Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Familjerådgivning över gränserna - Österrike

I österrikiska familjerättsliga mål ska domstolen verka för en överenskommelse i godo. I detta syfte kan domstolen besluta om ett inledande informationsmöte om medling eller rekommendera medling (§ 107.3 nr 2 i lagen om rättsvårdsärenden, Außerstreitgesetz). Även om ett team med medlare från två länder uppfyller kraven för familjerådgivning i Österrike måste de sättas samman från fall till fall via förbundsjustitieministeriet (Bundesministerium für Justiz), som är central myndighet, samt privata medlarförbund.


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 16/10/2019