Internationale gezinsbemiddeling

Bemiddeling/mediation kan vooral nuttig zijn bij grensoverschrijdende familiegeschillen en gevallen van ontvoering van kinderen door ouders. De term 'familieaangelegenheden' bestrijkt een breed scala aan geschillen, van zuiver privaatrechtelijke geschillen tot geschillen waarbij de overheid is betrokken.


Wat is grensoverschrijdende gezinsbemiddeling?

Grensoverschrijdende gezinsbemiddeling is een procedure voor het beslechten van geschillen die wordt gevoerd via een (of meer) onpartijdige, gekwalificeerde derde(n), de mediator(s). De mediator is niet bevoegd om beslissingen te geven, maar helpt de partijen om weer met elkaar in gesprek te komen en hun problemen zelf op te lossen.

De via mediation bereikte overeenkomst is een op maat gemaakte oplossing voor het geschil. Wanneer het een geschil over een kind betreft, zorgt de overeenkomst ervoor dat de ouders bij het nemen van beslissingen die van invloed op het kind zijn, kijken naar wat in het belang van het kind is.

Familieaangelegenheden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op ouderlijk gezag en omgangsrechten, kinderontvoering, maatregelen voor kinderbescherming, kinder- of partneralimentatie en andere gevolgen van echtscheiding of scheiding van tafel en bed.

Partners worden aangemoedigd om de verantwoordelijkheid te nemen voor beslissingen met betrekking tot hun gezin en om conflicten buitengerechtelijk op te lossen.

Mediation kan daarom een constructieve sfeer creëren voor overleg en zorgen voor eerlijke afspraken tussen ouders waarmee ook de belangen van het kind het best worden gediend.

Meer informatie vindt u op de volgende pagina's:

- Hoofdbeginselen en fasen van mediation

- Bijzonderheden van grensoverschrijdende mediation

- Kosten van grensoverschrijdende mediation

- Juridisch kader van grensoverschrijdende mediation

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Hoe werkt het?

Als partij in een geschil kunt u in alle lidstaten mediation aanvragen. In sommige lidstaten kan de rechter de partijen vragen om eerst te proberen hun geschil via mediation te beslechten.

Wanneer alle partijen het eens zijn over het gebruik van mediation, stelt de gekozen mediator een tijdschema voor de mediation op. De wijze waarop de mediator wordt gekozen, verschilt per land – meer informatie hierover vindt u op de nationale pagina's (rechterkant van deze pagina).

De wettelijke vertegenwoordiger/raadsman van een partij speelt een belangrijke rol omdat hij zijn cliënt de noodzakelijke informatie voor het nemen van geïnformeerde beslissingen verstrekt.

Via mediation bereikte overeenkomsten kunnen uitvoerbaar worden gemaakt als beide partijen daar om verzoeken. Een overeenkomst kan bijvoorbeeld uitvoerbaar worden gemaakt middels een daartoe strekkende rechterlijke beslissing, nadat de rechter de overeenkomst heeft goedgekeurd, of een officiële verklaring van een notaris.

De wettelijke vertegenwoordiger/raadsman kan controleren of de via mediation bereikte overeenkomst in alle betrokken rechtssystemen de gewenste rechtsgevolgen heeft.

Waarom zou u het moeten proberen?

 • Mediation geeft u de mogelijkheid om de uitkomst van uw geschil zelf te bepalen.
 • Mediation is een gebruikersvriendelijke procedure waarin de partijen de baas zijn.
 • Mediation biedt u de mogelijkheid om de reikwijdte van het geschil aan te passen.
 • U neemt de beslissingen en maakt de afspraken, maar u bent niet verplicht om tot overeenstemming te komen.
 • Met het voeren van een mediationprocedure doet u geen afstand van uw recht om het geschil voor de rechter te brengen.
 • Mediation vormt voor alle partijen een win-winsituatie.
 • De mediator is een onpartijdige en hiervoor speciaal opgeleide persoon die u helpt om een geschil zonder tussenkomst van de rechter op te lossen.
 • Vergeleken met een procedure voor de rechter is mediation betrekkelijk goedkoop.
 • Mediation kan betrekkelijk snel tot resultaat leiden. Ze kan op een voor alle partijen geschikt tijdstip en op meerdere locaties plaatsvinden.
 • Mediation maakt op maat gemaakte oplossingen mogelijk en helpt bij het onderhouden of opbouwen van een constructieve relatie tussen de partijen, ook voor de toekomst.
 • Het is mogelijk om zich bij mediation door een wettelijke vertegenwoordiger/raadsman te laten bijstaan.
 • Mediation kan toekomstige geschillen voorkomen.

Via deze link komt u op de pagina Een bemiddelaar/mediator vinden.

Beperkingen van mediation

Wanneer er aanwijzingen zijn dat een zaak niet geschikt is voor mediation of een van de/beide partijen niet bereid is/zijn tot mediation, moet de zaak voor de rechter worden gebracht. Bij het toetsen van de geschiktheid van een zaak voor mediation moet met name goed worden gekeken naar het bestaan van mogelijke risico's als huiselijk geweld, drugs- of alcoholmisbruik en kindermishandeling. De geschiktheid voor mediation moet per geval worden bepaald, op basis van de criteria die de mediator en de mediationorganisatie hanteren.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 18/01/2019

Internationale gezinsbemiddeling - België


Mediation valt onder de wet van 21 februari 2005. Gezinsmediation kan, net als alle andere mediation, uitgevoerd worden in het kader van een gerechtelijke procedure (gerechtelijke mediation) of buiten een dergelijke procedure (vrijwillige mediation).

Mediation die is gestart op verzoek van een van de partijen of op voorstel van de rechter is een procedure waarvoor instemming van de partijen vereist is.

De partijen komen tot overeenstemming over de aanwijzing van een mediator (art. 1734, lid 1, Gerechtelijk wetboek), die erkend kan zijn door de Federale bemiddelingscommissie. Iedere partij kan de mediation op ieder moment beëindigen (art. 1729 Ger. W.). De mediation kan betrekking hebben op het hele geschil of een deel ervan (art. 1735, lid 2, Ger. W.).

In alle zaken die onder de familierechtbank vallen, stelt de griffier de partijen, zodra er een verzoek is ingediend, in kennis van de mogelijkheid om een beroep te doen op mediation en geeft hij hen alle nuttige informatie (art. 1253 ter/1 Ger. W.). Op het gebied van echtscheiding door onherstelbare ontwrichting kan de rechter schorsing van de procedure gedurende ten hoogste een maand gelasten, zodat de partijen inlichtingen kunnen inwinnen over mediation (art. 1255, lid 6, alinea 2, Ger. W.). De kamers voor minnelijke schikking van de familierechtbank vallen echter onder het concept verzoening (artikel 731 Ger. W.): de rechters dienen de partijen te verzoenen, zelfs als zij geen definitieve uitspraak doen in de zaak. In het kader van mediation in de zin van het Gerechtelijk Wetboek is het immers in geen geval toegestaan dat een rechter mediator is.

Mediation geschiedt in volledige vertrouwelijkheid en de mediator is gebonden aan het beroepsgeheim (art. 1728, lid 1, Ger. W.).

De mediationprocedure bestaat uit drie fases:

- de aanwijzing van de mediator door de rechter;

- de verdaging van de zaak naar een latere datum door de rechter, die de bepaling over de vergoeding vaststelt;

- het einde van de mediation: indien de mediation geslaagd is, worden de bepalingen van de overeenkomst schriftelijk vastgelegd door de partijen (mediationovereenkomst), die officieel bekrachtigd kan worden door de rechter. Indien de mediation niet geslaagd is, kunnen de partijen een gerechtelijke procedure aanspannen of in onderlinge overeenstemming om de aanwijzing van een andere mediator vragen.

De partijen en de mediator stellen vooraf de hoogte van de honoraria, de kosten en de betalingsvoorwaarden vast.

Link naar een nationale website met het register van mediators in familiezaken: http://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar

Link naar een nationale website met informatie over de regeling voor gezinsmediation of mediation in het algemeen: http://www.fbc-cfm.be/nl/bemiddeling

Link naar nationale wetgeving inzake mediation in familiezaken: http://www.fbc-cfm.be/nl/bemiddeling


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 17/01/2017

Internationale gezinsbemiddeling - Tsjechië


In de Tsjechische Republiek valt mediation onder wet nr. 202/2012 Rec. inzake mediation (hierna te noemen de “wet”), die op 1 september 2012 van kracht is geworden en die Richtlijn 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van mediation in burgerlijke en handelszaken omzet.

Deze wet bevat de juridische regeling van mediation in burgerlijke zaken, met inbegrip van de regels voor mediation in familiezaken. Om te worden ingeschreven in het register van mediators en bevoegd te zijn voor het uitoefenen van het beroep mediator in overeenstemming met de wet, dient een mediator te slagen voor een beroepsexamen.

Er dient benadrukt te worden dat de rechtbank, indien dit passend en geschikt wordt geacht, de partijen kan gelasten om gedurende maximaal drie uur te spreken met een mediator die is ingeschreven in het register van mediators en de procedure kan opschorten. Indien een partij zonder geldige reden weigert deel te nemen aan een dergelijke sessie met een mediator, kan de rechtbank deze partij straffen door de vergoeding van de proceskosten bij wijze van uitzondering geheel of gedeeltelijk te weigeren, indien deze partij in het gelijk wordt gesteld.

Link naar een nationale website met het register van mediators in familiezaken:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

Link naar een nationale website met informatie over de regeling voor gezinsmediation of mediation in het algemeen:

Niet beschikbaar

Link naar nationale wetgeving inzake mediation in familiezaken:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6196

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf (wettekst in het Engels)


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 06/03/2019

Internationale gezinsbemiddeling - Duitsland


Korte introductie: gezinsmediation in Duitsland

Uittreksel uit de brochure “Huwelijksrecht” van het federale ministerie van Justitie en Consumentenbescherming, p. 73:

“6.2.5 Gezinsmediation

In geval van scheiding of echtscheiding wensen de partijen in de meeste gevallen om familiekwesties minnelijk te beslechten. In deze gevallen zijn mediationprocedures een uitstekend alternatief voor juridische procedures.

Het juridische kader voor mediation is gecreëerd bij de inwerkingtreding van de wet inzake mediation op 26 juli 2012.

Tijdens de mediation trachten de betrokken personen om met de hulp van een neutrale persoon die geen beslissing hoeft te nemen (de mediator) om onder hun eigen verantwoordelijkheid een minnelijke oplossing voor hun geschil te vinden.

In tegenstelling tot bij juridische procedures kunnen de daadwerkelijke belangen en behoeften van de partijen worden geïsoleerd en als basis dienen voor de uitwerking van een oplossing op maat om alle geschillen te beslechten. Dankzij deze oplossing kan er beter rekening worden gehouden met de respectieve belangen van de partijen dan bij een rechterlijke beslissing. Deze wordt op de lange termijn bovendien beter geaccepteerd en nageleefd. Het is mogelijk om contractuele bepalingen vast te leggen met betrekking tot bijvoorbeeld de alimentatie, het vermogen, de eigendom, de ouderlijke verantwoordelijkheden of het gezag over de kinderen.

Tijdens echtscheidingsprocedures kan de rechtbank gelasten dat de echtgenoten afzonderlijk of gezamenlijk deelnemen aan een gratis voorlichtingsbijeenkomst over mediation of een andere mogelijkheid voor beslechting buiten de gerechten, hangende de echtscheiding [1] (zulks bij een persoon of organisatie die door de rechtbank is aangewezen), en dat zij een verklaring overleggen die deze deelname bevestigt (artikel 135 van de Duitse wet inzake de procedure in familiezaken en in vrijwillige rechtspraak – FamFG). Deze beschikking kan niet worden afgedwongen. De rechtbank kan echter rekening houden met het eventuele niet‑naleven van deze beschikking in de beslissing over de verdeling van de proceskosten (artikel 150, lid 4, van de FamFG).»

Deze bepaling is eveneens van toepassing op afstammingszaken volgens artikel 156 lid 1, derde en vijfde zin, en artikel 81, lid 2, onder 5, van de FamFG: de rechtbank kan eveneens gelasten dat de ouders deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst over mediation of andere mogelijkheid voor minnelijke geschillenbeslechting. Deze beslissing kan niet worden afgedwongen, maar de rechtbank kan in de beslissing over de verdeling van de proceskosten rekening houden met het niet-naleven ervan.

Links naar Duitse websites met mediators die gespecialiseerd zijn in familiezaken

Mediation bei internationalen Kindschaftskonflikten (MiKK e. V.; mediation bij internationale afstammingskwesties), Fasanenstraße 12, 10623 Berlijn, Duitsland

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mikk-ev.de/

- Zentrale Anlaufstelle für grenzüberschreitende Kindschaftskonflikte beim Internationalen Sozialdienst im Deutschen Verein (ZAnK; Centraal meldpunt voor grensoverschrijdende afstammingskwesties van de Duitse vereniging van internationale maatschappelijke diensten), Michaelkirchstraße 17/18, 10179 Berlijn, Duitsland

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.zank.de/

Link naar Duitse websites met informatie over gezinsmediation of mediation in het algemeen

- Bundesverband Mediation e.V. (BM; Federatie voor mediation), Wittestr. 30 K, 13509 Berlijn

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.bmev.de/

- Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (BAFM; Werkgroep voor gezinsmediation), Spichernstraße 11, 10777 Berlijn

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.bafm-mediation.de/

Link naar de Duitse wetgeving op het gebied van gezinsmediation

- Federaal ministerie van Justitie en Consumentenbescherming, Mohrenstraße 37, 10117 Berlijn

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.bmev.de/

- Wet voor de bevordering van mediation en andere procedures voor minnelijke geschillenbeslechting [BGBl. (Duitse Staatscourant) 2012 Deel I nr. 35 van 25 juli 2012]

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.bmjv.de/SharedDocs/Abteilungen/DE/AbtR/RA1.html?nn=1470004

 


[1] Deze geschillen hebben bijvoorbeeld betrekking op het huwelijksvermogensregime, de verdeling van de pensioenen van de twee echtgenoten, de alimentatie, de echtelijke woning en het budget.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 03/11/2017

Internationale gezinsbemiddeling - Estland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Gezinsmediation of mediation bij geschillen in verband met een echtscheiding of scheiding richt zich allereerst op ouders die scheiden en hulp van een onpartijdige specialist nodig hebben om hun geschillen te beslechten, de communicatie en de samenwerking over kwesties in verband met de organisatie van het leven van de kinderen te verbeteren en overeenkomsten op dit gebied te sluiten. Het doel van mediation is niet zozeer verzoening, maar eerder het sluiten van uitvoerbare overeenkomsten.

Sinds april 2015 wordt deze dienst op de volgende wijzen beschikbaar gesteld en gefinancierd:

 1. via de lokale autoriteiten van de woonplaats van het kind met een gedeeltelijke financiering door de lokale overheid;
 2. door een gerechtelijke procedure naar aanleiding van het verzoek van een rechter, gefinancierd door de partijen of in voorkomend geval door een nationaal verzoek om rechtsbijstand;
 3. op initiatief van een geïnformeerde ouder die de financiering op zich neemt of via de vereniging Eesti Lepitajate Ühing (Estse vereniging van mediators) (waarbij de partijen zelf de financiering op zich nemen).

Als de partijen de bemiddelingsprocedure zelf financieren, variëren de tarieven per regio. In Tallinn en in de grotere steden van Estland kost een sessie vijftig tot zeventig euro en elders in Estland vijfendertig tot vijftig euro. Een sessie duurt anderhalf uur en er worden gemiddeld vijf à zes afspraken gepland.

Gezinsmediation kan aangeboden worden door specialisten op het gebied van psychologie, de sociale sector (met inbegrip van kinderbescherming en sociaal werk) of juridische zaken die een speciale opleiding hebben gevolgd en die een beroepsdiploma hebben; de gegevens van deze specialisten staan op de sites van de vereniging De link wordt in een nieuw venster geopend.Eesti Lepitajate Ühing, de rechtbanken van eerste aanleg en de lokale overheden.

In Estland valt de organisatie van gezinsmediation onder de volgende wetgeving:

In 2015–2016 is de versterking van het kinderbeschermingssysteem, inclusief de ontwikkeling van gezinsmediation, een van de prioriteiten van het actieplan van de Estse regering. De ministeries van Sociale Zaken en Justitie van de Republiek Estland werken op dit moment samen om de voorstellen voor het voltooien en aanpassen van de juridische bepalingen voor deze dienst op te stellen en zo het beheer en de financiering ervan te verbeteren.

Er bestaan in Estland eveneens mediators van wie de kwalificatie op internationaal niveau erkend is en die bevoegd zijn om grensoverschrijdende mediationkwesties te behandelen als een van de ouders zich met het kind heeft gevestigd in een land dat noch het geboorteland, noch het land van de gewone verblijfplaats van het kind is. Werktalen: Ests, Engels, Russisch en Fins. Er kan contact worden opgenomen met de mediators via het De link wordt in een nieuw venster geopend.e-mailadres van de vereniging.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 03/04/2019

Internationale gezinsbemiddeling - Griekenland


Gezinsmediation

Gezinsmediation is een buitengerechtelijke manier om familiegeschillen te beslechten (of het nu gaat om financiële geschillen of geschillen met betrekking tot vermogensrechten van echtgenoten en partners, geschillen tussen ouders en kinderen of andere familiegeschillen), die de partijen tot een minnelijke beslechting brengt.

Ι. Het begrip mediation is door wet 3898/2010 “Mediation in burgerlijke en handelszaken” (Staatscourant FEK, vol. I, 211 van 16.12.2010) geïntroduceerd in het Griekse rechtsstelsel ter omzetting van Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008.

Krachtens artikel 2 van wet 3898/2010 “kunnen geschillen op het gebied van privaatrecht aan mediation worden onderworpen als de partijen hiermee instemmen, en indien zij over het onderwerp van het geschil kunnen beschikken”. In artikel 8 van dezelfde wet is het volgende vastgesteld: “1. Tijdens de mediationprocedure worden de partijen of, als het om rechtspersonen gaat, hun wettelijke vertegenwoordiger bijgestaan door een advocaat. 2. De mediator wordt aangewezen door de partijen of door een derde van hun keuze. 3. De mediator legt de mediationprocedure in samenspraak met de partijen vast. Zij kunnen deze op ieder moment beëindigen. De mediationprocedure is vertrouwelijk en er wordt geen verslag opgesteld. De mediator kan in het kader van de mediation met elk van de partijen communiceren en hen ontmoeten etc.”. Na afloop van de procedure stelt de mediator het proces-verbaal van mediation op (artikel 9 van wet 3898/2010) met daarin onder andere de overeenkomst die de mediator, de partijen en hun advocaten hebben gesloten. Indien een van de partijen hierom vraagt, kan de mediator het proces-verbaal deponeren bij de griffie van de bevoegde rechtbank om dit uitvoerbaar te maken.

De mediator wordt per uur betaald met een maximum van 24 uur, waaronder de voorbereidingstijd van de mediationprocedure is begrepen. De partijen en de mediator kunnen een andere betalingswijze overeenkomen. De partijen verdelen de vergoeding van de mediator gelijkelijk onder elkaar, tenzij zij anders overeenkomen. Iedere partij betaalt haar eigen advocaat. Het uurtarief wordt vastgelegd en aangepast op grond van een besluit van de minister van Justitie, Transparantie en Mensenrechten.

(zie De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.diamesolavisi.gov.gr/)

ΙΙ. Bovendien “kunnen geschillen op het gebied van privaatrecht beslecht worden door een beroep te doen op gerechtelijke mediation”, in overeenstemming met artikel 214B van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, toegevoegd door artikel 7 van wet 4055/2012, dat de basis vormt voor gerechtelijke mediation. “Het beroep op gerechtelijke mediation is niet verplicht en kan plaatsvinden voorafgaand aan het instellen van een rechtsvordering of in de loop van de procedure.” Lid 3, laatste alinea, van hetzelfde artikel bepaalt dat “iedere betrokken partij zich met de hulp van een advocaat middels een schriftelijk verzoek tot de bevoegde mediator kan wenden”. 4. “De rechtbank waar de zaak loopt kan de partijen, al naar gelang het geval en rekening houdend met alle elementen, op ieder moment van de procedure uitnodigen om een beroep te doen op mediation om hun geschil te beslechten en als de partijen hiermee instemmen de uitspraak ten hoogste zes maanden opschorten.” 5. “Indien de partijen een overeenkomst sluiten, wordt er een proces-verbaal van mediation opgesteld. Het proces-verbaal wordt ondertekend door de mediator, de partijen en hun advocaten. Het origineel wordt geregistreerd bij de rechtbank van eerste aanleg waar de mediation plaatsvindt (...). Conform artikel 904, lid 2, onder c, van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is het proces-verbaal vanaf de indiening bij de griffie van de rechtbank uitvoerbaar, mits beide partijen het eens zijn over het bestaan van een uitvoerbare vordering.”

De kosten van de mediation kunnen eenvoudig worden gedekt door de wet inzake de rechtsbijstand voor burgers met een laag inkomen (wet 3226/2004).

Bovendien moet worden gewezen op de recente bepaling van artikel 116A van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (toegevoegd bij artikel 1, lid 2, van wet 4335/2015), volgens welke de rechtbank het beroep op mediation in iedere fase van de procedure en in iedere procedure bevordert (...) als maatregel om het geschil te beslechten (…)” en artikel 214C van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, waarin wordt bepaald dat de rechtbank de partijen afhankelijk van de zaak voorstelt om een beroep te doen op mediation. Als het voorstel wordt aanvaard, wordt de zaak gedurende drie (3) maanden verdaagd. Hetzelfde geldt als de partijen gedurende de procedure besluiten een beroep op mediation te doen (...).”

De Griekse wetgeving voorziet NIET in een juridisch kader of een wettelijke bepaling voor gezinsmediation, maar de bovenstaande algemene bepalingen voor mediation en gerechtelijke mediation zijn van toepassing.

Gemengde huwelijken en ongehuwd samenwonen door stellen van verschillende nationaliteiten zorgen voor interculturele gezinnen. In geval van echtscheiding of beëindiging van het samenwonen dient er in grensoverschrijdende geschillen niet alleen rekening te worden gehouden met de gebruikelijke geschillen in familiezaken (zoals de uitoefening van het ouderlijk gezag, het gezag over de kinderen, het omgangsrecht, de kinderalimentatie, vermogenskwesties van de echtscheiding), maar ook met een delicatere kwestie: kinderontvoering. In de desbetreffende zaken zijn de bovengenoemde bepalingen met betrekking tot mediation en gerechtelijke mediation van toepassing en verenigbaar met de reeds toegepaste bepalingen van artikel 7, lid 2, onder c, van het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 en van artikel 55, lid 2, onder e, van Verordening (EG) nr. 2201/2003 (verordening Brussel II bis).


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 18/01/2017

Internationale gezinsbemiddeling - Spanje

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


1. Procedure voor gezinsbemiddeling

Gezinsbemiddeling is in Spanje een volledig vrijwillige procedure. Om redenen van vereenvoudiging en met name in het geval van internationale gezinsbemiddeling, is in de algemene wetgeving inzake bemiddeling uitdrukkelijk bepaald dat deze kan plaatsvinden via videoconferentie of andere elektronische middelen die de overbrenging van geluid of beelden mogelijk maken. De partijen kunnen gebruik maken van bemiddeling vóór maar ook tijdens een gerechtelijke procedure. Er kan zelfs een beroep worden gedaan op bemiddeling nadat de procedure is beëindigd, en zulks met het oog op de wijziging van het resultaat ervan en ten behoeve van de vlotte uitvoering van de rechterlijke beslissing. Indien de partijen voor aanvang van de procedure een beroep doen op bemiddeling en een overeenkomst bereiken, wordt de procesgang versneld omdat zij dan toegang krijgen tot een vereenvoudigde procedure: zij leggen de overeenkomst voor aan de familierechter (Juzgado de Familia), die de overeenkomst valideert mits zij niet in strijd is met de wet of, in voorkomend geval, met de belangen van de minderjarige of gehandicapte kinderen van het echtpaar. Conform dit beginsel en indien er geen minderjarige of gehandicapte kinderen zijn, kunnen de partijen er ook voor kiezen de overeenkomst rechtstreeks aan een notaris voor te leggen. De notaris stelt dan een notariële akte op, die geldt als rechterlijke beslissing.

Indien de gerechtelijke procedure is gestart zonder bemiddeling, kan de rechter, rekening houdend met de bijzondere omstandigheden van de zaak, ten aanzien van de partijen een bemiddelingsmaatregel nemen. In dat geval stelt de familierechter aan de partijen voor deel te nemen aan een kosteloze informatiebijeenkomst. Indien de partijen beslissen een beroep te doen op bemiddeling, wordt de gerechtelijke procedure niet geschorst, tenzij de partijen hebben verzocht om een schorsing. Wanneer er een overeenkomst wordt bereikt, wordt die ter validatie voorgelegd aan de familierechter. Indien de partijen geen overeenstemming bereiken of indien zij geen gebruik wensen te maken van bemiddeling, wordt er uitspraak gedaan over alle punten waarover de partijen het oneens zijn.

Bij gendergerelateerd geweld is er geen gezinsbemiddeling mogelijk.

De informatiebijeenkomst bij de bemiddelaar is kosteloos. De kosten van de bemiddelingsprocedure zelf moeten echter worden gedragen door de partijen, tenzij de partijen in aanmerking komen voor rechtsbijstand. Alle informatie over de regels en de criteria voor het verkrijgen van rechtsbijstand is te vinden op de volgende website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita

2. Het beroep van gezinsbemiddelaar en toegang tot een gezinsbemiddelaar

De bemiddelaar moet een universitair diploma hebben of een hogere beroepskwalificatie. Voorts moet hij met succes een specifieke opleiding op het gebied van bemiddeling hebben doorlopen, die wordt georganiseerd door een daartoe erkende instelling.

Voorafgaande inschrijving in een register is niet vereist om als gezinsbemiddelaar te kunnen optreden. Het is echter wel mogelijk om zich te laten inschrijven in een register, zowel op nationaal (register van bemiddelaars en bemiddelingsinstanties; zie de hieronder vermelde website) als op regionaal niveau.

In dit verband moet worden opgemerkt dat er in alle autonome regio's een openbare bemiddelingsinstantie bestaat. Informatie over deze dienst vindt u op de website van elke afzonderlijke regio (de rubriek "mediación"). Deze rubriek bevat nadere gegevens over de werking van het stelsel inzake bemiddeling, het register van bemiddelaars met, in voorkomend geval, de link naar dat register, en doorgaans een formulier voor de aanvraag van bemiddeling waarin wordt verwezen naar gespecialiseerde bemiddelingsinstanties.

Vooraleer een gezinsbemiddelaar te zoeken, moet worden nagegaan of de bemiddeling moet plaatsvinden na de aanvang van de gerechtelijke procedure of los van die procedure. Indien het verzoek om bemiddeling wordt gedaan na de aanvang van de procedure, verwijst de familierechter die het verzoek ontvangt de partijen naar de onder hem ressorterende gezinsbemiddelingsinstanties. Indien de bemiddeling daarentegen plaatsvindt voor aanvang van de procedure of los van de procedure, moeten de partijen zelf een gezinsbemiddelaar zoeken; zij kunnen daartoe de volgende informatiebronnen gebruiken:

- het nationale register van bemiddelaars en bovenbedoelde bemiddelingsinstanties: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/mediadores-instituciones

- de volgende door het ministerie van Justitie opgegeven instanties: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/pagaj/home/)

- de bemiddelingsinstanties waarnaar wordt verwezen door de Algemene Raad voor de rechterlijke macht (Consejo General del Poder Judicial), per provincie: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Organos-judiciales-que-ofrecen-mediacion/Mediacion-Familiar/

- de bemiddelingsinstanties die door de verschillende autonome regio's zijn opgericht en waarvan de contactgegevens gewoonlijk beschikbaar zijn op de desbetreffende websites.

Naast de reeds vermelde elementen, vindt u meer informatie over de gezinsbemiddelingsprocedure, de toepasselijke wetgeving, de bemiddelingsinstanties in de verschillende autonome regio's en de bijbehorende protocollen op de website van de Algemene Raad voor de rechterlijke macht: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 11/12/2017

Internationale gezinsbemiddeling - Frankrijk


De internationale en Europese samenwerkingsinstrumenten bevorderen grensoverschrijdende gezinsmediation om geschillen op rustige wijze en snel te beslechten. Frankrijk heeft binnen zijn centrale autoriteit een afdeling die tot taak heeft om mediation in grensoverschrijdende dossiers aan te moedigen. De nationale regelgeving op het gebied van mediation is eveneens van belang, daar deze van toepassing kan zijn op grensoverschrijdende dossiers.

Nationaal regelgevingskader:

Gerechtelijke mediation is in Frankrijk geregeld in wet nr. 95-125 van 8 februari 1995, gevolgd door decreet nr. 2012-66 van 22 juli 1996. Iedere rechter bij wie een geschil aanhangig is gemaakt kan met instemming van de partijen een gekwalificeerde, onpartijdige en onafhankelijke mediator aanwijzen.

Beschikking nr. 2011-1540 van 16 november 2011, ter omzetting van Richtlijn 2008/52/EG van 21 mei 2008, heeft de wet van 8 februari 1995 gewijzigd. Deze wet definieert mediation als een gestructureerde procedure waarmee twee of meer partijen met de hulp van een derde trachten om overeenstemming te bereiken en zo hun geschillen minnelijk te beslechten. Met deze wet is een gemeenschappelijke structuur voor alle mediationprocedures ingevoerd.

Voor gezinsmediation bestaat er een staatsdiploma dat is ingevoerd bij het decreet van 2 december 2003 (De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel R.451-66 en volgende van de Code de l'Action Sociale et des Familles) en de besluiten van 12 februari 2004 en 19 maart 2012. Op dit moment is dat diploma echter niet verplicht om te werken als gezinsmediator, daar gezinsmediation geen gereglementeerd beroep is.

Mediators werken ofwel in het kader van een vereniging, ofwel zelfstandig.

Gezinsmediation is mogelijk:

1) voorafgaand aan de rechterlijke interventie: dit is de zogenaamde conventionele mediation; in dit geval wenden de partijen zich direct tot de mediator;

2) in de loop van de gerechtelijke procedure: artikel 1071 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 255 en artikel 373-2-10 van het Burgerlijk Wetboek;

 • de familierechter kan de partijen mediation voorstellen en na hun instemming een gezinsmediator aanwijzen;
 • de familierechter kan de partijen gelasten een gezinsmediator te ontmoeten die hen in kennis stelt van het onderwerp en het verloop van de gezinsmediation.

De overeenkomst die wordt gesloten na afloop van de gezinsmediation kan officieel bekrachtigd worden door de familierechter (artikel 1534 en de artikelen 1565 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). De rechter bekrachtigt de overeenkomst officieel, behoudens indien hij constateert dat deze het belang van het kind niet voldoende beschermt of indien de instemming van de ouders niet vrijwillig is gegeven (artikel 373-2-7, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek) of indien deze de openbare orde in het algemeen in gevaar kan brengen.

De kosten: het eerste informatieve onderhoud met de mediator is gratis voor de gebruiker. Voor de gezinsmediation zelf wordt er echter een financiële bijdrage van de partijen gevraagd volgens een officiële tarievenlijst die verplicht is voor mediationdiensten en die is gebaseerd op betaling per sessie en per persoon en afhangt van het inkomen van de partijen. Als de persoon rechtsbijstand ontvangt, neemt de staat de kosten van de gezinsmediation op zich en voorziet de nationale tarievenlijst in een verhoging van het honorarium van de advocaat als de familierechter mediation heeft gelast.

Internationale gezinsmediation:

De internationale en Europese samenwerkingsinstrumenten (Verdrag van ‘s‑Gravenhage van 25 oktober 1980 en verordening Brussel II bis) voorzien in internationale gezinsmediation voor het bevorderen van minnelijke oplossingen voor de terugkeer van het kind in geval van internationale ontvoering of voor overeenstemming over het omgangsrecht van een ouder.

De betrokkenen kunnen:

1) zich wenden tot zelfstandige mediators of mediators in een vereniging. Er staat een lijst van mediators die kunnen bemiddelen in internationale gezinskwesties op de volgende website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justice.gouv.fr/26139 (of klik De link wordt in een nieuw venster geopend.hier).

2) een beroep doen op mediation via de hiervoor bestemde afdeling binnen de centrale autoriteit: Frankrijk heeft een afdeling voor internationale gezinsmediation binnen het ministerie van Justitie (De link wordt in een nieuw venster geopend.CMFI). In elk nieuw grensoverschrijdend dossier biedt de afdeling aan om voorafgaand aan, tijdens en/of na afloop van gerechtelijke procedures te bemiddelen als begeleidende maatregel. De gesloten overeenkomsten worden, in voorkomend geval na goedkeuring van de adviseurs van de partijen, voorgelegd aan de gerechten van de betrokken landen.

Nadat een van de ouders een verzoek tot internationale gezinsmediation heeft ingediend bij de centrale autoriteit, doet deze hiertoe een voorstel aan de andere ouder. Deze stap dient vrijwillig te zijn: er kan geen bezwaar zijn tegen het starten van internationale gezinsmediation.

In het kader van internationale gezinsmediation treedt de bevoegde afdeling van de centrale autoriteit onpartijdig en volledig vertrouwelijk op jegens de ouders.

Mediation die wordt uitgevoerd in het kader van de afdeling internationale gezinsmediation van het ministerie van Justitie is kosteloos. Het verzoek dient samen met documenten over de lopende of afgeronde procedures in Frankrijk of het buitenland per post aan het volgende adres te worden verzonden:

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

Dit kan ook per e-mail aan: De link wordt in een nieuw venster geopend.entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Link naar de website van het Franse ministerie van Justitie (afdeling internationale gezinsmediation): De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 19/01/2017

Internationale gezinsbemiddeling - Kroatië


MEDIATION

Sinds 1 november 2015 is de nieuwe Familiewet van kracht in de Republiek Kroatië (“Staatscourant” van de Republiek Kroatië, nr. 103/15). Deze bevat tien verschillende delen en het zevende deel regelt de verplichte gezinscounseling en gezinsmediation.

Verplichte gezinscounseling is een manier om gezinsleden te helpen om in overleg beslissingen te nemen over de familiebanden. Hierbij wordt met name toegezien op de bescherming van de familiebanden waarbij kinderen betrokken zijn en wordt er rekening gehouden met de juridische gevolgen als er geen overeenstemming wordt bereikt en met het instellen van een gerechtelijke procedure om te beslissen over de persoonlijke rechten van het kind. De verplichte gezinscounseling wordt uitgevoerd door een team van specialisten van het bevoegde centrum voor maatschappelijk werk op basis van de permanente of tijdelijke verblijfplaats van het kind of van de laatste permanente of tijdelijke gezamenlijke verblijfplaats van de echtgenoten of samenwonende partners. Conform de Familiewet wordt de verplichte gezinscounseling pas uitgevoerd nadat er een gerechtelijke procedure voor tenuitvoerlegging of voorlopige voorzieningen is ingesteld. De gezinsleden nemen persoonlijk en zonder gevolmachtigde deel aan de verplichte gezinscounseling.

De verplichte gezinscounseling vindt plaats: 1) voorafgaand aan het instellen van een echtscheidingsprocedure van echtgenoten met een gemeenschappelijk minderjarig kind; en 2) voorafgaand aan het instellen van andere gerechtelijke procedures in verband met de uitoefening van het ouderlijk recht en de persoonlijke relaties met het kind. Voorafgaand aan het instellen van een echtscheidingsprocedure vindt de verplichte gezinscounseling met betrekking tot een of beide echtgenoten niet plaats: 1) als zij handelingsonbekwaam zijn, als zij zelfs met de hulp van een professional niet in staat zijn om het belang en de gevolgen van hun handelingen te bevatten; 2) als zij geen beoordelingsvermogen hebben; of 3) als hun permanente of tijdelijke verblijfplaats onbekend is.

De verplichte gezinscounseling wordt uitgevoerd op verzoek van de partijen, dat schriftelijk wordt gedaan aan het centrum voor maatschappelijk werk of middels een mondelinge verklaring die is opgenomen in een proces-verbaal. Bij de ontvangst van een verzoek om verplichte gezinscounseling dient het centrum voor maatschappelijk werk de datum van het gesprek te plannen en de partijen op te roepen. Als het centrum voor maatschappelijk werk bij wijze van uitzondering van mening is dat een gezamenlijk gesprek onder de desbetreffende omstandigheden niet zinvol is of als een of beide partijen hier om gerechtvaardigde redenen om heeft gevraagd, worden er afzonderlijke gesprekken met de partijen gepland en gehouden.

Gezinsmediation is een procedure waar de gezinsleden vrijwillig aan deelnemen. In afwijking van dit principe is het eerste gezinsmediationgesprek verplicht voorafgaand aan de instelling van een echtscheidingsprocedure.

Tijdens gezinsmediation proberen de partijen hun geschillen op familiegebied minnelijk op te lossen met de hulp van een of meerdere gezinsmediators. De gezinsmediator dient onpartijdig te zijn, een speciale opleiding te hebben afgerond en te zijn ingeschreven in het register van gezinsmediators. Het belangrijkste doel van gezinsmediation is het opstellen van een plan met betrekking tot de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag en andere afspraken over het kind. In het kader van gezinsmediation kunnen de partijen eveneens afspraken maken over andere al dan niet vermogensrechtelijke geschillen.

Gezinsmediation vindt niet plaats: 1) indien het team van specialisten van het centrum voor maatschappelijk werk of de gezinsmediator van mening is dat het wegens huiselijk geweld niet mogelijk is dat de echtgenoten op voet van gelijkheid deelnemen aan de mediation; 2) als een of beide echtgenoten handelingsonbekwaam zijn en zij zelfs met de hulp van een professional niet in staat zijn om het belang en de gevolgen van hun handelingen te bevatten; 3) als een of beide echtgenoten geen beoordelingsvermogen hebben; en 4) indien de permanente of tijdelijke verblijfplaats van de echtgenoot onbekend is.

Gezinsmediation kan onafhankelijk van een gerechtelijke procedure worden uitgevoerd voorafgaand aan, tijdens of na afloop van een gerechtelijke procedure. Conform de Familiewet wordt de gezinsmediation pas uitgevoerd nadat er een gerechtelijke procedure voor tenuitvoerlegging of voorlopige voorzieningen is ingesteld. Bij wijze van uitzondering kan de rechter de partijen in de loop van een tenuitvoerleggingsprocedure voor de uitoefening van persoonlijke relaties met het kind voorstellen om gebruik te maken van mediation. Nadat de rechter de partijen heeft gehoord, kan hij de tenuitvoerlegging met inachtneming van de omstandigheden van de zaak dertig dagen uitstellen en eisen dat het kind een gesprek met een specialist heeft of de partijen voorstellen om gebruik te maken van gezinsmediation om het geschil minnelijk op te lossen. De rechter kan in voorkomend geval een vonnis wijzen waarin de modaliteiten van de persoonlijke relaties gedurende de looptijd van het gesprek met de specialist of de gezinsmediation nader worden gepreciseerd. De rechter gaat hier echter niet toe over als de pogingen tot gezinsmediation niet zijn geslaagd of als er noodmaatregelen vereist zijn.

De gezinsmediator en alle andere personen die betrokken zijn bij de gezinsmediation dienen de informatie en gegevens waarvan zij tijdens de gezinsmediation kennis hebben genomen geheim te houden jegens derden, behoudens: 1) als het noodzakelijk is om informatie openbaar te maken voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst; of 2) als het noodzakelijk is om informatie openbaar te maken om het kind te beschermen tegen de aantasting van zijn welzijn of om een risico op de ernstige aantasting van de fysieke of psychische integriteit van de persoon uit te sluiten. De gezinsmediator dient de partijen in kennis te stellen van het geheimhoudingsprincipe.

De Familiewet bepaalt dat de overeenkomst die in het kader van de gezinsmediation is gesloten aangaande het plan met betrekking tot de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag en de andere afspraken die zijn gemaakt, schriftelijk dient te worden vastgelegd en door alle partijen moeten worden ondertekend. Deze overeenkomst is uitvoerbaar na de officiële bekrachtiging door de rechter in het kader van een buitengerechtelijke procedure die op verzoek van de partijen is gestart.

Als de partijen niet tot een overeenkomst komen wat betreft het plan met betrekking tot de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag of een ander geschilpunt dat betrekking heeft op familierelaties, geeft de gezinsmediator in het afsluitingsrapport van de gezinsmediation aan of beide partijen actief hebben deelgenomen aan de procedure. Het afsluitingsrapport van de gezinsmediation wordt overgelegd aan de partijen. De gezinsmediator overlegt het afsluitingsrapport van de gezinsmediation aan de rechter die de procedure met het oog op de gezinsmediation heeft opgeschort.

Indien de partijen in het kader van de gerechtelijke procedure in onderlinge overeenstemming voorstellen om hun geschil door middel van gezinsmediation te beslechten, kan de rechter de procedure opschorten en in dit geval een termijn van drie maanden vaststellen gedurende welke de partijen kunnen trachten dit te doen. Indien de rechter gedurende de gerechtelijke procedure van mening is dat de geschillen op familiegebied minnelijk kunnen worden opgelost, kan hij de partijen eveneens voorstellen om gebruik te maken van gezinsmediation. Als de partijen de gezinsmediation aanvaarden, schort de rechter de procedure op en stelt hij een termijn van drie maanden vast gedurende welke de partijen kunnen trachten om hun geschil door middel van gezinsmediation te beslechten. De rechter hervat de procedure als de partijen er niet binnen de opgelegde termijn van drie maanden in slagen hun geschil door middel van gezinsmediation op te lossen of als de partijen vóór het verstrijken van deze termijn verzoeken om de hervatting van de gerechtelijke procedure. Voordat de rechter besluit om de procedure op te schorten, dient hij in te schatten of een opschorting gepast is gezien de noodzaak om snel te handelen in zaken waarin hij uitspraak dient te doen over de rechten en belangen van een kind.

In het kader van gezinsmediation dient de gezinsmediator de partijen ervan in kennis te stellen dat hij toeziet op het welzijn van het kind en kan hij het kind met instemming van zijn ouders de mogelijkheid geven om zijn mening te geven tijdens de gezinsmediation.

De gezinsmediator die de gezinsmediation heeft geleid, kan niet meewerken aan het opstellen van een deskundig advies of een gezinsevaluatie, noch op enigerlei wijze deelnemen aan de gerechtelijke procedure die is ingesteld voor het beslechten van het geschil van de partijen die gebruikmaken van de gezinsmediation, behoudens in de gevallen die wettelijk zijn vastgesteld.

Als de gezinsmediation wordt uitgevoerd door gezinsmediators die in dienst zijn bij een centrum voor maatschappelijk werk, komen hun honoraria niet voor rekening van de partijen. Als de gezinsmediation wordt uitgevoerd door gezinsmediators die werkzaam zijn buiten het systeem van centra voor maatschappelijk werk, komen de kosten voor hun diensten voor rekening van de partijen.

De bepalingen betreffende mediation worden op passende wijze toegepast in de procedure voor gezinsmediation.

Raadpleeg voor meer informatie:

De Familiewet (“Staatscourant” van de Republiek Kroatië, nr. 103/15);

Het reglement betreffende gezinsmediation (“Staatscourant” van de Republiek Kroatië, nr. 106/14);

De Mediationwet (“Staatscourant” van de Republiek Kroatië, nr. 18/11).


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 23/08/2018

Internationale gezinsbemiddeling - Italië


Gezinsbemiddeling is een procedure waaraan echtgenoten of partners die met elkaar op gespannen voet leven, vrijwillig kunnen deelnemen om hun geschillen met de hulp van een of meer bemiddelaars op te lossen. Bemiddelaars hebben tot taak de communicatie te bevorderen en het echtpaar te helpen de emotionele en materiële aspecten van de scheiding (verdeling van goederen, alimentatie, toewijzing van de echtelijke woning enz.) op te lossen. Zij moeten het echtpaar ook helpen overeenkomsten uit te werken die het best tegemoet komen aan de behoeften van alle gezinsleden.

Bemiddeling is op algemene wijze geregeld in wetsdecreet nr. 28 van 4 maart 2010 betreffende de 'uitvoering van artikel 60 van wet nr. 69 van 18 juni 2009 inzake bemiddeling ter beslechting van geschillen in burgerlijke en handelszaken', zoals gewijzigd.

In deze wet is de procedure geregeld voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen inzake overdraagbare rechten. Voor bepaalde uitdrukkelijk vermelde aangelegenheden, is bemiddeling een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van het gedinginleidende stuk.

In het familierecht is voorafgaande bemiddeling alleen vereist bij geschillen inzake overeenkomsten met betrekking tot familiebedrijven (d.w.z. overeenkomsten waarbij de De link wordt in een nieuw venster geopend.eigenaar van een bedrijf zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een of meer nakomelingen).

Voor alle andere familiegeschillen is bemiddeling vrijwillig.

Bij procedures inzake ouderlijk gezag kan de rechter zijn uitspraak echter uitstellen, zodat de echtgenoten, met de hulp van deskundigen, kunnen pogen via bemiddeling tot een overeenkomst te komen, met name wat betreft de bescherming van de geestelijke en materiële belangen van het kind of de kinderen.

Bemiddeling kan worden georganiseerd door of via openbare of particuliere instanties die naar behoren zijn ingeschreven in het register van bemiddelingsorganen, dat wordt bijgehouden door het ministerie van Justitie.

De lijst van bemiddelingsorganen is te vinden op de volgende website:

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX

Iedere bij de Italiaanse balie ingeschreven advocaat is van rechtswege ook een bemiddelaar.

In vele gemeenten kan via adviescentra voor gezinnen, sociale diensten of lokale gezondheidsdiensten een beroep worden gedaan op gezinsbemiddelingsdiensten.

De 'ondersteunde onderhandelingen' zijn een andere, van bemiddeling onderscheiden procedure voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen. Dit is geregeld bij wetsbesluit nr. 132 van 12 september 2014, dat, na wijziging, is omgezet in wet nr. 162 van 10 november 2014.

Doel van deze ondersteunde onderhandelingen is te komen tot een overeenkomst (een zogeheten 'via onderhandelingen bereikte overeenkomst') waarin de partijen ermee instemmen 'loyaal samen te werken om het geschil in der minne te regelen'. De overeenkomst is alleen geldig wanneer zij op schrift is gesteld met de hulp van een of meer advocaten en wanneer zij betrekking heeft op overdraagbare rechten.

Anders dan via mediation bereikte overeenkomsten, zijn de via onderhandelingen bereikte overeenkomsten uitvoerbaar en kunnen zij de grondslag vormen voor de inschrijving van een gerechtelijke hypotheek.

Net als bemiddeling, kunnen dergelijke onderhandelingen verplicht of vrijwillig zijn.

In het familierecht zijn ondersteunde onderhandelingen altijd vrijwillig.

De wet regelt ondersteunde onderhandelingen op het gebied van scheiding van tafel en bed en echtscheiding, teneinde te komen tot een minnelijke regeling of een wijziging van de eerder vastgestelde voorwaarden.

Voor echtparen zonder minderjarige kinderen (of handelingsonbekwame meerderjarige kinderen), wordt de overeenkomst voorgelegd aan de officier van justitie bij het bevoegde gerecht, die, zolang hij geen onregelmatigheden vaststelt, aan de advocaten meedeelt dat er geen belemmeringen zijn voor de regeling.

Voor echtparen met minderjarige kinderen (of handelingsonbekwame meerderjarige kinderen), moet de overeenkomst binnen tien dagen worden toegezonden aan de officier van justitie bij het bevoegde gerecht, die moet nagaan of de belangen van de kinderen zijn gewaarborgd. Indien de beoordeling positief is, geeft de officier van justitie zijn toestemming. In geval van een negatieve beoordeling, zendt de officier van justitie de overeenkomst door naar de president van het bevoegde gerecht, die binnen dertig dagen een bijeenkomst met de partijen belegt.

De op deze wijze bereikte en gevalideerde overeenkomst heeft de gevolgen en komt in de plaats van een gerechtelijke scheiding van tafel en bed of een echtscheiding en wijzigt de ter zake geldende voorwaarden.

Na de inwerkingtreding van wet nr. 76 van 20 mei 2016, kunnen partijen ondersteunde onderhandelingen ook gebruiken bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 04/02/2019

Internationale gezinsbemiddeling - Cyprus


Cyprus heeft tot op heden nog geen wettelijke bemiddelingsprocedure vastgelegd.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 13/05/2019

Internationale gezinsbemiddeling - Luxemburg

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Regelgeving

De bemiddeling/mediation in familiezaken is geregeld in de wet van 24 februari 2012 inzake de bemiddeling in burgerlijke en handelszaken en in de verordening van het Groothertogdom Luxemburg van 25 juni 2012 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van mediators in gerechtelijke en familiezaken, de specifieke opleiding voor bemiddeling/mediation en het houden van een kosteloze informatiebijeenkomst (Mém A nr. 37 van 5 maart 2012, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2012/02/24/n1/jo).

In artikel 1251-1, lid 2, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering is vastgesteld in welke zaken de rechter "bemiddeling/mediation in familiezaken" aan de partijen kan voorstellen. Het betreft de volgende zaken:

 • echtscheiding, scheiding van tafel en bed, scheiding van stellen met een geregistreerd partnerschap, waaronder de boedelscheiding, de verdeling van de gemeenschap van goederen en de onverdeelde boedel;
 • alimentatieplicht, bijdrage aan huishoudelijke uitgaven, onderhoudsplicht ten aanzien van kinderen en de uitoefening van het ouderlijk gezag.

Procedure

Er kan gebruik worden gemaakt van conventionele bemiddeling/mediation of van bemiddeling/mediation in gerechtelijke en familiezaken. De eerste vorm van bemiddeling kan, ongeacht het onderwerp, door elk van de partijen worden voorgesteld, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 1251-22, lid 2, van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering, en zulks buiten de gerechtelijke of scheidsrechterlijke procedure om. De afspraken over het bemiddelings-/mediationproces worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst die door de partijen en de mediator wordt ondertekend. Bij conventionele bemiddeling/mediation kunnen partijen kiezen voor zowel een mediator die erkend is door de minister van Justitie of als voor een niet-erkende mediator.

Wanneer de rechter al een geschil in een van de in artikel 1251-1, lid 2, van het bovengenoemde wetboek bedoelde zaken in behandeling heeft, kan hij de partijen een voorstel tot bemiddeling/mediation in familiezaken doen. Hij geeft bevel tot het houden van een kosteloze informatiebijeenkomst met een erkende mediator of met een niet in Luxemburg erkende mediator die wel voldoet aan gelijkwaardige of grotendeels vergelijkbare vereisten voor erkenning in een andere lidstaat van de Europese Unie conform artikel 1251-3, lid 1, derde alinea. De kosten voor iedere volgende bijeenkomst bedragen 57 EUR (bedrag vastgesteld bij Luxemburgse verordening). De rechter stelt de duur van de bemiddelings-/mediationopdracht vast, die maximaal drie maanden mag duren. De duur van de opdracht kan echter met instemming van de partijen worden verlengd. Natuurlijke personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken, kunnen een financiële bijdrage krijgen voor elk mediationproces in familiezaken.

Het is belangrijk te weten dat de overeenkomsten die het resultaat zijn van bemiddeling/mediation dezelfde bewijskracht hebben als een gerechtelijke beslissing. Deze bemiddelingsovereenkomsten, ongeacht of ze zijn gesloten in het buitenland of op nationaal niveau, zijn binnen de Europese Unie uitvoerbaar op grond van Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken. De overeenkomst wordt volledig of gedeeltelijk bekrachtigd door de voorzitter van de arrondissementsrechtbank en is daarmee uitvoerbaar. Bij bemiddeling/mediation in familiezaken controleert de rechter niet alleen of de overeenkomst in overeenstemming is met het algemene overheidsbeleid, maar ook of deze niet in strijd is met de belangen van kinderen, of het geschil via bemiddeling/mediation kan worden beslecht en of de bemiddelaar/mediator voor dit doel door de minister van Justitie is erkend.

De lijst met erkende bemiddelaars/mediators is te vinden op:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mj.public.lu/professions/mediation_en_matiere_civile_commerciale/Liste_des_mediateurs_agrees.pdf

Algemene informatie over bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken is te vinden op:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mj.public.lu/professions/mediation_en_matiere_civile_commerciale/


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 18/04/2019

Internationale gezinsbemiddeling - Hongarije


Bezoek de pagina Bemiddeling/mediation in de lidstaten, die informatie bevat over bemiddeling in familiezaken.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 11/12/2017

Internationale gezinsbemiddeling - Malta


Wet die de bemiddeling/mediation regelt

De desbetreffende wetgeving in Malta is hoofdstuk 474, namelijk de De link wordt in een nieuw venster geopend.Mediation Act (wet inzake bemiddeling/mediation).

Wat is bemiddeling/mediation?

Wanneer een paar een conflict heeft in familiezaken, dan kunnen zij de hulp van een bemiddelaar/mediator inroepen om hen te helpen om tot een minnelijke schikking te komen in plaats van juridische stappen te zetten. In het Maltese recht is het gebruik van bemiddeling/mediation verplicht voor een paar voordat het overgaat tot een procedure van scheiding van tafel en bed voor de familierechter van de civiele rechtbank.

Wie is de bemiddelaar/mediator en wat is zijn rol?

De rol van de bemiddelaar/mediator is om de partijen te helpen tot een minnelijke schikking te komen. Het is een onpartijdige en onafhankelijke persoon die door de rechtbank wordt aangewezen. In bepaalde gevallen kiezen de partijen zelf de bemiddelaar/mediator tegen betaling van een vergoeding. Alle bemiddelaars/mediators beschikken over de professionele kwalificaties die nodig zijn voor hun rol. De meeste bemiddelaars/mediators zijn familietherapeuten, maatschappelijk werkers of advocaten.

Wanneer de partijen de zaak voor de rechter brengen, kan een bemiddelaar/mediator in de rechtbank nooit bewijzen overleggen die voortvloeien uit hetgeen tijdens de bemiddeling/mediation besproken is geweest.

Wie kan gebruikmaken van bemiddeling/mediation?

Bemiddeling/mediation is mogelijk in de volgende gevallen:

 • voor scheiding van tafel en bed of echtscheiding (voor zover, in het geval van echtscheiding, de echtgenoten gedurende ten minste vier jaar gescheiden hebben gewoond);
 • voor levensonderhoud door de echtgenoot;
 • voor regeling van zaken met betrekking tot een kind geboren buiten het huwelijk, bijvoorbeeld zorg voor en gezag over het kind, omgangsrecht en levensonderhoud;
 • voor wijziging van een overeenkomst betreffende scheiding van tafel en bed of echtscheiding;
 • voor wijziging van een overeenkomst met betrekking tot de zorg voor en het gezag over een kind, omgangsrecht en levensonderhoud.

Het is niet noodzakelijk gehuwd te zijn om een beroep te kunnen doen op bemiddeling/mediation.

Hoe een bemiddelings-/mediationprocedure te beginnen en hoe verloopt deze?

Voor bemiddeling/mediation moet de belanghebbende een brief, gericht aan de griffier, indienen met daarin een verzoek om toestemming om een bemiddelings-/mediationprocedure te starten. De brief moet de namen en adressen van beide partijen bevatten en op zijn minst het nummer van de identiteitskaart van de afzender. Het is niet noodzakelijk dat de brief ondertekend is door een advocaat om ontvankelijk te zijn. De brief wordt ingediend bij de griffier van de kamer van familiezaken van de civiele rechtbank, een procedure die geheel kosteloos is.

Een procedure van bemiddeling/mediation kan ook worden ingeleid met een bericht, hoewel deze procedure bedoeld is voor gevallen waarin beide partijen al overeenstemming hebben bereikt over de meeste juridische aspecten. Het bericht bevat dezelfde details als een brief, met dien verstande dat de partijen ook een overeenkomst overleggen die door hun advocaten of hun gemeenschappelijke notaris opgesteld is. Het bericht dient door beide partijen en hun notaris of door hun advocaten en notarissen te worden ondertekend.

Zodra de brief of het bericht is ingediend, wordt er een bemiddelaar/mediator van een door de rechtbank opgestelde lijst aangewezen. De bemiddelaar/mediator kan ook in onderlinge overeenstemming privé worden gekozen door de partijen zelf. De bemiddelaar/mediator roept de partijen op per brief waarin de precieze datum vermeld is waarop zij voor de rechter moeten verschijnen. De zittingen vinden achter gesloten deuren plaats, alleen met de bemiddelaar/mediator en, als de partijen dat wensen, ook met de advocaten van de partijen. De aanwezigheid van een advocaat is niet vereist tijdens een bemiddeling/mediation.

De bemiddelaar/mediator onderzoekt samen met de partijen de mogelijkheid van verzoening. Als hij van mening is dat het nog steeds mogelijk is het huwelijk of de relatie van het paar te redden, dan kan hij het paar verwijzen naar een adviseur voor huwelijksproblemen en de bemiddeling/mediation voorlopig stopzetten. Indien de partijen van mening zijn dat hun huwelijk of relatie niet meer kan worden voortgezet, dan probeert de bemiddelaar/mediator hen te helpen een overeenstemming te bereiken over hun kinderen en hun bezittingen.

Indien de partijen overeenstemming bereiken, wordt een overeenkomst opgesteld en voorgelezen door de mediator en als de partijen het eens zijn met de inhoud van de overeenkomst, dan dient de bemiddelaar/mediator deze formeel in bij de griffier, zodat hij deze kan voorleggen aan de rechter. Wanneer de rechter de overeenkomst goedkeurt, kunnen de partijen naar de notaris gaan, die deze vervolgens openbaar en officieel maakt.

Indien de partijen geen overeenstemming bereiken, wordt de bemiddeling/mediation beëindigd en hebben de partijen de mogelijkheid om een procedure te beginnen voor de rechtbank. De partijen moeten binnen twee maanden na het einde van de bemiddeling/mediation de zaak aanhangig maken bij de kamer van familiezaken van de civiele rechtbank. Indien deze termijn wordt overschreden, moet het paar de procedure opnieuw beginnen, te beginnen met een nieuwe bemiddeling/mediation.

Wat gebeurt er als een van de partijen in het buitenland woont?

Een grensoverschrijdend conflict wordt gedefinieerd als een conflict waarin ten minste een van de partijen haar woonplaats of gewone verblijfplaats in Malta heeft en de andere partij haar woonplaats of gewone verblijfplaats in een andere lidstaat heeft op de datum dat:

 • de partijen overeenkomen om bemiddeling/mediation te starten nadat het geschil is ontstaan;
 • de bemiddeling/mediation wordt gelast door de rechter;
 • een verplichting tot bemiddeling/mediation voortvloeit uit de nationale wetgeving; of,
 • in het geval waarin een vonnis of beschikking is gewezen door de rechtbank, vanaf de datum van dit vonnis of deze beschikking.

In een dergelijk geval moet de persoon die in het buitenland verblijft of woont naar Malta komen, of zijn advocaat in Malta volmacht te geven om hem te vertegenwoordigen en vervolgens naar Malta komen enkel om de overeenkomst van scheiding van tafel en bed te ondertekenen. Aan de andere kant, als de persoon die zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in Malta heeft niet op de hoogte is van de verblijfplaats van zijn/haar partner (die bijvoorbeeld uit Malta vertrokken is of zijn/haar partner verlaten heeft), moet hij een brief van bemiddeling/mediation overleggen waarin hij dit feit onder ede bevestigt; deze brief wordt onmiddellijk gesloten en er wordt door deze persoon een procedure voor de rechtbank ingesteld tegen de curatoren die de afwezige partij vertegenwoordigen en die door de rechtbank aangewezen zijn.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 11/01/2018

Internationale gezinsbemiddeling - Nederland


Mediation is altijd toegestaan en het wordt vooral toegepast in het civiele recht en het publiek recht. Mediation vindt op vrijwillige basis plaats. In Nederland is wetgeving in voorbereiding die onder andere kwalitetisbevorderende maatregelen bevat.

In Nederland zijn verschillende registers van mediators. De MfN is de federatie van de grootste mediators verenigingen en beheert een belangrijk register van Mediators. In het MfN register worden alleen mediators toegerlaten die aan zorgvuldig afgewogen kwaliteitscriteria voldoen. Zo is er bijvoorbeeld een gedragscode voor mediators. Op de site van de MfN vindt u verder onafhankelijke informatie over mediation en mediators in Nederland.

Een tweede register is het ADR international register. Op de site van dit register kan worden gezocht naar mediators en is informatie over aan mediation gerelateerde onderwerpen opgenomen.

In Nederland bestaat verder het initiatief Mediation in de rechtspraak. Dit betekent dat de rechtbank of het gerechtshof waar een procedure loopt, betrokkenen wijst op de mogelijkheid te kiezen voor mediation. Het gerechtshof kan daarnaast partijen verwijzen naar een ouderschapsonderzoek waar mede langs de weg van meduiation gezocht kan worden naar een mogelijke oplossing van het probleem.

Andere instanties waar informatie over mediation veerkregen kan wordden zijn het Juridisch Loket en de Raad voor de Rechtsbijstand.

Onder bepaalde omstandigheden kan een (gedeeltelijke) vergoeding voor de kosten van de mediation verkregen worden.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.nmi-mediation.nl

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.adr-register.com/nl

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.rechtspraak.nl/hoe-werkt-het-recht/mediation-naast-rechtspraak

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.juridisch.nl

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.rechtsbijstand.nl


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 23/10/2018

Internationale gezinsbemiddeling - Oostenrijk


In Oostenrijk dient de rechtbank tijdens procedures in familiezaken minnelijke oplossingen te vinden. Daartoe kan zij eveneens verlangen dat er een inleidend onderhoud over mediation plaatsvindt of kan zij mediation aanbevelen (artikel 107, lid 3 Z 2, van de wet inzake niet-contentieuze procedures). Mediationteams met twee nationaliteiten voldoen in Oostenrijk aan de vereisten inzake gezinsmediation, maar dienen ad hoc te worden samengesteld met de hulp van het federale ministerie van Justitie, dat optreedt als centrale autoriteit, en private mediationverenigingen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 03/09/2018

Internationale gezinsbemiddeling - Polen


Informatie over de mediationprocedure in zaken die onder het familierecht vallen, echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

Mediation is een vrijwillig en vertrouwelijk middel om geschillen te beslechten, waardoor de partijen bij het geschil dankzij de bemiddeling van een onpartijdige en onafhankelijke mediator tot overeenstemming kunnen komen. De kwesties die in de loop van het mediationproces worden behandeld, hangen af van de wens van de deelnemers. Er kan een overeenkomst worden gesloten over de verzoening van de echtgenoten, het vaststellen van de voorwaarden van de scheiding, de uitvoeringswijzen van het ouderlijk gezag, het contact met de kinderen, het voldoen aan de behoeften van het gezin, alimentatie, en kwesties aangaande vermogen en huisvesting. Kwesties zoals de afgifte van een paspoort, de keuze van het onderwijs van het kind, contact met de verdere familie of het beheer van het vermogen van het kind kunnen ook door middel van een overeenkomst worden geregeld.

De voordelen van mediation

• Mediation helpt bij het kalmeren van negatieve emoties en bij het begrijpen van de eigen behoeften en die van de ander; zo vermindert mediation de psychologische druk in conflictsituaties.

Hoe doet u een beroep op mediation?

• Het is mogelijk om een beroep op mediation te doen voorafgaand aan het instellen van een rechtsvordering voor de rechtbank of na het aanspannen van een procedure, krachtens een beslissing van de rechtbank.

• Voor mediation is in ieder geval instemming van de partijen vereist.

• Iedere betrokken partij kan tijdens iedere fase van de gerechtelijke procedure verzoeken om een mediationprocedure.

Wie kiest de mediator?

• De mediator wordt gezamenlijk gekozen door de partijen of aangewezen door de rechter, waarbij personen die zijn ingeschreven op de lijst van erkende mediators voorrang krijgen.

Wat is de maximale duur van een mediationprocedure?

• Een mediationprocedure die is gestart bij rechterlijke beslissing duurt ten hoogste drie maanden, maar kan op gezamenlijk verzoek van de partijen of om andere belangrijke redenen worden verlengd, indien het geschil op deze wijze minnelijk kan worden beslecht.

Hoe verloopt de mediation?

• Na de ontvangst van de rechterlijke beslissing neemt de mediator contact op met de partijen om de datum en plaats van de afspraak vast te stellen.

• De mediator legt de partijen de principes en het verloop van de mediationprocedure uit en vraagt ze of zij de mediation aanvaarden.

• De mediation bestaat eruit dat de partijen elkaar in aanwezigheid van de mediator ontmoeten. De mediator kan elk van de partijen ook individueel ontmoeten.

• De partijen kunnen weigeren deel te nemen aan de mediation.

• De mediation is vertrouwelijk. De mediator heeft niet het recht informatie over de mediation openbaar te maken aan derden. Het proces-verbaal van mediation bevat geen beoordeling of mening van de partijen.

• De mediator kan niet als getuige worden gehoord over de feiten waarvan hij kennis heeft genomen tijdens de mediation, tenzij de partijen hem ontheffen van zijn geheimhoudingsplicht.

Hoe eindigt de mediation?

• De mediation eindigt door het sluiten van een gezamenlijke overeenkomst die door de partijen is ondertekend.

• Bij echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed kan mediation leiden tot de verzoening van de echtgenoten, tot een overeenkomst tussen hen of tot een gezamenlijk standpunt over de procedure. Deze elementen vormen de basis waarop de rechtbank beslist over de zaak.

• De mediator betekent een kopie van het proces-verbaal aan de partijen.

• De mediator deponeert het proces-verbaal en de overeenkomst, indien er een overeenkomst gesloten wordt, bij de griffie van de rechtbank.

• De overeenkomst die officieel is bekrachtigd door de rechtbank is uitvoerbaar en beëindigt de procedure.

• De rechtbank weigert om de overeenkomst officieel te bekrachtigen indien deze strijdig is met het recht en de goede zeden, tot doel heeft het recht te omzeilen, of onbegrijpelijk of contradictoir is.

• Indien de overeenkomst die executoriale titel vormt niet wordt uitgevoerd, is het mogelijk om een beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder om over te gaan tot gedwongen tenuitvoerlegging.

• Indien er geen overeenkomst wordt gesloten, kunnen de partijen een gerechtelijke procedure aanspannen.

Wat kost mediation?

 • De partijen dragen de kosten voor de mediation. Deze worden over het algemeen gelijk verdeeld tussen de partijen, tenzij zij anders overeenkomen.
 • Partijen kunnen verzoeken om te worden vrijgesteld van de mediationkosten.
 • De rechtbank kan een partij, ongeacht de afloop van de zaak, verplichten om de kosten te vergoeden die worden veroorzaakt door een duidelijk ongegronde weigering om deel te nemen aan mediation.
 • Als er vóór de zitting voor de rechtbank een overeenkomst wordt gesloten, krijgt de partij het gehele griffierecht terug.
 • Als de mediation in een latere fase van de procedure (na de zitting) leidt tot het sluiten van een overeenkomst, krijgt de partij 75% van het griffierecht terug.
 • Indien de partijen een echtscheidings- of scheidingszaak minnelijk beslechten voor de rechtbank van eerste aanleg en bij afstand van instantie, krijgt de partij die de zaak voor de rechter heeft gebracht het betaalde griffierecht volledig terug. Indien de partijen de zaak minnelijk beslechten vóór het einde van de procedure van de rechtbank in tweede aanleg, krijgt de partij 50% van het betaalde griffierecht terug.
 • In geval van buitengerechtelijke mediation volgt de hoogte van de honoraria van de mediator uit de tarievenlijst van het mediationcentrum of stellen de partijen deze met de mediator vast voordat de mediation van start gaat.

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 22/01/2018

Internationale gezinsbemiddeling - Portugal


GEZINSMEDIATION IN PORTUGAL


Vrijwillige deelname en officiële bekrachtiging van de overeenkomst

In Portugal vindt mediation plaats op vrijwillige basis. De partijen bij een familiegeschil waarbij kinderen of echtgenoten betrokken zijn, kunnen overeenkomen om een beroep te doen op publieke of private mediation. De rechtbank kan de partijen eveneens adviseren om gebruik te maken van mediation. Een dergelijke stap kan echter niet worden opgelegd als de partijen dit niet willen of hier bezwaar tegen maken. Mediation kan voorafgaan aan of samengaan met een rechtsvordering voor de rechtbank of de burgerlijke stand. Een overeenkomst over familiekwesties dient in alle gevallen officieel te worden bekrachtigd om uitvoerbaar te zijn. De wettelijke vertegenwoordiger van de partijen is in voorkomend geval gemachtigd om deel te nemen aan de mediationbijeenkomsten en doet dit in de praktijk incidenteel. De algemene beginselen voor mediation zijn vastgelegd in wet nr. 29/2013 van 19 april.

Mediation in de rechtbanken

Indien de partijen een beroep doen op gezinsmediation voordat zij een rechtsvordering instellen en tot een overeenkomst komen, dienen zij deze officieel te laten bekrachtigen door het kantoor van de burgerlijke stand naar hun keuze. In dit geval kan de overeenkomst betrekking hebben op kwesties aangaande de echtgenoten (echtscheiding, alimentatie, echtelijke woning, gebruik van de familienaam door de ex-echtgenoot etc.) of de kinderen (overeenkomst over de ouderlijke verantwoordelijkheden in het kader van een echtscheidingsovereenkomst, overeenkomst over alimentatie voor de grotere kinderen etc.). Vóór de officiële bekrachtiging door de ambtenaar van de burgerlijke stand brengt het Openbaar Ministerie een advies uit over het deel van de overeenkomst dat betrekking heeft op de ouderlijke verantwoordelijkheden voor minderjarige kinderen.

Indien de gezinsmediation plaatsvindt voorafgaand aan de rechtsvordering en het enige doel hiervan is om de ouderlijke verantwoordelijkheden voor minderjarige kinderen middels een overeenkomst te reguleren (zonder echtscheidingsovereenkomst of overeenkomst voor scheiding van tafel en bed), dienen de partijen de bevoegde rechtbank te verzoeken om deze overeenkomst officieel te bekrachtigen.

Indien de gezinsmediation plaatsvindt tijdens een gerechtelijke procedure, dient de volgende procedure te worden gevolgd.

 • Rechtsvorderingen over de ouderlijke verantwoordelijkheden (gezag, omgangsrecht, alimentatie voor minderjarige kinderen etc.) beginnen met een gespecialiseerd technisch verhoor en mediation. Indien de bijeenkomst waarvoor de partijen door de rechter zijn opgeroepen niet leidt tot een overeenkomst, schort de rechter de bijeenkomst twee à drie maanden op en verwijst hij de partijen naar een van de volgende twee procedures: mediation indien beide partijen hierom vragen of hierin toestemmen of gespecialiseerd technisch verhoor door de technische evaluatiediensten van de rechtbank. Na de opschortingstermijn wordt de bijeenkomst hervat. Indien er een overeenkomst is gesloten in het kader van een van de twee bovenstaande procedures, gaat de rechter over tot de evaluatie en de officiële bekrachtiging. Indien dit niet het geval is, wordt de procedure voortgezet als geding.
 • Voor alle algemene burgerlijke rechtsvorderingen, met name wat betreft echtgenoten (echtscheiding, scheiding van tafel en bed, partneralimentatie en kinderalimentatie, bestemming van de echtelijke woning, als er geen eerste overeenkomst is etc.), geeft artikel 273 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de rechtbank het recht om het lopende geding op te schorten en de zaak te verwijzen naar mediation, mits beide partijen akkoord gaan.
 • Krachtens artikel 272, lid 4, van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kunnen de partijen in onderlinge overeenstemming eveneens verzoeken om de rechtsvordering gedurende drie maanden op te schorten en kunnen zij gedurende deze periode een beroep te doen op vrijwillige mediation.

Indien er naar aanleiding van de mediation in het kader van de bovenbedoelde rechtsvorderingen een overeenkomst wordt gesloten, dienen de partijen de rechtbank te verzoeken om deze officieel te bekrachtigen.

De partijen dienen van tevoren overeenstemming te bereiken voor rechtsvorderingen over familiekwesties die onder de bevoegdheid van de ambtenaren van de burgerlijke stand vallen. Indien dit niet het geval is, vallen zij onder de bevoegdheid van de rechtbanken. Dientengevolge kan het nuttig zijn om vóór het aanspannen van een procedure op initiatief van de partijen over te gaan tot mediation. Zodra de procedure is ingesteld bij het kantoor van de burgerlijke stand, dient de ambtenaar de echtgenoten die verzoeken om echtscheiding krachtens artikel 14, lid 3, van DL nr. 272/2001 van 13 januari in kennis te stellen van het bestaan van mediationdiensten. Krachtens deze wettelijke bepaling mogen de partijen in het kader van een bij de burgerlijke stand ingestelde procedure voor scheiding door onderlinge toestemming een beroep doen op mediation om te komen tot verzoening of tot een overeenkomst over de ouderlijke verantwoordelijkheden bij de echtscheidingsovereenkomst, mits het Openbaar Ministerie het hiermee eens is.

Keuze voor een publieke of private mediator, duur en kosten van de mediation

Gewoonlijk duurt gezinsmediation maximaal drie maanden, conform de bepalingen van artikel 272, lid 4, van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Uitsluitend in uitzonderlijke, naar behoren gemotiveerde gevallen kan mediation langer duren.

Indien de partijen een beroep doen op private mediation, dienen zij de honoraria van de mediator te betalen. Deze honoraria, de voorschriften en de mediationagenda zijn vermeld in het mediationprotocol dat door de partijen en de mediator aan het begin van de mediation wordt ondertekend. De lijst met publieke of private mediators van ministerie van Justitie voor partijen die een private mediator wensen te kiezen, kan worden geraadpleegd op: http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica.

Om een beroep te doen op publieke mediation dienen de partijen contact op te nemen met het bureau voor alternatieve geschillenbeslechting van het directoraat-generaal justitiebeleid en een afspraak te maken voorafgaand aan de mediation. Er kan telefonisch, per e-mail of via een digitaal formulier contact worden opgenomen. Het mediationprotocol tussen de partijen en de mediator wordt ondertekend tijdens de bijeenkomst voorafgaand aan de publieke mediation. Hierin zijn de duur van de mediation en de bijeenkomsten geregeld en worden de regels van de procedure verklaard.

De kosten van de publieke mediation bedragen vijftig euro voor iedere partij, ongeacht het aantal geplande bijeenkomsten. Iedere partij dient dit bedrag bij aanvang van de publieke mediation te betalen. De honoraria van de publieke mediators komen niet voor rekening van de partijen. Deze worden volgens een wettelijk vastgestelde schaal betaald door het directoraat-generaal justitiebeleid.

De publieke mediation kan plaatsvinden in het pand van het directoraat-generaal justitiebeleid of op iedere andere plaats die hiervoor is voorzien in de woonplaats van de partijen.

In het kader van publieke mediation kunnen de partijen een mediator uit de lijst van publieke mediators kiezen. Indien zij dit niet doen, wijst het bureau voor alternatieve geschillenbeslechting van het directoraat-generaal justitiebeleid volgens een bepaalde volgorde een mediator aan, waarbij rekening wordt gehouden met de geografische ligging ten opzichte van de woonplaats van de partijen. Deze informatie wordt over het algemeen digitaal gecommuniceerd.

Indien de partijen rechtsbijstand genieten, kan deze de mediationkosten dekken.

Grensoverschrijdende mediation en co-mediation

In geval van een grensoverschrijdend geschil waarbij de partijen niet aan de bijeenkomsten kunnen deelnemen, is het mogelijk om een beroep te doen op videoconferentiesystemen om de mediation goed te laten verlopen.

In Portugal kunnen mediators uit andere lidstaten niet alleen worden ingeschreven op de lijst van gezinsmediators van het ministerie van Justitie (die publieke en private mediators bevat), maar eveneens worden geplaatst op de lijst van publieke gezinsmediators (op basis van een aanbesteding). In beide gevallen gelden dezelfde voorwaarden als voor nationale mediators.

In Portugal is co-mediation toegestaan bij publieke en private mediation. Het is mogelijk om een beroep te doen op co-mediation als de partijen dit wensen of op initiatief van de mediator, indien hij van mening is dat deze stap het gemakkelijker maakt om overeenstemming te bereiken.

Links

De volgende links staan op de pagina De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica: de link naar de nationale wetgeving inzake mediation; de link naar de lijst van publieke en private mediators; de link naar de informatie over gezinsmediation en mediation in het algemeen.

Verzoeken om publieke mediation kunnen telefonisch worden gedaan op nummer + 351 808 26 2000, per e-mail op het adres De link wordt in een nieuw venster geopend.smf@gral.mj.pt, of via het online formulier via de hyperlink De link wordt in een nieuw venster geopend.http://smf.mj.pt/.

 

Laatste opmerking

De informatie op dit blad is algemeen. Deze houdt op geen enkele wijze een verplichting in voor het contactpunt, het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, de rechtbanken of een andere ontvanger. Het blijft altijd nodig de toepasselijke wetgeving te raadplegen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 28/01/2019

Internationale gezinsbemiddeling - Roemenië


Wet nr. 192/2006 regelt mediation en de organisatie van het beroep mediator en bevat algemene bepalingen, bepalingen met betrekking tot het beroep mediator (het verkrijgen, het opschorten en het verliezen van de hoedanigheid van mediator, de raad van mediation, de organisatie en uitoefening van de activiteit van mediator, de rechten en plichten van de mediator, de verantwoordelijkheid van de mediator) en de mediationprocedure (procedure voorafgaand aan het sluiten van de mediationovereenkomst, de mediationovereenkomst, het verloop van de mediation, de beëindiging van de mediationprocedure), alsook bijzondere bepalingen met betrekking tot gezinsconflicten en strafzaken.

De partijen kunnen deelnemen aan de voorlichtingsbijeenkomst over de voordelen van mediation. Dit is in voorkomend geval ook mogelijk na aanvang van een proces voor de bevoegde gerechten voor de beslechting van geschillen op deze wijze. De mediator die de voorlichtingsbijeenkomst over de voordelen van mediation heeft georganiseerd, verstrekt een bewijs van deelname en een voorlichtingscertificaat. De voorlichting over de voordelen van mediation kan worden gegeven door een rechter, een officier van justitie, een juridisch adviseur, een advocaat of een notaris en dient schriftelijk te worden bevestigd.

Strikt persoonlijke rechten, zoals rechten met betrekking tot de status van de persoon, en alle andere rechten waar de partijen niet met een overeenkomst of anderszins over kunnen beschikken, kunnen geen voorwerp van de mediation zijn.

Mediation is op gelijke wijze toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid wat betreft ras, huidskleur, nationaliteit, etnische afkomst, taal, religie, geslacht, opvattingen, politieke overtuiging, vermogen of sociale afkomst.

Mediation is in het algemeen belang. Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden heeft de mediator niet het recht om te beslissen over de inhoud van de afspraak die de partijen overeenkomen, maar hij kan ze aanraden om de rechtmatigheid van deze inhoud te controleren. Mediation vindt plaats tussen twee of meer partijen. De partijen hebben het recht om hun eigen mediator te kiezen. De mediation kan onder leiding van een of meer mediators staan. De gerechtelijke en arbitrale instanties en andere autoriteiten die rechtsbevoegdheden hebben, stellen de partijen in kennis van de mogelijkheid en de voordelen van de mediationprocedure en stimuleren ze om gebruik te maken van deze manier om hun geschillen te beslechten.

De partijen kunnen een notaris vragen om hun afspraak voor echt te verklaren. De akte die de notaris opstelt om de mediationovereenkomst voor echt te verklaren, is uitvoerbaar.

De partijen bij de mediationovereenkomst kunnen zich wenden tot een rechtbank om te verzoeken om een vonnis ter vaststelling van hun afspraak. De bevoegdheid hiervoor ligt ofwel bij de rechtbank van het rechtsgebied waarin een van de partijen zijn woonplaats/verblijfplaats/zetel heeft, ofwel bij de rechtbank van het rechtsgebied waarin de mediationovereenkomst is gesloten. Het vonnis waarmee de rechtbank de afspraak van de partijen bekrachtigt, wordt gewezen in de raadkamer en vormt een executoriale titel.

Bijzondere bepalingen met betrekking tot gezinsconflicten. Door middel van mediation kunnen de volgende zaken worden beslecht: onenigheid tussen echtgenoten met betrekking tot de voortzetting van het huwelijk, de verdeling van de gemeenschap van goederen, de uitoefening van de ouderlijke rechten, de vaststelling van de woonplaats van de kinderen, de bijdrage aan het onderhoud van de kinderen en iedere andere onenigheid die zich voordoet in de relatie tussen echtgenoten over hun wettelijke rechten. De mediationovereenkomsten die de partijen sluiten in zaken/conflicten over de uitoefening van de ouderlijke rechten, de bijdrage van de ouders aan het onderhoud van de kinderen en de vaststelling van de woonplaats van de kinderen, hebben de vorm van een bemiddelend vonnis.

De afspraak van de echtgenoten met betrekking tot de ontbinding van het huwelijk en de afhandeling van de aspecten die verband houden met de echtscheiding worden door de partijen voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is voor het uitspreken van de echtscheiding.

De mediator ziet erop toe dat het resultaat van de mediation niet in strijd is met het belang van het kind, stimuleert de ouders om zich voornamelijk te concentreren op de behoeften van het kind en zorgt ervoor dat de ouderlijke verantwoordelijkheid, de feitelijke scheiding of de echtscheiding de groei en ontwikkeling van het kind niet in de weg staan.

Voorafgaand aan het sluiten van de mediationovereenkomst of in voorkomend geval gedurende de procedure doet de mediator zijn best om te controleren of er sprake is van misbruik of geweld tussen de partijen en of de gevolgen van een dergelijke situatie de mediation kunnen beïnvloeden. Bovendien beslist hij of beslechting via mediation onder dergelijke omstandigheden gepast is. Indien de mediator in de loop van de mediation kennisneemt van feiten die de groei of de normale ontwikkeling van het kind in gevaar brengen of zijn belang ernstig schaden, dient hij zich te wenden tot de bevoegde autoriteit.

Wet nr. 217/2003 inzake de preventie en bestrijding van huiselijk geweld bevat bepalingen met betrekking tot de instellingen die belast zijn met de preventie en bestrijding van huiselijk geweld (die bevoegd zijn om de partijen bij het conflict voor te lichten over mediation), de eenheden voor de preventie en bestrijding van huiselijk geweld (met inbegrip van hulpcentra voor daders die advies en gezinsmediation bieden, waarbij gevallen van huiselijk geweld op verzoek van de partijen aan mediation onderworpen kunnen worden), beschikkingen inzake bescherming en de financiering van de preventie en bestrijding van huiselijk geweld.

In de civiele procedure raadt de rechter de partijen aan een geschil minnelijk te beslechten via mediation en tracht hij gedurende het gehele proces de partijen tot elkaar te brengen door de nodige adviezen te geven.

In geschillen die in aanmerking komen voor mediation kan de rechter de partijen uitnodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst over de voordelen van deze procedure. Als hij dit gezien de omstandigheden van de zaak nodig acht, raadt de rechter de partijen aan om gebruik te maken van mediation om het geschil minnelijk te beslechten, ongeacht de fase van het vonnis. Mediation is niet verplicht voor de partijen.

Indien de rechter mediation aanbeveelt, melden de partijen (die niet getracht hebben het geschil via mediation te beslechten voorafgaand aan het instellen van de rechtsvordering) zich bij de mediator, zodat hij ze in kennis kan stellen van de voordelen van mediation. Hierna besluiten de partijen of zij het geschil via mediation willen beslechten.

Indien de partijen het geschil bijleggen, stelt de rechter hun overeenkomst vast in het vonnis dat hij uitspreekt.

Voor een echtscheiding kunnen de afspraak die de partijen naar aanleiding van de mediation hebben gemaakt over de ontbinding van het huwelijk en in voorkomend geval de afhandeling van de aspecten die verband houden met de echtscheiding bij het verzoek tot echtscheiding worden gevoegd.

Wet nr. 272/2004 inzake de bescherming en bevordering van de rechten van het kind bevat bepalingen met betrekking tot de rechten van het kind (burgerlijke rechten en vrijheden; gezinsmilieu en plaatsvervangend kader; gezondheid en welzijn van het kind; onderwijs, vrijetijdsbesteding en culturele activiteiten), bepalingen met betrekking tot de bijzondere bescherming van het kind dat tijdelijk of definitief geen bescherming van ouders heeft (plaatsing, noodplaatsing, toezicht van specialisten, follow-up van de toepassing van de maatregelen voor bijzondere bescherming), bepalingen met betrekking tot de bescherming van kinderen (vluchtelingen en gewapende conflicten; kinderen die strafbare feiten hebben gepleegd en die niet strafrechtelijk aansprakelijk zijn; misbruik, verwaarlozing, uitbuiting, met inbegrip van economische uitbuiting; het gebruik van drugs en iedere vorm van geweld; ouders die in het buitenland werken; ontvoering of iedere vorm van smokkel), bepalingen over de instellingen en diensten die op centraal en lokaal niveau bevoegd zijn op het gebied van kinderbescherming, privé-instellingen en financiering van het jeugdzorgsysteem.

De openbare sociale dienstverleners dienen maatregelen te treffen voor het vroegtijdig opsporen van risicosituaties die ertoe kunnen leiden dat het kind van zijn ouders wordt gescheiden en voor het voorkomen van misbruik door de ouders en huiselijk geweld. Iedere scheiding van kind en ouders en iedere beperking van de uitoefening van de ouderlijke rechten dienen systematisch te worden voorafgegaan door het toekennen van de in de wet vastgestelde dienstverlening, door de nadruk te leggen op gepaste voorlichting aan de ouders, adviezen waar zij gebruik van kunnen maken en therapie of mediation, die volgens een vast plan toegekend worden.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 25/01/2017

Internationale gezinsbemiddeling - Slovenië


In Slovenië is mediation geregeld door de De link wordt in een nieuw venster geopend.wet inzake mediation in burgerlijke en handelszaken (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah, hierna te noemen de “ZMCGZ”, Staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 56/08). Overeenkomstig artikel 2, lid 1, is deze wet eveneens van toepassing op gezinsmediation in geval van verzoeken die de partijen vrij kunnen doen gelden en waarover zij een schikking kunnen treffen. De De link wordt in een nieuw venster geopend.wet inzake alternatieve beslechting van gerechtelijke geschillen [Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, hierna te noemen de “ZARSS”, Staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 97/09 en 40/12 – de wet inzake het evenwicht van de rijksbegroting (Zakon za uravnoteženje javnih financ, ZUJF)], die bepaalt dat de rechtbanken de partijen bij een gerechtelijk geschil dienen toe te staan om gebruik te maken van mediation, is eveneens van toepassing op familiebanden.

Artikel 22, lid 1, van de ZARSS bepaalt dat mediation in geschillen die voortkomen uit relaties tussen ouders en kinderen volledig kosteloos is, daar de rechtbank de gehele vergoeding van de mediator en zijn reiskosten betaalt voor de partijen. Hetzelfde geldt als geschillen inzake huwelijksvermogensstelsels tussen echtgenoten tegelijkertijd worden beslecht door middel van mediation als geschillen die voortkomen uit de relaties tussen ouders en kinderen.

Krachtens artikel 2 van de De link wordt in een nieuw venster geopend.regeling inzake mediators in de programma's van de rechtbanken (Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč, Staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 22/10 en 35/13) stelt de rechtbank die de lijst met mediators bewaart, in overeenstemming met de ZARSS en afhankelijk van het programma, het maximumaantal mediators vast dat kan worden ingeschreven in de verschillende domeinen op de lijst. Voor gezinsmediation en wat betreft het aantal mediators dat is ingeschreven op de lijst, dient de rechtbank rekening te houden met het feit dat mediation in geschillen die voortkomen uit de relaties tussen ouders en kinderen onder leiding kan staan van twee mediators: een van hen dient te zijn geslaagd voor het nationaal rechtsexamen en de ander dient gespecialiseerde kennis en ervaring in de psychologie of een vergelijkbaar vakgebied te hebben.

De wetgeving bevat geen andere bepalingen op het gebied van gezinsmediation. Het nieuwe familiewetboek dient gezinsmediation nader te omschrijven.

De lijsten met mediators per gebied en per rechtbank worden op de website van de verschillende rechtbanken gepubliceerd, evenals op de website van het ministerie van Justitie, dat het Centrale register van mediators in de programma's van rechtbanken bijhoudt in overeenstemming met de ZARSS.

Links:

De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatie over mediation (er bestaat geen link die uitsluitend is gewijd aan gezinsmediation)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Centraal register van mediators


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 23/03/2018

Internationale gezinsbemiddeling - Slowakije


1. Algemene informatie over mediation

In het kader van het familierecht wordt mediation in de Slowaakse Republiek uitsluitend ingezet bij vrijwillige deelname van de partijen. De mediationprocedure staat onder leiding van mediators die niet zijn gespecialiseerd op het gebied van familierecht. De rechtbank is niet verplicht mediation te gelasten of aan te bevelen om het geschil minnelijk te schikken. De rechtbank kan de partijen slechts aanbevelen om middels mediation te trachten een minnelijke schikking te treffen.

2. Link naar de lijst van mediators in Slowakije

Link naar de nationale website waar een lijst van mediators staat op het adres De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.komoramediatorov.sk/, waar de leden van de Slowaakse vereniging van mediators geregistreerd staan, en het adres De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.najpravo.sk/, waar de mediators per regio of district zijn ingedeeld volgens de plaats waar ze werken. Er staat een volledig overzicht van de mediators die een mediationtraining afgerond hebben op de website van het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justice.gov.sk/.

3. Link naar de pagina over mediation op het gebied van familierecht en mediation in het algemeen

Er staat algemene informatie over mediation op de website van de Slowaakse kamer van mediators: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.komoramediatorov.sk/ en op de volgende site De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.najpravo.sk/.

4. Link naar de Slowaakse wetgeving

Tot op heden is er geen speciale wetgeving inzake mediation op het gebied van familierecht aangenomen. De mediationprocedure op dit gebied en in alle andere gebieden waarin mediation wordt toegepast als buitengerechtelijke geschillenbeslechting is onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 420/2004 Rec. inzake mediation en tot wijziging van bepaalde wetten https://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_en.htm


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 14/01/2019

Internationale gezinsbemiddeling - Finland


In Finland zijn er drie mediationprocedures: 1) buitengerechtelijke mediation, 2) gerechtelijke mediation als onafhankelijke procedure en 3) mediation tijdens de tenuitvoerlegging van beslissingen met betrekking tot het gezag over kinderen of het omgangsrecht.

1. Buitengerechtelijke mediation

Wet nr. 234/1929 inzake het huwelijk bepaalt dat geschillen en juridische kwesties in familiezaken in eerste instantie worden geregeld door middel van overleg tussen en het sluiten van overeenkomsten door de familieleden. Indien een familie hulp van buitenaf nodig heeft om een geschil te beslechten, kan zij zich wenden tot de gezinsmediationdiensten van de gemeentelijke commissie voor maatschappelijke diensten. Over het algemeen zijn dit adviseurs op educatief of familiegebied of op andere sociale gebieden waarop gezinsmediators actief zijn. Gezinsmediation is een andere procedure dan het adviseren in sociale en familiezaken, met als doel het beslechten van geschillen door middel van gesprekken en overleg tussen de partijen. Naast de gemeenten bieden ook adviescentra in familiezaken van de kerk en andere erkende organisaties of particulieren mediationdiensten aan.

Het belangrijkste doel van de mediator is het beschermen van de belangen van het kind tijdens de scheiding. De mediator helpt de ouders om overeenstemming te bereiken over de wijze waarop het leven van hun kind wordt georganiseerd. Dit houdt in dat er met name tot een overeenkomst moet worden gekomen over een eventueel gedeeld ouderlijk gezag, de huisvestings- en omgangswijzen van de ouders, de ouder bij wie het kind niet verblijft of de wijze waarop de ouders voorzien in het onderhoud van het kind. Indien de ouders tot een overeenkomst komen, helpt de mediator ze om deze te formuleren. Om de overeenkomst uitvoerbaar te maken, verwijst de mediator de ouders door naar de verantwoordelijke van de kinderbescherming die de overeenkomst bekrachtigt. Een bekrachtigde overeenkomst is vergelijkbaar met een gerechtelijke beslissing.

Gezinsmediation is vrijwillig, vertrouwelijk en kosteloos. Er kan om gezinsmediation worden gevraagd door het hele gezin, door beide echtgenoten of door een van beide echtgenoten.

2. Gerechtelijke mediation

Kwesties met betrekking tot het gezag over het kind, de huisvesting, het omgangsrecht of het onderhoud van het kind kunnen het voorwerp zijn van gerechtelijke mediation (artikel 10 van wet nr. 394/2011 inzake mediation en de bekrachtiging van overeenkomsten voor de gewone rechtbanken). Mediation staat los van het proces. Zij is vrijwillig en de instemming van beide ouders is vereist. Mediation is sneller en minder duur dan een proces.

De partijen dienen een verzoek om mediation in te dienen bij een rechtbank. Er kan eveneens een mediationprocedure plaatsvinden als er al een procedure is gestart voor een rechtbank. Een mediationprocedure kan op ieder moment worden beëindigd. Een rechter treedt op als mediator. Hij wordt bijgestaan door een deskundige die tevens psycholoog of maatschappelijk werker is. Partijen bij de mediation kunnen zich laten bijstaan door een advocaat of een andere professional. Er kan met publieke middelen gefinancierde rechtsbijstand worden toegekend om de kosten te dekken. Gerechtelijke mediation vindt plaats met eerbiediging van het belang van het kind. Bij de bekrachtiging van de overeenkomst houdt de rechtbank rekening met de wet inzake het gezag over kinderen en het omgangsrecht (361/1983) en de wet inzake het onderhoud van het kind (704/1975). Een bekrachtigde overeenkomst is vergelijkbaar met een gerechtelijke beslissing of een vonnis. Indien er niet tot een overeenkomst wordt gekomen, wordt de zaak gesloten. Indien de mediationprocedure is gestart tijdens een proces en er geen overeenkomst wordt bereikt, wordt het proces hervat.

3. Mediation tijdens een tenuitvoerleggingsprocedure

Dit type mediation is uitsluitend beschikbaar als een van de ouders een tenuitvoerleggingsprocedure is gestart bij een rechtbank. In dit geval is er al een gerechtelijke beslissing en heeft een van de ouders deze niet nageleefd.

Krachtens wet nr. 619/1996 inzake de tenuitvoerlegging van beslissingen met betrekking tot het gezag over kinderen en het omgangsrecht benoemt de rechtbank in de meeste gevallen een mediator als er een verzoek wordt ingediend over de tenuitvoerlegging van een beslissing over het gezag of het omgangsrecht. Doorgaans is de mediator een kinderpsycholoog, een maatschappelijk werker die is gespecialiseerd in kinderbescherming of een verantwoordelijke van de kinderbescherming. Het doel van de mediation is het stimuleren van de samenwerking tussen de ouders of andere partijen om het welzijn van het kind te waarborgen. De mediator organiseert een overleg tussen de ouders en spreekt persoonlijk met het kind, zodat rekening kan worden gehouden met de wensen en meningen van het kind als de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind dit toelaten. De mediator stelt ten behoeve van de rechtbank een rapport op over het overleg. Indien de mediation niet tot een overeenkomst tussen de ouders heeft geleid, neemt de rechtbank een beslissing door zich voornamelijk te baseren op het rapport van de mediator.

Informatie over mediators

De organisatie van gezinsmediation valt onder de bevoegdheid van de gemeentelijke commissie voor maatschappelijke diensten. Ga om contact op te nemen met de gemeentelijke diensten naar: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.kunnat.net/fi/Yhteystiedot/kunta-alan-yhteystiedot/kunnat/Sivut/default.aspx

De Orde van advocaten van Finland leidt advocaten op die gespecialiseerd zijn in mediation met betrekking tot geschillen in familiezaken:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.asianajajaliitto.fi/asianajopalvelut/etsi_asianajaja

De gerechtelijke mediation valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken. Raadpleeg om contact op te nemen met de rechtbanken de website van de rechterlijke macht: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Informatie over mediation:

Informatie over gezinsmediation kan worden geraadpleegd op de website van de rechterlijke macht: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://oikeus.fi/fi/index/esitteet/perheasioidensovittelu.html

Brochure van het ministerie van Justitie over mediation in geschillen over het gezag:

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://oikeus.fi/en/index/esitteet/expert-assistedmediationofcustodydisputes_2.html

Link naar de Engelse versie van de brochure: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://oikeus.fi/en/index/esitteet/expert-assistedmediationofcustodydisputes_2.html

Instituut voor gezondheid en welzijn, handboek voor kinderbescherming, gezinsmediation:

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/erityiskysymykset/lapsen-asema-erotilanteessa/perheasioiden-sovittelu

Procedure voor gezinsmediation van de Orde van advocaten van Finland:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.asianajajaliitto.fi/asianajopalvelut/sovintomenettely/sovintomenettely_perheasioissa

Fins forum over mediation:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.ssf-ffm.com/index.php

Nationaal recht

Bepalingen over gezinsmediation in de Finse wetgeving:

wet nr. 234/1929 inzake het huwelijk:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=avioliittolaki#O1L5

wet nr. 361/1983 inzake het gezag over kinderen en het omgangsrecht:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830361

wet nr. 619/1996 inzake de tenuitvoerlegging van beslissingen met betrekking tot het gezag over kinderen en het omgangsrecht:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960619

wet nr. 394/2011 inzake mediation en de bekrachtiging van overeenkomsten voor de gewone rechtbanken

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110394


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 08/02/2018

Internationale gezinsbemiddeling - Zweden


Gezinsmediation

De Zweedse wetgeving gaat uit van het algemene principe dat consensuele oplossingen het best voor het kind zijn. Het regelgevingskader is derhalve zodanig opgezet dat eerst wordt getracht om de ouders zover te krijgen dat zij het eens worden over kwesties met betrekking tot de kinderen.

Met wie kunt u contact opnemen?

Maatschappelijke diensten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid en dienen de ouders bemiddelingssessies aan te bieden. Deze sessies zijn erop gericht om overeenstemming tussen de ouders te bereiken. Ga voor meer informatie naar bemiddelingssessies. Indien de ouders tot overeenstemming komen, kan deze consensuele oplossing worden opgenomen in een contractueel document dat wordt goedgekeurd door de maatschappelijke diensten. De gerechten dienen eveneens in eerste instantie overeenstemming tussen de ouders trachten te bereiken. Indien dit onmogelijk blijkt te zijn, kan de rechtbank bemiddelingssessies of mediation opleggen.

Wanneer kan mediation ingezet worden en op welke gebieden is deze procedure het meest gebruikelijk?

Gezinsmediation wordt toegepast wanneer bemiddelingssessies bijvoorbeeld niet doeltreffend zijn gebleken, maar wanneer wordt gedacht dat er voor de ouders nog altijd een mogelijkheid is om overeenstemming te bereiken over kwesties met betrekking tot de kinderen.

Zijn er speciale regels die moeten worden in acht genomen?

De rechtbank beslist wie er als mediator wordt aangewezen. Een besluit tot mediation veronderstelt op zich geen instemming van de ouders, maar het kan voor een mediator moeilijk zijn om zijn taak te volbrengen als een van de ouders zich direct verzet tegen de aanwijzing van een mediator. De mediator beoordeelt samen met de rechtbank hoe de mediation dient te worden georganiseerd. De mediator is niet onderworpen aan een gedragscode, noch aan andere soortgelijke verplichtingen.

Informatie en opleiding

Er bestaat geen nationale opleidingsinstelling voor mediators.

Wat kost mediation?

De mediator heeft het recht om een redelijke vergoeding te vragen voor zijn werk, de tijd die hij eraan besteedt en zijn onkosten. Deze vergoeding wordt betaald door de staat.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 25/01/2017