menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Fedina penali

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Sabiex titjieb is-sigurtà taċ-ċittadini fi ħdan iż-Żona Ewropea tal-Libertà, is-Sigurtà u l-Ġustizzja ttieħdu passi konkreti li jippermettu skambju effiċjenti ta' informazzjoni dwar kundanni kriminali bejn l-Istati Membri f'livell Ewropew. B'mod partikolari, ġiet stabbilita sistema kompjuterizzata msejħa ECRIS (Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni dwar il-Fedina Penali) li bdiet topera minn April 2012.


Kuntest

Stejjer bħal tal-każ Fourniret li seħħ fl-2004 u ħafna studji li saru wara wrew li l-qrati nazzjonali ta sikwit jagħtu sentenzi bbażati unikament fuq il-kundanni preċedenti li jidhru fir-reġistru nazzjonali tagħhom, mingħajr ma jkollhom l-ebda tagħrif dwar kundanni fi Stati Membri oħra. Bħala konsegwenza ta' dan xi kriminali setgħu ta' spiss jaħarbu mill-passat tagħhom billi jġorru minn Stat Membru tal-UE għall-ieħor.

ECRIS

L-ECRIS ġiet maħluqa b'reazzjoni għal ħtieġa ċara li jitjieb l-iskambju tal-informazzjoni dwar il-fedina penali fuq livell Ewropew. F'termini prattiċi s-sistema ECRIS tfisser interkonnessjoni elettronika tal-bażijiet tad-dejta tal-fedina penali tal-Istati Membri kollha, fejn l-informazzjoni dwar il-kundanni tiġi skambjata bejniethom rapidament, b'mod ta' trasferiment kompjuterizzat uniformi u faċli. Hija tagħti lill-imħallfin, lill-prosekuturi u lill-awtoritajiet amministrattivi rilevanti aċċess faċli għal informazzjoni komprensiva dwar ir-rekord ta' reati ta' kull ċittadin tal-UE, indipendentement minn f'liema pajjiżi tal-UE dik il-persuni tkun ġiet ikkundannata fil-passat. B'dan il-mod, il-kriminali ma jkunux jistgħu jaħarbu l-passat kriminali tagħhom sempliċiment billi jġorru minn Stat Membru għal ieħor u tkun tista' ssir reazzjoni adegwata għad-delitti li jkunu diġà twettqu. Is-sistema tista' wkoll tgħin biex tiġi prevenuta l-kriminalità.

Il-prinċipji ġenerali

  • L-ECRIS hija bbażata fuq arkitettura tal-IT deċentralizzata, fejn il-fedina penali tinżamm unikament fil-bażijiet tad-dejta nazzjonali tal-Istati Membri u jiġu skambjati elettronikament bejn l-Awtoritajiet Ċentrali tal-Istati Membri, meta jintalbu li jagħmlu dan.
  • L-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-persuna jsir ir-repożitorju ċentrali tal-kundanni kollha mogħtija lil dik il-persuna. Huwa jkun obbligat li jaħżen u jaġġorna l-informazzjoni kollha li jirċievi, kif ukoll li jerġa' jitrażmetti l-informazzjoni kollha meta jintalab li jagħmel dan. Bħala riżultat ta' dan, kull Stat Membru għandu jkun f'pożizzjoni li jipprovdi informazzjoni eżawrjenti, aġġornata u sħiħa fir-rigward tal-fedina penali taċ-ċittadini tiegħu fuq talba ta' Stat Membru ieħor indipendentement minn fejn ingħataw dawk il-kundanni.
  • Stat Membru li jikkundanna lil persuna li mhix ċittadina tiegħu huwa obbligat li jibgħat l-informazzjoni minnufih, inklużi l-aġġornamenti, dwar din il-kundanna lill-Istat(i) Membru/i tan-nazzjonalità ta' min wettaq ir-reat.
  • It-trażmissjoni ta' informazzjoni dwar il-kundanni ssir elettronikament, permezz ta' format standardizzat Ewropew, billi jintużaw żewġ tabelli ta' referenza ta' kategoriji ta' reati u kategoriji ta' pieni.Dawn it-tabelli jiffaċilitaw it-traduzzjoni awtomatika u jżiedu l-ftehim reċiproku tal-informazzjoni trażmessa. Meta tiġi trażmessa l-informazzjoni dwar il-kundanna, Stat Membru għandu jindika l-kodiċijiet abbinati għall-kategorija tar-reat u l-piena jew is-sanzjoni, li awtomatikament jiġu tradotti fil-lingwa tar-riċevitur, b'hekk jippermettilha tirreaġixxi minnufih malli tirċievi l-informazzjoni.

Strumenti leġiżlattivi

Prinċipji ġenerali li jirregolaw l-iskambju tal-informazzjoni u l-funzjonament tas-sistema huma rregolati fid-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDeċiżjoni Qafas dwar l-iskambju ta' informazzjoni dwar il-fedina penali u fid-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDeċiżjoni ECRIS.

Implimentazzjoni

L-Istati Membri kellhom jimplimentaw din is-sistema sa April 2012. Ittieħdu għadd ta' miżuri tekniċi u finanzjarji biex jgħinuhom jippreparaw l-infrastruttura teknika biex tkun tista' tiġi konnessa mas-sistemi tal-fedina penali tagħhom. Softwer speċjali, imsejjaħ "implimentazzjoni tar-referenza" tpoġġa mill-Kummissjoni għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri sabiex jiffaċilita l-interkonnessjoni tagħhom mar-reġistri l-oħra. L-Istati Membri jistgħu jgawdu wkoll minn għajnuna finanzjarja fil-forma ta' għotjiet sabiex jimmodernizzaw is-sistemi tal-fedina penali nazzjonali tagħhom fi ħdan il-qafas tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaProgramm dwar il-Ġustizzja Kriminali.

Estratt tal-fedina penali għal finijiet oħra li mhumiex proċedimenti kriminali

B'konformità mad-dispożizzjonijiet stipulati fid-Deċiżjoni Qafas Ewropea 2009/315/ĠAI, id-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2009/316/ĠAI u d-dispożizzjonijiet nazzjonali, l-iskambju ta' informazzjoni dwar il-fedina penali jista' jseħħ għal finijiet oħra li ma jkunux proċedimenti kriminali. Iktar informazzjoni dwar kif tikseb estratt ta' fedina penali għal finijiet oħra bħal dawn tista' tinstab fil-paġna tal-Istat Membru billi tikklikkja fuq il-bandiera rispettiva fuq in-naħa tal-lemin.

Proġett Pilota

Diġà minn qabel id-dħul fis-seħħ ta' ECRIS, bosta Stati Membri (BE, CZ, FR, DE, ES, IT, LU, NL, PL, SK, UK) kienu qed jiskambjaw l-informazzjoni dwar il-fedina penali b'mod elettroniku, fi ħdan il-qafas tal-proġett pilota "Netwerk ta' Reġistri Ġudizzjarji". L-iżvilupp u l-kisbiet milħuqa minn dan il-proġett, b'mod partikolari l-arkitettura tal-IT u t-tabelli ta' referenza, kienu l-ispirazzjoni ewlenija tas-sistema tal-ECRIS.

L-isfidi tal-futur

Peress li l-ECRIS, bil-prinċipju tagħha ta' ċentralizzazzjoni tal-informazzjoni fl-istat tan-nazzjonalità tikkonċerna biss liċ-ċittadini tal-UE, mhux possibbli fil-preżent li jiġi determinat jekk persuni li għandhom l-oriġini tagħhom barra mill-Istati Membri tal-UE (ċittadini ta' pajjiżi terzi) kinux ġew preċedentement ikkundannati fi Stati Membri oħra mingħajr ma jiġu kkonsultati dawk l-istati kollha. Għaldaqstant, kwistjoni li qiegħda taħt konsiderazzjoni ulterjuri hija jekk l-ECRIS għandhiex tiġi supplimentata fil-ġejjieni b'indiċi Ewropew ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li ġew kundannati, li jagħmilha possibbli li wieħed jiddetermina min huma ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi fl-Istati Membri kollha tal-UE li kienu ġew ikkundannati.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 28/01/2015