēmumā par ECRIS izveidi.

Īstenošana

Dalībvalstīm sistēma bija jāievieš līdz 2012. gada aprīlim. Ir veikti vairāki tehniski un finansiāli pasākumi, lai dalībvalstīm palīdzētu sagatavot tehnisko infrastruktūru sodāmības reģistru datubāzu saslēgšanai. Komisija ir nodevusi dalībvalstu rīcībā īpašu ieteicamo īstenošanas programmatūru, lai atvieglotu saslēguma izveidi ar citiem reģistriem. Valsts sodāmības reģistru datubāzu modernizēšanai dalībvalstīm ir pieejams arī finansiāls atbalsts – dotācijas saskaņā ar Saite atveras jaunā logāprogrammu “Krimināltiesības”.

Uzziņa no sodāmības reģistra mērķiem, kuri nav kriminālprocess

Saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Padomes Pamatlēmumā 2009/315/TI, Padomes Lēmumā 2009/316/TI, un valstu noteikumiem informācijas apmaiņu par sodāmību var veikt arī mērķiem, kuri nav kriminālprocess. Papildu informāciju par to, kā saņemt uzziņu no sodāmības reģistra minētajiem citiem mērķiem, var atrast attiecīgās dalībvalsts mājaslapā, uzklikšķinot uz tās karoga labajā pusē.

Eksperimentālais projekts

Dažas dalībvalstis (BE, CZ, FR, DE, ES, IT, LU, NL, PL, SK, UK) jau pirms ECRIS izveides elektroniski apmainījās ar sodāmības reģistru informāciju eksperimentālajā projektā “Sodāmības reģistru tīkls. Šā projekta izstrāde un tajā gūtie panākumi, jo īpaši IT arhitektūra un atsauces tabulas, ir ECRIS sistēmas izveides idejiskais pamats.

Komisijas priekšlikums informācijas apmaiņas uzlabošanai par trešo valstu valstspiederīgajiem

Attiecībā uz ES valstu valstspiederīgajiem ECRIS patlaban darbojas efektīvi. Tomēr šobrīd nav iespējams noteikt, vai trešo valstu valstspiederīgie ir bijuši iepriekš sodīti citās dalībvalstīs, nekonsultējoties ar tām visām.

Tāpēc 2016. gada 19. janvārī Komisija pieņēma Saite atveras jaunā logāpriekšlikumu direktīvai, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI.

 


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 05/08/2016