Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

  • Avaleht
  • Vahendus
  • Vahendamine piiriüleste perekonnaõiguslike vaidluste puhul

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vahendamine piiriüleste perekonnaõiguslike vaidluste puhul - Austria

Austria perekonnaõigust puudutavates asjades teeb kohus kõik võimaliku sõbraliku lahenduse saavutamiseks. Ta võib teha selleks ka korralduse osaleda esialgsel vahendust käsitleval teabeüritusel või soovitada vahendusmenetlust (hagita menetluste seaduse artikli 107 lõike 3 punkt 2, Außerstreitgesetz). Kuigi Austrias vastavad perelepituse nõuetele ka vahendajate meeskonnad, kuhu kuuluvad vahendajad on kahest eri rahvusest, tuleb sellised meeskonnad luua ajutiselt Föderaalse Justiitsministeeriumi (Bundesministerium für Justiz) kui keskasutuse ja eraõiguslike lepitusühingute kaudu.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 16/10/2019